Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτῳ 3
τοιούτων 5
Τοῖς 1
τοῖς 36
τοκῆας 1
τόλμῃ 1
τολμῆσαι 3
Fréquences     [«    »]
35 εἰς
36 ἡμῖν
36 τι
36 τοῖς
37
37 οἱ
39 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τοῖς


Pages
[415]   χαλκὸν τοῖς τε γεωργοῖς καὶ  τοῖς   ἄλλοις δημιουργοῖς. ἅτε οὖν συγγενεῖς
[401]   παρ’ ἡμῖν ποιεῖν, καὶ  τοῖς   ἄλλοις δημιουργοῖς ἐπιστατητέον καὶ διακωλυτέον
[408]   καὶ ἀκόλαστον οὔτε αὐτοῖς οὔτε  τοῖς   ἄλλοις ᾤοντο λυσιτελεῖν ζῆν, οὐδ’
[411]   ἔγωγ’ ἄν τινα φαίην δεδωκέναι  τοῖς   ἀνθρώποις, μουσικήν τε καὶ γυμναστικὴν
[398]   ᾀδομένου λόγου πρὸς τὸ ἐν  τοῖς   αὐτοῖς δεῖν τύποις λέγεσθαι οἷς
[390]   αὐτῷ δῶρα μὲν λαβόντι ἐπαμύνειν  τοῖς   Ἀχαιοῖς, ἄνευ δὲ δώρων μὴ
[391]   Πῶς γὰρ οὔ; Καὶ μὴν  τοῖς   γε ἀκούουσιν βλαβερά· πᾶς γὰρ
[389]   ἕνεκα ἐπ’ ὠφελίᾳ τῆς πόλεως,  τοῖς   δὲ ἄλλοις πᾶσιν οὐχ ἁπτέον
[406]   τούτου τοῦ εἴδους τῆς ἰατρικῆς  τοῖς   ἐκγόνοις οὐ κατέδειξεν αὐτό, ἀλλ’
[394]   τοὺς Ἀχαιοὺς τὰ δάκρυα  τοῖς   ἐκείνου βέλεσιν. οὕτως, ἦν δ’
[394]   οὔ· καὶ τοῦτο  τοῖς   ἔμπροσθεν ἕπεται, ὅτι εἷς ἕκαστος
[400]   κακίας πρέπουσαι βάσεις, καὶ τίνας  τοῖς   ἐναντίοις λειπτέον ῥυθμούς· οἶμαι δέ
[386]   καὶ περὶ τούτων τῶν μύθων  τοῖς   ἐπιχειροῦσιν λέγειν, καὶ δεῖσθαι μὴ
[406]   αὐτό, ἀλλ’ εἰδὼς ὅτι πᾶσι  τοῖς   εὐνομουμένοις ἔργον τι ἑκάστῳ ἐν
[386]   οὐκ ἀκουστέον εὐθὺς ἐκ παίδων  τοῖς   θεούς τε τιμήσουσιν καὶ γονέας
[386]   ἀληθῆ (ἂν λέγοντας οὔτε ὠφέλιμα  τοῖς   μέλλουσιν μαχίμοις ἔσεσθαι. Δεῖ μέντοι,
[389]   σωφροσύνης ἆρα οὐ δεήσει ἡμῖν  τοῖς   νεανίαις; Πῶς δ’ οὔ; Σωφροσύνης
[400]   οὖν οὐ πανταχοῦ ταῦτα διωκτέα  τοῖς   νέοις, εἰ μέλλουσι τὸ αὑτῶν
[392]   ~μὴ ἡμῖν πολλὴν (εὐχέρειαν ἐντίκτωσι  τοῖς   νέοις πονηρίας. Κομιδῇ μὲν οὖν,
[399]   χρήσιμα· καὶ αὖ κατ’ ἀγροὺς  τοῖς   νομεῦσι σύριγξ ἄν τις εἴη.
[415]   κατέχοιεν, εἴ τις μὴ ἐθέλοι  τοῖς   νόμοις πείθεσθαι, τούς τε ἔξωθεν
[415]   τἆλλα πάντα οὕτως ἐξ ἀλλήλων.  τοῖς   οὖν ἄρχουσι καὶ πρῶτον καὶ
[410]   γοῦν ἄριστον, ἔφη, αὐτοῖς τε  τοῖς   πάσχουσιν καὶ τῇ πόλει οὕτω
[401]   τοῦ ἀγαθοῦ εἰκόνα ἤθους ἐμποιεῖν  τοῖς   ποιήμασιν μὴ παρ’ ἡμῖν
[401]   μὲν οὖν, ἔφη. (Αρ’ οὖν  τοῖς   ποιηταῖς ἡμῖν μόνον ἐπιστατητέον καὶ
[404]   ἦν δ’ ἐγώ, ἀσκήσεως δεῖ  τοῖς   πολεμικοῖς ἀθληταῖς, οὕς γε ὥσπερ
[387]   ὡς οὐ ποιητικὰ καὶ ἡδέα  τοῖς   πολλοῖς ἀκούειν, ἀλλ’ ὅσῳ ποιητικώτερα,
[409]   ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς παραδείγματα ὁμοιοπαθῆ  τοῖς   πονηροῖς. Καὶ μὲν δή, ἔφη,
[416]   ἔθους αὐτοὺς τοὺς κύνας ἐπιχειρῆσαι  τοῖς   προβάτοις κακουργεῖν καὶ ἀντὶ κυνῶν
[398]   οἷα δεῖ εἶναι, εἴπερ μέλλομεν  τοῖς   προειρημένοις συμφωνήσειν; Καὶ Γλαύκων
[391]   οὐδὲν βελτίους· ὅπερ γὰρ ἐν  τοῖς   πρόσθεν (ἐλέ( γομεν, οὔθ’ ὅσια
[415]   ἄργυρον· σίδηρον δὲ καὶ χαλκὸν  τοῖς   τε γεωργοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις
[398]   τὰ λεγόμενα λέγοι ἐν ἐκείνοις  τοῖς   τύποις οἷς κατ’ ἀρχὰς ἐνομοθετησάμεθα,
[414]   ἐκαλοῦμεν, ἐπικούρους τε καὶ βοηθοὺς  τοῖς   τῶν ἀρχόντων δόγμασιν; Εμοιγε δοκεῖ,
[400]   αἱ βάσεις πλέκονται, ὥσπερ ἐν  τοῖς   φθόγγοις τέτταρα, ὅθεν αἱ πᾶσαι
[416]   ἥμεροι εἶναι αὑτοῖς τε καὶ  τοῖς   φυλαττομένοις ὑπ’ αὐτῶν. Καὶ ὀρθῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006