Alphabétiquement     [«   »]
δεσπόταις 1
δεσποτῶν 1
δέχεσθαι 1
δὴ 52
δή 25
Δῆλα 4
δῆλα 1
Fréquences     [«    »]
50 Καὶ
48 οὐκ
50 τῇ
52 δὴ
52 τῆς
53 οὖν
53 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

δὴ


Pages
[413]   ἐν πᾶσι τούτοις παρέχων, οἷος  δὴ   ἂν ὢν καὶ ἑαυτῷ καὶ
[394]   λέγειν. Καὶ τὸ πρὸ τούτου  δὴ   ἀναμνήσθητι, ὅτι ἔφαμεν μὲν
[389]   ἐμὸν τιθέναι· οὐ γὰρ οὖν  δὴ   (ἀποδεκτέον. Ἀλλὰ μὴν καὶ ἀλήθειάν
[395]   μὴ εἰς τοῦτο φέρει, οὐδὲν  δὴ   δέοι ἂν αὐτοὺς ἄλλο πράττειν
[406]   ἐπιπασθέντα (καὶ τυρὸν ἐπιξυσθέντα,  δὴ   δοκεῖ φλεγματώδη εἶναι, οὐκ ἐμέμψαντο
[411]   δ’ ὅς, οὕτως ἔχει. Επὶ  δὴ   δύ’ ὄντε τούτω, ὡς ἔοικε,
[401]   τραφεὶς ὡς ἔδει, καὶ ὀρθῶς  δὴ   δυσχεραίνων τὰ μὲν καλὰ ἐπαινοῖ
[390]   μὲν οὖν, ἔφη. Οὐ μὲν  δὴ   δωροδόκους γε ἐατέον εἶναι τοὺς
[394]   πλείω ἔτι τούτων· οὐ γὰρ  δὴ   ἔγωγέ πω οἶδα, ἀλλ’ ὅπῃ
[386]   ὀρθῶς ἡμῖν φαίνεσθαι. Τί δὲ  δὴ   εἰ μέλλουσιν εἶναι ἀνδρεῖοι; ἆρα
[403]   Πάνυ μὲν οὖν. Μέθης μὲν  δὴ   εἴπομεν ὅτι ἀφεκτέον αὐτοῖς· παντὶ
[415]   λέγεις. Καὶ τοῦτο μὲν  δὴ   ἕξει ὅπῃ ἂν αὐτὸ
[395]   μάλα, δ’ ὅς. Οὐ  δὴ   ἐπιτρέψομεν, ἦν δ’ ἐγώ, ὧν
[413]   βέλτιστον εἶναι (αὑτοῖς ποιεῖν) τηρητέον  δὴ   εὐθὺς ἐκ παίδων προθεμένοις ἔργα
[410]   ἁπλῇ ἐκείνῃ μουσικῇ χρώμενοι ἣν  δὴ   ἔφαμεν σωφροσύνην ἐντίκτειν. Τί μήν;
[397]   καὶ ὀρνέων φθόγγους· (καὶ ἔσται  δὴ   τούτου λέξις ἅπασα διὰ
[405]   τε καὶ ἰατρικὴ σεμνύνονται, ὅταν  δὴ   καὶ ἐλεύθεροι πολλοὶ καὶ σφόδρα
[397]   σμικραὶ γὰρ αἱ μεταβολαί καὶ  δὴ   καὶ ἐν (ῥυθμῷ ὡσαύτως παραπλησίῳ
[409]   κρινεῖν ὑγιῶς τὰ δίκαια. διὸ  δὴ   καὶ εὐήθεις νέοι ὄντες οἱ
[408]   θανάσιμον (ἤδη ὄντα ἰάσασθαι, ὅθεν  δὴ   καὶ κεραυνωθῆναι αὐτόν. ἡμεῖς δὲ
[417]   ἄλλων πολιτῶν γενήσονται, μισοῦντες δὲ  δὴ   καὶ μισούμενοι καὶ ἐπιβουλεύοντες καὶ
[395]   αὐτὰ ἐκεῖνα πράττειν ὧν  δὴ   καὶ τὰ μιμήματά ἐστιν ἀφομοιώματα.
[403]   νεανίαι. Τί μήν; Δεῖ μὲν  δὴ   καὶ ταύτῃ ἀκριβῶς τρέφεσθαι ἐκ
[407]   οὗ ἀναγκαζομένῳ ἀπέχεσθαι ἀβίωτον. Οὔκουν  δὴ   λέγεταί γε. Φωκυλίδου γάρ, ἦν
[392]   εἶναι; Ἀληθέστατα, ἔφη. Τὰ μὲν  δὴ   λόγων πέρι ἐχέτω τέλος· τὸ
[404]   κρέασιν ἀλλὰ μόνον ὀπτοῖς,  δὴ   μάλιστ’ ἂν εἴη στρατιώταις εὔπορα·
[407]   πόλει ἀρχὰς δύσκολος. Τὸ δὲ  δὴ   μέγιστον, ὅτι καὶ πρὸς μαθήσεις
[411]   μὴ ἀνιῇ ἀλλὰ κηλῇ, τὸ  δὴ   μετὰ τοῦτο ἤδη τήκει καὶ
[412]   Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ· τὸ  δὴ   μετὰ τοῦτο τί ἂν ἡμῖν
[403]   Σύμφημι, δ’ ὅς. Μετὰ  δὴ   μουσικὴν γυμναστικῇ θρεπτέοι οἱ νεανίαι.
[410]   πόλει οὕτω πέφανται. Οἱ δὲ  δὴ   νέοι, ἦν δ’ ἐγώ, δῆλον
[414]   τῶν ἐν δέοντι γιγνομένων, ὧν  δὴ   νῦν ἐλέγομεν, γενναῖόν (τι ἓν
[414]   κακουργεῖν, τοὺς δὲ νέους, οὓς  δὴ   νῦν φύλακας ἐκαλοῦμεν, ἐπικούρους τε
[411]   αἰσθήσεων αὐτοῦ; Οὕτως, ἔφη. Μισόλογος  δὴ   οἶμαι τοιοῦτος γίγνεται καὶ
[388]   χώρας τρέφειν. Ορθῶς, ἔφη. Πάλιν  δὴ   Ομήρου τε δεησόμεθα καὶ τῶν
[402]   ἐρασμιώτατον; Πῶς δ’ οὔ; Τῶν  δὴ   ὅτι μάλιστα τοιούτων ἀνθρώπων
[387]   ἐξαιρήσομεν οὔ. φαμὲν δὲ  δὴ   ὅτι ἐπιεικὴς ἀνὴρ τῷ
[412]   ἱππικούς; σχεδὸν γάρ τι δῆλα  δὴ   ὅτι τούτοις ἑπόμενα δεῖ αὐτὰ
[415]   τοῦ μύθου. ἐστὲ μὲν γὰρ  δὴ   πάντες οἱ ἐν τῇ πόλει
[393]   πρεσβύτην ὄντα. καὶ τὴν ἄλλην  δὴ   πᾶσαν σχεδόν τι οὕτω πεποίηται
[386]   ~Πολιτεία Γ. (Τὰ μὲν  δὴ   περὶ θεούς, ἦν δ’ ἐγώ,
[407]   ζῆν; Δῆλον, ἔφη. Ο δὲ  δὴ   πλούσιος, ὥς φαμεν, οὐδὲν ἔχει
[387]   τούτου τοῦ τύπου ὀνομαζόμενα φρίττειν  δὴ   ποιεῖ ὡς οἴεται πάντας τοὺς
[403]   φύλακα φύλακος δεῖσθαι. Τί δὲ  δὴ   σίτων πέρι; ἀθληταὶ μὲν γὰρ
[399]   τὰ λοιπὰ καθαίρωμεν. ἑπόμενον γὰρ  δὴ   ταῖς ἁρμονίαις ἂν ἡμῖν εἴη
[389]   ἁπτέον. Δῆλον, ἔφη. Τοῖς ἄρχουσιν  δὴ   τῆς πόλεως, εἴπερ τισὶν ἄλλοις,
[389]   ἐδωδὰς ἡδονῶν; Εμοιγε δοκεῖ. Τὰ  δὴ   τοιάδε φήσομεν οἶμαι καλῶς λέγεσθαι,
[389]   τοῦ τοιούτου· (ἀλλὰ πρός γε  δὴ   τοὺς τοιούτους ἄρχοντας ἰδιώτῃ ψεύσασθαι
[405]   καὶ ὑπὸ ἀπειροκαλίας ἐπ’ αὐτῷ  δὴ   τούτῳ πεισθῇ καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς
[412]   τέ γε μάλιστα. Οἱ μὲν  δὴ   τύποι τῆς παιδείας τε καὶ
[393]   τις ὁμοιοῖ; Τί μήν; Εν  δὴ   τῷ τοιούτῳ, ὡς ἔοικεν, οὗτός
[394]   ἱερῶν θυσίαις κεχαρισμένον δωρήσαιτο· ὧν  δὴ   χάριν κατηύχετο τεῖσαι τοὺς Ἀχαιοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006