Alphabétiquement     [«   »]
τοῦδε 2
τοὐναντίον 5
Τοὺς 2
τοὺς 56
τούς 2
τοῦτ 3
Τοῦτο 3
Fréquences     [«    »]
56 εἶναι
55 οὐ
56 τοῦ
56 τοὺς
62 ὅτι
71 μὴ
71 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τοὺς


Pages
[387]   δὴ ποιεῖ ὡς οἴεται πάντας  τοὺς   ἀκούοντας. καὶ ἴσως εὖ ἔχει
[387]   πάντα παραιτησόμεθα Ομηρόν τε καὶ  τοὺς   ἄλλους ποιητὰς μὴ χαλεπαίνειν ἂν
[416]   κακουργεῖν τε μὴ ἐπαρεῖ περὶ  τοὺς   ἄλλους πολίτας. Καὶ ἀληθῶς γε
[390]   δὴ δωροδόκους γε ἐατέον εἶναι  τοὺς   ἄνδρας οὐδὲ φιλοχρημάτους. (Οὐδαμῶς. Οὐδ’
[413]   τῶν μὲν ἀγαθῶν ἀκουσίως στέρεσθαι  τοὺς   ἀνθρώπους, τῶν δὲ κακῶν ἑκουσίως;
[412]   δῆλον; Δῆλον. Καὶ ὅτι γε  τοὺς   ἀρίστους αὐτῶν; Καὶ τοῦτο. Οἱ
[412]   ἄρχοντας δεῖ εἶναι, νεωτέρους δὲ  τοὺς   ἀρχομένους, δῆλον; Δῆλον. Καὶ ὅτι
[412]   μήν; Οὐκοῦν ὅτι μὲν πρεσβυτέρους  τοὺς   ἄρχοντας δεῖ εἶναι, νεωτέρους δὲ
[414]   πεῖσαι μάλιστα μὲν καὶ αὐτοὺς  τοὺς   ἄρχοντας, εἰ δὲ μή, τὴν
[414]   καὶ ἐπιχειρήσω πρῶτον μὲν αὐτοὺς  τοὺς   ἄρχοντας πείθειν καὶ τοὺς στρατιώτας,
[394]   ὧν δὴ χάριν κατηύχετο τεῖσαι  τοὺς   Ἀχαιοὺς τὰ δάκρυα τοῖς
[415]   φήμη ἀγάγῃ· ἡμεῖς δὲ τούτους  τοὺς   γηγενεῖς ὁπλίσαντες προάγωμεν ἡγουμένων τῶν
[415]   ἀνάξουσι τοὺς μὲν εἰς φυλακήν,  τοὺς   δὲ εἰς ἐπικουρίαν, ὡς χρησμοῦ
[410]   κατὰ σῶμα τοιοῦτοι, ἀποθνῄσκειν ἐάσουσιν,  τοὺς   δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν κακοφυεῖς
[410]   σώματα καὶ τὰς ψυχὰς θεραπεύσουσι,  τοὺς   δὲ μή, ὅσοι μὲν κατὰ
[414]   οἱ δὲ μὴ δυνήσονται κακουργεῖν,  τοὺς   δὲ νέους, οὓς δὴ νῦν
[401]   αὑτῶν ψυχῇ, ἀλλ’ ἐκείνους ζητητέον  τοὺς   δημιουργοὺς τοὺς εὐφυῶς δυναμένους ἰχνεύειν
[415]   οὕτω σφόδρα φυλάξουσι μηδὲν ὡς  τοὺς   ἐκγόνους, ὅτι αὐτοῖς τούτων ἐν
[405]   τε καὶ χειροτέχνας, ἀλλὰ καὶ  τοὺς   ἐν ἐλευθέρῳ σχήματι προσποιουμένους (τε(
[417]   πολὺ πλείω καὶ μᾶλλον δεδιότες  τοὺς   ἔνδον τοὺς ἔξωθεν πολεμίους,
[417]   μᾶλλον δεδιότες τοὺς ἔνδον  τοὺς   ἔξωθεν πολεμίους, θέοντες ἤδη τότε
[413]   γὰρ τοὺς μεταπεισθέντας λέγω καὶ  τοὺς   ἐπιλανθανομένους, ὅτι τῶν μὲν χρόνος,
[401]   ἀλλ’ ἐκείνους ζητητέον τοὺς δημιουργοὺς  τοὺς   εὐφυῶς δυναμένους ἰχνεύειν τὴν τοῦ
[391]   ἀληθῆ εἰρῆσθαι, οὐδ’ ἐάσομεν (πείθεσθαι  τοὺς   ἡμετέρους ὡς Ἀχιλλεύς, θεᾶς ὢν
[393]   (ὁ ἱερεὺς ηὔχετο ἐκείνοις μὲν  τοὺς   θεοὺς δοῦναι ἑλόντας τὴν Τροίαν
[387]   γε. Ορθῶς ἄρ’ ἂν ἐξαιροῖμεν  τοὺς   θρήνους τῶν ὀνομαστῶν ἀνδρῶν, γυναιξὶ
[405]   κατάρρους νοσήμασιν ὀνόματα τίθεσθαι ἀναγκάζειν  τοὺς   κομψοὺς Ἀσκληπιάδας, οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ;
[416]   τινος ἄλλου κακοῦ ἔθους αὐτοὺς  τοὺς   κύνας ἐπιχειρῆσαι τοῖς προβάτοις κακουργεῖν
[415]   ὑπάργυρος φυῇ, τιμήσαντες ἀνάξουσι  τοὺς   μὲν εἰς φυλακήν, τοὺς δὲ
[410]   νομοθετήσεις, ~αἳ τῶν πολιτῶν σοι  (τοὺς   μὲν εὐφυεῖς τὰ σώματα καὶ
[407]   ταῦτα γιγνώσκοντα φῶμεν καὶ Ἀσκληπιὸν  τοὺς   μὲν φύσει τε καὶ διαίτῃ
[413]   κινδυνεύω λέγειν. κλαπέντας μὲν γὰρ  τοὺς   μεταπεισθέντας λέγω καὶ τοὺς ἐπιλανθανομένους,
[391]   λέγειν, μηδὲ ἡμῖν ἐπιχειρεῖν πείθειν  τοὺς   νέους ὡς οἱ θεοὶ κακὰ
[387]   καὶ ποιητέον; Δῆλα δή. (Καὶ  τοὺς   ὀδυρμοὺς ἄρα ἐξαιρήσομεν καὶ τοὺς
[387]   τοὺς ὀδυρμοὺς ἄρα ἐξαιρήσομεν καὶ  τοὺς   οἴκτους τοὺς τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν;
[391]   νῦν καταψεύδονται αὐτῶν· ἀλλὰ προσαναγκάζωμεν  τοὺς   ποιητὰς μὴ τούτων αὐτὰ
[394]   ὅτι χρείη διομολογήσασθαι πότερον ἐάσομεν  τοὺς   ποιητὰς μιμουμένους ἡμῖν τὰς διηγήσεις
[416]   ἡμῖν οἱ ἐπίκουροι ποιήσωσι πρὸς  τοὺς   πολίτας, ἐπειδὴ αὐτῶν κρείττους εἰσίν,
[410]   γε μὴν τὰ γυμνάσια καὶ  τοὺς   πόνους πρὸς τὸ θυμοειδὲς τῆς
[413]   ἅμιλλαν ποιητέον, καὶ θεατέον ὥσπερ  τοὺς   πώλους ἐπὶ τοὺς ψόφους τε
[400]   ψέγειν τε καὶ ἐπαινεῖν  τοὺς   ῥυθμοὺς αὐτούς ἤτοι συναμφότερόν τι·
[414]   αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας πείθειν καὶ  τοὺς   στρατιώτας, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν
[398]   οἷς κατ’ ἀρχὰς ἐνομοθετησάμεθα, ὅτε  τοὺς   στρατιώτας ἐπεχειροῦμεν παιδεύειν. Καὶ μάλ’
[396]   μὲν ἀγύμναστος ὢν τοῦ μιμεῖσθαι  τοὺς   τοιούτους, ἅμα δὲ καὶ δυσχεραίνων
[389]   τοιούτου· (ἀλλὰ πρός γε δὴ  τοὺς   τοιούτους ἄρχοντας ἰδιώτῃ ψεύσασθαι ταὐτὸν
[391]   αἷμα δαιμόνων. ὧν ἕνεκα παυστέον  τοὺς   τοιούτους μύθους, ~μὴ ἡμῖν πολλὴν
[403]   σῶμα ἀκριβολογεῖσθαι, ἡμεῖς δὲ ὅσον  τοὺς   (τύπους ὑφηγησαίμεθα, ἵνα μὴ μακρολογῶμεν,
[387]   ἄρα ἐξαιρήσομεν καὶ τοὺς οἴκτους  τοὺς   τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν; Ἀνάγκη, ἔφη,
[396]   ἐκμάττειν τε καὶ (ἐνιστάναι εἰς  τοὺς   τῶν κακιόνων τύπους, ἀτιμάζων τῇ
[405]   καὶ δικαστῶν ἄκρων μὴ μόνον  τοὺς   φαύλους τε καὶ χειροτέχνας, ἀλλὰ
[410]   ταῦτα. Δεῖν δέ γέ φαμεν  τοὺς   φύλακας ἀμφοτέρα ἔχειν τούτω τὼ
[394]   πότερον μιμητικοὺς ἡμῖν δεῖ εἶναι  τοὺς   φύλακας οὔ· καὶ
[395]   ἄρα τὸν πρῶτον λόγον διασώσομεν,  τοὺς   φύλακας ἡμῖν τῶν ἄλλων πασῶν
[417]   ἐγώ, φῶμεν οὕτω δεῖν κατεσκευάσθαι  τοὺς   φύλακας οἰκήσεώς τε πέρι καὶ
[402]   οὕς φαμεν ἡμῖν παιδευτέον εἶναι  τοὺς   φύλακας, πρὶν ἂν τὰ τῆς
[413]   θεατέον ὥσπερ τοὺς πώλους ἐπὶ  τοὺς   ψόφους τε καὶ θορύβους ἄγοντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006