Alphabétiquement     [«   »]
εἰμι 1
εἰν 1
εἶναί 3
εἶναι 56
εἰπέ 2
εἰπεῖν 4
εἶπεν 2
Fréquences     [«    »]
55 οὐ
53 οὖν
53 τὸν
56 εἶναι
56 τοῦ
56 τοὺς
62 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

εἶναι


Pages
[392]   ἐάντε δοκῇ ἐάντε μὴ τοιοῦτος  εἶναι;   Ἀληθέστατα, ἔφη. Τὰ μὲν δὴ
[413]   ὄντα δοξάζειν ἀληθεύειν δοκεῖ σοι  εἶναι;   Ἀλλ’ δ’ ὅς, ὀρθῶς
[394]   ὡς δὲ λεκτέον ἔτι σκεπτέον  εἶναι.   Ἀλλὰ μέμνημαι. (Τοῦτο τοίνυν αὐτὸ
[404]   ἄρα καὶ Κορινθίαν κόρην φίλην  εἶναι   ἀνδράσιν μέλλουσιν εὖ σώματος ἕξειν.
[386]   Τί δὲ δὴ εἰ μέλλουσιν  εἶναι   ἀνδρεῖοι; ἆρα οὐ ταῦτά τε
[395]   μὴ ἐκ τῆς μιμήσεως τοῦ  εἶναι   (ἀπολαύσωσιν. οὐκ ᾔσθησαι ὅτι
[412]   ἐπειδὴ φυλάκων αὐτοὺς ἀρίστους δεῖ  εἶναι,   ἆρ’ οὐ φυλακικωτάτους πόλεως; Ναί.
[413]   τῇ πόλει ἀεὶ δοκῶσι βέλτιστον  εἶναι   (αὑτοῖς ποιεῖν) τηρητέον δὴ εὐθὺς
[416]   μέγιστον ἔχειν πρὸς τὸ ἥμεροι  εἶναι   αὑτοῖς τε καὶ τοῖς φυλαττομένοις
[389]   μέγιστα, (ἀρχόν( των μὲν ὑπηκόους  εἶναι,   αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας τῶν περὶ
[409]   ἐντυγχάνων σοφώτερος ἀμαθέστερος δοκεῖ  εἶναι   αὑτῷ τε καὶ ἄλλοις. Παντάπασι
[395]   ἄλλων πασῶν δημιουργιῶν ἀφειμένους δεῖν  εἶναι   (δημιουργοὺς ἐλευθερίας τῆς πόλεως πάνυ
[387]   καὶ ἀνδράσιν οὓς δεῖ ἐλευθέρους  εἶναι,   δουλείαν θανάτου μᾶλλον πεφοβημένους. Παντάπασι
[395]   οὐδὲ τὰ δοκοῦντα ἐγγὺς ἀλλήλων  εἶναι   δύο μιμήματα δύνανται οἱ αὐτοὶ
[398]   λεκτέον περὶ αὐτῶν οἷα δεῖ  εἶναι,   εἴπερ μέλλομεν τοῖς προειρημένοις συμφωνήσειν;
[412]   Δοκεῖ δή μοι τηρητέον αὐτοὺς  εἶναι   ἐν ἁπάσαις ταῖς ἡλικίαις, εἰ
[404]   καὶ Ἀττικῶν πεμμάτων τὰς δοκούσας  εἶναι   εὐπαθείας; Ἀνάγκη. Ολην γὰρ οἶμαι
[395]   τε καὶ μεγαλαυχουμένην, οἰομένην (εὐδαίμονα  εἶναι,   ἐν συμφοραῖς τε καὶ
[402]   τῶν τοιούτων ἕνεκα ἐν μουσικῇ  εἶναι   τροφή. Ωσπερ ἄρα, ἦν
[391]   ἔργα φάναι τούτους μὴ  εἶναι   θεῶν παῖδας, ἀμφότερα δὲ μὴ
[392]   ἦν δ’ ἐγώ, ἔοικα διδάσκαλος  εἶναι   καὶ ἀσαφής· ὥσπερ οὖν οἱ
[414]   μοι, Γλαύκων, ἐκλογὴ  εἶναι   καὶ κατάστασις τῶν ἀρχόντων τε
[402]   ἀλλὰ τῆς αὐτῆς οἰώμεθα τέχνης  εἶναι   καὶ μελέτης; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη.
[404]   ὥσπερ κύνας ἀγρύπνους τε ἀνάγκη  εἶναι   καὶ ὅτι μάλιστα ὀξὺ ὁρᾶν
[412]   ὅτι τούτοις ἑπόμενα δεῖ αὐτὰ  εἶναι,   καὶ οὐκέτι χαλεπὰ εὑρεῖν. Ισως,
[402]   νέος ὤν, πρὶν λόγον δυνατὸς  εἶναι   λαβεῖν, ἐλθόντος δὲ τοῦ λόγου
[398]   καὶ γυναιξὶν ἃς δεῖ ἐπιεικεῖς  εἶναι,   μὴ ὅτι ἀνδράσι. Πάνυ γε.
[416]   ἔπειτα οἴκησιν καὶ ταμιεῖον μηδενὶ  εἶναι   μηδὲν τοιοῦτον, εἰς οὐ
[395]   ἀνελεύθερα μήτε ποιεῖν μήτε δεινοὺς  εἶναι   μιμήσασθαι, μηδὲ ἄλλο μηδὲν τῶν
[412]   μὲν πρεσβυτέρους τοὺς ἄρχοντας δεῖ  εἶναι,   νεωτέρους δὲ τοὺς ἀρχομένους, δῆλον;
[409]   κεχρημένον. Γενναιότατος γοῦν, ἔφη, ἔοικεν  εἶναι   τοιοῦτος δικαστής. Καὶ ἀγαθός
[413]   ὡς ἐγᾦμαι, κἂν σὺ φαίης  εἶναι   οἳ ἂν μεταδοξάσωσιν ὑφ’
[386]   ἡγούμενον εἶναί τε καὶ δεινὰ  εἶναι   οἴει τινὰ θανάτου ἀδεῆ ἔσεσθαι
[409]   πανοῦργός τε καὶ σοφὸς οἰόμενος  εἶναι,   ὅταν μὲν ὁμοίοις ὁμιλῇ, δεινὸς
[408]   ἐπὶ τούτοις τὴν τέχνην δεῖν  εἶναι,   οὐδὲ θεραπευτέον αὐτούς, οὐδ’ εἰ
[406]   πλουσίων τε καὶ εὐδαιμόνων δοκούντων  εἶναι   οὐκ αἰσθανόμεθα. Πῶς; ἔφη. (Τέκτων
[406]   ἐπιξυσθέντα, δὴ δοκεῖ φλεγματώδη  εἶναι,   οὐκ ἐμέμψαντο τῇ δούσῃ πιεῖν,
[398]   Σώκρατες, κινδυνεύω ἐκτὸς τῶν πάντων  εἶναι·   οὔκουν ἱκανῶς γε ἔχω ἐν
[409]   γέροντα δεῖ τὸν ἀγαθὸν δικαστὴν  εἶναι,   ὀψιμαθῆ γεγονότα τῆς ἀδικίας οἷόν
[390]   λέγοντα ὡς δοκεῖ αὐτῷ κάλλιστον  εἶναι   πάντων, ὅταν παρὰ πλεῖαι ὦσι
[416]   μήτε τοῦ φύλακας ὡς ἀρίστους  εἶναι   παύσει (αὐτούς, κακουργεῖν τε μὴ
[395]   τοῦ ἀνθρώπου φύσις, ὥστε ἀδύνατος  εἶναι   πολλὰ καλῶς μιμεῖσθαι αὐτὰ
[390]   ἐγχείῃ δεπάεσσι, δοκεῖ σοι ἐπιτήδειον  εἶναι   πρὸς ἐγκράτειαν ἑαυτοῦ ἀκούειν νέῳ;
[404]   εἱλήσεων καὶ χειμώνων μὴ ἀκροσφαλεῖς  εἶναι   πρὸς ὑγίειαν. Φαίνεταί μοι. Αρ’
[415]   τε στέγειν καὶ θέρους ἱκανὰς  εἶναι;   Πῶς γὰρ οὐχί; οἰκήσεις γάρ,
[388]   μὴν οὐδὲ φιλογέλωτάς γε δεῖ  εἶναι.   σχεδὸν γὰρ ὅταν τις ἐφιῇ
[412]   προσφέροντα, τοῦτον ὀρθότατ’ ἂν φαῖμεν  εἶναι   τελέως μουσικώτατον καὶ εὐαρμοστότατον, πολὺ
[393]   μάλιστα ποιῆσαι μὴ Ομηρον δοκεῖν  εἶναι   τὸν λέγοντα ἀλλὰ τὸν ἱερέα,
[396]   οἷόν γε ἀνάγκη τὸν τύπον  εἶναι   τοῦ τοιούτου ῥήτορος. ~(Οὐκοῦν, ἦν
[390]   μὲν δὴ δωροδόκους γε ἐατέον  εἶναι   τοὺς ἄνδρας οὐδὲ φιλοχρημάτους. (Οὐδαμῶς.
[394]   ἄθρει, πότερον μιμητικοὺς ἡμῖν δεῖ  εἶναι   τοὺς φύλακας οὔ·
[402]   οὔτε οὕς φαμεν ἡμῖν παιδευτέον  εἶναι   τοὺς φύλακας, πρὶν ἂν τὰ
[405]   ἦν δ’ ἐγώ, τούτου αἴσχιον  εἶναι   τοῦτο, ὅταν δή τις μὴ
[408]   Πίνδαρος Ἀπόλλωνος μέν φασιν Ἀσκληπιὸν  εἶναι,   ὑπὸ δὲ χρυσοῦ πεισθῆναι πλούσιον
[397]   καὶ οὐδὲν ἑαυτοῦ ἀνάξιον οἰήσεται  εἶναι,   ὥστε πάντα ἐπιχειρήσει μιμεῖσθαι σπουδῇ
[390]   ἀξιώσομεν οὐδ’ ὁμολογήσομεν οὕτω φιλοχρήματον  εἶναι,   ὥστε παρὰ τοῦ Ἀγαμέμνονος δῶρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006