Alphabétiquement     [«   »]
φρυγιστί 1
φυῇ 1
φύλακα 2
φύλακας 8
φύλακες 3
φυλακῇ 1
φυλακήν 1
Fréquences     [«    »]
8 ταῖς
8 τούτου
8 φίλε
8 φύλακας
8 ψυχῇ
8 ὧν
9 ἄλλο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

φύλακας


Pages
[410]   Δεῖν δέ γέ φαμεν τοὺς  φύλακας   ἀμφοτέρα ἔχειν τούτω τὼ φύσει.
[414]   δὲ νέους, οὓς δὴ νῦν  φύλακας   ἐκαλοῦμεν, ἐπικούρους τε καὶ βοηθοὺς
[394]   μιμητικοὺς ἡμῖν δεῖ εἶναι τοὺς  φύλακας   οὔ· καὶ τοῦτο
[395]   τὸν πρῶτον λόγον διασώσομεν, τοὺς  φύλακας   ἡμῖν τῶν ἄλλων πασῶν δημιουργιῶν
[417]   φῶμεν οὕτω δεῖν κατεσκευάσθαι τοὺς  φύλακας   οἰκήσεώς τε πέρι καὶ τῶν
[414]   ἀληθῶς ὀρθότατον καλεῖν τούτους μὲν  φύλακας   παντελεῖς τῶν τε ἔξωθεν πολεμίων
[402]   φαμεν ἡμῖν παιδευτέον εἶναι τοὺς  φύλακας,   πρὶν ἂν τὰ τῆς σωφροσύνης
[416]   αὐτοῖς παρεσκευάσθαι, ἥτις μήτε τοῦ  φύλακας   ὡς ἀρίστους εἶναι παύσει (αὐτούς,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006