Alphabétiquement     [«   »]
νυνδὴ 4
νυστάζοντος 1
Ο 4
ὁ 43
3
17
ὀδύνη 1
Fréquences     [«    »]
39 περὶ
39 πρὸς
39 τῷ
43 ὁ
46 τὴν
48 γὰρ
48 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III


Pages
[392]   ὡς λεκτέον παντελῶς ἐσκέψεται. Καὶ     Ἀδείμαντος, Τοῦτο, δ’ ὅς,
[394]   μέλλει; Οὐκοῦν καὶ περὶ μιμήσεως     αὐτὸς λόγος, ὅτι πολλὰ
[394]   αὐτὸς λόγος, ὅτι πολλὰ     αὐτὸς μιμεῖσθαι εὖ ὥσπερ ἓν
[416]   τοιοῦτον, εἰς οὐ πᾶς     βουλόμενος εἴσεισι· τὰ δ’ ἐπιτήδεια,
[409]   δ’ ἐγώ, σὺ ἠρώτας·     γὰρ ἔχων ψυχὴν ἀγαθὴν ἀγαθός.
[417]   Πάνυ γε, δ' ὃς     Γλαύκων.
[398]   μέλλομεν τοῖς προειρημένοις συμφωνήσειν; Καὶ     Γλαύκων ἐπιγελάσας, Εγὼ τοίνυν, ἔφη,
[393]   μὲν ἄλλοι ἐσέβοντο καὶ συνῄνουν,     δὲ Ἀγαμέμνων ἠγρίαινεν ἐντελλόμενος νῦν
[409]   γὰρ ἔχων ψυχὴν ἀγαθὴν ἀγαθός.     δὲ δεινὸς ἐκεῖνος καὶ καχύποπτος,
[394]   ἐρεθίζειν, ~(ἵνα σῶς οἴκαδε ἔλθοι.     δὲ πρεσβύτης ἀκούσας ἔδεισέν τε
[401]   καλῶς φύντων ὀξύτατ’ ἂν αἰσθάνοιτο     ἐκεῖ τραφεὶς ὡς ἔδει, καὶ
[397]   ἥδιστος παισί τε καὶ παιδαγωγοῖς     ἐναντίος οὗ σὺ αἱρῇ καὶ
[396]   ἀεὶ καὶ ἐν διηγοῖτο     ἐναντίως ἐκείνῳ φύς τε καὶ
[387]   οὔ. φαμὲν δὲ δὴ ὅτι     ἐπιεικὴς ἀνὴρ τῷ ἐπιεικεῖ, οὗπερ
[415]   καὶ πρῶτον καὶ μάλιστα παραγγέλλει     θεός, ὅπως μηδενὸς οὕτω φύλακες
[415]   φήσομεν πρὸς αὐτοὺς μυθολογοῦντες, ἀλλ’     θεὸς πλάττων, ὅσοι μὲν ὑμῶν
[393]   οὐ γάρ εἰμι ποιητικός Ελθὼν  (ὁ   ἱερεὺς ηὔχετο ἐκείνοις μὲν τοὺς
[409]   ὥς μοι δοκεῖ, ἀλλ’ οὐχ     κακὸς γίγνεται. Καὶ ἐμοί, ἔφη,
[397]   Ἀδείμαντε, ἡδύς γε καὶ     κεκραμένος, πολὺ δὲ ἥδιστος παισί
[393]   ἄλλοσε τρέπειν ὡς ἄλλος τις     λέγων αὐτός· τὰ δὲ
[388]   γε οὔχ, ὡς ἄρτι ἡμῖν     λόγος ἐσήμαινεν· πειστέον, ἕως
[399]   τις εἴη. Ως γοῦν, ἔφη,     λόγος ἡμῖν σημαίνει. (Οὐδέν γε,
[400]   λέξεως, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ     λόγος; οὐ τῷ τῆς ψυχῆς
[394]   πω οἶδα, ἀλλ’ ὅπῃ ἂν     λόγος ὥσπερ πνεῦμα φέρῃ, ταύτῃ
[401]   ἄλλῳ μηδενὶ δημιουργουμένῳ ἐμποιεῖν,     μὴ οἷός τε ὢν οὐκ
[397]   ῥήτορος. ~(Οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ,     μὴ τοιοῦτος αὖ, ὅσῳ ἂν
[410]   οὐ κατὰ ταὐτὰ ἴχνη ταῦτα     μουσικὸς γυμναστικὴν διώκων, ἐὰν ἐθέλῃ,
[402]   αὐτὸν γνωρίζων δι’ οἰκειότητα μάλιστα     οὕτω τραφείς; Εμοὶ γοῦν δοκεῖ,
[408]   Μενέλεῳ ἐκ τοῦ τραύματος οὗ     Πάνδαρος ἔβαλεν αἷμ’ ἐκμυζήσαντες ἐπ’
[403]   σοὶ φαίνεται τέλος ἡμῖν ἔχειν     περὶ μουσικῆς λόγος; οἷ γοῦν
[393]   κοσμήτορε λαῶν λέγει τε αὐτὸς     ποιητὴς καὶ οὐδὲ ἐπιχειρεῖ ἡμῶν
[393]   δέ γε μηδαμοῦ ἑαυτὸν ἀποκρύπτοιτο     ποιητής, πᾶσα (ἂν αὐτῷ ἄνευ
[392]   Ιλιάδος τὰ πρῶτα, ἐν οἷς     ποιητής φησι τὸν μὲν Χρύσην
[409]   δὲ δεινὸς ἐκεῖνος καὶ καχύποπτος,     πολλὰ αὐτὸς ἠδικηκὼς καὶ πανοῦργός
[415]   τὴν πόλιν διαφθαρῆναι, ὅταν αὐτὴν     σιδηροῦς φύλαξ χαλκοῦς
[411]   Οὕτως, ἔφη. Μισόλογος δὴ οἶμαι     τοιοῦτος γίγνεται καὶ ἄμουσος, καὶ
[409]   Γενναιότατος γοῦν, ἔφη, ἔοικεν εἶναι     τοιοῦτος δικαστής. Καὶ ἀγαθός γε,
[387]   μὴν καὶ τόδε λέγομεν, ὡς     τοιοῦτος μάλιστα αὐτὸς αὑτῷ αὐτάρκης
[400]   γε λόγῳ ἀκολουθητέον. Τί δ’     τρόπος τῆς λέξεως, ἦν δ’
[396]   διηγήσεως ἐν ἂν διηγοῖτο     τῷ ὄντι καλὸς (κἀγαθός, ὁπότε
[415]   αὐτὴν σιδηροῦς φύλαξ     χαλκοῦς φυλάξῃ. τοῦτον οὖν τὸν
[393]   μετὰ ταῦτα ὥσπερ αὐτὸς ὢν     Χρύσης λέγει καὶ πειρᾶται (ἡμᾶς
[393]   γὰρ Ομηρος εἰπὼν ὅτι ἦλθεν     Χρύσης τῆς τε θυγατρὸς λύτρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006