Alphabétiquement     [«   »]
τήν 2
τηρητέον 3
Τῆς 1
τῆς 52
τι 36
Τί 25
τί 5
Fréquences     [«    »]
52 δὴ
50 Καὶ
50 τῇ
52 τῆς
53 οὖν
53 τὸν
55 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τῆς


Pages
[409]   ἀγαθὸν δικαστὴν εἶναι, ὀψιμαθῆ γεγονότα  τῆς   ἀδικίας οἷόν ἐστιν, οὐκ οἰκείαν
[413]   ἑκουσίου, ἔφη, μανθάνω, τὸ δὲ  τῆς   ἀκουσίου δέομαι μαθεῖν. Τί δέ;
[413]   οὐ τὸ μὲν ἐψεῦσθαι  τῆς   ἀληθείας κακόν, τὸ δὲ ἀληθεύειν
[396]   μὲν ἀμφοτέρων, μιμήσεώς τε καὶ  τῆς   ἄλλης διηγήσεως, σμικρὸν δέ τι
[411]   ζητήματος, οὔτε λόγου μετίσχον οὔτε  τῆς   ἄλλης μουσικῆς, ἀσθενές τε καὶ
[404]   γυμναστικὴ ἀδελφή τις ἂν εἴη  τῆς   ἁπλῆς μουσικῆς ἣν ὀλίγον πρότερον
[402]   μήτε ἐν μεγάλοις ἀτιμάζωμεν, ἀλλὰ  τῆς   αὐτῆς οἰώμεθα τέχνης εἶναι καὶ
[402]   ἂν αὐτὰ γνῶμεν, ἀλλ’ ἔστιν  τῆς   αὐτῆς τέχνης τε καὶ μελέτης;
[406]   ζῆν, νοσήματι τὸν νοῦν προσέχοντα,  τῆς   δὲ προκειμένης ἐργασίας ἀμελοῦντα. καὶ
[406]   βίου ἔζη, ἀποκναιόμενος εἴ τι  τῆς   εἰωθυίας διαίτης ἐκβαίη, δυσθανατῶν δὲ
[413]   πᾶσα ἀληθής. Τὸ μὲν  τῆς   ἑκουσίου, ἔφη, μανθάνω, τὸ δὲ
[416]   Φυλακτέον, ἔφη. Οὐκοῦν τὴν μεγίστην  τῆς   εὐλαβείας παρεσκευασμένοι ἂν εἶεν, εἰ
[400]   Ἀλλὰ τόδε γε, ὅτι τὸ  τῆς   εὐσχημοσύνης τε καὶ ἀσχημοσύνης τῷ
[406]   οὐδὲ ἀπειρίᾳ τούτου τοῦ εἴδους  τῆς   ἰατρικῆς τοῖς ἐκγόνοις οὐ κατέδειξεν
[392]   βούλομαι. καί μοι εἰπέ· ἐπίστασαι  τῆς   Ιλιάδος τὰ πρῶτα, ἐν οἷς
[398]   εἰς ἄλλην πόλιν μύρον κατὰ  τῆς   κεφαλῆς καταχέαντες καὶ ἐρίῳ στέψαντες,
[397]   τῷ ἑτέρῳ τούτων ἐπιτυγχάνουσιν τύπῳ  τῆς   λέξεως τῷ ἑτέρῳ
[400]   ἀκολουθητέον. Τί δ’ τρόπος  τῆς   λέξεως, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ
[397]   ἐγώ, ἔλεγον τὰ δύο εἴδη  τῆς   λέξεως. Καὶ γὰρ ἔστιν, ἔφη.
[390]   ἄνευ δὲ δώρων μὴ ἀπαλλάττεσθαι  τῆς   μήνιος. οὐδ’ αὐτὸν τὸν Ἀχιλλέα
[396]   τι μέρος ἐν πολλῷ λόγῳ  τῆς   μιμήσεως; οὐδὲν λέγω; Καὶ
[395]   τῶν αἰσχρῶν, ἵνα μὴ ἐκ  τῆς   μιμήσεως τοῦ εἶναι (ἀπολαύσωσιν.
[398]   ἐγώ, φίλε, κινδυνεύει ἡμῖν  τῆς   μουσικῆς τὸ περὶ λόγους τε
[389]   λέγειν, πρὸς κυβερνήτην περὶ  τῆς   νεώς τε καὶ τῶν ναυτῶν
[416]   ἐλέγομεν, ἄξιον, ὅτι δεῖ (αὐτοὺς  τῆς   ὀρθῆς τυχεῖν παιδείας, ἥτις ποτέ
[412]   μάλιστα. Οἱ μὲν δὴ τύποι  τῆς   παιδείας τε καὶ τροφῆς οὗτοι
[403]   καὶ ὀξυτέραν ἔχεις εἰπεῖν ἡδονὴν  τῆς   περὶ τὰ ἀφροδίσια; Οὐκ ἔχω,
[394]   οὐχ οἷός τ’ ἦ, ὅτι  τῆς   ποιήσεώς τε καὶ (μυθο( λογίας
[389]   Δῆλον, ἔφη. Τοῖς ἄρχουσιν δὴ  τῆς   πόλεως, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, προσήκει
[412]   καὶ δυνατοὺς καὶ ἔτι κηδεμόνας  τῆς   πόλεως; (Εστι ταῦτα. Κήδοιτο δέ
[414]   καὶ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα καταστατέον ἄρχοντα  τῆς   πόλεως καὶ φύλακα, καὶ τιμὰς
[415]   τῶν ἀρχόντων. ἐλθόντες δὲ θεασάσθων  τῆς   πόλεως ὅπου κάλλιστον στρατοπεδεύσασθαι, ὅθεν
[395]   ἀφειμένους δεῖν εἶναι (δημιουργοὺς ἐλευθερίας  τῆς   πόλεως πάνυ ἀκριβεῖς καὶ μηδὲν
[415]   ἔχοι πρὸς τὸ μᾶλλον αὐτοὺς  τῆς   πόλεώς τε καὶ ἀλλήλων κήδεσθαι·
[389]   πολιτῶν ἕνεκα ἐπ’ ὠφελίᾳ  τῆς   πόλεως, τοῖς δὲ ἄλλοις πᾶσιν
[402]   τοὺς φύλακας, πρὶν ἂν τὰ  τῆς   σωφροσύνης εἴδη καὶ ἀνδρείας καὶ
[393]   εἰπὼν ὅτι ἦλθεν Χρύσης  τῆς   τε θυγατρὸς λύτρα φέρων καὶ
[404]   βίον καί, ἐὰν σμικρὰ ἐκβῶσιν  τῆς   τεταγμένης διαίτης, μεγάλα καὶ σφόδρα
[406]   Καλὸν ἄρα τὸ γέρας, ἔφη,  τῆς   τέχνης ἠνέγκατο. (Οἷον εἰκός, ἦν
[409]   καὶ ἰατρικήν, οἵαν εἴπομεν, μετὰ  τῆς   τοιαύτης δικαστικῆς κατὰ πόλιν νομοθετήσεις,
[387]   τῶν φυλάκων φοβούμεθα μὴ ἐκ  τῆς   τοιαύτης φρίκης θερμότεροι καὶ μαλακώτεροι
[416]   τῶν ἄλλων πολιτῶν δέχεσθαι μισθὸν  τῆς   φυλακῆς τοσοῦτον ὅσον μήτε περιεῖναι
[410]   τοὺς πόνους πρὸς τὸ θυμοειδὲς  τῆς   φύσεως βλέπων κἀκεῖνο ἐγείρων πονήσει
[410]   γε ἄγριον τὸ θυμοειδὲς ἂν  τῆς   φύσεως παρέχοιτο, καὶ ὀρθῶς μὲν
[414]   ὡς περὶ μητρὸς καὶ τροφοῦ  τῆς   χώρας ἐν εἰσι βουλεύεσθαί
[388]   οὓς δή φαμεν ἐπὶ φυλακῇ  τῆς   χώρας τρέφειν. Ορθῶς, ἔφη. Πάλιν
[411]   μουσικῇ παρέχῃ καταυλεῖν καὶ καταχεῖν  τῆς   ψυχῆς διὰ τῶν ὤτων ὥσπερ
[410]   Κινδυνεύουσιν, ἦν δ’ ἐγώ, ἀμφότερα  τῆς   ψυχῆς ἕνεκα τὸ μέγιστον καθιστάναι.
[400]   καὶ λόγος; οὐ τῷ  τῆς   ψυχῆς ἤθει ἕπεται; Πῶς γὰρ
[411]   καὶ ἐκτέμῃ ὥσπερ νεῦρα ἐκ  τῆς   ψυχῆς καὶ ποιήσῃ μαλθακὸν αἰχμητήν.
[401]   μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς  τῆς   ψυχῆς τε ῥυθμὸς καὶ
[411]   μινυρίζων τε καὶ γεγανωμένος ὑπὸ  τῆς   ᾠδῆς διατελῇ τὸν βίον ὅλον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006