Alphabétiquement     [«   »]
γ 11
γάρ 19
γὰρ 48
γε 78
γέ 8
γεγανωμένος 1
γεγένηνται 1
Fréquences     [«    »]
72 ἐγώ
71 τὰ
75 τὸ
78 γε
79 ἦν
80 τῶν
82 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

γε


Pages
[410]   μήν, ἦν δ’ ἐγώ, τό  γε   ἄγριον τὸ θυμοειδὲς ἂν τῆς
[391]   γὰρ οὔ; Καὶ μὴν τοῖς  γε   ἀκούουσιν βλαβερά· πᾶς γὰρ ἑαυτῷ
[415]   Ναί, ἦν δ’ ἐγώ, στρατιωτικάς  γε,   ἀλλ’ οὐ χρηματιστικάς. ~(Πῶς, ἔφη,
[398]   εἶναι, μὴ ὅτι ἀνδράσι. Πάνυ  γε.   Ἀλλὰ μὴν μέθη γε φύλαξιν
[408]   Ορθότατα, δ’ ὅς, ταῦτά  γε.   ἀλλὰ περὶ τοῦδε τί λέγεις,
[396]   λέγω; Καὶ μάλα, ἔφη, οἷόν  γε   ἀνάγκη τὸν τύπον εἶναι τοῦ
[395]   ὅσα δούλων. Οὐδὲ τοῦτο. Οὐδέ  γε   ἄνδρας κακούς, ὡς ἔοικεν, δειλούς
[392]   Ορθῶς, ἔφη, ὑπέλαβες. (Οὐκοῦν περί  γε   ἀνθρώπων ὅτι τοιούτους δεῖ λόγους
[398]   Ἀληθῆ, ἔφη. Καὶ μὴν τήν  γε   ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἀκολουθεῖν δεῖ
[413]   γάρ; Ναί. Καὶ πόνους  γε   αὖ καὶ ἀλγηδόνας καὶ ἀγῶνας
[409]   Καὶ μὲν δή, ἔφη, σφόδρα  γε   αὐτὸ πάσχουσι. Τῷ τοι, ἦν
[398]   ἔφη, τοῦτό γε. Οὐκοῦν ὅσον  γε   αὐτοῦ λόγος ἐστίν, οὐδὲν δήπου
[388]   δεῖ. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ φιλογέλωτάς  γε   δεῖ εἶναι. σχεδὸν γὰρ ὅταν
[389]   ἁπτέον τοῦ τοιούτου· (ἀλλὰ πρός  γε   δὴ τοὺς τοιούτους ἄρχοντας ἰδιώτῃ
[399]   νὴ τὸν κύνα, εἶπον, λελήθαμέν  γε   διακαθαίροντες πάλιν ἣν ἄρτι τρυφᾶν
[395]   οὖν, δ’ ὅς. Οὐδέ  γε   δούλας τε καὶ δούλους πράττοντας
[390]   ἔφη. Οὐ μὲν δὴ δωροδόκους  γε   ἐατέον εἶναι τοὺς ἄνδρας οὐδὲ
[402]   κοινωνία; Καὶ πῶς; ἔφη,  γε   ἔκφρονα ποιεῖ οὐχ ἧττον
[392]   δή, φίλε, ἡμῖν τοῦτό  γε   ἐν τῷ παρόντι τάξαι. Πῶς;
[391]   δὲ μὴ θέλειν. Οὔκουν δίκαιόν  γε,   ἔφη, ἐπαινεῖν τὰ τοιαῦτα. Οκνῶ
[404]   τῶν τοιούτων ἁπάντων; Καὶ ὀρθῶς  γε,   ἔφη, ἴσασί τε καὶ ἀπέχονται.
[407]   ᾖ, ἀρετὴν ἀσκεῖν. Οἶμαι δέ  γε,   ἔφη, καὶ πρότερον. Μηδέν, εἶπον,
[407]   λήγειν περὶ τοῦ σώματος. Εἰκός  γε,   ἔφη. Οὐκοῦν ταῦτα γιγνώσκοντα φῶμεν
[398]   τῶν πάντων εἶναι· οὔκουν ἱκανῶς  γε   ἔχω ἐν τῷ παρόντι συμβαλέσθαι
[416]   φυλαττομένοις ὑπ’ αὐτῶν. Καὶ ὀρθῶς  γε,   δ’ ὅς. Πρὸς τοίνυν
[417]   ταῦτα νομοθετήσωμεν, μή; Πάνυ  γε,   δ' ὃς Γλαύκων.
[399]   ἄρτι τρυφᾶν ἔφαμεν πόλιν. Σωφρονοῦντές  γε   ἡμεῖς, δ’ ὅς. Ιθι
[408]   ἦν δ’ ἐγώ, καίτοι ἀπειθοῦντές  γε   ἡμῖν οἱ τραγῳδοποιοί τε καὶ
[391]   ἐπαινεῖν τὰ τοιαῦτα. Οκνῶ δέ  γε,   ἦν δ’ ἐγώ, δι’ Ομηρον
[411]   οὖν, ἔφη. Καὶ ἐὰν μέν  γε,   ἦν δ’ ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς
[399]   λόγος ἡμῖν σημαίνει. (Οὐδέν  γε,   ἦν δ’ ἐγώ, καινὸν ποιοῦμεν,
[409]   τοιοῦτος δικαστής. Καὶ ἀγαθός  γε,   ἦν δ’ ἐγώ, σὺ
[392]   μέντοι, ἦν δ’ ἐγώ, δεῖ  γε·   ἴσως οὖν τῇδε μᾶλλον εἴσῃ.
[400]   καὶ ἀνάρμοστον ὡσαύτως, εἴπερ ῥυθμός  γε   καὶ ἁρμονία λόγῳ, ὥσπερ ἄρτι
[402]   θέαμα τῷ δυναμένῳ θεᾶσθαι; Πολύ  γε.   Καὶ μὴν τό γε κάλλιστον
[397]   Ἀλλὰ μήν, Ἀδείμαντε, ἡδύς  γε   καὶ κεκραμένος, πολὺ δὲ
[398]   δ’ οὔ; Ἀλλὰ μέντοι θρήνων  γε   καὶ ὀδυρμῶν ἔφαμεν ἐν λόγοις
[416]   πάντων καὶ αἴσχιστον ποιμέσι τοιούτους  γε   καὶ οὕτω τρέφειν κύνας ἐπικούρους
[400]   οὔ; (Ἀλλὰ μὴν τὸ εὔρυθμόν  γε   καὶ τὸ ἄρρυθμον τὸ μὲν
[395]   οἱ αὐτοί. Οὐδὲ μὴν ῥαψῳδοί  γε   καὶ ὑποκριταὶ ἅμα. Ἀληθῆ. Ἀλλ’
[402]   Πολύ γε. Καὶ μὴν τό  γε   κάλλιστον ἐρασμιώτατον; Πῶς δ’ οὔ;
[391]   λέγειν ὅτι οὐδ’ ὅσιον ταῦτά  γε   κατὰ Ἀχιλλέως φάναι καὶ ἄλλων
[395]   τούτω ἐκάλεις; Εγωγε· καὶ ἀληθῆ  γε   λέγεις, ὅτι οὐ δύνανται οἱ
[400]   μήν, δ’ ὅς, ταῦτά  γε   λόγῳ ἀκολουθητέον. Τί δ’
[389]   Εάνπερ, δ’ ὅς, ἐπί  γε   λόγῳ ἔργα τελῆται. Τί δέ;
[412]   (Δεήσει μέντοι ὡς οἷόν τέ  γε   μάλιστα. Οἱ μὲν δὴ τύποι
[403]   ἔχω, δ’ ὅς, οὐδέ  γε   μανικωτέραν. Ο δὲ ὀρθὸς ἔρως
[388]   δ’ οὖν θεούς, μήτοι τόν  γε   μέγιστον τῶν θεῶν τολμῆσαι οὕτως
[393]   Πάνυ μὲν οὖν. Εἰ δέ  γε   μηδαμοῦ ἑαυτὸν ἀποκρύπτοιτο ποιητής,
[410]   μὴ ἀνάγκη; Εμοιγε δοκεῖ. Αὐτά  γε   μὴν τὰ γυμνάσια καὶ τοὺς
[402]   ὅτι μάλιστα τοιούτων ἀνθρώπων  γε   μουσικὸς ἐρῴη ἄν· εἰ δὲ
[393]   Φήσομεν· τί γάρ; Οὐκοῦν τό  γε   ὁμοιοῦν ἑαυτὸν ἄλλῳ κατὰ
[387]   αὐτὸν τοιαύτη συμφορὰ καταλάβῃ. Πολύ  γε.   Ορθῶς ἄρ’ ἂν ἐξαιροῖμεν τοὺς
[400]   Δί’ οὐκ ἔγωγε. Ἀλλὰ τόδε  γε,   ὅτι τὸ τῆς εὐσχημοσύνης τε
[399]   ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, πολυχορδίας  γε   οὐδὲ παναρμονίου ἡμῖν δεήσει ἐν
[396]   μιμητέον; Καὶ πῶς; ἔφη, οἷς  γε   οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν τούτων
[400]   σύνθετον καὶ δάκτυλον καὶ ἡρῷόν  γε,   οὐκ οἶδα ὅπως διακοσμοῦντος καὶ
[398]   καὶ ῥυθμοῦ. Ναί, ἔφη, τοῦτό  γε.   Οὐκοῦν ὅσον γε αὐτοῦ λόγος
[397]   τῶν μεταβολῶν ἔχειν; Καὶ σφόδρα  γε   οὕτως ἔχει. Αρ’ οὖν πάντες
[388]   (Ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις. Δεῖ δέ  γε   οὔχ, ὡς ἄρτι ἡμῖν
[391]   ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς  γε   παρείη· (καὶ ὡς πρὸς τὸν
[407]   γέ τι πάντων μάλιστα  γε   περαιτέρω γυμναστικῆς περιττὴ αὕτη
[389]   (ἀποδεκτέον. Ἀλλὰ μὴν καὶ ἀλήθειάν  γε   περὶ πολλοῦ ποιητέον. εἰ γὰρ
[388]   τούτων μᾶλλον δεησόμεθα μήτοι θεούς  γε   ποιεῖν ὀδυρομένους καὶ λέγοντας (ὤμοι
[390]   καλῶς. Οὐ γὰρ οἶμαι εἴς  γε   σωφροσύνην νέοις ἐπιτήδεια ἀκούειν· εἰ
[411]   γίγνεται αὐτὸς αὑτοῦ; Καὶ μάλα  γε.   Τί δὲ ἐπειδὰν ἄλλο μηδὲν
[406]   Καὶ μὲν δή, ἔφη, ἄτοπόν  γε   τὸ πῶμα οὕτως ἔχοντι. Οὔκ,
[404]   Ομήρου, ἦν δ’ ἐγώ, τά  γε   τοιαῦτα μάθοι ἄν τις. οἶσθα
[389]   φαρμάκου εἴδει, δῆλον ὅτι τό  γε   τοιοῦτον ἰατροῖς δοτέον, ἰδιώταις δὲ
[411]   καὶ ἀνδρεία (ψυχή; Πάνυ  γε.   Τοῦ δὲ ἀναρμόστου δειλὴ καὶ
[412]   ἀρχομένους, δῆλον; Δῆλον. Καὶ ὅτι  γε   τοὺς ἀρίστους αὐτῶν; Καὶ τοῦτο.
[395]   οὔ; Μιμήματα. Καὶ ἔτι  γε   τούτων, Ἀδείμαντε, φαίνεταί μοι
[416]   τοὺς ἄλλους πολίτας. Καὶ ἀληθῶς  γε   φήσει. Ορα δή, εἶπον ἐγώ,
[403]   γάρ, δ’ ὅς, τόν  γε   φύλακα φύλακος δεῖσθαι. Τί δὲ
[398]   Πάνυ γε. Ἀλλὰ μὴν μέθη  γε   φύλαξιν ἀπρεπέστατον καὶ μαλακία καὶ
[407]   ἀπέχεσθαι ἀβίωτον. Οὔκουν δὴ λέγεταί  γε.   Φωκυλίδου γάρ, ἦν δ’ ἐγώ,
[409]   θεραπεύειν. Ορθῶς, ἔφη. ~(Δικαστὴς δέ  γε,   φίλε, ψυχῇ ψυχῆς ἄρχει,
[404]   δεῖ τοῖς πολεμικοῖς ἀθληταῖς, οὕς  γε   ὥσπερ κύνας ἀγρύπνους τε ἀνάγκη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006