Alphabétiquement     [«   »]
καθιστάντες 1
καθιστᾶσιν 1
καὶ 596
Καὶ 50
καί 5
καινὰ 1
καινὸν 1
Fréquences     [«    »]
48 γὰρ
48 οὐκ
46 τὴν
50 Καὶ
50 τῇ
52 δὴ
52 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

Καὶ


Pages
[409]   ἔοικεν εἶναι τοιοῦτος δικαστής.  Καὶ   ἀγαθός γε, ἦν δ’ ἐγώ,
[416]   ἐπαρεῖ περὶ τοὺς ἄλλους πολίτας.  Καὶ   ἀληθῶς γε φήσει. Ορα δή,
[398]   λεκτέον καὶ ὡς λεκτέον εἴρηται.  Καὶ   αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη. (Οὐκοῦν
[412]   καὶ ἀνιεμένω μέχρι τοῦ προσήκοντος.  Καὶ   γὰρ ἔοικεν, ἔφη. Τὸν κάλλιστ’
[397]   τὰ δύο εἴδη τῆς λέξεως.  Καὶ   γὰρ ἔστιν, ἔφη. Οὐκοῦν αὐτοῖν
[411]   αἰχμητήν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.  Καὶ   ἐὰν μέν γε, ἦν δ’
[416]   Ἀλλὰ μὴν εἰσίν γ’ ἔφη.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον· Τοῦτο μὲν οὐκ
[403]   βέλτιστον· σοὶ δὲ πῶς φαίνεται;  Καὶ   ἐμοί, ἔφη, οὕτως. Οὐκοῦν εἰ
[409]   ἀλλ’ οὐχ κακὸς γίγνεται.  Καὶ   ἐμοί, ἔφη, συνδοκεῖ. Οὐκοῦν καὶ
[414]   τύπῳ, μὴ δι’ ἀκριβείας, εἰρῆσθαι.  Καὶ   ἐμοί, δ’ ὅς, οὕτως
[395]   ταῦτα μιμήματα. οὔ; Μιμήματα.  Καὶ   ἔτι γε τούτων, Ἀδείμαντε,
[394]   ὥσπερ πνεῦμα φέρῃ, ταύτῃ ἰτέον.  Καὶ   καλῶς γ’ ἔφη, λέγεις. (Τόδε
[398]   ὅτε τοὺς στρατιώτας ἐπεχειροῦμεν παιδεύειν.  Καὶ   μάλ’ ἔφη, οὕτως ἂν ποιοῖμεν,
[405]   κομψοὺς Ἀσκληπιάδας, οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ;  Καὶ   μάλ’ ἔφη· ὡς ἀληθῶς καινὰ
[411]   καὶ ἀνδρειότερος γίγνεται αὐτὸς αὑτοῦ;  Καὶ   μάλα γε. Τί δὲ ἐπειδὰν
[408]   ὡσαύτως οἱ παντοδαπαῖς φύσεσιν ὡμιληκότες.  Καὶ   μάλα, εἶπον, ἀγαθοὺς λέγω. ἀλλ’
[396]   τῆς μιμήσεως; οὐδὲν λέγω;  Καὶ   μάλα, ἔφη, οἷόν γε ἀνάγκη
[395]   φωνὰς καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν;  Καὶ   μάλα, δ’ ὅς. Οὐ
[403]   σωφρόνως τε καὶ μουσικῶς ἐρᾶν;  Καὶ   μάλα, δ’ ὅς. Οὐδὲν
[404]   χρῆσθαι εὐπορώτερον ἀγγεῖα συμπεριφέρειν.  Καὶ   μάλα. Οὐδὲ μὴν ἡδυσμάτων, ὡς
[411]   δὲ ἀναρμόστου δειλὴ καὶ ἄγροικος;  Καὶ   μάλα. Οὐκοῦν ὅταν μέν τις
[406]   οὐδὲ Πατρόκλῳ τῷ ἰωμένῳ ἐπετίμησαν.  Καὶ   μὲν δή, ἔφη, ἄτοπόν γε
[409]   ἑαυτοῖς παραδείγματα ὁμοιοπαθῆ τοῖς πονηροῖς.  Καὶ   μὲν δή, ἔφη, σφόδρα γε
[410]   γίγνονται ὡς κάλλιον αὐτοῖς.  Καὶ   μήν, ἦν δ’ ἐγώ, τό
[398]   προείπομεν καὶ ὡσαύτως; Ἀληθῆ, ἔφη.  Καὶ   μὴν τήν γε ἁρμονίαν καὶ
[402]   τῷ δυναμένῳ θεᾶσθαι; Πολύ γε.  Καὶ   μὴν τό γε κάλλιστον ἐρασμιώτατον;
[391]   γίγνεσθαι ἀδύνατον. Πῶς γὰρ οὔ;  Καὶ   μὴν τοῖς γε ἀκούουσιν βλαβερά·
[412]   τούτου τυγχάνοι φιλῶν. Ἀνάγκη.  Καὶ   μὴν τοῦτό γ’ ἂν μάλιστα
[399]   δ’ ὅς, οὔ μοι φαινόμεθα.  Καὶ   νὴ τὸν κύνα, εἶπον, λελήθαμέν
[392]   καὶ ὡς λεκτέον παντελῶς ἐσκέψεται.  Καὶ   Ἀδείμαντος, Τοῦτο, δ’
[398]   εἴπερ μέλλομεν τοῖς προειρημένοις συμφωνήσειν;  Καὶ   Γλαύκων ἐπιγελάσας, Εγὼ τοίνυν,
[386]   φιλίαν μὴ περὶ σμικροῦ ποιησομένοις.  Καὶ   οἶμαί γ’ ἔφη, ὀρθῶς ἡμῖν
[387]   μαλακώτεροι τοῦ δέοντος γένωνται ἡμῖν.  Καὶ   ὀρθῶς γ’ ἔφη, φοβούμεθα. Ἀφαιρετέα
[404]   ἕξειν ἀφεκτέον τῶν τοιούτων ἁπάντων;  Καὶ   ὀρθῶς γε, ἔφη, ἴσασί τε
[416]   καὶ τοῖς φυλαττομένοις ὑπ’ αὐτῶν.  Καὶ   ὀρθῶς γε, δ’ ὅς.
[412]   δὲ τοὺς ἀρχομένους, δῆλον; Δῆλον.  Καὶ   ὅτι γε τοὺς ἀρίστους αὐτῶν;
[404]   περὶ τὸν πόλεμον. Πῇ δή;  Καὶ   παρ’ Ομήρου, ἦν δ’ ἐγώ,
[413]   μὴ ἀποκριτέον. γάρ; Ναί.  Καὶ   πόνους γε αὖ καὶ ἀλγηδόνας
[402]   ἡδονῇ ὑπερβαλλούσῃ ἔστι τις κοινωνία;  Καὶ   πῶς; ἔφη, γε ἔκφρονα
[396]   ἄλλο τῶν περὶ ταῦτα μιμητέον;  Καὶ   πῶς; ἔφη, οἷς γε οὐδὲ
[397]   παντοδαπὰς μορφὰς τῶν μεταβολῶν ἔχειν;  Καὶ   σφόδρα γε οὕτως ἔχει. Αρ’
[394]   ἔφη, τότε ἐβούλου λέγειν.  Καὶ   τὸ πρὸ τούτου δὴ ἀναμνήσθητι,
[411]   πρὸς ἀλλήλας; Πῶς δ’ οὔ;  ~Καὶ   τοῦ μὲν ἡρμοσμένου σώφρων τε
[387]   τε καὶ ποιητέον; Δῆλα δή.  (Καὶ   τοὺς ὀδυρμοὺς ἄρα ἐξαιρήσομεν καὶ
[413]   τις ἀλγηδὼν μεταδοξάσαι ποιήσῃ.  Καὶ   τοῦτ’ ἔφη, ἔμαθον, καὶ ὀρθῶς
[394]   ῥήσεων ἐξαιρῶν τὰ ἀμοιβαῖα καταλείπῃ.  Καὶ   τοῦτο, ἔφη, μανθάνω, ὅτι ἔστιν
[392]   γιγνομένῃ δι’ ἀμφοτέρων περαίνουσιν;  Καὶ   τοῦτο, δ’ ὅς, ἔτι
[415]   γάρ τι μανθάνω λέγεις.  Καὶ   τοῦτο μὲν δὴ ἕξει ὅπῃ
[412]   ὅτι γε τοὺς ἀρίστους αὐτῶν;  Καὶ   τοῦτο. Οἱ δὲ γεωργῶν ἄριστοι
[406]   σῶμα ὑπενεγκεῖν, τελευτήσας πραγμάτων ἀπηλλάγη.  Καὶ   τῷ τοιούτῳ μέν γ’ ἔφη,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006