Alphabétiquement     [«   »]
ᾤοντο 1
ὥρμησαν 1
Ως 2
ὡς 82
ὥς 5
ὣς 1
ὡσαύτως 4
Fréquences     [«    »]
78 γε
79 ἦν
80 τῶν
82 ὡς
83 ἂν
104 μὲν
109 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

ὡς


Pages
[414]   καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων πολιτῶν  ὡς   ἀδελφῶν ὄντων καὶ γηγενῶν διανοεῖσθαι.
[400]   καλοῦμεν (ὡς εὐήθειαν) ἀλλὰ τὴν  ὡς   ἀληθῶς εὖ τε καὶ καλῶς
[405]   αἰσχρὸν δοκεῖ; Καὶ μάλ’ ἔφη·  ὡς   ἀληθῶς καινὰ ταῦτα καὶ ἄτοπα
[414]   οὕτως πῃ φαίνεται. (Αρ’ οὖν  ὡς   ἀληθῶς ὀρθότατον καλεῖν τούτους μὲν
[393]   ἡμῶν τὴν διάνοιαν ἄλλοσε τρέπειν  ὡς   ἄλλος τις λέγων
[388]   σπουδῇ ἀκούοιεν καὶ μὴ καταγελῷεν  ὡς   ἀναξίως λεγομένων, σχολῇ ἂν ἑαυτόν
[414]   δὲ καὶ τὴν ἄλλην πόλιν,  ὡς   ἄρ’ ἡμεῖς αὐτοὺς ἐτρέφομέν
[392]   Πῶς; Οτι οἶμαι ἡμᾶς ἐρεῖν  ὡς   ἄρα καὶ ποιηταὶ καὶ λογοποιοὶ
[391]   συγγνώμην ἕξει κακῷ ὄντι, πεισθεὶς  ὡς   ἄρα τοιαῦτα πράττουσίν τε καὶ
[416]   παρεσκευάσθαι, ἥτις μήτε τοῦ φύλακας  ὡς   ἀρίστους εἶναι παύσει (αὐτούς, κακουργεῖν
[388]   λέγεις. Δεῖ δέ γε οὔχ,  ὡς   ἄρτι ἡμῖν λόγος ἐσήμαινεν·
[396]   πρᾶξιν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ἐθελήσειν  ὡς   αὐτὸς ὢν ἐκεῖνος ἀπαγγέλλειν καὶ
[391]   οὐδ’ ἐάσομεν (πείθεσθαι τοὺς ἡμετέρους  ὡς   Ἀχιλλεύς, θεᾶς ὢν παῖς καὶ
[387]   ἠΰτε καπνός, ᾤχετο τετριγυῖα καὶ  ὡς   δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου
[394]   μὲν λεκτέον ἤδη εἰρῆσθαι,  ὡς   δὲ λεκτέον ἔτι σκεπτέον εἶναι.
[392]   καὶ μή; περὶ γὰρ θεῶν  ὡς   δεῖ λέγεσθαι εἴρηται, καὶ περὶ
[387]   Οὐκ ἄρα ὑπέρ γ’ ἐκείνου  ὡς   δεινόν τι πεπονθότος ὀδύροιτ’ ἄν.
[405]   αὐτῷ δὴ τούτῳ πεισθῇ καλλωπίζεσθαι,  ὡς   δεινὸς (ὢν περὶ τὸ ἀδικεῖν
[405]   τεκμήριον τὸ ἐπακτῷ παρ’ ἄλλων,  ὡς   δεσποτῶν τε καὶ κριτῶν, τῷ
[410]   Πῶς δή; Οὐκ ἐννοεῖς, εἶπον,  ὡς   διατίθενται αὐτὴν τὴν διάνοιαν οἳ
[390]   ποιεῖν ἄνδρα τὸν σοφώτατον λέγοντα  ὡς   δοκεῖ αὐτῷ κάλλιστον εἶναι πάντων,
[408]   πόλεμον ἐφάνησαν, καὶ τῇ ἰατρικῇ,  ὡς   ἐγὼ λέγω, ἐχρῶντο; οὐ
[400]   τε καὶ μακρὸν γιγνόμενον, καί,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι, ἴαμβον καί τιν’
[392]   ἐχέτω τέλος· τὸ δὲ λέξεως,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι, μετὰ τοῦτο σκεπτέον,
[413]   ὀρθῶς λέγεις. (Τοὺς μὴν γοητευθέντας,  ὡς   ἐγᾦμαι, κἂν σὺ φαίης εἶναι
[404]   Καὶ μάλα. Οὐδὲ μὴν ἡδυσμάτων,  ὡς   ἐγᾦμαι, Ομηρος πώποτε ἐμνήσθη.
[403]   διὰ (βίου. ἔχει δέ πως,  ὡς   ἐγᾦμαι, ὧδε· σκόπει δὲ καὶ
[401]   ἂν αἰσθάνοιτο ἐκεῖ τραφεὶς  ὡς   ἔδει, καὶ ὀρθῶς δὴ δυσχεραίνων
[391]   ὀπάσαιμι φέρεσθαι, νεκρῷ ὄντι, καὶ  ὡς   ἔδρασεν τοῦτο, οὐ πειστέον· τάς
[414]   τῶν ἀρχόντων τε καὶ φυλάκων,  ὡς   ἐν τύπῳ, μὴ δι’ ἀκριβείας,
[389]   ἄχρηστον ψεῦδος, ἀνθρώποις δὲ χρήσιμον  ὡς   ἐν φαρμάκου εἴδει, δῆλον ὅτι
[404]   τράπεζαν καὶ Σικελικὴν ποικιλίαν ὄψου,  ὡς   ἔοικας, οὐκ αἰνεῖς, εἴπερ σοι
[398]   οὕτω; Ἀληθῆ, ἔφη. ~(Ανδρα δή,  ὡς   ἔοικε, δυνάμενον ὑπὸ σοφίας παντοδαπὸν
[411]   Επὶ δὴ δύ’ ὄντε τούτω,  ὡς   ἔοικε, δύο τέχνα θεὸν ἔγωγ’
[403]   Σώκρατες, προσοιστέον. Οὕτω δή,  ὡς   ἔοικε, νομοθετήσεις ἐν τῇ οἰκιζομένῃ
[386]   ἦν δ’ ἐγώ, τοιαῦτ’ ἄττα,  ὡς   ἔοικεν, ἀκουστέον τε καὶ οὐκ
[395]   τοῦτο. Οὐδέ γε ἄνδρας κακούς,  ὡς   ἔοικεν, δειλούς τε καὶ τὰ
[386]   δουλείας θάνατον; Οὐδαμῶς. Δεῖ δή,  ὡς   ἔοικεν, ἡμᾶς ἐπιστατεῖν καὶ περὶ
[393]   μήν; Εν δὴ τῷ τοιούτῳ,  ὡς   ἔοικεν, οὗτός τε καὶ οἱ
[389]   κακῶν τέκτονα δούρων, κολάσει  ὡς   ἐπιτήδευμα εἰσάγοντα πόλεως ὥσπερ νεὼς
[404]   εἴη στρατιώταις εὔπορα· πανταχοῦ γὰρ  ὡς   ἔπος εἰπεῖν αὐτῷ τῷ πυρὶ
[393]   λέξιν ἑκάστῳ ὃν ἂν προείπῃ  ὡς   ἐροῦντα; Φήσομεν· τί γάρ; Οὐκοῦν
[400]   ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑποκοριζόμενοι καλοῦμεν  (ὡς   εὐήθειαν) ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληθῶς
[391]   τάδε πειθώμεθα μηδ’ ἐῶμεν λέγειν,  ὡς   Θησεὺς Ποσειδῶνος ὑὸς Πειρίθους τε
[389]   ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν,  ὡς   ἴδον Ηφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα·
[398]   βουλόμενος ἐπιδείξασθαι, προσκυνοῖμεν ἂν αὐτὸν  ὡς   ἱερὸν καὶ θαυμαστὸν καὶ ἡδύν,
[408]   μᾶλλον τῷ Εὐρυπύλῳ προσέταττον,  ὡς   ἱκανῶν ὄντων τῶν φαρμάκων ἰάσασθαι
[408]   ὅτι τοιοῦτος ἦν, ~(οὐχ ὁρᾷς  ὡς   καὶ ἐν Τροίᾳ ἀγαθοὶ πρὸς
[410]   μουσικῇ μαλακώτεροι αὖ γίγνονται  ὡς   κάλλιον αὐτοῖς. Καὶ μήν, ἦν
[398]   τε γὰρ λεκτέον καὶ  ὡς   λεκτέον εἴρηται. Καὶ αὐτῷ μοι
[392]   ἡμῖν τε λεκτέον καὶ  ὡς   λεκτέον παντελῶς ἐσκέψεται. Καὶ
[392]   πολλοί, δίκαιοι δὲ ἄθλιοι, καὶ  ὡς   λυσιτελεῖ τὸ ἀδικεῖν, ἐὰν λανθάνῃ,
[390]   τοῦ Ἀχιλλέως παιδαγωγὸν Φοίνικα ἐπαινετέον  ὡς   μετρίως ἔλεγε συμβουλεύων αὐτῷ δῶρα
[390]   ἄλλων θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων  ὡς,   μόνος ἐγρηγορὼς ἐβουλεύσατο, τούτων
[387]   Ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε λέγομεν,  ὡς   τοιοῦτος μάλιστα αὐτὸς αὑτῷ
[391]   ἡμῖν ἐπιχειρεῖν πείθειν τοὺς νέους  ὡς   οἱ θεοὶ κακὰ γεννῶσιν, καὶ
[387]   τύπου ὀνομαζόμενα φρίττειν δὴ ποιεῖ  ὡς   οἴεται πάντας τοὺς ἀκούοντας. καὶ
[405]   ὀνόματα. Οἷα, ἦν δ’ ἐγώ,  ὡς   οἶμαι, οὐκ ἦν ἐπ’ Ἀσκληπιοῦ.
[403]   τῇ αὑτῆς ἀρετῇ σῶμα παρέχειν  ὡς   οἷόν τε βέλτιστον· σοὶ δὲ
[412]   πολιτεία σῴζεσθαι; (Δεήσει μέντοι  ὡς   οἷόν τέ γε μάλιστα. Οἱ
[393]   Χρύσης γενόμενος ἔλεγεν ἀλλ’ ἔτι  ὡς   Ομηρος, οἶσθ’ ὅτι οὐκ ἂν
[402]   οὔτ’ ἐν (μεγάλῳ ἠτιμάζομεν αὐτά,  ὡς   οὐ δέοι αἰσθάνεσθαι, ἀλλὰ πανταχοῦ
[387]   μὴ χαλεπαίνειν ἂν διαγράφωμεν, οὐχ  ὡς   οὐ ποιητικὰ καὶ ἡδέα τοῖς
[402]   αἰσθάνεσθαι, ἀλλὰ πανταχοῦ προυθυμούμεθα διαγιγνώσκειν,  ὡς   οὐ πρότερον ἐσόμενοι γραμματικοὶ πρὶν
[390]   ὡς οὕτως ὑπὸ ἐπιθυμίας ἔχεται,  ὡς   οὐδ’ ὅτε τὸ πρῶτον ἐφοίτων
[386]   ἐν Αιδου ἀλλὰ μᾶλλον ἐπαινεῖν,  ὡς   οὔτε ἀληθῆ (ἂν λέγοντας οὔτε
[407]   ζῆν μὴ οἴεσθαι δεῖν θεραπεύειν,  ὡς   οὔτε αὑτῷ οὔτε πόλει λυσιτελῆ;
[390]   αὐτοῦ βουλόμενον χαμαὶ συγγίγνεσθαι, λέγοντα  ὡς   οὕτως ὑπὸ ἐπιθυμίας ἔχεται, ὡς
[414]   οὖσα ἀνῆκεν, καὶ νῦν δεῖ  ὡς   περὶ μητρὸς καὶ τροφοῦ τῆς
[408]   πρὸς τῷ μανθάνειν τὴν τέχνην  ὡς   πλείστοις τε καὶ πονηροτάτοις σώμασιν
[389]   Πῶς δ’ οὔ; Σωφροσύνης δὲ  ὡς   πλήθει οὐ τὰ τοιάδε μέγιστα,
[413]   τοῦ παρ’ αὑτοῖς δόγματος, τοῦτο  ὡς   ποιητέον ἂν τῇ πόλει
[387]   ἄρα καὶ ὀδύρεσθαι, φέρειν δὲ  ὡς   πρᾳότατα, ὅταν τις αὐτὸν τοιαύτη
[391]   ἄλλων λεγόντων πείθεσθαι, καὶ αὖ  ὡς   πρὸς τὸν Ἀπόλλω εἶπεν ἔβλαψάς
[391]   μοι δύναμίς γε παρείη· (καὶ  ὡς   πρὸς τὸν ποταμόν, θεὸν ὄντα,
[410]   τε καὶ χαλεπὸν γίγνοιτ’ ἄν,  ὡς   τὸ εἰκός. Δοκεῖ μοι, ἔφη.
[407]   ἀνθρώπῳ ποιεῖν, καὶ ἔκγονα αὐτῶν,  ὡς   τὸ εἰκός, ἕτερα τοιαῦτα φυτεύειν,
[415]   μηδ’ οὕτω σφόδρα φυλάξουσι μηδὲν  ὡς   τοὺς ἐκγόνους, ὅτι αὐτοῖς τούτων
[415]   οἱ ἐν τῇ πόλει ἀδελφοί,  ὡς   φήσομεν πρὸς αὐτοὺς μυθολογοῦντες, ἀλλ’
[392]   εὕρωμεν οἷόν ἐστιν δικαιοσύνη καὶ  ὡς   φύσει λυσιτελοῦν τῷ ἔχοντι, ἐάντε
[415]   φυλακήν, τοὺς δὲ εἰς ἐπικουρίαν,  ὡς   χρησμοῦ ὄντος τότε τὴν πόλιν
[393]   τῶν βασιλέων, μετὰ τοῦτο μὴ  ὡς   Χρύσης γενόμενος ἔλεγεν ἀλλ’ ἔτι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006