Alphabétiquement     [«   »]
μεμελετηκότα 1
μέμνημαι 1
μέμνησαι 1
μὲν 104
μέν 10
μένεα 1
Μενέλεῳ 1
Fréquences     [«    »]
83 ἂν
80 τῶν
82 ὡς
104 μὲν
109 ἐν
109 ἔφη
129 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

μὲν


Pages
[392]   λανθάνῃ, δὲ δικαιοσύνη ἀλλότριον  μὲν   ἀγαθόν, οἰκεία δὲ ζημία· καὶ
[413]   σὺ ἡγῇ, ἔφην ἐγώ, τῶν  μὲν   ἀγαθῶν ἀκουσίως στέρεσθαι τοὺς ἀνθρώπους,
[396]   χρηστὸν ποιῇ, ἀλλ’ αἰσχυνεῖσθαι, ἅμα  μὲν   ἀγύμναστος ὢν τοῦ μιμεῖσθαι τοὺς
[404]   Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν ἐκεῖ  μὲν   ἀκολασίαν ποικιλία ἐνέτικτεν, ἐνταῦθα
[393]   ταῦτα δὲ εἰπόντος αὐτοῦ οἱ  μὲν   ἄλλοι ἐσέβοντο καὶ συνῄνουν,
[396]   ἔσται αὐτοῦ λέξις μετέχουσα  μὲν   ἀμφοτέρων, μιμήσεώς τε καὶ τῆς
[394]   ἕπεται, ὅτι εἷς ἕκαστος ἓν  μὲν   ἂν ἐπιτήδευμα καλῶς ἐπιτηδεύοι, πολλὰ
[412]   παρὰ πάντα τὸν (βίον,  μὲν   ἂν τῇ πόλει ἡγήσωνται συμφέρειν,
[410]   ἂν ἔχοι φύσις, καὶ μᾶλλον  μὲν   ἀνεθέντος αὐτοῦ μαλακώτερον εἴη τοῦ
[397]   οὐ τῶν ἐναντίων δεῖται, πασῶν  μὲν   ἁρμονιῶν, πάντων δὲ ῥυθμῶν, εἰ
[401]   εὐσχημοσύνη ἀσχημοσύνη. καὶ  μὲν   ἀσχημοσύνη καὶ ἀρρυθμία καὶ ἀναρμοστία
[414]   χρώμενος ἐρῶ καὶ ἐπιχειρήσω πρῶτον  μὲν   αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας πείθειν καὶ
[389]   ἄρτι, καὶ τῷ ὄντι θεοῖσι  μὲν   ἄχρηστον ψεῦδος, ἀνθρώποις δὲ χρήσιμον
[409]   σοφόν, ἀλλὰ τὸν πρότερον· πονηρία  μὲν   γὰρ ἀρετήν τε καὶ αὑτὴν
[415]   τὸ λοιπὸν τοῦ μύθου. ἐστὲ  μὲν   γὰρ δὴ πάντες οἱ ἐν
[396]   λόγοις οὐδὲ ἐν ἔργοις· γνωστέον  μὲν   γὰρ καὶ μαινομένους καὶ πονηροὺς
[403]   δὲ δὴ σίτων πέρι; ἀθληταὶ  μὲν   γὰρ οἱ ἄνδρες τοῦ μεγίστου
[403]   σκόπει δὲ καὶ σύ. ἐμοὶ  μὲν   γὰρ οὐ φαίνεται, ἂν
[413]   δ’ ἐγώ, κινδυνεύω λέγειν. κλαπέντας  μὲν   γὰρ τοὺς μεταπεισθέντας λέγω καὶ
[400]   ἔφη, οὐκ ἔχω λέγειν. ὅτι  μὲν   γὰρ τρί’ ἄττα ἐστὶν εἴδη
[401]   ~(Εστιν δέ γέ που πλήρης  μὲν   γραφικὴ αὐτῶν καὶ πᾶσα
[410]   ἐγώ Εγωγε, ἔφη· ὅτι οἱ  μὲν   γυμναστικῇ ἀκράτῳ χρησάμενοι ἀγριώτεροι τοῦ
[390]   Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὐ  μὲν   δὴ δωροδόκους γε ἐατέον εἶναι
[403]   ποιοῖμεν; Πάνυ μὲν οὖν. Μέθης  μὲν   δὴ εἴπομεν ὅτι ἀφεκτέον αὐτοῖς·
[415]   μανθάνω λέγεις. Καὶ τοῦτο  μὲν   δὴ ἕξει ὅπῃ ἂν αὐτὸ
[406]   Πατρόκλῳ τῷ ἰωμένῳ ἐπετίμησαν. Καὶ  μὲν   δή, ἔφη, ἄτοπόν γε τὸ
[409]   παραδείγματα ὁμοιοπαθῆ τοῖς πονηροῖς. Καὶ  μὲν   δή, ἔφη, σφόδρα γε αὐτὸ
[403]   οἱ νεανίαι. Τί μήν; Δεῖ  μὲν   δὴ καὶ ταύτῃ ἀκριβῶς τρέφεσθαι
[392]   τοιοῦτος εἶναι; Ἀληθέστατα, ἔφη. Τὰ  μὲν   δὴ λόγων πέρι ἐχέτω τέλος·
[386]   ~Πολιτεία Γ. (Τὰ  μὲν   δὴ περὶ θεούς, ἦν δ’
[412]   οἷόν τέ γε μάλιστα. Οἱ  μὲν   δὴ τύποι τῆς παιδείας τε
[410]   τὴν διάνοιαν οἳ ἂν γυμναστικῇ  μὲν   διὰ βίου ὁμιλήσωσιν, μουσικῆς δὲ
[411]   γίγνεται καὶ ἄμουσος, καὶ πειθοῖ  μὲν   διὰ λόγων οὐδὲν ἔτι χρῆται,
[394]   τε καὶ (μυθο( λογίας  μὲν   διὰ μιμήσεως ὅλη ἐστίν, ὥσπερ
[415]   ὑπάργυρος φυῇ, τιμήσαντες ἀνάξουσι τοὺς  μὲν   εἰς φυλακήν, τοὺς δὲ εἰς
[411]   φιλοσοφίας μὴ ἅπτηται; οὐ πρῶτον  μὲν   εὖ ἴσχων τὸ σῶμα φρονήματός
[412]   ἑαυτῷ καὶ (ὅταν μάλιστα) ἐκείνου  μὲν   εὖ πράττοντος οἴοιτο συμβαίνειν καὶ
[392]   τὰ μέγιστα, ὅτι εἰσὶν ἄδικοι  μὲν   εὐδαίμονες πολλοί, δίκαιοι δὲ ἄθλιοι,
[410]   ~αἳ τῶν πολιτῶν σοι (τοὺς  μὲν   εὐφυεῖς τὰ σώματα καὶ τὰς
[413]   κακῶν ἑκουσίως; οὐ τὸ  μὲν   ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας κακόν, τὸ
[413]   ἑκουσίως ἀκουσίως, ~ἑκουσίως  μὲν   ψευδὴς (τοῦ μεταμανθάνοντος, ἀκουσίως
[414]   ἐγώ, ἀλλὰ Φοινικικόν τι, πρότερον  μὲν   ἤδη πολλαχοῦ γεγονός, ὥς φασιν
[411]   Πῶς δ’ οὔ; ~Καὶ τοῦ  μὲν   ἡρμοσμένου σώφρων τε καὶ ἀνδρεία
[408]   πεισόμεθα αὐτοῖς ἀμφότερα, ἀλλ’ εἰ  μὲν   θεοῦ ἦν, οὐκ ἦν, φήσομεν,
[414]   (τι ἓν ψευδομένους πεῖσαι μάλιστα  μὲν   καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας, εἰ
[417]   οἰκίας καὶ νομίσματα κτήσονται, οἰκονόμοι  μὲν   καὶ γεωργοὶ ἀντὶ φυλάκων ἔσονται,
[406]   μείξας γυμναστικὴν (ἰατρικῇ, ἀπέκναισε πρῶτον  μὲν   καὶ μάλιστα ἑαυτόν, ἔπειτ’ ἄλλους
[404]   Ομηρος πώποτε ἐμνήσθη. τοῦτο  μὲν   καὶ οἱ ἄλλοι ἀσκηταὶ ἴσασιν,
[403]   ἐν τῇ οἰκιζομένῃ πόλει φιλεῖν  μὲν   καὶ συνεῖναι καὶ ἅπτεσθαι ὥσπερ
[407]   μὴ μελετῶντι, νοσοτροφία τεκτονικῇ  μὲν   καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐμπόδιον
[407]   ἀποκεκριμένον ἴσχοντας ἐν αὑτοῖς, τούτοις  μὲν   καὶ ταύτῃ τῇ ἕξει καταδεῖξαι
[401]   καὶ ὀρθῶς δὴ δυσχεραίνων τὰ  μὲν   καλὰ ἐπαινοῖ καὶ χαίρων καὶ
[410]   θεραπεύσουσι, τοὺς δὲ μή, ὅσοι  μὲν   κατὰ σῶμα τοιοῦτοι, ἀποθνῄσκειν ἐάσουσιν,
[390]   μετρίως ἔλεγε συμβουλεύων αὐτῷ δῶρα  μὲν   λαβόντι ἐπαμύνειν τοῖς Ἀχαιοῖς, ἄνευ
[394]   δὴ ἀναμνήσθητι, ὅτι ἔφαμεν  μὲν   λεκτέον ἤδη εἰρῆσθαι, ὡς δὲ
[414]   τε ἐντὸς φιλίων, ὅπως οἱ  μὲν   μὴ βουλήσονται, οἱ δὲ μὴ
[396]   ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ μιμήσει, μάλιστα  μὲν   μιμούμενος (τὸν ἀγαθὸν ἀσφαλῶς τε
[394]   τὰς διηγήσεις ποιεῖσθαι τὰ  μὲν   μιμουμένους, τὰ δὲ μή, καὶ
[413]   ἐπιλανθάνοιτο καὶ ἐξαπατῷτο, καὶ τὸν  μὲν   (μνή( μονα καὶ δυσεξαπάτητον ἐγκριτέον,
[404]   νόσον, δὲ ἁπλότης κατὰ  μὲν   μουσικὴν ἐν ψυχαῖς σωφροσύνην, κατὰ
[409]   καὶ σοφὸς οἰόμενος εἶναι, ὅταν  μὲν   ὁμοίοις ὁμιλῇ, δεινὸς φαίνεται ἐξευλαβούμενος,
[416]   ἔφη. Καὶ ἐγὼ εἶπον· Τοῦτο  μὲν   οὐκ ἄξιον διισχυρίζεσθαι, φίλε
[402]   τέχνης τε καὶ μελέτης; Παντάπασι  μὲν   οὖν. Αρ’ οὖν, λέγω,
[393]   μιμήσεως τὴν διήγησιν ποιοῦνται. Πάνυ  μὲν   οὖν. Εἰ δέ γε μηδαμοῦ
[400]   μέλλουσι τὸ αὑτῶν πράττειν; Διωκτέα  μὲν   οὖν. ~(Εστιν δέ γέ που
[405]   χρῆσθαι, καὶ ἀπορίᾳ οἰκείων; Πάντων  μὲν   οὖν, ἔφη, αἴσχιστον. Η δοκεῖ
[409]   αὑτῷ τε καὶ ἄλλοις. Παντάπασι  μὲν   οὖν, ἔφη, ἀληθῆ. Οὐ τοίνυν,
[400]   τὸ ἦθος κατεσκευασμένην διάνοιαν. Παντάπασι  μὲν   οὖν, ἔφη. Αρ’ οὖν οὐ
[401]   ἀδελφά τε καὶ μιμήματα. Παντελῶς  μὲν   οὖν, ἔφη. (Αρ’ οὖν τοῖς
[411]   καὶ ποιήσῃ μαλθακὸν αἰχμητήν. Πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη. Καὶ ἐὰν μέν
[392]   μυθολογεῖν. οὐκ οἴει; Εὖ  μὲν   οὖν, ἔφη, οἶδα. Οὐκοῦν ἐὰν
[390]   κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης. Παντάπασι  μὲν   οὖν, ἔφη. Οὐ μὲν δὴ
[393]   καὶ ὅλῃ Οδυσσείᾳ παθημάτων. Πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν διήγησις μέν
[397]   (ῥυθμῷ ὡσαύτως παραπλησίῳ τινί; Κομιδῇ  μὲν   οὖν, ἔφη, οὕτως ἔχει. Τί
[392]   ἐντίκτωσι τοῖς νέοις πονηρίας. Κομιδῇ  μὲν   οὖν, ἔφη. Τί οὖν, ἦν
[395]   ὠδίνουσαν, πολλοῦ καὶ δεήσομεν. Παντάπασι  μὲν   οὖν, δ’ ὅς. Οὐδέ
[403]   μακρολογῶμεν, ὀρθῶς ἂν ποιοῖμεν; Πάνυ  μὲν   οὖν. Μέθης μὲν δὴ εἴπομεν
[387]   δουλείαν θανάτου μᾶλλον πεφοβημένους. Παντάπασι  μὲν   οὖν. Οὐκοῦν ἔτι καὶ τὰ
[404]   μέλλουσιν εὖ σώματος ἕξειν. Παντάπασι  μὲν   οὖν. Οὐκοῦν καὶ Ἀττικῶν πεμμάτων
[392]   καὶ τῶν ἐν Αιδου. Πάνυ  μὲν   οὖν. Οὐκοῦν καὶ περὶ ἀνθρώπων
[411]   θυμοειδοῦς γεγένηνται, δυσκολίας ἔμπλεῳ. Κομιδῇ  μὲν   οὖν. Τί δὲ ἂν αὖ
[416]   εἰ μέλλουσι τοιοῦτοι ἔσεσθαι· πρῶτον  μὲν   οὐσίαν κεκτημένον μηδεμίαν μηδένα ἰδίαν,
[415]   οὖν συγγενεῖς ὄντες πάντες τὸ  μὲν   πολὺ ὁμοίους ἂν ὑμῖν αὐτοῖς
[412]   ἄρξονται; (Τί μήν; Οὐκοῦν ὅτι  μὲν   πρεσβυτέρους τοὺς ἄρχοντας δεῖ εἶναι,
[411]   τὸν βίον ὅλον, οὗτος τὸ  μὲν   πρῶτον, εἴ τι θυμοειδὲς εἶχεν,
[397]   ἔστιν, ἔφη. Οὐκοῦν αὐτοῖν τὸ  μὲν   σμικρὰς τὰς μεταβολὰς ἔχει, καὶ
[405]   τὸ ἀδικεῖν καὶ ἱκανὸς πάσας  μὲν   στροφὰς στρέφεσθαι, πάσας δὲ διεξόδους
[417]   ἀργύρου χρυσοῦ. καὶ οὕτω  μὲν   σῴζοιντό τ’ ἂν καὶ σῴζοιεν
[400]   γε καὶ τὸ ἄρρυθμον τὸ  μὲν   τῇ καλῇ λέξει ἕπεται ὁμοιούμενον,
[413]   δὲ πᾶσα ἀληθής. Τὸ  μὲν   τῆς ἑκουσίου, ἔφη, μανθάνω, τὸ
[410]   τινες οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα τῇ  μὲν   τὸ σῶμα θεραπεύοιντο, τῇ δὲ
[398]   δήπου, ἦν δ’ ἐγώ, πρῶτον  μὲν   τόδε ἱκανῶς ἔχεις (λέγειν, ὅτι
[392]   οἰκεία δὲ ζημία· καὶ τὰ  μὲν   τοιαῦτα ἀπερεῖν λέγειν, τὰ δ’
[393]   Ελθὼν (ὁ ἱερεὺς ηὔχετο ἐκείνοις  μὲν   τοὺς θεοὺς δοῦναι ἑλόντας τὴν
[393]   Εγωγε. Οἶσθ’ οὖν ὅτι μέχρι  μὲν   τούτων τῶν ἐπῶν καὶ ἐλίσσετο
[410]   τῆς φύσεως παρέχοιτο, καὶ ὀρθῶς  μὲν   τραφὲν ἀνδρεῖον ἂν εἴη, μᾶλλον
[406]   ἰατρευομένῳ. ἡμεῖς γελοίως ἐπὶ  μὲν   τῶν δημιουργῶν αἰσθανόμεθα, ἐπὶ δὲ
[408]   που μάλιστα τοιοῦτοι ὅσοι (πλείστους  μὲν   ὑγιεινούς, πλείστους δὲ νοσώδεις μετεχειρίσαντο,
[415]   ἀλλ’ θεὸς πλάττων, ὅσοι  μὲν   ὑμῶν ἱκανοὶ ἄρχειν, χρυσὸν ἐν
[389]   τὰ τοιάδε μέγιστα, (ἀρχόν( των  μὲν   ὑπηκόους εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας
[414]   ὡς ἀληθῶς ὀρθότατον καλεῖν τούτους  μὲν   φύλακας παντελεῖς τῶν τε ἔξωθεν
[407]   γιγνώσκοντα φῶμεν καὶ Ἀσκληπιὸν τοὺς  μὲν   φύσει τε καὶ διαίτῃ ὑγιεινῶς
[413]   καὶ τοὺς ἐπιλανθανομένους, ὅτι τῶν  μὲν   χρόνος, τῶν δὲ λόγος ἐξαιρούμενος
[392]   οἷς ποιητής φησι τὸν  μὲν   Χρύσην δεῖσθαι τοῦ Ἀγαμέμνονος ἀπολῦσαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006