Alphabétiquement     [«   »]
τῳ 1
τὼ 1
Τῶν 1
τῶν 80
των 1
τῶνδε 1
ὕβρει 1
Fréquences     [«    »]
78 γε
79 ἦν
75 τὸ
80 τῶν
82 ὡς
83 ἂν
104 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τῶν


Pages
[409]   ἐπιεικεῖς φαίνονται καὶ εὐεξαπάτητοι (ὑπὸ  τῶν   ἀδίκων, ἅτε οὐκ ἔχοντες ἐν
[411]   ἐγειρόμενον οὐδὲ τρεφόμενον οὐδὲ διακαθαιρομένων  τῶν   αἰσθήσεων αὐτοῦ; Οὕτως, ἔφη. Μισόλογος
[395]   εἶναι μιμήσασθαι, μηδὲ ἄλλο μηδὲν  τῶν   αἰσχρῶν, ἵνα μὴ ἐκ τῆς
[397]   πόλιν πάντας τούτους παραδεξόμεθα  τῶν   ἀκράτων τὸν ἕτερον τὸν
[409]   ὀξέως ἀφ’ αὑτῆς τεκμαίρεσθαι τὰ  τῶν   ἄλλων ἀδικήματα οἷον κατὰ σῶμα
[387]   τὸ εὖ ζῆν καὶ διαφερόντως  τῶν   (ἄλλων ἥκιστα ἑτέρου προσδεῖται. Ἀληθῆ,
[390]   πότμον ἐπισπεῖν; Δία, καθευδόντων  τῶν   ἄλλων θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων
[417]   φύλακας οἰκήσεώς τε πέρι καὶ  τῶν   ἄλλων, καὶ ταῦτα νομοθετήσωμεν,
[414]   καὶ τελευτήσαντι, τάφων τε καὶ  τῶν   ἄλλων μνημείων μέγιστα γέρα λαγχάνοντα·
[395]   λόγον διασώσομεν, τοὺς φύλακας ἡμῖν  τῶν   ἄλλων πασῶν δημιουργιῶν ἀφειμένους δεῖν
[388]   δὴ Ομήρου τε δεησόμεθα καὶ  τῶν   ἄλλων ποιητῶν μὴ ποιεῖν Ἀχιλλέα
[417]   (δεσπόται δ' ἐχθροὶ ἀντὶ συμμάχων  τῶν   ἄλλων πολιτῶν γενήσονται, μισοῦντες δὲ
[416]   τε καὶ (ἀνδρεῖοι, ταξαμένους παρὰ  τῶν   ἄλλων πολιτῶν δέχεσθαι μισθὸν τῆς
[414]   ἐπ’ αὐτὴν ἴῃ, καὶ ὑπὲρ  τῶν   ἄλλων πολιτῶν ὡς ἀδελφῶν ὄντων
[404]   στρατείαις μεταβάλλοντας ὑδάτων τε καὶ  τῶν   ἄλλων σίτων καὶ εἱλήσεων καὶ
[401]   οἰκοδομία καὶ πᾶσα αὖ  τῶν   ἄλλων σκευῶν ἐργασία, ἔτι δὲ
[412]   Οὕτως, ἔφη. Εκλεκτέον ἄρ’ ἐκ  τῶν   ἄλλων φυλάκων τοιούτους ἄνδρας, οἳ
[401]   τῶν σωμάτων φύσις καὶ  τῶν   ἄλλων φυτῶν· ἐν πᾶσι γὰρ
[388]   ταύταις σπουδαίαις, (καὶ ὅσοι κακοὶ  τῶν   ἀνδρῶν, ἵνα ἡμῖν δυσχεραίνωσιν ὅμοια
[395]   ἄρα ἐπιτηδεύσει γέ τι ἅμα  τῶν   ἀξίων λόγου ἐπιτηδευμάτων καὶ πολλὰ
[398]   οὖν μαλακαί τε καὶ συμποτικαὶ  τῶν   ἁρμονιῶν; Ιαστί, δ’ ὅς,
[414]   ἐπικούρους τε καὶ βοηθοὺς τοῖς  τῶν   ἀρχόντων δόγμασιν; Εμοιγε δοκεῖ, ἔφη.
[415]   τοὺς γηγενεῖς ὁπλίσαντες προάγωμεν ἡγουμένων  τῶν   ἀρχόντων. ἐλθόντες δὲ θεασάσθων τῆς
[414]   ἐκλογὴ εἶναι καὶ κατάστασις  τῶν   ἀρχόντων τε καὶ φυλάκων, ὡς
[404]   Ναί. ~(Αρ’ οὖν τῶνδε  τῶν   ἀσκητῶν ἕξις προσήκουσ’ ἂν εἴη
[390]   πάντων ῥᾳδίως (ἐπιλανθανόμενον διὰ τὴν  τῶν   ἀφροδισίων ἐπιθυμίαν, καὶ οὕτως ἐκπλαγέντα
[393]   θυγατρὸς λύτρα φέρων καὶ ἱκέτης  τῶν   Ἀχαιῶν, μάλιστα δὲ τῶν βασιλέων,
[393]   δέ, ἐπειδὴ (οὐκ ἐτύγχανεν, κατεύχεσθαι  τῶν   Ἀχαιῶν πρὸς τὸν θεόν; Εγωγε.
[393]   ἱκέτης τῶν Ἀχαιῶν, μάλιστα δὲ  τῶν   βασιλέων, μετὰ τοῦτο μὴ ὡς
[413]   ἀγαθῶν ἀκουσίως στέρεσθαι τοὺς ἀνθρώπους,  τῶν   δὲ κακῶν ἑκουσίως; οὐ
[413]   ἐπιλανθανομένους, ὅτι τῶν μὲν χρόνος,  τῶν   δὲ λόγος ἐξαιρούμενος λανθάνει· νῦν
[406]   ἡμεῖς γελοίως ἐπὶ μὲν  τῶν   δημιουργῶν αἰσθανόμεθα, ἐπὶ δὲ τῶν
[399]   ὄργανα πρὸ Μαρσύου τε καὶ  τῶν   ἐκείνου ὀργάνων. Μὰ Δία,
[387]   ἐξαιρήσομεν καὶ τοὺς οἴκτους τοὺς  τῶν   ἐλλογίμων ἀνδρῶν; Ἀνάγκη, ἔφη, εἴπερ
[392]   δαιμόνων τε καὶ ἡρώων καὶ  τῶν   ἐν Αιδου. Πάνυ μὲν οὖν.
[414]   ἐγώ, μηχανὴ γένοιτο τῶν ψευδῶν  τῶν   ἐν δέοντι γιγνομένων, ὧν δὴ
[393]   τῶν ἐν Ιλίῳ καὶ περὶ  τῶν   ἐν Ιθάκῃ καὶ ὅλῃ Οδυσσείᾳ
[393]   οὕτω πεποίηται διήγησιν περί τε  τῶν   ἐν Ιλίῳ καὶ περὶ τῶν
[417]   δὲ ἀκήρατον· ἀλλὰ μόνοις αὐτοῖς  τῶν   ἐν τῇ πόλει μεταχειρίζεσθαι καὶ
[397]   τὸ τοῦ ἑτέρου εἶδος; οὐ  τῶν   ἐναντίων δεῖται, πασῶν μὲν ἁρμονιῶν,
[393]   οὖν ὅτι μέχρι μὲν τούτων  τῶν   ἐπῶν καὶ ἐλίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
[394]   δι’ ἀμφοτέρων ἔν τε τῇ  τῶν   ἐπῶν ποιήσει, πολλαχοῦ δὲ καὶ
[391]   σῆμα τὸ Πατρόκλου καὶ τὰς  τῶν   ζωγρηθέντων σφαγὰς εἰς τὴν πυράν,
[404]   ὅτι ἐπὶ στρατιᾶς ἐν ταῖς  τῶν   ἡρώων ἑστιάσεσιν οὔτε ἰχθύσιν αὐτοὺς
[388]   θεούς, μήτοι τόν γε μέγιστον  τῶν   θεῶν τολμῆσαι οὕτως ἀνομοίως μιμήσασθαι,
[396]   τε καὶ (ἐνιστάναι εἰς τοὺς  τῶν   κακιόνων τύπους, ἀτιμάζων τῇ διανοίᾳ,
[401]   ὠφελῶνται, ὁπόθεν ἂν αὐτοῖς ἀπὸ  τῶν   καλῶν ἔργων πρὸς ὄψιν
[403]   ἅπτεσθαι ὥσπερ ὑέος παιδικῶν ἐραστήν,  τῶν   καλῶν χάριν, ἐὰν πείθῃ, τὰ
[413]   καὶ σὺ ἡγῇ, ἔφην ἐγώ,  τῶν   μὲν ἀγαθῶν ἀκουσίως στέρεσθαι τοὺς
[413]   λέγω καὶ τοὺς ἐπιλανθανομένους, ὅτι  τῶν   μὲν χρόνος, τῶν δὲ λόγος
[397]   λέγεσθαι, διὰ τὸ παντοδαπὰς μορφὰς  τῶν   μεταβολῶν ἔχειν; Καὶ σφόδρα γε
[386]   ἡμᾶς ἐπιστατεῖν καὶ περὶ τούτων  τῶν   μύθων τοῖς ἐπιχειροῦσιν λέγειν, καὶ
[389]   περὶ τῆς νεώς τε καὶ  τῶν   ναυτῶν μὴ τὰ ὄντα λέγοντι
[406]   ἐννοεῖς, εἶπον, ὅτι τῇ παιδαγωγικῇ  τῶν   νοσημάτων ταύτῃ τῇ νῦν ἰατρικῇ
[389]   λαμβάνῃ ψευδόμενον ἐν τῇ πόλει  τῶν   οἳ δημιοεργοὶ ἔασι, μάντιν
[387]   ἄρ’ ἂν ἐξαιροῖμεν τοὺς θρήνους  τῶν   ὀνομαστῶν ἀνδρῶν, γυναιξὶ δὲ ἀποδιδοῖμεν,
[398]   ἔφη, Σώκρατες, κινδυνεύω ἐκτὸς  τῶν   πάντων εἶναι· οὔκουν ἱκανῶς γε
[401]   μή, τοὐναντίον; καὶ ὅτι αὖ  τῶν   παραλειπομένων καὶ μὴ καλῶς δημιουργηθέντων
[389]   ὑπηκόους εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας  τῶν   περὶ πότους καὶ ἀφροδίσια καὶ
[396]   κελεύοντας τούτοις, τι ἄλλο  τῶν   περὶ ταῦτα μιμητέον; Καὶ πῶς;
[404]   ἐπιεικὴς γυμναστική, καὶ μάλιστα  τῶν   περὶ τὸν πόλεμον. Πῇ δή;
[406]   τῶν δημιουργῶν αἰσθανόμεθα, ἐπὶ δὲ  τῶν   πλουσίων τε καὶ εὐδαιμόνων δοκούντων
[410]   δικαστικῆς κατὰ πόλιν νομοθετήσεις, ~αἳ  τῶν   πολιτῶν σοι (τοὺς μὲν εὐφυεῖς
[417]   πολλὰ καὶ ἀνόσια περὶ τὸ  τῶν   (πολλῶν νόμισμα γέγονεν, τὸ παρ’
[394]   τὰ τοῦ ποιητοῦ τὰ μεταξὺ  τῶν   ῥήσεων ἐξαιρῶν τὰ ἀμοιβαῖα καταλείπῃ.
[393]   λέγῃ καὶ ὅταν τὰ μεταξὺ  τῶν   ῥήσεων; Πῶς γὰρ οὔ; (Ἀλλ’
[389]   ὅπως αὐτὸς τις  τῶν   συνναυτῶν πράξεως ἔχει. Ἀληθέστατα, ἔφη.
[401]   σκευῶν ἐργασία, ἔτι δὲ  τῶν   σωμάτων φύσις καὶ τῶν
[414]   παντελεῖς τῶν τε ἔξωθεν πολεμίων  τῶν   τε ἐντὸς φιλίων, ὅπως οἱ
[414]   καλεῖν τούτους μὲν φύλακας παντελεῖς  τῶν   τε ἔξωθεν πολεμίων τῶν τε
[404]   μέλλοντι σώματι εὖ ἕξειν ἀφεκτέον  τῶν   τοιούτων ἁπάντων; Καὶ ὀρθῶς γε,
[402]   τραφείς; Εμοὶ γοῦν δοκεῖ, ἔφη,  τῶν   τοιούτων ἕνεκα ἐν μουσικῇ εἶναι
[387]   χρημάτων ἄλλου του  τῶν   τοιούτων. Ηκιστα μέντοι. Ηκιστ’ ἄρα
[412]   γὰρ τί ἄν τις διεξίοι  τῶν   τοιούτων καὶ θήρας τε καὶ
[389]   ἀσκοῦντι πρὸς παιδοτρίβην περὶ  τῶν   τοῦ αὑτοῦ σώματος παθημάτων μὴ
[408]   τῶν φαρμάκων ἰάσασθαι ἄνδρας πρὸ  τῶν   τραυμάτων ὑγιεινούς τε καὶ (κοσμίους
[408]   Εὐρυπύλῳ προσέταττον, ὡς ἱκανῶν ὄντων  τῶν   φαρμάκων ἰάσασθαι ἄνδρας πρὸ τῶν
[387]   ἄλλο τι· ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ  τῶν   φυλάκων φοβούμεθα μὴ ἐκ τῆς
[414]   ἦν δ’ ἐγώ, μηχανὴ γένοιτο  τῶν   ψευδῶν τῶν ἐν δέοντι γιγνομένων,
[411]   καὶ καταχεῖν τῆς ψυχῆς διὰ  τῶν   ὤτων ὥσπερ διὰ χώνης ἃς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006