Alphabétiquement     [«   »]
δαμῆναι 1
Δάμωνα 1
Δάμωνος 1
δὲ 129
δέ 33
δεδιέναι 1
δεδιότες 1
Fréquences     [«    »]
109 ἐν
109 ἔφη
104 μὲν
129 δὲ
131
144 δ
177 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

δὲ


Pages
[409]   ἐν αὑτῷ παραδείγματα ἀποσκοπῶν· ὅταν  δὲ   ἀγαθοῖς καὶ πρεσβυτέροις ἤδη πλησιάσῃ,
[393]   ἄλλοι ἐσέβοντο καὶ συνῄνουν,  δὲ   Ἀγαμέμνων ἠγρίαινεν ἐντελλόμενος νῦν τε
[392]   ἄδικοι μὲν εὐδαίμονες πολλοί, δίκαιοι  δὲ   ἄθλιοι, καὶ ὡς λυσιτελεῖ τὸ
[417]   νόμισμα γέγονεν, τὸ παρ’ ἐκείνοις  δὲ   ἀκήρατον· ἀλλὰ μόνοις αὐτοῖς τῶν
[413]   ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας κακόν, τὸ  δὲ   ἀληθεύειν ἀγαθόν; οὐ τὸ
[389]   ἐπ’ ὠφελίᾳ τῆς πόλεως, τοῖς  δὲ   ἄλλοις πᾶσιν οὐχ ἁπτέον τοῦ
[411]   ἔμπλεῳ. Κομιδῇ μὲν οὖν. Τί  δὲ   ἂν αὖ γυμναστικῇ πολλὰ πονῇ
[411]   (ψυχή; Πάνυ γε. Τοῦ  δὲ   ἀναρμόστου δειλὴ καὶ ἄγροικος; Καὶ
[395]   καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, τὰ  δὲ   ἀνελεύθερα μήτε ποιεῖν μήτε δεινοὺς
[393]   δ’ ἂν ὧδε πως φράσω  δὲ   ἄνευ μέτρου· οὐ γάρ εἰμι
[404]   ἐνέτικτεν, ἐνταῦθα δὲ νόσον,  δὲ   ἁπλότης κατὰ μὲν μουσικὴν ἐν
[387]   θρήνους τῶν ὀνομαστῶν ἀνδρῶν, γυναιξὶ  δὲ   ἀποδιδοῖμεν, ~καὶ οὐδὲ ταύταις σπουδαίαις,
[389]   των μὲν ὑπηκόους εἶναι, αὐτοὺς  δὲ   ἄρχοντας τῶν περὶ πότους καὶ
[402]   γε μουσικὸς ἐρῴη ἄν· εἰ  δὲ   ἀσύμφωνος εἴη, οὐκ ἂν ἐρῴη.
[412]   ἀρίστους αὐτῶν; Καὶ τοῦτο. Οἱ  δὲ   γεωργῶν ἄριστοι ἆρ’ οὐ γεωργικώτατοι
[396]   τινος ἄλλης συμφορᾶς· ὅταν  δὲ   γίγνηται κατά τινα ἑαυτοῦ ἀνάξιον,
[404]   μουσικὴν ἐν ψυχαῖς σωφροσύνην, κατὰ  δὲ   γυμναστικὴν ἐν σώμασιν ὑγίειαν; Ἀληθέστατα,
[409]   ἔχων ψυχὴν ἀγαθὴν ἀγαθός.  δὲ   δεινὸς ἐκεῖνος καὶ καχύποπτος,
[386]   ἔφη, ὀρθῶς ἡμῖν φαίνεσθαι. Τί  δὲ   δὴ εἰ μέλλουσιν εἶναι ἀνδρεῖοι;
[417]   τῶν ἄλλων πολιτῶν γενήσονται, μισοῦντες  δὲ   δὴ καὶ μισούμενοι καὶ ἐπιβουλεύοντες
[407]   ἐν πόλει ἀρχὰς δύσκολος. Τὸ  δὲ   δὴ μέγιστον, ὅτι καὶ πρὸς
[410]   τῇ πόλει οὕτω πέφανται. Οἱ  δὲ   δὴ νέοι, ἦν δ’ ἐγώ,
[387]   ὀρθῶς ἐξαιρήσομεν οὔ. φαμὲν  δὲ   δὴ ὅτι ἐπιεικὴς ἀνὴρ
[407]   ἐλυσιτέλει ζῆν; Δῆλον, ἔφη. Ο  δὲ   δὴ πλούσιος, ὥς φαμεν, οὐδὲν
[403]   γε φύλακα φύλακος δεῖσθαι. Τί  δὲ   δὴ σίτων πέρι; ἀθληταὶ μὲν
[394]   τραγῳδία τε καὶ κωμῳδία,  δὲ   δι’ ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ
[405]   πάσας μὲν στροφὰς στρέφεσθαι, πάσας  δὲ   διεξόδους διεξελθὼν ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος, ὥστε
[392]   τὸ ἀδικεῖν, ἐὰν λανθάνῃ,  δὲ   δικαιοσύνη ἀλλότριον μὲν ἀγαθόν, οἰκεία
[390]   λαβόντι ἐπαμύνειν τοῖς Ἀχαιοῖς, ἄνευ  δὲ   δώρων μὴ ἀπαλλάττεσθαι τῆς μήνιος.
[393]   καὶ τὸν θεὸν αἰδεσθέντας. ταῦτα  δὲ   εἰπόντος αὐτοῦ οἱ μὲν ἄλλοι
[415]   τοὺς μὲν εἰς φυλακήν, τοὺς  δὲ   εἰς ἐπικουρίαν, ὡς χρησμοῦ ὄντος
[416]   τὸν ἐνιαυτὸν μήτε ἐνδεῖν· φοιτῶντας  δὲ   εἰς συσσίτια ὥσπερ ἐστρατοπεδευμένους κοινῇ
[394]   τε καὶ ἀπῄει σιγῇ, ἀποχωρήσας  δὲ   ἐκ τοῦ στρατοπέδου πολλὰ τῷ
[387]   φοβούμεθα. Ἀφαιρετέα ἄρα; Ναί. Τὸν  δὲ   ἐναντίον τύπον τούτοις λεκτέον τε
[411]   αὑτοῦ; Καὶ μάλα γε. Τί  δὲ   ἐπειδὰν ἄλλο μηδὲν πράττῃ μηδὲ
[392]   δικαιοσύνη ἀλλότριον μὲν ἀγαθόν, οἰκεία  δὲ   ζημία· καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα
[395]   πένθεσιν καὶ θρήνοις ἐχομένην· κάμνουσαν  δὲ   ἐρῶσαν ὠδίνουσαν, πολλοῦ
[401]   τῶν ἄλλων σκευῶν ἐργασία, ἔτι  δὲ   τῶν σωμάτων φύσις καὶ
[397]   γε καὶ κεκραμένος, πολὺ  δὲ   ἥδιστος παισί τε καὶ παιδαγωγοῖς
[389]   ἄν τις ποιῇ, ἀποδεκτέον, πολὺ  δὲ   ἧττον, ἐὰν θεούς. Πολὺ μέντοι,
[415]   προάγωμεν ἡγουμένων τῶν ἀρχόντων. ἐλθόντες  δὲ   θεασάσθων τῆς πόλεως ὅπου κάλλιστον
[386]   καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν καὶ τὸ (οἰκία  δὲ   θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη σμερδαλέ’
[393]   τὴν Τροίαν αὐτοὺς σωθῆναι, τὴν  δὲ   θυγατέρα οἱ λῦσαι δεξαμένους ἄποινα
[411]   λάβῃ, ταχὺ τοῦτο διεπράξατο· ἐὰν  δὲ   θυμοειδῆ, ἀσθενῆ ποιήσας τὸν θυμὸν
[405]   ἔφη, ἐκείνου ἔτι αἴσχιον. Τὸ  δὲ   ἰατρικῆς, ἦν δ’ ἐγώ, δεῖσθαι
[411]   λόγων οὐδὲν ἔτι χρῆται, βίᾳ  δὲ   καὶ (ἀγριότητι ὥσπερ θηρίον πρὸς
[394]   τῇ τῶν ἐπῶν ποιήσει, πολλαχοῦ  δὲ   καὶ ἄλλοθι, εἴ μοι μανθάνεις.
[416]   ὥσπερ ἐστρατοπεδευμένους κοινῇ ζῆν· χρυσίον  δὲ   καὶ ἀργύριον εἰπεῖν αὐτοῖς ὅτι
[400]   τιν’ ἄλλον τροχαῖον ὠνόμαζε, μήκη  δὲ   καὶ (βραχύτητας προσῆπτε. καὶ τούτων
[396]   τοῦ μιμεῖσθαι τοὺς τοιούτους, ἅμα  δὲ   καὶ δυσχεραίνων αὑτὸν ἐκμάττειν τε
[396]   τε καὶ ἐμφρόνως πράττοντα, ἐλάττω  δὲ   καὶ ἧττον ὑπὸ νόσων
[405]   σώμασιν ὑγίειαν; Ἀληθέστατα, ἔφη. ~(Ἀκολασίας  δὲ   καὶ νόσων πληθυουσῶν ἐν πόλει
[394]   Ισως, ἦν δ’ ἐγώ, ἴσως  δὲ   καὶ πλείω ἔτι τούτων· οὐ
[403]   πως, ὡς ἐγᾦμαι, ὧδε· σκόπει  δὲ   καὶ σύ. ἐμοὶ μὲν γὰρ
[414]   πείθειν καὶ τοὺς στρατιώτας, ἔπειτα  δὲ   καὶ τὴν ἄλλην πόλιν, ὡς
[411]   καὶ εὐωχῆται εὖ μάλα, μουσικῆς  δὲ   καὶ φιλοσοφίας μὴ ἅπτηται; οὐ
[415]   ὅσοι δ’ ἐπίκουροι, ἄργυρον· σίδηρον  δὲ   καὶ χαλκὸν τοῖς τε γεωργοῖς
[405]   Τί γὰρ οὐ μέλλει; Τῆς  δὲ   κακῆς τε καὶ αἰσχρᾶς παιδείας
[413]   ἀκουσίως στέρεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, τῶν  δὲ   κακῶν ἑκουσίως; οὐ τὸ
[408]   δὴ καὶ κεραυνωθῆναι αὐτόν. ἡμεῖς  δὲ   κατὰ τὰ προειρημένα οὐ πεισόμεθα
[410]   σῶμα τοιοῦτοι, ἀποθνῄσκειν ἐάσουσιν, τοὺς  δὲ   κατὰ τὴν ψυχὴν κακοφυεῖς καὶ
[387]   καὶ ἥβην ~(καὶ τὸ ψυχὴ  δὲ   κατὰ χθονός, ἠΰτε καπνός, ᾤχετο
[394]   μὲν λεκτέον ἤδη εἰρῆσθαι, ὡς  δὲ   λεκτέον ἔτι σκεπτέον εἶναι. Ἀλλὰ
[400]   ἕπεται; Πῶς γὰρ οὔ; Τῇ  δὲ   λέξει τὰ ἄλλα; Ναί. Εὐλογία
[392]   λόγων πέρι ἐχέτω τέλος· τὸ  δὲ   λέξεως, ὡς ἐγὼ οἶμαι, μετὰ
[413]   ὅτι τῶν μὲν χρόνος, τῶν  δὲ   λόγος ἐξαιρούμενος λανθάνει· νῦν γάρ
[393]   θεοῦ στέμματα οὐκ ἐπαρκέσοι· πρὶν  δὲ   λυθῆναι αὐτοῦ τὴν θυγατέρα, ἐν
[393]   καὶ ἐλίσσετο πάντας Ἀχαιούς, Ἀτρείδα  δὲ   μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν λέγει
[393]   λέγων αὐτός· τὰ  δὲ   μετὰ ταῦτα ὥσπερ αὐτὸς ὢν
[413]   μονα καὶ δυσεξαπάτητον ἐγκριτέον, τὸν  δὲ   μὴ ἀποκριτέον. γάρ; Ναί.
[410]   μὲν διὰ βίου ὁμιλήσωσιν, μουσικῆς  δὲ   μὴ ἅψωνται; αὖ ὅσοι
[414]   οἱ μὲν μὴ βουλήσονται, οἱ  δὲ   μὴ δυνήσονται κακουργεῖν, τοὺς δὲ
[393]   καὶ διήγησις γεγονυῖα εἴη. ἵνα  δὲ   μὴ εἴπῃς ὅτι οὐκ αὖ
[391]   αὖ λαβόντα νεκροῦ (ἀπολύειν, ἄλλως  δὲ   μὴ θέλειν. Οὔκουν δίκαιόν γε,
[406]   ζῇ τὰ ἑαυτοῦ πράττων· ἐὰν  δὲ   μὴ ἱκανὸν τὸ σῶμα
[394]   τὰ μὲν μιμουμένους, τὰ  δὲ   μή, καὶ ὁποῖα ἑκάτερα,
[391]   μὴ εἶναι θεῶν παῖδας, ἀμφότερα  δὲ   μὴ λέγειν, μηδὲ ἡμῖν ἐπιχειρεῖν
[410]   καὶ τὰς ψυχὰς θεραπεύσουσι, τοὺς  δὲ   μή, ὅσοι μὲν κατὰ σῶμα
[414]   καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας, εἰ  δὲ   μή, τὴν ἄλλην πόλιν; Ποῖόν
[414]   μνημείων μέγιστα γέρα λαγχάνοντα· τὸν  δὲ   μὴ τοιοῦτον ἀποκριτέον. τοιαύτη τις,
[401]   (ἐάν τις ὀρθῶς τραφῇ, εἰ  δὲ   μή, τοὐναντίον; καὶ ὅτι αὖ
[403]   (μα( κρότερα τούτων συγγίγνεσθαι· εἰ  δὲ   μή, ψόγον ἀμουσίας καὶ ἀπειροκαλίας
[395]   ἄλλο πράττειν οὐδὲ μιμεῖσθαι· ἐὰν  δὲ   μιμῶνται, μιμεῖσθαι τὰ τούτοις προσήκοντα
[410]   ἀγριώτεροι τοῦ δέοντος ἀποβαίνουσιν, οἱ  δὲ   μουσικῇ μαλακώτεροι αὖ γίγνονται
[414]   δὲ μὴ δυνήσονται κακουργεῖν, τοὺς  δὲ   νέους, οὓς δὴ νῦν φύλακας
[404]   ἀκολασίαν ποικιλία ἐνέτικτεν, ἐνταῦθα  δὲ   νόσον, δὲ ἁπλότης κατὰ
[408]   ὅσοι (πλείστους μὲν ὑγιεινούς, πλείστους  δὲ   νοσώδεις μετεχειρίσαντο, καὶ δικασταὶ αὖ
[400]   ἁρμονίαι, τεθεαμένος ἂν εἴποιμι· ποῖα  δὲ   ὁποίου βίου μιμήματα, λέγειν οὐκ
[403]   ὅς, οὐδέ γε μανικωτέραν. Ο  δὲ   ὀρθὸς ἔρως πέφυκε κοσμίου τε
[403]   περὶ τὸ σῶμα ἀκριβολογεῖσθαι, ἡμεῖς  δὲ   ὅσον τοὺς (τύπους ὑφηγησαίμεθα, ἵνα
[414]   ποιηταὶ καὶ πεπείκασιν, ἐφ’ ἡμῶν  δὲ   οὐ γεγονὸς οὐδ’ οἶδα εἰ
[396]   τε καὶ εἰς ἄλλους, οἶμαι  δὲ   οὐδὲ μαινομένοις ἐθιστέον ἀφομοιοῦν αὑτοὺς
[396]   ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ποιητέον  δὲ   οὐδὲν τούτων οὐδὲ μιμητέον. Ἀληθέστατα,
[389]   γε τοιοῦτον ἰατροῖς δοτέον, ἰδιώταις  δὲ   οὐχ ἁπτέον. Δῆλον, ἔφη. Τοῖς
[406]   φασι, πρὶν Ηρόδικον γενέσθαι· Ηρόδικος  δὲ   παιδοτρίβης ὢν καὶ νοσώδης γενόμενος,
[414]   ἄλλη σκευὴ δημιουργουμένη, ἐπειδὴ  δὲ   παντελῶς ἐξειργασμένοι ἦσαν, καὶ
[413]   ψευδὴς (τοῦ μεταμανθάνοντος, ἀκουσίως  δὲ   πᾶσα ἀληθής. Τὸ μὲν
[390]   ἀκουστέον, οἷον καὶ τὸ στῆθος  δὲ   πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ· τέτλαθι
[409]   ἔχων παράδειγμα τοῦ τοιούτου. πλεονάκις  δὲ   πονηροῖς χρηστοῖς ἐντυγχάνων σοφώτερος
[394]   ~(ἵνα σῶς οἴκαδε ἔλθοι.  δὲ   πρεσβύτης ἀκούσας ἔδεισέν τε καὶ
[388]   ἄλλοτε δ’ αὖτε ὕπτιον, ἄλλοτε  δὲ   πρηνῆ, τοτὲ δ’ ὀρθὸν ἀναστάντα
[406]   νοσήματι τὸν νοῦν προσέχοντα, τῆς  δὲ   προκειμένης ἐργασίας ἀμελοῦντα. καὶ μετὰ
[403]   ὡς οἷόν τε βέλτιστον· σοὶ  δὲ   πῶς φαίνεται; Καὶ ἐμοί, ἔφη,
[397]   δεῖται, πασῶν μὲν ἁρμονιῶν, πάντων  δὲ   ῥυθμῶν, εἰ μέλλει αὖ οἰκείως
[386]   καὶ τὸ οἴῳ πεπνῦσθαι, ταὶ  δὲ   σκιαὶ ἀΐσσουσι καὶ ψυχὴ δ’
[414]   οἶδα εἰ γενόμενον ἄν, πεῖσαι  δὲ   συχνῆς πειθοῦς. Ως ἔοικας, ἔφη,
[395]   καὶ τραγῳδοῖς οἱ (αὐτοί· πάντα  δὲ   ταῦτα μιμήματα. οὔ; Μιμήματα.
[400]   καλῇ λέξει ἕπεται ὁμοιούμενον, τὸ  δὲ   τῇ ἐναντίᾳ, καὶ τὸ εὐάρμοστον
[410]   μὲν τὸ σῶμα θεραπεύοιντο, τῇ  δὲ   τὴν ψυχήν; Ἀλλὰ τί μήν;
[413]   τῆς ἑκουσίου, ἔφη, μανθάνω, τὸ  δὲ   τῆς ἀκουσίου δέομαι μαθεῖν. Τί
[397]   οὖν, ἔφη, οὕτως ἔχει. Τί  δὲ   τὸ τοῦ ἑτέρου εἶδος; οὐ
[414]   καὶ γίγνεσθαι περὶ αὐτούς, ἦσαν  δὲ   τότε τῇ ἀληθείᾳ ὑπὸ γῆς
[402]   λόγον δυνατὸς εἶναι λαβεῖν, ἐλθόντος  δὲ   τοῦ λόγου ἀσπάζοιτ’ ἂν αὐτὸν
[412]   τοὺς ἄρχοντας δεῖ εἶναι, νεωτέρους  δὲ   τοὺς ἀρχομένους, δῆλον; Δῆλον. Καὶ
[415]   αὐτὸ φήμη ἀγάγῃ· ἡμεῖς  δὲ   τούτους τοὺς γηγενεῖς ὁπλίσαντες προάγωμεν
[410]   μαλακώτερον εἴη τοῦ δέοντος, καλῶς  δὲ   τραφέντος ἥμερόν τε καὶ κόσμιον;
[393]   καὶ ἱκέτης τῶν Ἀχαιῶν, μάλιστα  δὲ   τῶν βασιλέων, μετὰ τοῦτο μὴ
[406]   μὲν τῶν δημιουργῶν αἰσθανόμεθα, ἐπὶ  δὲ   τῶν πλουσίων τε καὶ εὐδαιμόνων
[387]   ἔχει πρὸς ἄλλο τι· ἡμεῖς  δὲ   ὑπὲρ τῶν φυλάκων φοβούμεθα μὴ
[406]   τῆς εἰωθυίας διαίτης ἐκβαίη, δυσθανατῶν  δὲ   ὑπὸ σοφίας εἰς γῆρας ἀφίκετο.
[401]   πᾶσα τοιαύτη δημιουργία, πλήρης  δὲ   ὑφαντικὴ καὶ ποικιλία καὶ οἰκοδομία
[408]   τῷ παραχρῆμα κυκεῶνα πιόντες, νοσώδη  δὲ   φύσει τε καὶ ἀκόλαστον οὔτε
[409]   αὑτὴν οὔποτ’ ἂν γνοίη, ἀρετὴ  δὲ   φύσεως παιδευομένης χρόνῳ ἅμα αὑτῆς
[407]   τῇ προσέξει τοῦ νοῦ, τὸ  δὲ   Φωκυλίδου παρακέλευμα οὐδὲν ἐμποδίζει. Ναὶ
[392]   Ἀγαμέμνονος ἀπολῦσαι τὴν θυγατέρα, τὸν  δὲ   χαλεπαίνειν, ~τὸν δέ, ἐπειδὴ (οὐκ
[389]   θεοῖσι μὲν ἄχρηστον ψεῦδος, ἀνθρώποις  δὲ   χρήσιμον ὡς ἐν φαρμάκου εἴδει,
[408]   μέν φασιν Ἀσκληπιὸν εἶναι, ὑπὸ  δὲ   χρυσοῦ πεισθῆναι πλούσιον ἄνδρα θανάσιμον
[389]   νεανίαις; Πῶς δ’ οὔ; Σωφροσύνης  δὲ   ὡς πλήθει οὐ τὰ τοιάδε
[387]   Ηκιστ’ ἄρα καὶ ὀδύρεσθαι, φέρειν  δὲ   ὡς πρᾳότατα, ὅταν τις αὐτὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006