Alphabétiquement     [«   »]
ὅτι 62
ὅτου 1
Οὐ 15
οὐ 55
οὔ 19
Οὔ 2
οὗ 6
Fréquences     [«    »]
53 οὖν
52 τῆς
53 τὸν
55 οὐ
56 εἶναι
56 τοῦ
56 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

οὐ


Pages
[408]   γὰρ οἶμαι σώματι σῶμα θεραπεύουσιν  οὐ   γὰρ ἂν αὐτὰ ἐνεχώρει κακὰ
[394]   δὲ καὶ πλείω ἔτι τούτων·  οὐ   γὰρ δὴ ἔγωγέ πω οἶδα,
[393]   πως φράσω δὲ ἄνευ μέτρου·  οὐ   γάρ εἰμι ποιητικός Ελθὼν (ὁ
[400]   ῥυθμοὺς αὐτούς ἤτοι συναμφότερόν τι·  οὐ   γὰρ ἔχω λέγειν ἀλλὰ ταῦτα
[408]   εἶεν μὴ πάνυ ὑγιεινοὶ φύσει.  οὐ   γὰρ οἶμαι σώματι σῶμα θεραπεύουσιν
[389]   σύ, ἔφη, βούλει ἐμὸν τιθέναι·  οὐ   γὰρ οὖν δὴ (ἀποδεκτέον. Ἀλλὰ
[414]   καὶ πεπείκασιν, ἐφ’ ἡμῶν δὲ  οὐ   γεγονὸς οὐδ’ οἶδα εἰ γενόμενον
[412]   Οἱ δὲ γεωργῶν ἄριστοι ἆρ’  οὐ   γεωργικώτατοι γίγνονται; Ναί. Νῦν δ’
[389]   τελῆται. Τί δέ; σωφροσύνης ἆρα  οὐ   δεήσει ἡμῖν τοῖς νεανίαις; Πῶς
[387]   καὶ ἑταῖρός ἐστιν, τὸ τεθνάναι  οὐ   δεινὸν ἡγήσεται. Φαμὲν γάρ. Οὐκ
[402]   ἐν (μεγάλῳ ἠτιμάζομεν αὐτά, ὡς  οὐ   δέοι αἰσθάνεσθαι, ἀλλὰ πανταχοῦ προυθυμούμεθα
[397]   καὶ τὸν γεωργὸν γεωργὸν καὶ  οὐ   δικαστὴν πρὸς τῇ γεωργίᾳ, καὶ
[405]   νόσων πληθυουσῶν ἐν πόλει ἆρ’  οὐ   δικαστήριά τε καὶ ἰατρεῖα πολλὰ
[395]   καὶ ἀληθῆ γε λέγεις, ὅτι  οὐ   δύνανται οἱ αὐτοί. Οὐδὲ μὴν
[394]   αὐτὸς μιμεῖσθαι εὖ ὥσπερ ἓν  οὐ   δυνατός; Οὐ γὰρ οὖν. ~(Σχολῇ
[417]   καὶ ἅπτεσθαι χρυσοῦ καὶ ἀργύρου  οὐ   θέμις, οὐδ’ ὑπὸ τὸν αὐτὸν
[399]   ὅσα (πολύχορδα καὶ πολυαρμόνια, δημιουργοὺς  οὐ   θρέψομεν. Οὐ φαινόμεθα. Τί δέ;
[413]   ἀκουσίου δέομαι μαθεῖν. Τί δέ;  οὐ   καὶ σὺ ἡγῇ, ἔφην ἐγώ,
[392]   ὥσπερ οὖν οἱ ἀδύνατοι λέγειν,  οὐ   κατὰ ὅλον ἀλλ’ ἀπολαβὼν (μέρος
[410]   Τί μήν; ἔφη. (Αρ’ οὖν  οὐ   κατὰ ταὐτὰ ἴχνη ταῦτα
[406]   εἴδους τῆς ἰατρικῆς τοῖς ἐκγόνοις  οὐ   κατέδειξεν αὐτό, ἀλλ’ εἰδὼς ὅτι
[397]   τε σκυτοτόμον σκυτοτόμον εὑρήσομεν καὶ  οὐ   κυβερνήτην πρὸς τῇ σκυτοτομίᾳ, καὶ
[392]   Ἀδείμαντος, Τοῦτο, δ’ ὅς,  οὐ   μανθάνω ὅτι λέγεις. (Ἀλλὰ μέντοι,
[394]   εἶναί που ἐλλόγιμος; Τί δ’  οὐ   μέλλει; Οὐκοῦν καὶ περὶ μιμήσεως
[405]   περὶ αὐτὰ σπουδάζωσιν; Τί γὰρ  οὐ   μέλλει; Τῆς δὲ κακῆς τε
[408]   ὡς ἐγὼ λέγω, ἐχρῶντο;  οὐ   μέμνησαι ὅτι καὶ τῷ Μενέλεῳ
[395]   κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ποιοῦντες.  οὐ   μιμήματε ἄρτι τούτω ἐκάλεις; Εγωγε·
[409]   Τῷ τοι, ἦν δ’ ἐγώ,  οὐ   νέον ἀλλὰ γέροντα δεῖ τὸν
[392]   οὖν τῇδε μᾶλλον εἴσῃ. ἆρ’  οὐ   πάντα ὅσα ὑπὸ μυθολόγων
[400]   μὲν οὖν, ἔφη. Αρ’ οὖν  οὐ   πανταχοῦ ταῦτα διωκτέα τοῖς νέοις,
[398]   λοιπόν; Δῆλα δή. Αρ’ οὖν  οὐ   πᾶς ἤδη ἂν εὕροι
[416]   εἶναι μηδὲν τοιοῦτον, εἰς  οὐ   πᾶς βουλόμενος εἴσεισι· τὰ
[408]   ἡμεῖς δὲ κατὰ τὰ προειρημένα  οὐ   πεισόμεθα αὐτοῖς ἀμφότερα, ἀλλ’ εἰ
[391]   ὄντι, καὶ ὡς ἔδρασεν τοῦτο,  οὐ   πειστέον· τάς τε αὖ Εκτορος
[387]   χαλεπαίνειν ἂν διαγράφωμεν, οὐχ ὡς  οὐ   ποιητικὰ καὶ ἡδέα τοῖς πολλοῖς
[402]   ὕδασιν ἐν κατόπτροις ἐμφαίνοιντο,  οὐ   πρότερον γνωσόμεθα, πρὶν ἂν αὐτὰ
[402]   ἀλλὰ πανταχοῦ προυθυμούμεθα διαγιγνώσκειν, ὡς  οὐ   πρότερον ἐσόμενοι γραμματικοὶ πρὶν οὕτως
[411]   δὲ καὶ φιλοσοφίας μὴ ἅπτηται;  οὐ   πρῶτον μὲν εὖ ἴσχων τὸ
[400]   ῥυθμούς· οἶμαι δέ με ἀκηκοέναι  οὐ   σαφῶς ἐνόπλιόν τέ τινα ὀνομάζοντος
[400]   εἰς Δάμωνα ἀναβεβλήσθω· διελέσθαι γὰρ  οὐ   σμικροῦ λόγου. σὺ οἴει;
[406]   τούτοις ἑπόμενα, ταχὺ εἶπεν ὅτι  οὐ   σχολὴ κάμνειν οὐδὲ λυσιτελεῖ οὕτω
[389]   οὔ; Σωφροσύνης δὲ ὡς πλήθει  οὐ   τὰ τοιάδε μέγιστα, (ἀρχόν( των
[386]   εἰ μέλλουσιν εἶναι ἀνδρεῖοι; ἆρα  οὐ   ταῦτά τε λεκτέον καὶ οἷα
[413]   τῶν δὲ κακῶν ἑκουσίως;  οὐ   τὸ μὲν ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας
[413]   τὸ δὲ ἀληθεύειν ἀγαθόν;  οὐ   τὸ τὰ ὄντα δοξάζειν ἀληθεύειν
[393]   ὥς τις ἄλλος ὤν, ἆρ’  οὐ   τότε ὁμοιοῦν αὐτὸν φήσομεν ὅτι
[399]   παραδέξῃ εἰς τὴν πόλιν;  οὐ   τοῦτο πολυχορδότατον, καὶ αὐτὰ τὰ
[400]   δ’ ἐγώ, καὶ λόγος;  οὐ   τῷ τῆς ψυχῆς ἤθει ἕπεται;
[397]   δὲ τὸ τοῦ ἑτέρου εἶδος;  οὐ   τῶν ἐναντίων δεῖται, πασῶν μὲν
[403]   καὶ σύ. ἐμοὶ μὲν γὰρ  οὐ   φαίνεται, ἂν χρηστὸν
[391]   εἰς τὴν πυράν, σύμπαντα ταῦτα  οὐ   φήσομεν ἀληθῆ εἰρῆσθαι, οὐδ’ ἐάσομεν
[412]   αὐτοὺς ἀρίστους δεῖ εἶναι, ἆρ’  οὐ   φυλακικωτάτους πόλεως; Ναί. Οὐκοῦν φρονίμους
[412]   εὑρεῖν. Ισως, δ’ ὅς,  οὐ   χαλεπά. Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ·
[397]   καὶ τὸν πολεμικὸν πολεμικὸν καὶ  οὐ   χρηματιστὴν πρὸς τῇ πολεμικῇ, καὶ
[415]   δ’ ἐγώ, στρατιωτικάς γε, ἀλλ’  οὐ   χρηματιστικάς. ~(Πῶς, ἔφη, αὖ τοῦτο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006