Alphabétiquement     [«   »]
καθόδου 1
καθότι 6
καί 15
καὶ 1086
Καΐκου 1
καῖον 1
καιρὸν 2
Fréquences     [«    »]
851 δὲ
473 ἐς
305 τὸ
1086 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

καὶ


Livre, Chap.
[7, 4]   νῆσον ἐπὶ τῆς Οἰνοπίωνος βασιλείας  καὶ   Ἄβαντες ἐξ Εὐβοίας. Οἰνοπίωνος δὲ
[7, 2]   Φωκεῖς οἱ ἄλλοι πλὴν Δελφῶν  καὶ   Ἄβαντες ἐξ Εὐβοίας. τοῖς δὲ
[7, 3]   Τέω Δεοίτην καὶ Πέρικλον λαμβάνουσι  καὶ   Ἄβαρτον. ~(αἱ δὲ ἐν ταῖς
[7, 26]   ὥραν ἀφίκηται γάμου. ἕστηκε δὲ  καὶ   ἄγαλμα ἐνταῦθα ἀρχαῖον, Ἰφιγένεια
[7, 17]   δὲ ἔστι μὲν Ἀθηνᾶς ναὸς  καὶ   ἄγαλμα ἐς τὰ μάλιστα ἀρχαῖον,
[7, 21]   τῷ λιμένι Ποσειδῶνός τε ναὸς  καὶ   ἄγαλμά ἐστιν ὀρθὸν λίθου. Ποσειδῶνι
[7, 26]   Αἴγειρα ἐς συγγραφὴν ἱερὸν Διὸς  καὶ   ἄγαλμα καθήμενον λίθου τοῦ Πεντελησίου,
[7, 21]   Αἰσυμνήτου κατωτέρω ἰόντι ἄλλο ἱερὸν  καὶ   ἄγαλμα λίθου· καλεῖται μὲν Σωτηρίας,
[7, 5]   Ἐρυθραῖς καὶ Ἀθηνᾶς Πολιάδος ναὸς  καὶ   ἄγαλμα ξύλου μεγέθει μέγα καθήμενόν
[7, 23]   τῷ θεάτρῳ πεποίηταί σφισιν ἱερὸν  καὶ   ἄγαλμα, οὐκ ἔχων πω γένεια.
[7, 26]   καὶ φαρμάκοις. (Ἀρτέμιδός τε ναὸς  καὶ   ἄγαλμα τέχνης τῆς ἐφ´ ἡμῶν·
[7, 23]   Σωτῆρος ἐν τῇ ἀγορᾷ τέμενος  καὶ   ἀγάλματα ἐσελθόντων ἐν ἀριστερᾷ, χαλκοῦ
[7, 21]   ἀνείλκυσαν ἐν δικτύῳ. ἔστι δὲ  καὶ   ἀγάλματα τοῦ λιμένος ἐγγυτάτω χαλκοῦ
[7, 23]   μακρὰν Ἀσκληπιοῦ τέ ἐστι τέμενος  καὶ   ἀγάλματα Ὑγείας καὶ Ἀσκληπιοῦ· ἰαμβεῖον
[7, 17]   βασιλέως θυγατρί· (ὑμέναιος δὲ ᾔδετο  καὶ   Ἄγδιστις ἐφίσταται καὶ τὰ αἰδοῖα
[7, 22]   αὐτὸν οἰκέτης ἀκόντια ἔχων ἐστὶ  καὶ   ἄγει κύνας ἐπιτηδείας θηρεύουσιν ἀνθρώποις.
[7, 5]   Νεμέσεις ἐπιφανείσας πόλιν ἐνταῦθα οἰκίζειν  καὶ   ἄγειν ἐς αὐτὴν Σμυρναίους ἀναστήσαντα
[7, 10]   Ξενίας Ἠλεῖος ἐπεχείρησεν Ἦλιν Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἄγιδι προδοῦναι, (οἵ τε Λυσάνδρου
[7, 25]   ἀδικεῖν· ἱκέται δ´ ἱεροί τε  καὶ   ἁγνοί" (ταῦτα Ἕλλησιν ἦλθεν ἐς
[7, 5]   μὲν ἦν ἀπὸ θαλάσσης γεγονὼς  καὶ   ἄγρας ἰχθύων, διέφθαρτο δὲ ὑπὸ
[7, 27]   τὸ δὲ ἄγαλμα χαλκοῦ πεποίηται·  καὶ   ἀγῶνα ἐπιτελοῦσι Θεοξένια τῷ Ἀπόλλωνι,
[7, 15]   ἐπολιόρκησαν οἱ Θηβαῖοι μετὰ Ἀχαιῶν  καὶ   ἀγῶνος τοῦ πρὸς Σκάρφειαν μετεσχήκεσαν.
[7, 17]   ἐστιν Ἕλλησι, καὶ Ἀμφιάραόν τε  καὶ   Ἄδραστον Φορωνείδας καὶ Ἐρεχθείδην ἐπονομάζουσι
[7, 27]   ἀγάλματα. λέγουσι δὲ οἱ Πελληνεῖς  καὶ   ἄδυτον τῆς Ἀθηνᾶς καθήκειν ἐς
[7, 4]   καὶ Μέλανα καὶ Σάλαγόν τε  καὶ   Ἀθάμαντα. ἀφίκοντο δὲ καὶ Κᾶρες
[7, 23]   ταύτῃ φασὶν ἀφεῖναι θάλασσαν αὑτήν,  καὶ   ἀθάνατον γενέσθαι χάριτι τοῦ Ἀπόλλωνος.
[7, 20]   ἐπίχρυσοι, Πατρεύς τε καὶ Πρευγένης  καὶ   Ἀθερίων, οἳ Πατρέως ἡλικίαν παιδὸς
[7, 23]   Ἡρακλῆς, ἐστι δὲ Ζεύς τε  καὶ   Ἀθηνᾶ· θεοὺς δὲ σφᾶς καλοῦσιν
[7, 15]   τὰ ἐς Μήδους, ἦν δὲ  καὶ   Ἀθηναίοις τὰ ἐς Γαλάτας οὐδὲν
[7, 15]   ἐς ἐλευθερίαν ἠφίει, τὸ Μιλτιάδου  καὶ   Ἀθηναίων βούλευμα τὸ πρὸ τοῦ
[7, 1]   Ἴωνος βασιλείας πολεμησάντων Ἀθηναίοις Ἐλευσινίων  καὶ   Ἀθηναίων Ἴωνα ἐπαγαγομένων ἐπὶ ἡγεμονίᾳ
[7, 10]   πρῶτα ἐν Θήβαις. Πελοποννησίων δὲ  καὶ   Ἀθηναίων πολεμησάντων Ξενίας Ἠλεῖος ἐπεχείρησεν
[7, 26]   Εὐκλείδου. ἐν τούτῳ τῷ ἱερῷ  καὶ   Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἕστηκε· πρόσωπόν τε
[7, 24]   ἐνταῦθα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ἐστὶ  καὶ   Ἀθηνᾶς ἀγάλματα· Ὁμαγύριος δὲ ἐγένετο
[7, 17]   τῆς χώρας ποταμός τε Λάρισος  καὶ   Ἀθηνᾶς ἐπὶ τῷ ποταμῷ ναός
[7, 20]   δέ ἐστιν ἐντὸς τῆς Λαφρίας  καὶ   Ἀθηνᾶς ναὸς ἐπίκλησιν Παναχαΐδος· ἐλέφαντος
[7, 22]   Διονύσῳ δρῶσιν Ἕλληνες. ἔστι δὲ  καὶ   Ἀθηνᾶς ναός, τὸ δὲ ἄγαλμα
[7, 5]   φασίν. (ἔστι δὲ ἐν Ἐρυθραῖς  καὶ   Ἀθηνᾶς Πολιάδος ναὸς καὶ ἄγαλμα
[7, 5]   καὶ τῷ ἐν Ἐρυθραῖς Ἡρακλείῳ  καὶ   Ἀθηνᾶς τῷ ἐν Πριήνῃ ναῷ,
[7, 25]   τούς τε ἑαυτῶν ἀπεληλυθότας αἰσθάνονται  καὶ   ἀθροιζομένων ἐπ´ αὐτοὺς τῶν Ἀθηναίων
[7, 6]   Βοῦρα, ἐπὶ ταύταις δὲ Ἑλίκη  καὶ   Αἰγαί τε καὶ Αἴγειρα καὶ
[7, 25]   δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε  καὶ   Αἰγὰς δῶρ´ ἀνάγουσι" δῆλον ὡς
[7, 6]   δὲ Ἑλίκη καὶ Αἰγαί τε  καὶ   Αἴγειρα καὶ Πελλήνη πρὸς τῆς
[7, 6]   Φαραὶ καὶ Τρίτεια καὶ Ῥύπες  καὶ   Αἴγιον καὶ Κερύνεια καὶ Βοῦρα,
[7, 22]   ἐπακούσῃ φωνῆς, μάντευμα ἡγεῖται. (τοιαύτη  καὶ   Αἰγυπτίοις ἑτέρα περὶ τοῦ Ἄπιδος
[7, 11]   ἤρεσκε μὴ τιμωρεῖν φιλίᾳ τε  καὶ   αἰδοῖ τῇ Ἀθηναίων. ἐνταῦθα οἱ
[7, 26]   ἔπος οἵ θ´ Ὑπερησίην τε  καὶ   αἰπεινὴν Δονόεσσαν" Πεισίστρατον δέ, ἡνίκα
[7, 2]   Φιλώταν τε τὸν ἀπόγονον Πηνέλεω  καὶ   Αἴπυτον Νειλέως παῖδα ἔσχον οἰκιστάς.
[7, 18]   τοῖς Καλυδωνίοις ἐλαφρότερον γενέσθαι λέγουσι  καὶ   αἰτίαν τῇ θεῷ τῆς ἐπικλήσεως
[7, 18]   καὶ τὸ ἄγαλμα. Καλυδῶνος γὰρ  καὶ   Αἰτωλίας τῆς ἄλλης ὑπὸ Αὐγούστου
[7, 9]   αὐτούς, οἳ ἐπὶ τὰ Φιλίππου  καὶ   Αἰτωλῶν ἐναντία καὶ αὖθις Ἀντιόχου
[7, 11]   (ἀφίκοντο δὲ ὡς τὸν Γάλλον  καὶ   Αἰτωλῶν οἱ Πλευρῶνα οἰκοῦντες, συντελείας
[7, 12]   τοῦ λήμματος προθυμούμενος ἔμελλε Μεναλκίδᾳ  καὶ   ἀκόντων Ἀχαιῶν σωτηρίαν παρέξειν. Ἀχαιοὶ
[7, 17]   αὖθις Οὐεσπασιανὸς εἶναι φόρων  καὶ   ἀκούειν ἐκέλευσεν ἡγεμόνος, ἀπομεμαθηκέναι φήσας
[7, 26]   Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἕστηκε· πρόσωπόν τε  καὶ   ἄκραι χεῖρες ἐλέφαντος καὶ οἱ
[7, 21]   ἐστὶ τέμενος, λίθου μὲν πρόσωπον  καὶ   ἄκραι χεῖρες καὶ πόδες, ξύλου
[7, 10]   οἱ ἰσχύσαντες μέγιστον, Φίλιππος Ἀμύντου  καὶ   Ἀλέξανδρος, τοὺς ἀνθεστηκότας σφίσιν Ἑλλήνων
[7, 4]   Περίλαον καὶ Ἔνουδον καὶ Σάμον  καὶ   Ἀλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ´ αὐτῷ
[7, 9]   ἐν χλευασμῷ καὶ Ἀρέως ἀποψηφίζονται  καὶ   Ἀλκιβιάδα μηδὲν ἀδίκημα ἐξ αὐτῶν
[7, 9]   ἔσεσθαι καθ´ ἡδονήν, οἳ Ἀρέα  καὶ   Ἀλκιβιάδαν ἅμ´ αὐτοῖς ἐπήγοντο ἐν
[7, 9]   δὲ πλείονα ἐνεκάλουν Ἀχαιοῖς Ἀρεὺς  καὶ   Ἀλκιβιάδας, {ὡς} Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ
[7, 24]   Ἀρεθούσῃ φασὶν αὐτά. (ἔστι δὲ  καὶ   ἄλλα Αἰγιεῦσιν ἀγάλματα χαλκοῦ πεποιημένα,
[7, 26]   ἔπη τὰ Ὁμήρου διεσπασμένα τε  καὶ   ἄλλα ἀλλαχοῦ μνημονευόμενα ἤθροιζε, τότε
[7, 27]   ἡσσηθῆναι Πουλυδάμαντα οὐχ ὁμολογοῦντες παρέχονται  καὶ   ἄλλα ἐς πίστιν καὶ ἐλεγεῖον
[7, 5]   τῆς τοῦ ἀέρος κράσεως παρέχεται  καὶ   ἄλλα ἐς συγγραφήν, μέν
[7, 17]   δὲ ἀποστείλαντες ἐς Δελφούς· (οὕτω  καὶ   ἄλλα ἐς τιμήν σφισι τοῦ
[7, 24]   τὴν Πριάμου στρατεύεσθαι. Ἀγαμέμνονι δὲ  καὶ   ἄλλα ἐστὶν ἐς ἔπαινον καὶ
[7, 15]   μὲν οὖν τὴν Κριτολάου τελευτὴν  καὶ   ἄλλα πάρεστιν εἰκάζειν· Ἀρκάδων δὲ
[7, 20]   (τούτου δὲ τοῦ τεμένους ἐστὶ  καὶ   ἄλλα τοῖς Πατρεῦσιν ἱερά· πεποίηται
[7, 5]   ἀρχαιοτάτοις ἐμφερές, εἰ δέ τι  καὶ   ἄλλο, ἀκριβῶς ἐστιν Αἰγύπτιον. σχεδία
[7, 17]   τὰ μάλιστα ἀρχαῖον, ἔστι δὲ  καὶ   ἄλλο ἱερόν σφισι Δινδυμήνῃ μητρὶ
[7, 24]   τάφος· κέχωσται δὲ τῷ Ταλθυβίῳ  καὶ   ἄλλο μνῆμα ἐν Σπάρτῃ, καὶ
[7, 24]   ἔδαφος ἀνακινοῦσαν, σὺν δὲ αὐτῇ  καὶ   ἄλλο πῆμα τοιόνδε οἱ ἐπιγενέσθαι
[7, 18]   ξύλα. ἐνταῦθά που καὶ ἄρκτον  καὶ   ἄλλο τι ἐθεασάμην τῶν ζῴων,
[7, 19]   Διὸς ἐδόθη Δαρδάνῳ. (λέγονται δὲ  καὶ   ἄλλοι λόγοι δύο ἐς αὐτήν,
[7, 25]   πόλιν ἐπιλειπόντων σφᾶς τῶν σιτίων,  καὶ   ἄλλοι μέν τινες ἐς Κλεωνὰς
[7, 3]   Πολυνείκους καὶ Ἀργείων ἑλόντων Θήβας  {καὶ}   ἄλλοι τε αἰχμάλωτοι καὶ
[7, 25]   ἐς τὴν Ἑλίκην, πάρεστι δὲ  καὶ   ἄλλοις διδαχθῆναι πολλοῖς ὡς ἔστιν
[7, 5]   κεφαλῆς πόλον· τοῦτο Ἐνδοίου τέχνην  καὶ   ἄλλοις ἐτεκμαιρόμεθα εἶναι καὶ ἐς
[7, 23]   τὸν ποταμὸν Ἀργυρᾶς. (ἤκουσα δὲ  καὶ   ἄλλον ἐπ´ αὐτῷ λόγον, τὸ
[7, 25]   δὲ Ἀφροδίτης Διονύσου τέ ἐστι,  καὶ   ἄλλος Εἰλειθυίας· λίθου τοῦ Πεντελησίου
[7, 27]   ἀπὸ Τιτᾶνος Κριοῦ· (Κριὸς δὲ  καὶ   ἄλλος ὠνόμασται ποταμός, ὃς ἀρχόμενος
[7, 21]   λοιπὰ εἴργασται. (ἔστι δέ σφισι  καὶ   ἄλσος ἐπὶ θαλάσσῃ, δρόμους τε
[7, 6]   ὑπολειφθέντες ἕκαστοι τὰς αὑτῶν ἔσωζον  καὶ   ἅμα διὰ τὸ ἔργον τὸ
[7, 8]   συμμάχους τε ἀξιωθησομένους καλεῖσθαι Ῥωμαίων  καὶ   ἅμα εὐνοίᾳ τῇ ἐς τὸ
[7, 6]   γὰρ τὸ ἐν Λεύκτροις πταῖσμα  καὶ   ἅμα οἵ τε Ἀρκάδες συνεληλυθότες
[7, 1]   ὄνομα· Αἰγιαλόν τ´ ἀνὰ πάντα  καὶ   ἀμφ´ Ἑλίκην εὐρεῖαν" (τότε δὲ
[7, 17]   τῶν ὑστέρων καθεστηκός ἐστιν Ἕλλησι,  καὶ   Ἀμφιάραόν τε καὶ Ἄδραστον Φορωνείδας
[7, 27]   αἱ γυναῖκές τε ἐς αὐτοὺς  καὶ   ἀνὰ μέρος ἐς τὰς γυναῖκας
[7, 2]   οὐδέν, ἀλλὰ Ἴωσιν ὅρκους δόντες  καὶ   ἀνὰ μέρος παρ´ αὐτῶν λαβόντες
[7, 19]   μάντευμα ἀφίκετο θῦσαι τῇ Ἀρτέμιδι  καὶ   ἀνὰ πᾶν ἔτος παρθένον καὶ
[7, 6]   ἀπηξίουν σφίσιν ἡγεῖσθαι. ἐδήλωσαν δὲ  καὶ   ἀνὰ χρόνον· Λακεδαιμονίων γὰρ ἐς
[7, 12]   οὔτε ἀληθῆ συνεχώρουν Δίαιον λέγειν  καὶ   ἀνάγειν ἤθελον ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων
[7, 3]   αὐτοῖς οἱ Κρῆτες μετὰ ὅπλων  καὶ   ἀνάγουσιν ὡς τὸν Ῥάκιον·
[7, 10]   ἐκ τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους ὅντινα  καὶ   ἀναίτιον Καλλικράτης ἐθελήσειεν αἰτιάσασθαι, ἀνάγεσθαι
[7, 26]   τοῦ Διὸς διά τε ὀρῶν  καὶ   ἀνάντης ἐστί· μῆκος μὲν οὖν
[7, 19]   ἔρωτι καὶ ἀνθρώπων συγχέαι νόμιμα  καὶ   ἀνατρέψαι θεῶν τιμάς, ὅπου καὶ
[7, 15]   τε δὴ αὐτίκα Πυθέας  καὶ   ἀναχθεὶς δίκην εἶχεν. ὡς δὲ
[7, 6]   τοῦ περὶ Λάμιαν. (οἶδα δὲ  καὶ   ἄνδρα αὐτὸς Λυδὸν Ἄδραστον ἰδίᾳ
[7, 25]   τε ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ  καὶ   ἄνδρα εὑρήσεις ἐπὶ τῷ μνήματι
[7, 10]   δὲ τὸ ἀνοσιώτατον, τὴν πατρίδα  καὶ   ἄνδρας προδιδόναι πολίτας ἐπὶ οἰκείοις
[7, 23]   τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου σύμφορον  καὶ   ἀνδράσιν εἶναι καὶ γυναιξὶν ἐς
[7, 27]   τιθέντες ἀργύριον ἆθλα τῆς νίκης,  καὶ   ἄνδρες ἀγωνίζονται τῶν ἐπιχωρίων. πλησίον
[7, 24]   τὸ πολὺ ἐπιλείπουσιν αἱ πηγαί,  καὶ   ἀνέμων ἔστιν οἷς ἐνέπεσον ἐς
[7, 4]   Σάμῳ τούς τε Ἐφεσίους ἐκβάλλουσι  καὶ   ἀνεσώσαντο τὴν νῆσον. (τὸ δὲ
[7, 7]   ἔτι ἡλικίαν ὄντα· ἦν δὲ  καὶ   ἀνεψιὸς τῷ Φιλίππῳ καὶ μητρὶ
[7, 18]   Πάτρας τοσάδε ἄλλα ᾤκησαν, Μεσάτιν  καὶ   Ἄνθειαν καὶ Βολίνην καὶ Ἀργυρᾶν
[7, 19]   {τοῖς} ἀνθρώποις. Ἰώνων τοῖς Ἀρόην  καὶ   Ἄνθειαν καὶ Μεσάτιν οἰκοῦσιν ἦν
[7, 21]   πολίσμασι καὶ ὁμώνυμοι· Μεσατεὺς γὰρ  καὶ   Ἀνθεύς τε καὶ Ἀροεύς ἐστιν
[7, 19]   Μελανίππου παθήμασιν, ὡς μέτεστιν ἔρωτι  καὶ   ἀνθρώπων συγχέαι νόμιμα καὶ ἀνατρέψαι
[7, 18]   ὑπὸ τὸν καιρὸν τῆς ἑορτῆς  καὶ   ἄνοδον ἐπὶ τὸν βωμὸν λειοτέραν,
[7, 7]   ἐν Σελλασίᾳ πταῖσμα πρὸς Ἀχαιοὺς  καὶ   Ἀντίγονον Κλεομένους ἕνεκα καὶ ἐπιορκίας
[7, 7]   ἐς χεῖρας καὶ ὕστερον Ἀχαιοῖς  καὶ   Ἀντιγόνῳ συνέθετο εἰρήνην. (Ἀντίγονος δὲ
[7, 7]   εἰργασμένα· Εὐβοέων γὰρ Ἑστίαιαν πόλιν  καὶ   Ἀντίκυραν τὴν ἐν τῇ Φωκίδι
[7, 5]   δὲ αὐτοῖς Ἀγαμέμνων ἔχει τιμάς  καὶ   ἄντρον μητρός σφισι Πύρρου καλούμενον,
[7, 19]   σφίσιν οὐ κατὰ τὰ εἰωθότα  καὶ   ἀπ´ αὐτῶν θάνατοι πλείονες
[7, 21]   ἐστιν οὐ πόρρω τοῦ λιμένος,  καὶ   ἀπ´ ἐκείνης οἱ ἔπειτα ἄνθρωποι
[7, 16]   Ῥωμαίων βιαζόμενοί τε τῷ πλήθει  καὶ   ἀπαγορεύοντες τοῖς τραύμασιν ὅμως ἀντεῖχον
[7, 17]   μνῆμα αὐτὸν εἶναι τὸν ποιήσαντα  καὶ   ἀπαρχὰς ἀπὸ τῶν ἐν τῇ
[7, 12]   τὰ μὲν δὴ πρῶτα ἀναβολαῖς  καὶ   ἀπάταις ἐχρῆτο ἐς τὴν δόσιν,
[7, 3]   Δαμασίχθονα ἀποκτείνας ἔφυγεν ἐς Νάξον,  καὶ   ἀπέθανε μὲν αὐτόθι ἐν τῇ
[7, 8]   τοῦ Ἀκροκορίνθου τὴν πᾶσαν ἐξήλασαν  καὶ   ἀπέκτειναν Περσαῖον ὑπὸ Ἀντιγόνου ταχθέντα
[7, 15]   Σκαρφείας οἱ ὁμοῦ τῷ Μετέλλῳ,  καὶ   ἀπέκτεινάν τε πλήθει πολλοὺς καὶ
[7, 7]   συνέδριόν τε οὖν Ἀχαϊκὸν καλούμενον  καὶ   ἀπὸ κοινοῦ λόγου βουλεύματά τε
[7, 7]   ἐσχήκεσαν αἵ τε ἐκ πολέμων  καὶ   ἀπὸ τῆς νόσου συμφοραὶ τῆς
[7, 2]   τὸ ἱερόν εἰσιν οἱ ἱδρυσάμενοι,  καὶ   ἀπὸ τοῦ Ἐφέσου τὸ ὄνομά
[7, 4]   οὐρανοῦ πεσεῖν ἐς τὴν γῆν,  καὶ   ἀπὸ τούτου Ποσειδῶνα τῷ παιδὶ
[7, 4]   ἐπὶ τῇ Θρᾴκῃ νῆσον ᾤκησαν,  καὶ   ἀπὸ τούτων τῆς ἐνοικήσεως Σαμοθρᾴκην
[7, 17]   δὲ Ἡρακλέους ἐρώμενόν φασιν αὐτόν,  καὶ   ἀποθανεῖν γὰρ τὸν Σώστρατον Ἡρακλέους
[7, 12]   Σπαρτιατῶν ἐς δικαστήριον τῷ λόγῳ  καὶ   ἀποθανεῖν ἦσαν κατεγνωσμένοι· ἀπεστάλησαν δὲ
[7, 9]   φυγάδας ὑπεδέξαντο αὐτοὺς οἱ Ἀχαιοὶ  καὶ   ἀποθανόντος Νάβιδος παρὰ γνώμην Λακεδαιμονίων
[7, 24]   ἄνδρας ἀποστήσασιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ  καὶ   ἀποκτείνασιν, οὐκ ἐμέλλησε τὸ μήνιμα
[7, 20]   δὲ τῆς ἀγορᾶς τὸ Ὠιδεῖον,  καὶ   Ἀπόλλων ἐνταῦθα ἀνάκειται θέας ἄξιος·
[7, 20]   πέραν ἱερόν τε Ἀπόλλωνος πεποίηται  καὶ   Ἀπόλλων χαλκοῦς, γυμνὸς ἐσθῆτος· ὑποδήματα
[7, 27]   ἀνὰ τὴν πόλιν πᾶσαν. (ἔστι  καὶ   Ἀπόλλωνος Θεοξενίου Πελληνεῦσιν ἱερόν, τὸ
[7, 26]   Ἰφιγενείᾳ ποιηθεὶς ναός. (ἔστι  καὶ   Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἐς τὰ μάλιστα
[7, 4]   Παρθενόπην, Παρθενόπης δὲ τῆς Ἀγκαίου  καὶ   Ἀπόλλωνος Λυκομήδην γενέσθαι. (Ἄσιος μὲν
[7, 9]   βουλὴ πέμπουσιν ἄλλους τε ἄνδρας  καὶ   Ἄππιον Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀχαιοῖς τὰ
[7, 15]   τέλμα, παντάπασιν ἔμελλεν ἄγνωστός τε  καὶ   ἄπυστος οἰχήσεσθαι κατὰ τοῦ βυθοῦ.
[7, 24]   τὸ πρόσω Σελινοῦς τε ποταμὸς  καὶ   ἀπωτέρω τεσσαράκοντα Αἰγίου σταδίοις ἐπὶ
[7, 18]   καὶ Βολίνην καὶ Ἀργυρᾶν τε  καὶ   Ἄρβαν. (Αὔγουστος δὲ τοῦ
[7, 11]   ἦν Γάλλος, ἀπέσταλτο δὲ Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἀργείοις ὑπὲρ γῆς ἀμφισβητουμένης γενέσθαι
[7, 11]   καὶ ἔπραξεν ὑπερήφανα, Λακεδαιμονίους δὲ  καὶ   Ἀργείους τὸ παράπαν ἔθετο ἐν
[7, 4]   πολὺ ἄγων, οἳ ὑπὸ Δηιφόντου  καὶ   Ἀργείων ἐκ τῆς Ἐπιδαυρίας ἐξεπεπτώκεσαν·
[7, 3]   Κᾶρες. Θερσάνδρου δὲ τοῦ Πολυνείκους  καὶ   Ἀργείων ἑλόντων Θήβας {καὶ} ἄλλοι
[7, 20]   Λιμνάτιδος. (ἐχόντων δὲ ἤδη Λακεδαίμονα  καὶ   Ἄργος Δωριέων, ὑφελέσθαι Πρευγένην τῆς
[7, 14]   μήτε αὐτὴν Κόρινθον, ἀφεῖσθαι δὲ  καὶ   Ἄργος καὶ Ἡράκλειαν τὴν πρὸς
[7, 6]   Ἴλιον ἐπιστρατείαν Ἀγαμέμνονος Λακεδαίμονα ἔτι  καὶ   Ἄργος οἰκοῦντες μεγίστη τοῦ Ἑλληνικοῦ
[7, 1]   ἥντινα αἰτίαν τοῖς Λακεδαίμονα οἰκοῦσι  καὶ   Ἄργος πρὸ τῆς τῶν Δωριέων
[7, 1]   ὑπῆρξε καὶ αὐτοῖς ἐκ Λακεδαίμονος  καὶ   Ἄργους ὑπὸ Δωριέων ἐξεληλάσθαι· (τὰ
[7, 18]   Μεσάτιν καὶ Ἄνθειαν καὶ Βολίνην  καὶ   Ἀργυρᾶν τε καὶ Ἄρβαν. (Αὔγουστος
[7, 22]   ἐκομίσθη. θύειν δὲ οἱ ἐνταῦθα  καὶ   Ἄρει καὶ τῇ Τριτείᾳ νομίζουσιν.
[7, 9]   Λυκόρταν λέγοντα ἐποιοῦντο ἐν χλευασμῷ  καὶ   Ἀρέως ἀποψηφίζονται καὶ Ἀλκιβιάδα μηδὲν
[7, 15]   Μαραθῶνι μιμούμενος, καὶ Ἀχαιῶν συνέλεγε  καὶ   Ἀρκάδων ἀπὸ τῶν πόλεων τοὺς
[7, 18]   ἐς τὰ ξύλα. ἐνταῦθά που  καὶ   ἄρκτον καὶ ἄλλο τι ἐθεασάμην
[7, 18]   δορκάδας, οἱ δὲ καὶ λύκων  καὶ   ἄρκτων σκύμνους, οἱ δὲ καὶ
[7, 21]   Μεσατεὺς γὰρ καὶ Ἀνθεύς τε  καὶ   Ἀροεύς ἐστιν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα.
[7, 18]   δὲ καὶ τρίτη μεταξὺ Ἀνθείας  καὶ   Ἀρόης Μεσάτις πόλις. ὁπόσα δὲ
[7, 13]   ἐς τὸ ἔπειτα καταδρομαῖς μᾶλλον  καὶ   ἁρπαγαῖς ἐκ τῆς χώρας
[7, 24]   πρὸς τῇ ἀγορᾷ ναὸς Ἀπόλλωνι  καὶ   Ἀρτέμιδι ἐν κοινῷ, ἔστι δὲ
[7, 26]   τούτοις. θεῶν δὲ ἱερὰ Διονύσου  καὶ   Ἀρτέμιδός ἐστιν· μὲν χαλκοῦ
[7, 8]   μετεχειρίσαντο ὠμῶς οὕτω πόλεις Ἑλληνίδας  καὶ   ἀρχαίας, ἀναμαρτήτους τε οὔσας πρὸς
[7, 12]   Μεγαλοπολίτῃ Διαίῳ. ἐγεγόνει δὲ αὐτῷ  καὶ   ἀρχῆς διάδοχος τῆς Ἀχαιῶν
[7, 10]   συμμάχους ὄντας· Σαπαίων δὲ τούτων  καὶ   Ἀρχίλοχος ἐν ἰάμβῳ μνήμην ἔσχε.
[7, 1]   ὑπῆρξεν Ἀχαιοῖς καλεῖσθαι. Ἄρχανδρος Ἀχαιοῦ  καὶ   Ἀρχιτέλης ἐς Ἄργος ἀφίκοντο ἐκ
[7, 15]   Μέτελλον ἀπέλεξεν αὐτὸς ὅσον τετρακισχιλίους·  καὶ   ἄρχοντα ἐπ´ αὐτοῖς ἔταξεν Ἀλκαμένην.
[7, 25]   ἄλλῳ τῳ μιάσματι ἔνοχος  καὶ   ἀσεβὴς ἐσέλθῃ θέλων θεάσασθαι, αὐτίκα
[7, 23]   ἐστι τέμενος καὶ ἀγάλματα Ὑγείας  καὶ   Ἀσκληπιοῦ· ἰαμβεῖον δὲ ἐπὶ τῷ
[7, 23]   ἄλλα Ἑλλήνων βέλτιον καὶ δὴ  καὶ   Ἀσκληπιῷ πατέρα μὲν σφᾶς Ἀπόλλωνα
[7, 16]   ἔτι ἐς τὸ στρατόπεδον κατεῖρξαν,  καὶ   ἀσπίδας ὅσον τε πεντακοσίας εἷλον.
[7, 2]   τὴν γῆν Ἄνακτός τε αὐτόχθονος  καὶ   Ἀστερίου βασιλεύοντος τοῦ Ἄνακτος, Μιλήτου
[7, 24]   πολλῇ τῇ φλογί, τὰ δὲ  καὶ   ἀστέρων ὤφθη σχήματα οὔτε ἐγνωσμένα
[7, 25]   μαντείας δὲ ἐπὶ πίνακί τε  καὶ   ἀστραγάλοις ἔστι λαβεῖν. εὔχεται μὲν
[7, 4]   Ἀστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ  καὶ   Ἀστυπαλαίας εἶναι παῖδα Ἀγκαῖον, βασιλεύειν
[7, 21]   ἅπαντας γεγόνασιν ἐπικλήσεις αὐτῷ, Πελαγαῖος  καὶ   Ἀσφάλιός τε καὶ Ἵππιος. (ὠνομάσθαι
[7, 2]   Μυουσίοις δέ γε κατέλαβεν ἐοικότα  καὶ   Ἀταρνείτας παθεῖν τοὺς ὑπὸ Περγάμῳ.
[7, 17]   ἄλλο ἱερόν σφισι Δινδυμήνῃ μητρὶ  καὶ   Ἄττῃ πεποιημένον. Ἄττης δὲ ὅστις
[7, 20]   ἐστὶν ἱερόν, ἐν δὲ αὐτῷ  καὶ   Ἄττης ἔχει τιμάς. τούτου μὲν
[7, 17]   νόσου τῆς λοιμώδους ἀνενεγκόν τε  καὶ   αὖθις ἀνανηξάμενον, ἔτεσιν ἔμελλεν οὐ
[7, 9]   τὰ Φιλίππου καὶ Αἰτωλῶν ἐναντία  καὶ   αὖθις Ἀντιόχου στρατεύσαντες χάριτι τῇ
[7, 8]   τοὺς φρουροῦντας Μακεδόνων μάχῃ νικήσας,  καὶ   αὖθις ἐλάσας ἐπὶ Κόρινθον κατεχομένην
[7, 7]   ἐκείνου συνέβη. Κλεομένους μὲν δὴ  καὶ   αὖθις ἐν λόγοις τοῖς Ἀρκαδικοῖς
[7, 26]   τὸ ἐπίνειον καταβᾶσιν ἐξ Αἰγείρας  καὶ   αὖθις ἐς τὰ πρόσω βαδίζουσιν
[7, 11]   εἶχεν ἐς τὸν Ὠρωπὸν ἐλθόντες  καὶ   αὖθις κατασύραντες εἴ τι ἐν
[7, 17]   Λακεδαιμονίοις δὲ Ἐπαμινώνδας Θηβαῖος  καὶ   αὖθις Ἀχαιῶν πόλεμος ἐγένετο·
[7, 20]   θεῷ, λουσάμενοι δὲ τῷ ποταμῷ  καὶ   αὖθις στεφάνους ἐπιθέμενοι κισσοῦ πρὸς
[7, 17]   μόγις, ἅτε ἐκ δένδρου λελωβημένου  καὶ   αὔου τὰ πλείονα, ἀνεβλάστησεν ἐκ
[7, 22]   πρὸ τοῦ ἀγάλματος ἑστία, λίθου  καὶ   αὐτή, μολίβδῳ δὲ πρὸς τὴν
[7, 22]   ἐγένετο οἰκιστής. (Τρίτεια δέ, Ἀχαιῶν  καὶ   αὕτη πόλις, ἐν μεσογαίῳ μὲν
[7, 26]   σφισιν ἐπελθεῖν νομίζοντες. (οὐ μὴν  καὶ   αὐτίκα γε ἐξενίκησεν Αἴγειραν ἀντὶ
[7, 15]   ὑπέμειναν οἱ περὶ τὸν Ἀλκαμένην  καὶ   αὐτίκα ἐς Κόρινθον παρὰ τὸ
[7, 19]   λάρνακα καὶ εἶδε τὸ ἄγαλμα  καὶ   αὐτίκα ἦν ἔκφρων μετὰ τὴν
[7, 7]   Ἀχαιοὺς ποιησάμενος Κλεομένης σπονδὰς  καὶ   αὐτίκα παραβὰς ὅσα ὤμοσεν ἠνδραποδίσατο
[7, 17]   ἐκ τῆς Ἑλλάδος τὸ Ἀχαϊκόν,  καὶ   αὐτὸ κακία τῶν στρατηγησάντων
[7, 24]   κατασκευὴν καὶ ὁμοῦ τῇ κατασκευῇ  καὶ   αὐτὸ τῆς πόλεως τὸ ἔδαφος
[7, 22]   ᾤκισται, τελοῦσι δὲ ἐς Πάτρας  καὶ   αὐτοὶ βασιλέως δόντος· στάδιοι δὲ
[7, 9]   Ῥώμην· σὺν δέ σφισιν ἀνεληλυθότες  καὶ   αὐτοὶ γενέσθαι τοῖς ἀνδράσιν ἔπρασσον
[7, 1]   ἐς ὑπ´ Ἀχαιῶν ἐξέπεσον  καὶ   αὐτοὶ καὶ δῆμος. τοῖς
[7, 20]   οἳ Πατρέως ἡλικίαν παιδὸς ἔχοντος  καὶ   αὐτοὶ παῖδές εἰσι. τῆς δὲ
[7, 2]   τε διδόασιν ἐς τὸν πλοῦν  καὶ   αὐτοί σφισιν ἐς τὴν ἀποικίαν
[7, 25]   Κύλωνι ὁμοῦ τὴν ἀκρόπολιν κατειληφότων·  καὶ   αὐτοί τε οἱ ἀποκτείναντες ἐνομίσθησαν
[7, 25]   μόνοι τε οὗτοι Βουρέων ἐλείφθησαν  καὶ   αὐτοὶ τῆς Βούρας ἐγένοντο οἰκισταί.
[7, 14]   ὕστερον Ὀρέστης ἀπεσταλμένοις, ὀπίσω  καὶ   αὐτοὶ τρέπονται. (Διαίῳ δὲ ἐξήκοντος
[7, 1]   τοῖς δὲ Ἀχαιοῖς τηνικαῦτα ὑπῆρξε  καὶ   αὐτοῖς ἐκ Λακεδαίμονος καὶ Ἄργους
[7, 11]   ἐς Ἀχαιοὺς ἐθέλοντες ἄφεσιν εὕρασθαι·  καὶ   αὐτοῖς ἐπετράπη μὲν ὑπὸ τοῦ
[7, 5]   περὶ τῶν παρόντων σφίσιν ἐρησομένους,  καὶ   αὐτοῖς ἔχρησεν θεός· τρὶς
[7, 23]   ὑπὸ Ἀργείων ἐδόθη τὰ ἀγάλματα.  (καὶ   αὐτοῖς καὶ τάδε ἔτι προσταχθῆναί
[7, 1]   ἐλθόντες δὲ ἐγένοντο Δαναοῦ γαμβροί,  καὶ   Αὐτομάτην μὲν Ἀρχιτέλης, Σκαιὰν δὲ
[7, 8]   (Ἀχαιοὶ δὲ ἐποιοῦντο μὲν μεγάλως  καὶ   αὐτὸν ἐν αἰτίᾳ Φλαμίνιον καὶ
[7, 10]   τε δὴ ἐδόκει παντάπασιν ἄδικα  καὶ   αὐτὸν ἠξίουν οἱ ἐς τὸν
[7, 1]   παῖς ἦν, γυναῖκα αὐτῷ διδοὺς  καὶ   αὐτὸν Ἴωνα ἐπὶ τῇ ἀρχῇ
[7, 19]   ἐνταῦθα ἱδρύσασθαί τε τὴν λάρνακα  καὶ   αὐτὸν οἰκῆσαι. μὲν δὴ
[7, 23]   πρὸς ὑγίειαν, Ἀπόλλωνα δὲ ἥλιον,  καὶ   αὐτὸν ὀρθότατα Ἀσκληπιῷ πατέρα ἐπονομάζεσθαι,
[7, 18]   Τριπτολέμου τὸ ἅρμα ζεύξαντα ἐθελῆσαι  καὶ   αὐτὸν σπεῖραι· καὶ τὸν μὲν
[7, 17]   (ἐνταῦθα ἄλλοι τε τῶν Λυδῶν  καὶ   αὐτὸς Ἄττης ἀπέθανεν ὑπὸ τοῦ
[7, 10]   εἰ δὲ ἐκεῖνοι καταγνοῖεν, τότε  καὶ   αὐτὸς τὰ ὀνόματα ἐρεῖν ἔφασκε
[7, 27]   δ´ Ἰσθμίων καὶ Νεμέᾳ δύο·  καὶ   αὐτοῦ καὶ εἰκόνας ποιήσαντες οἱ
[7, 26]   πολέμου μαχεσάμενον ἀνδρειότατα Αἰγειρατῶν τελευτῆσαι,  καὶ   αὐτοῦ τὸν θάνατον οἱ λοιποὶ
[7, 23]   δὲ ἀπαιτεῖσθαι ὑπὸ τῶν Ἀργείων  καὶ   αὐτοὺς τὰ ἐς τὰς θυσίας
[7, 24]   καὶ ἄλλο μνῆμα ἐν Σπάρτῃ,  καὶ   αὐτῷ αἱ πόλεις ἐναγίζουσιν ἀμφότεραι.
[7, 19]   Δελφοὺς ἐχρᾶτο ὑπὲρ τῆς νόσου.  (καὶ   αὐτῷ γενέσθαι λέγουσι μάντευμα, ἔνθα
[7, 22]   μεγέθει δέ ἐστιν οὐ μέγας.  καὶ   αὐτῷ καὶ ἐπίγραμμα ἔπεστιν, ἀναθεῖναι
[7, 4]   παρὰ Μίνω ἔφυγεν ἐς Κρήτην,  καὶ   αὐτῷ τε ἀγάλματα Μίνῳ καὶ
[7, 16]   μὲν δὴ ἀγαθὴν δόξαν Ἀθηναίοις  καὶ   αὑτῷ κτώμενος περιεποίησέ τε ὧν
[7, 2]   ἐς ἀποικίαν ἀπεστάλησαν, ἀγαγόντες μὲν  καὶ   αὐτῶν Ἀθηναίων τὸν βουλόμενον, τὸ
[7, 16]   ὑπὸ νύκτα εὐθύς· ἀπεδίδρασκον δὲ  καὶ   αὐτῶν Κορινθίων οἱ πολλοί. Μόμμιος
[7, 12]   Σπάρτης ἀντιδικήσοντες ἐπὶ τῆς βουλῆς.  καὶ   αὐτῶν μὲν κατὰ τὴν
[7, 24]   τέταρτον Ὁμαγυρίῳ Διί. ἐνταῦθα Διὸς  καὶ   Ἀφροδίτης ἐστὶ καὶ Ἀθηνᾶς ἀγάλματα·
[7, 21]   πεποιημένα Ἄρεως, τὸ δὲ Ἀπόλλωνος·  καὶ   Ἀφροδίτης, ἧς καὶ πρὸς τῷ
[7, 15]   Λαμιακὸν ποιούμενος κόλπον. Κριτόλαος δὲ  καὶ   Ἀχαιοὶ λόγον μὲν φέροντα ἐς
[7, 8]   τέλος οἱ εὖνοι Ῥωμαίοις ἐνίκησαν  καὶ   Ἀχαιοὶ Φλαμινίῳ Κόρινθον συνεπολιόρκησαν. (Κορίνθιοι
[7, 9]   ἐφιέντες Ῥωμαίοις συγκείμενα ἦν  καὶ   Ἀχαιοῖς· Ἀχαιῶν μὲν γὰρ εἴρητο
[7, 6]   Ὀλυμπίᾳ τῶν Ἑλλήνων μετῆν ἂν  καὶ   Ἀχαιοῖς γεγράφθαι. δοκεῖν δέ μοι
[7, 14]   ἀποσταλέντες ἐκ Ῥώμης Λακεδαιμονίοις δικασταὶ  καὶ   Ἀχαιοῖς γενέσθαι, ἄλλοι τε καὶ
[7, 13]   τοῦτο ἦσαν ἀπεσταλμένοι Λακεδαιμονίοις δικασταὶ  καὶ   Ἀχαιοῖς γενέσθαι. (οἱ μὲν δὴ
[7, 12]   πρέσβεις, οἳ κρινοῦσιν ὅσα Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἀχαιοῖς διάφορα ἦν ἐς ἀλλήλους.
[7, 9]   αὖθις οἱ Ῥωμαῖοι Λακεδαιμονίοις γενέσθαι  καὶ   Ἀχαιοῖς δικαστάς, Ἄππιον καὶ ὅσοι
[7, 13]   μὲν δὴ τὰ ἐντεταλμένα Δαμοκρίτῳ  καὶ   Ἀχαιοῖς ἐπήγγελλον ἐφθακόσιν ἔξοδον ἐπὶ
[7, 13]   φεύγουσιν ἐκ τῆς παρατάξεως ὁμοῦ  καὶ   Ἀχαιοῖς ἐσδραμεῖν ὑπῆρξεν ἂν ἐς
[7, 10]   πολίτας ἐπὶ οἰκείοις κέρδεσιν, ἔμελλε  καὶ   Ἀχαιοῖς κακῶν ἄρξειν, οὔποτε ἐκ
[7, 13]   ὑπήκοον. (ἐξεγείρας δὲ αὖθις Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἀχαιοῖς πόλεμον ἐν ἐγκλήμασί τε
[7, 9]   τε ἄνδρας καὶ Ἄππιον Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἀχαιοῖς τὰ δίκαια ὁρίσαι. Ἄππιος
[7, 15]   ἐκείνων τολμήματα. (ὑποφεύγοντας δὲ Κριτόλαον  καὶ   Ἀχαιοὺς αἱροῦσιν ὀλίγον πρὸ τῆς
[7, 14]   καλοῖτο. δὴ καὶ Κριτόλαον  καὶ   Ἀχαιοὺς ἔβλαψε. παρώξυνε δὲ καὶ
[7, 9]   ἐς Αἰτωλίαν κατάγειν σφᾶς Μεσσηνίους  καὶ   Ἀχαιοὺς ἐπὶ τὰ οἰκεῖα. (τοῦτο
[7, 16]   Ἡρακλεώταις καὶ Εὐβοεῦσι τάλαντα ἑκατὸν  καὶ   Ἀχαιοὺς Λακεδαιμονίοις διακόσια ἐκέλευσεν ἐκτῖσαι.
[7, 1]   ἐξεληλάσθαι· (τὰ δὲ ἐς Ἴωνας  καὶ   Ἀχαιούς, ὁπόσα ἐπράχθη σφίσιν ἐπ´
[7, 7]   πρὸς τοῦτον οὖν τὸν Ἀντίγονον  καὶ   Ἀχαιοὺς ποιησάμενος Κλεομένης σπονδὰς
[7, 7]   οἰκίας τῆς ἑτέρας, ἀντικαθημένους Ἄρατον  καὶ   Ἀχαιοὺς πρὸς Δύμῃ παρὰ πολύ
[7, 14]   καὶ Ἀχαιοὺς ἔβλαψε. παρώξυνε δὲ  καὶ   Ἀχαιοὺς Πυθέας βοιωταρχῶν τηνικαῦτα ἐν
[7, 18]   τὰς Πάτρας, προσσυνῴκισε δέ σφισι  καὶ   Ἀχαιοὺς τοὺς ἐκ Ῥυπῶν, καταβαλὼν
[7, 10]   ἐς τὰς ἐκεῖ διέπεμψαν πόλεις,  καὶ   Ἀχαιῶν ἄλλοτε ἄλλας ὑπὲρ τῶν
[7, 15]   τοῖς Φωκεῦσιν Κριτολάου συμφορὰ  καὶ   Ἀχαιῶν ἀπηγγέλλετο, ἀπελθεῖν ἐκ τῆς
[7, 9]   ὑπὸ Ἀχαιῶν ἐκπεπτωκότας, τούτους τε  καὶ   Ἀχαιῶν αὐτῶν τοὺς φεύγοντας ἀναβῆναι
[7, 14]   παρὰ Ῥωμαίων ἥκοντες τὰ Λακεδαιμονίων  καὶ   Ἀχαιῶν δικάσαι ἀφίκετο μὲν ἐν
[7, 16]   πρότερον ἐπὶ τῇ Λακεδαιμονίων διαφορᾷ  καὶ   Ἀχαιῶν ἐλθόντα, ἀφίκετο μὲν περὶ
[7, 9]   τοῦ Ἀχαιῶν μετεῖχον. (ἀντιπρεσβευσαμένων δὲ  καὶ   Ἀχαιῶν Λακεδαιμονίοις καὶ λόγων ῥηθέντων
[7, 17]   τῷ ποταμῷ ναός ἐστι Λαρισαίας,  καὶ   Ἀχαιῶν πόλις Δύμη σταδίους ὅσον
[7, 18]   ποταμὸς Πεῖρος ἐς θάλατταν κάτεισι,  καὶ   Ἀχαιῶν πόλις ποτὲ Ὤλενος ᾠκεῖτο
[7, 15]   ἔργου τοῦ ἐν Μαραθῶνι μιμούμενος,  καὶ   Ἀχαιῶν συνέλεγε καὶ Ἀρκάδων ἀπὸ
[7, 9]   ἀντιβαίνοντος, ἔμελλεν οὐ χαλεπῶς Μεσσηνίων  καὶ   Ἀχαιῶν τοῖς φεύγουσι τὰ βουλεύματα
[7, 9]   πρεσβείᾳ μὴ ὑπεριδεῖν Λακεδαιμονίων ἤρεσε  καὶ   Ἀχαιῶν, τοὺς δὲ τὰς ἀρχὰς
[7, 6]   δὲ ἐπ´ ἴσης τοῖς κατειλεγμένοις  καὶ   Ἀχαιῶν τῶν ἐκ Λακεδαίμονος Πρευγένης
[7, 14]   Ῥωμαίων πρέσβεσιν ἐπὶ τὰ Λακεδαιμονίων  καὶ   Ἀχαιῶν ὕστερον Ὀρέστης ἀπεσταλμένοις,
[7, 7]   ἀκρόπολις ἐτετείχιστο, ἐπὶ δὲ Εὐβοίᾳ  καὶ   Βοιωτοῖς τε καὶ Φωκεῦσι Χαλκὶς
[7, 18]   ἄλλα ᾤκησαν, Μεσάτιν καὶ Ἄνθειαν  καὶ   Βολίνην καὶ Ἀργυρᾶν τε καὶ
[7, 6]   Ῥύπες καὶ Αἴγιον καὶ Κερύνεια  καὶ   Βοῦρα, ἐπὶ ταύταις δὲ Ἑλίκη
[7, 24]   ὡσαύτως ἐν Τέῳ περίβολός τε  καὶ   βωμός ἐστι τῷ Ἑλικωνίῳ θέας
[7, 3]   μὲν κατὰ συγγένειαν τὴν Κρητῶν  καὶ   γὰρ οἱ Λύκιοι τὸ ἀρχαῖόν
[7, 22]   ἀγορᾷ λίθου πεποιημένον ἄγαλμα ἔχον  καὶ   γένεια· ἑστηκὼς δὲ πρὸς αὐτῇ
[7, 4]   δὲ αὐτὸν καὶ ἑτέρᾳ νύμφῃ,  καὶ   γενέσθαι οἱ παῖδας Ἄγελόν τε
[7, 1]   βασιλέα ἕλωνται κατά τε ἀνδραγαθίαν  καὶ   γένους δόξαν. (Ἰώνων δὲ οὐ
[7, 22]   οὐκ εἴχομεν· ταφῆναι δὲ ἄνδρα  καὶ   γυναῖκα ἐν κοινῷ παρίστατο ἅπασιν
[7, 26]   ἤδη γέρων ἴσα καὶ ὀδυρόμενος  καὶ   γυναῖκες {αἱ} τρεῖς ἀφαιρούμεναι ψέλιά
[7, 15]   μετεσχήκεσαν. τότε δὲ αὐτοί τε  καὶ   γυναῖκες ἐκλελοιπότες πᾶσα ἡλικία τὴν
[7, 2]   ἱερὸν ἄλλοι τε ἱκεσίας ἕνεκα  καὶ   γυναῖκες τοῦ Ἀμαζόνων γένους. Ἄνδροκλος
[7, 23]   Σελέμνου σύμφορον καὶ ἀνδράσιν εἶναι  καὶ   γυναιξὶν ἐς ἔρωτος ἴαμα, λουομένοις
[7, 22]   τέχνη Νικίου· θρόνος τε ἐλέφαντος  καὶ   γυνὴ νέα καὶ εἴδους εὖ
[7, 27]   τούτῳ καὶ Λαμπτήρια ἑορτὴν ἄγουσι,  καὶ   δᾷδάς τε ἐς τὸ ἱερὸν
[7, 6]   τηνικαῦτα ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς ἐδυνάστευον  καὶ   Δαμασίας Πενθίλου τοῦ Ὀρέστου,
[7, 2]   Εὐβοίας. τοῖς δὲ Φωκεῦσι Φιλογένης  καὶ   Δάμων οἱ Εὐκτήμονος Ἀθηναῖοι ναῦς
[7, 3]   ἡμᾶς ἔτι Φωκίδος, οἳ Φιλογένει  καὶ   Δάμωνι ὁμοῦ τοῖς Ἀθηναίοις διέβησαν
[7, 8]   εὕρητο εἰρήνην δεήσεσί τε παντοίαις  καὶ   δαπάναις χρημάτων μεγάλαις. τὰ δὲ
[7, 10]   ἐφθάρη Σαμίων πλὴν ἑνός τε  καὶ   δέκα ἀνδρῶν τῶν ἄλλων τριηράρχων
[7, 22]   δὲ Πάνορμος σταδίοις πέντε  καὶ   δέκα ἀπωτέρω τῆς ἄκρας. τοσούτους
[7, 22]   (Φαρεῦσι δὲ ὅσον πέντε σταδίους  καὶ   δέκα ἀπωτέρω τῆς πόλεώς ἐστιν
[7, 26]   ἐκ τοῦ ἐπινείου δύο σταδίων  καὶ   δέκα ἐς τὴν ἄνω πόλιν.
[7, 16]   τὰ ἐπικουρικὰ ἀπωτέρω δύο τε  καὶ   δέκα ἔταξε σταδίοις, πρὸ τοῦ
[7, 6]   πόλεις. αἱ δὲ δύο τε  καὶ   δέκα ἦσαν ἀριθμόν, ὁπόσαι γε
[7, 18]   κατατιθέασι δὲ ἐπὶ τὸν βωμὸν  καὶ   δένδρων καρπὸν τῶν ἡμέρων. (τὸ
[7, 23]   τά τε ἄλλα Ἑλλήνων βέλτιον  καὶ   δὴ καὶ Ἀσκληπιῷ πατέρα μὲν
[7, 21]   Καλυδωνίων ἐγένοντο ἱερεῖς τῷ θεῷ  καὶ   δὴ καὶ Κόρεσος, ὃν ἀνθρώπων
[7, 18]   τε τῶν ἐκ Καλυδῶνος λαφύρων  καὶ   δὴ καὶ τῆς Λαφρίας ἔδωκε
[7, 24]   Ἑλίκην περιέλαβεν ἐν κύκλῳ πᾶσαν·  καὶ   δὴ καὶ τὸ ἄλσος τοῦ
[7, 5]   ἐμὲ ἔτι οἱ ἐπιχώριοι φυλάσσουσι·  καὶ   δὴ καὶ τὸν ἁλιέα οἱ
[7, 27]   ἀνεστηκότος. τοῦτο μὲν δὴ ἀπότομον  καὶ   δι´ αὐτό ἐστιν ἀοίκητον· τῷ
[7, 27]   τοῦ ἀδύτου νότιόν τε εἶναι  καὶ   δι´ αὐτὸ τῷ ἐλέφαντι ἐπιτήδειον.
[7, 14]   τῶν Ἀχαιῶν ἔχοντας τὰς ἀρχὰς  καὶ   Δίαιον ἐκάλει παρ´ αὑτόν. ἀφικομένοις
[7, 12]   ὑπὸ Ἀχαιῶν Καλλικράτης ἐς Ῥώμην  καὶ   Δίαιος τοῖς φεύγουσιν ἐκ Σπάρτης
[7, 17]   Ἑλλάς, λυμανθεῖσα κατὰ μέρη  καὶ   διαπορθηθεῖσα ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ
[7, 8]   ἐς σύλλογον ὑπάγονται τὸν Ἀχαϊκὸν  καὶ   δίκας τε ἐδίκαζόν σφισιν ἐς
[7, 2]   ἡνίκα Ἡρακλέα ἔφυγον, αἱ δὲ  καὶ   Διόνυσον τὰ ἔτι ἀρχαιότερα, ἱκέτιδες
[7, 21]   μεγάλα λίθου λευκοῦ τὰ ἀγάλματα.  ~(καὶ   Διονύσου κατὰ τοῦτο τῆς πόλεώς
[7, 23]   ἔχων πω γένεια. ἔστι δὲ  καὶ   Διὸς ἐπίκλησιν Σωτῆρος ἐν τῇ
[7, 9]   καὶ Ἀλκιβιάδας, {ὡς} Λακεδαιμόνιοι μὲν  καὶ   δόκιμοι τὰ μάλιστα ἐν τῇ
[7, 11]   τὴν Ῥωμαίων βουλὴν οἱ Ὠρώπιοι·  καὶ   δόξαντες παθεῖν οὐ δίκαια, {καὶ}
[7, 18]   ὗς ἀγρίους καὶ ἐλάφους τε  καὶ   δορκάδας, οἱ δὲ καὶ λύκων
[7, 15]   ἡγεμονίαν τοῦ στρατεύματος παρῄει Δίαιος·  καὶ   δούλους τε ἐς ἐλευθερίαν ἠφίει,
[7, 25]   δῆμος ἀφίκοντο ἐς τὴν Κερύνειαν,  καὶ   δυνατωτέρα τε Κερύνεια οἰκητόρων
[7, 5]   ἱεροῖο Μέλητος" οὕτω μετῳκίσαντο ἐθελονταὶ  καὶ   δύο Νεμέσεις νομίζουσιν ἀντὶ μιᾶς
[7, 11]   ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ ὑποσχέσεσι  καὶ   δώροις ὑπελθόντες Ὠρωπίους ὑπάγονται σφᾶς
[7, 21]   Κορέσου δεήσεις τε ποιουμένου πάσας  καὶ   δώρων ὑποσχέσεις παντοίας οὐκ ἐνετρέπετο
[7, 26]   οὖν τὸ ἐπίνειον Αἰγειρατῶν δύο  καὶ   ἑβδομήκοντα ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν
[7, 10]   πάντα τινὰ ἐκεκύρωτο ἐς Ῥώμην·  καὶ   ἐγένοντο ὑπὲρ χιλίους οἱ ἀναχθέντες.
[7, 22]   ὁπόσοις ἂν κατὰ γνώμην ᾖ,  καὶ   ἐγκαθεύδουσι. (περίβολος δὲ ἀγορᾶς μέγας
[7, 1]   Ξοῦθος ἐγένετο ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς,  καὶ   ἔγνω γὰρ τὸν πρεσβύτατον Κέκροπα
[7, 6]   Λυδοὶ πρὸ ἱεροῦ Περσικῆς Ἀρτέμιδος,  καὶ   ἔγραψαν ἐπίγραμμα ὡς τελευτήσειεν
[7, 10]   ἔχει ταύτην· ἐστρατήγησα μὲν Ἀχαιῶν  καὶ   ἐγώ, ἀδικίας δὲ οὐδὲν ἐς
[7, 18]   Ῥυπῶν, καταβαλὼν ἐς ἔδαφος Ῥύπας·  καὶ   ἔδωκε μὲν ἐλευθέροις Ἀχαιῶν μόνοις
[7, 24]   ὡσαύτως δὲ καὶ ὀχετῶν κατασκευῆς  καὶ   εἰ δή τι ἄλλο ἐπὶ
[7, 19]   οὖν Εὐρύπυλος τὴν λάρνακα  καὶ   εἶδε τὸ ἄγαλμα καὶ αὐτίκα
[7, 22]   τε ἐλέφαντος καὶ γυνὴ νέα  καὶ   εἴδους εὖ ἔχουσα ἐπὶ τῷ
[7, 27]   καὶ Νεμέᾳ δύο· καὶ αὐτοῦ  καὶ   εἰκόνας ποιήσαντες οἱ Πελληνεῖς τὴν
[7, 12]   ἐσπέμπει σφίσι τεσσάρων ὀνόματα ἀνδρῶν  καὶ   εἴκοσι πρωτευόντων τὰ πάντα ἐν
[7, 27]   τῆς αὑτοῦ καταστῆναι. (ἔστι δὲ  καὶ   Εἰλειθυίας Πελληνεῦσιν ἱερόν· τοῦτο ἐν
[7, 26]   γὰρ συμμάχους τοῖς Ὑπερησιεῦσιν ἤλπιζον  καὶ   εἶναι τὴν φλόγα {καὶ} ἐκ
[7, 3]   πολλοῖς ὕστερον ἔκ τε Ἀθηναίων  καὶ   ἐκ Βοιωτίας ἀφίκοντο ἄνδρες· ἡγοῦντο
[7, 1]   Δωριέων ἐκπεπτωκότες ἔκ τε Ἄργους  καὶ   ἐκ Λακεδαίμονος ἐπεκηρυκεύοντο Ἴωσιν αὐτοί
[7, 16]   ἐπῆλθον δὲ καὶ τοξόται Κρῆτες  καὶ   ἐκ Περγάμου τῆς ὑπὲρ Καΐκου
[7, 3]   Κοδριδῶν λάβωσιν, οὕτω παρὰ Ἐρυθραίων  καὶ   ἐκ Τέω Δεοίτην καὶ Πέρικλον
[7, 3]   Κολοφωνίας ἔκτισαν. (ἀπελθόντες δὲ ἑκουσίως  καὶ   ἐκ τῆς Κολοφωνίας, οὕτω γῆν
[7, 26]   ἤλπιζον καὶ εἶναι τὴν φλόγα  {καὶ}   ἐκ τοῦ ἐπικουρικοῦ πυρός οἱ
[7, 7]   τε Ἀχαιοῖς τὰ μάλιστα ἦσαν  καὶ   ἐκ τοῦ φανεροῦ πόλεμόν σφισιν
[7, 15]   οὓς ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέστειλαν  καὶ   ἐκ τῶν γραμμάτων Μέτελλος
[7, 8]   ἣν ἦγεν ἀποβαλεῖν τὸ πολὺ  καὶ   ἐκ τῶν πόλεων, ὅσας εἷλεν
[7, 3]   οὐκ Ἴωνες, Κλεωναῖοι δὲ ἦσαν  καὶ   ἐκ Φλιοῦντος, ὅσοι Δωριέων ἐς
[7, 16]   μάχην ᾕρει τε κατὰ κράτος  καὶ   ἔκαιε Κόρινθον. (τῶν δὲ ἐγκαταληφθέντων
[7, 14]   ἐς τὸ ἐκτὸς τῆς οἰκίας  καὶ   ἐκάλουν Ἀχαιοὺς ἐς ἐκκλησίαν· οἱ
[7, 22]   οὖς τὸν θεὸν ὁποῖόν τι  καὶ   ἑκάστῳ τὸ ἐρώτημά ἐστι. τὸ
[7, 24]   κατὰ ἔτος ἱερεῖς αἱρετοὶ γίνονται,  καὶ   ἑκάτερα τῶν ἀγαλμάτων ἐπὶ ταῖς
[7, 22]   τοῦ ἄστεως στάδιοι πεντήκοντά εἰσι  καὶ   ἑκατόν, ἀπὸ θαλάσσης δὲ ἄνω
[7, 22]   δὲ ἐς Τρίτειαν εἴκοσί τε  καὶ   ἑκατόν εἰσιν ἐκ Φαρῶν. πρὶν
[7, 26]   θαλάσσῃ σταδίων ἐστὶν εἴκοσιν ὁδὸς  καὶ   ἑκατόν· ταύτης δὲ ἡμίσεια ἐς
[7, 19]   Πυθία Μελάνιππον καὶ Κομαιθώ·  καὶ   ἐκείνους τε αὐτοὺς μάντευμα ἀφίκετο
[7, 14]   τόλμης ἐπέχειν τοὺς Ἀχαιοὺς ἐπειρῶντο  καὶ   ἐκέλευον μεμνῆσθαι σφᾶς ὡς ἀδικημάτων
[7, 7]   χρόνον τινὰ ἐπισχόντες· τοὺς δὲ  καὶ   ἐκτὸς οἰκοῦντας τοῦ ἰσθμοῦ συντελεῖν
[7, 18]   ἐς τὸ ἐκτός, τὰ δὲ  καὶ   ἐκφεύγοντα ὑπὸ ἰσχύος· ταῦτα οἱ
[7, 15]   καὶ ἀπέκτεινάν τε πλήθει πολλοὺς  καὶ   ἔλαβον ζῶντας ὅσον χιλίους. Κριτόλαος
[7, 10]   δὲ ὕστερον ἔτει τριακοσίους  καὶ   ἐλάσσονας, οἳ μόνοι περὶ Ἰταλίαν
[7, 18]   ἅπαντα, ἔτι δὲ ὗς ἀγρίους  καὶ   ἐλάφους τε καὶ δορκάδας, οἱ
[7, 27]   παρέχονται καὶ ἄλλα ἐς πίστιν  καὶ   ἐλεγεῖον ἐπὶ τῷ Πουλυδάμαντι·
[7, 18]   Ὤλενος, μαρτυρεῖ τῷ λόγῳ μου  καὶ   ἐλεγεῖον ἐς Εὐρυτίωνα Κένταυρον ὑπὸ
[7, 17]   βασιλεία περιῆλθεν Ῥωμαίων,  καὶ   ἐλεύθερον Νέρων ἀφίησιν ἁπάντων,
[7, 1]   ἀρχὴν Ἴων ἔσχεν ἀποθανόντος Σελινοῦντος,  καὶ   Ἑλίκην τε ἀπὸ τῆς γυναικὸς
[7, 25]   δ´ αὐτὴν Ἴωνος τοῦ Ξούθου  καὶ   Ἑλίκης εἶναι. ὅτε δὲ Ἑλίκην
[7, 24]   αὐτὰ τοῦ χειμάρρου. σύνοπτα δὲ  καὶ   Ἑλίκης ἐστὶ τὰ ἐρείπια, οὐ
[7, 23]   δέ τι Φοινίκων μᾶλλον  καὶ   Ἑλλήνων ἔφην τὸν λόγον, ἐπεὶ
[7, 27]   θεὸς παρέχεται σχῆμα. ᾠκοδόμηται δὲ  καὶ   ἔλυτρον κρήνης ἐν τῇ ἀγορᾷ,
[7, 22]   τε ἐπὶ τῆς ἑστίας θυμιᾷ  καὶ   ἐμπλήσας τοὺς λύχνους ἐλαίου καὶ
[7, 26]   ἐν Σικυῶνι ἐθεάσατο, τεκμαίροιτο ἂν  καὶ   ἐν Αἰγείρᾳ τὸν Ἀπόλλωνα ἔργον
[7, 5]   κατατείνουσα ἐς τὸ πέλαγος ἄκρα  καὶ   ἐν αὐτῇ λουτρὰ θαλάσσια, μάλιστα
[7, 10]   συνεδρίῳ τῷ Ἀχαιῶν, ἐθέλω δὲ  καὶ   ἐν αὐτοῖς Ῥωμαίοις ὑπέχειν κρίσιν.
[7, 24]   ὥραν χειμῶνός τε γίνεται καυματωδέστερος  καὶ   ἐν θέρει μετὰ ἀχλύος μᾶλλον
[7, 5]   τε ἐν Βραγχίδαις τῆς Μιλησίας  καὶ   ἐν Κλάρῳ τῇ Κολοφωνίων. δύο
[7, 12]   τοῦ Μεναλκίδα ἰδίᾳ τε ἕκαστος  καὶ   ἐν κοινῷ Δίαιον ἐποιοῦντο ἐν
[7, 27]   δύο ἀνελόμενον πάλης νίκας Ἰσθμικὰς  καὶ   ἐν Ὀλυμπίᾳ τέσσαρας οὐδὲ ἀρχὴν
[7, 27]   ἀκροπόλει τε αὐτὸν τῇ Ἀθηναίων  καὶ   ἐν Πλαταιαῖς ποιῆσαι τῆς Ἀθηνᾶς
[7, 25]   ἐπ´ ἴσης ἔν τε Ἑλίκῃ  καὶ   ἐν ταῖς Αἰγαῖς ἔχοντος. (οὐ
[7, 24]   ἀλλαχοῦ τε τοῦ σώματος ἐπισημαίνει  καὶ   ἐν ταῖς χερσὶν ὑπὸ ἑκάτερον
[7, 26]   οἱ ἐπιχώριοι Συμπαθῆ, ἅτε ἐλεεινὸν  καὶ   ἐν τῇ εἰκόνι. (ὁδὸς δὲ
[7, 24]   κίνησις ἐξεγείρῃ τὰ ἤδη τραπέντα,  (καὶ   ἐν τῇ τοιᾷδε ἰδέᾳ τοῦ
[7, 23]   Ἑλλήνων ἔφην τὸν λόγον, ἐπεὶ  καὶ   ἐν Τιτάνῃ τῆς Σικυωνίων τὸ
[7, 19]   ἐπὶ πολλῶν τε δὴ ἄλλων  καὶ   ἐν τοῖς Μελανίππου παθήμασιν, ὡς
[7, 9]   ἄλλα ἐγκλήματα, λαμβάνειν τε αὐτοὺς  καὶ   ἐν τῷ Ἀχαϊκῷ ὑπέχειν τὰς
[7, 24]   περιτρέπουσαι τὰ δένδρα, καί που  καὶ   ἐν τῷ οὐρανῷ διαδρομαὶ σὺν
[7, 5]   τε ἐν Σάμῳ τῆς Ἥρας  καὶ   ἐν Φωκαίᾳ τῆς Ἀθηνᾶς· θαῦμα
[7, 17]   ἐλέγετο δὲ ὡς οἱ ἐπιχώριοι  καὶ   ἐναγίζουσι τῷ Σωστράτῳ. (Δυμαίοις δὲ
[7, 19]   Εὐρύπυλον ἐν μνήμῃ, καί οἱ  καὶ   ἐναγίζουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἐπειδὰν
[7, 8]   δὲ ἐν τῷ συνεδρίῳ πολλῶν  καὶ   ἐναντίων ἀλλήλοις, τέλος οἱ εὖνοι
[7, 25]   τε {καὶ} τῷ ποταμῷ Κρᾶθις  καὶ   ἔνθα αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ
[7, 3]   ἀπαχθέντα κατεδέξαντο οἱ Δαμασίχθονος παῖδες·  καὶ   ἔνθα τοῦ Προμήθου τάφος,
[7, 4]   τοῦ Μαιάνδρου Σαμίαν γενέσθαι Περίλαον  καὶ   Ἔνουδον καὶ Σάμον καὶ Ἀλιθέρσην
[7, 27]   τοῦ θεοῦ γίνεται. ὕδωρ δὲ  καὶ   ἐνταῦθα ἀνέδην ἐστί, καὶ ἐπὶ
[7, 18]   τε αὐτὸν ἐν τῇ Μεσάτει  καὶ   ἐνταῦθα ἐπιβουλευθέντα ὑπὸ Τιτάνων ἐς
[7, 3]   Αἰόλου. ἀναμεμιγμένοι μὲν τῷ Ἑλληνικῷ  καὶ   ἐνταῦθα ἦσαν οἱ Κᾶρες· ἐσήγαγε
[7, 14]   ἔνθα Ὀρέστης ᾤκει φθάνοντας ὅμως  καὶ   ἐντεῦθεν ἐβιάζοντο ἕλκειν. (Ὀρέστης δὲ
[7, 1]   μὲν ἐκ τοῦ Αἰγιαλοῦ παραλαβὼν  καὶ   ἐξ Ἀθηνῶν ἐπικούρους κατῆλθεν ἐς
[7, 9]   ὑπέχειν τὰς κρίσεις. ἐτειχίσθη δὲ  καὶ   ἐξ ἀρχῆς αὖθις Σπαρτιάταις
[7, 20]   χρόνον ἔχουσιν ἐν Μεσόᾳ, ὅτι  καὶ   ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ Πρευγένους
[7, 22]   καὶ ἐμπλήσας τοὺς λύχνους ἐλαίου  καὶ   ἐξάψας τίθησιν ἐπὶ τὸν βωμὸν
[7, 7]   Εὐδαμίδου βασιλεύων ἐν {τῇ} Σπάρτῃ,  καὶ   ἐξέπεσεν αὐτίκα ἐκ Πελλήνης ὑπὸ
[7, 19]   Ἀρτέμιδος ἱερῷ Κομαιθὼ καὶ Μελάνιππος  {καὶ}   ἐξέπλησαν τοῦ ἔρωτος τὴν ὁρμήν.
[7, 19]   καὶ ναὸς Ἀρτέμιδος Τρικλαρίας ἐπίκλησιν,  καὶ   ἑορτὴν οἱ Ἴωνες αὐτῇ καὶ
[7, 27]   ἄνεισιν ἐκ πηγῶν. ἄγουσι δὲ  καὶ   ἑορτὴν τῇ Δήμητρι ἐνταῦθα ἡμερῶν
[7, 21]   θεὸν πείθοιτο μὲν ἄν τις  καὶ   ἐπ´ αἰτίαις ἄλλαις· ἐγὼ δὲ
[7, 23]   τε ἐς τὴν θάλασσαν ἔχει,  καὶ   ἐπ´ αὐτῇ λέγεται λόγος ὡς
[7, 5]   Αἰγύπτιον. σχεδία γὰρ ἦν ξύλων,  καὶ   ἐπ´ αὐτῇ θεὸς ἐκ
[7, 13]   ἰσχύος ἔλαβον μὲν τὰ ὅπλα  καὶ   ἐπεξῆλθον ἀμυνοῦντες τῇ οἰκείᾳ, βιασθέντες
[7, 11]   καὶ δόξαντες παθεῖν οὐ δίκαια,  {καὶ}   ἐπεστάλη Σικυωνίοις ὑπὸ τῆς βουλῆς
[7, 16]   ἀπὸ τούτου δὲ τοῦ ἔργου  καὶ   ἐπήρθησαν οἱ Ἀχαιοὶ ποιήσασθαι τὴν
[7, 24]   σεισμοῖς, ὅσοι μεγέθει τε ὑπερήρκασι  καὶ   ἐπὶ μήκιστον διικνοῦνται τῆς γῆς,
[7, 12]   Καλλικράτην, ὃς ἐλάσσων παντοίου λήμματος  καὶ   ἐπὶ οὐδενὶ οἰκείῳ κέρδει πόλει
[7, 2]   τοῦ ἱεροῦ παρὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον  καὶ   ἐπὶ πύλας τὰς Μαγνήτιδας· ἐπίθημα
[7, 1]   δὲ ἐπὶ τοὺς Αἰγιαλεῖς στρατιὰν  καὶ   ἐπὶ Σελινοῦντα τὸν βασιλέα αὐτῶν
[7, 4]   τέχνῃ τῆς πλάνης τε ἕνεκα  καὶ   ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἐπιφανέστερος ἐγένετο
[7, 10]   ἐποιήσατο, ἐπῆλθεν ὑπερβῆναι τοὺς ὅρκους  καὶ   ἐπί τε Σαπαίους καὶ Σαπαίων
[7, 8]   μὲν καὶ πρότερον ἔτι αὐτοσχεδίως  {καὶ}   ἐπί τε τῆς Δημητρίου καὶ
[7, 17]   μόνην τῶν Ἀχαϊκῶν ἔσχεν ὑπήκοον,  καὶ   ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ ταύτῃ Σουλπίκιος,
[7, 27]   αὐτῷ τετράγωνον, γένειά τε ἔχει  καὶ   ἐπὶ τῇ κεφαλῇ πῖλον εἰργασμένον.
[7, 27]   δὲ καὶ ἐνταῦθα ἀνέδην ἐστί,  καὶ   ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν πηγῶν
[7, 5]   ἐν ἑκατέρᾳ τῶν χειρῶν ἔχει  καὶ   ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πόλον· τοῦτο
[7, 23]   ὠδῖνες· ἔχοιεν δ´ ἂν λόγον  καὶ   ἐπὶ τοιῷδε αἱ δᾷδες, ὅτι
[7, 6]   μετέσχον, ἐς δὲ τὴν Θεσσαλίαν  καὶ   ἐπὶ τὸν πρὸς Λαμίᾳ καλούμενον
[7, 17]   ἐξαίρετον παρ´ αὐτῶν ἐγένετο εὕρασθαι·  καὶ   ἐπὶ τούτῳ κατάρας Οἰβώτας
[7, 4]   {ὃ} οὐχ ἥκιστα ἄν τις  καὶ   ἐπὶ τῷ ἀγάλματι τεκμαίροιτο· ἔστι
[7, 5]   τῆς Ἐφεσίας μεγέθους τε ἕνεκα  καὶ   ἐπὶ τῷ ἄλλῳ πλούτῳ, δύο
[7, 23]   ὕδωρ γενόμενος Ἀργυρᾶς, καθότι ἔχει  καὶ   ἐπὶ τῷ Ἀλφειῷ λόγος Ἀρεθούσης
[7, 25]   καταφεύγουσιν ἐς τὸν Ἄρειον πάγον  καὶ   ἐπὶ τῶν θεῶν αἳ Σεμναὶ
[7, 8]   σφισιν εἵποντο μὲν ἐς Μακεδονίαν  καὶ   ἐπὶ Φίλιππον, μετέσχον δὲ καὶ
[7, 22]   ἐστιν οὐ μέγας. καὶ αὐτῷ  καὶ   ἐπίγραμμα ἔπεστιν, ἀναθεῖναι αὐτὸ Μεσσήνιον
[7, 4]   Πιτυρέως, αὐτός τε Ἐπιδαύριος  καὶ   Ἐπιδαυρίους {ἦν} τὸ πολὺ ἄγων,
[7, 20]   κατὰ τὴν ἔξοδόν ἐστι ταύτην,  καὶ   ἐπιθήματα ἐπὶ τῆς πύλης ἀνδριάντες
[7, 7]   ἀσθενείας τῶν συμμάχων ἐπὶ Ῥωμαίους  καὶ   ἐπικουρίαν τὴν ἐκεῖθεν κατέφευγον οἱ
[7, 7]   Ἀχαιοὺς καὶ Ἀντίγονον Κλεομένους ἕνεκα  καὶ   ἐπιορκίας τῆς ἐκείνου συνέβη. Κλεομένους
[7, 4]   ἀνθρώπους. ἀποκτείνας μὲν ἀδελφῆς παῖδα  καὶ   ἐπιστάμενος τὰ οἴκοι νόμιμα ἑκουσίως
[7, 15]   αὐτῷ στρατὸς ἐπὶ Ἀχαιοὺς ἀφίκοιτο·  καὶ   ἐποιεῖτο σπουδήν, εἰ ἐπιθεὶς αὐτὸς
[7, 11]   πολλὰ μὲν εἶπε, πολλὰ δὲ  καὶ   ἔπραξεν ὑπερήφανα, Λακεδαιμονίους δὲ καὶ
[7, 11]   παλαιότερα ἐς οὐκ ἀφανῆ πόλεμον  καὶ   ἔργα οὕτως ἀφειδῆ προαχθείσαις, κριθείσαις
[7, 6]   Λακωνικὸς Ἀττικός. (ὑστέρησαν δὲ  καὶ   ἔργου τοῦ Πλαταιᾶσι· δῆλα γὰρ
[7, 1]   ἐξεδέξαντο Ἴωνός τε δὴ ἕνεκα  καὶ   ἔργων ἔπραξε πολεμαρχῶν Ἀθηναίοις·
[7, 24]   ὀνομαζομένη Σαλόη τὸ χάσμα ἐγένετο  καὶ   ἐρείπια πόλεως δῆλα ἦν ἐν
[7, 10]   (μετὰ δὲ Ἴωνας κεχειρωμένους ἠνδραποδίσαντο  καὶ   Ἐρέτριαν Μῆδοι, προδόται δὲ ἐγένοντο
[7, 17]   Ἀμφιάραόν τε καὶ Ἄδραστον Φορωνείδας  καὶ   Ἐρεχθείδην ἐπονομάζουσι τὸν Θησέα. (ὀλίγον
[7, 22]   καλεῖται δὲ χαλκοῦς τὸ νόμισμα  καὶ   ἐρωτᾷ πρὸς τὸ οὖς τὸν
[7, 9]   βουλῆς ἔς τε Ἀθήνας κατεπέμπετο  καὶ   ἐς Αἰτωλίαν κατάγειν σφᾶς Μεσσηνίους
[7, 20]   Αἰτωλοῖς Ἀχαιῶν μόνοι. κεκόσμηται δὲ  καὶ   ἐς ἄλλα τὸ Ὠιδεῖον ἀξιολογώτατα
[7, 6]   δέκα ἦσαν ἀριθμόν, ὁπόσαι γε  καὶ   ἐς ἅπαν τὸ Ἑλληνικὸν γνώριμοι,
[7, 24]   ἀθροίζεται, καθότι ἐς Θερμοπύλας τε  καὶ   ἐς Δελφοὺς οἱ Ἀμφικτύονες. (ἰόντι
[7, 4]   δὲ ἀδικεῖν ὑπὸ τοῦ Μίνω  καὶ   ἐς δεσμωτήριον ὁμοῦ τῷ παιδὶ
[7, 21]   ἐν ταῖς Πάτραις ἀριθμὸν μὲν  καὶ   ἐς δὶς τῶν ἀνδρῶν· Ἀφροδίτης
[7, 18]   κύκλῳ ξύλα ἱστᾶσιν ἔτι χλωρὰ  καὶ   ἐς ἑκκαίδεκα ἕκαστον πήχεις· ἐντὸς
[7, 16]   εὕροντο Ἕλληνες, ἡγεμὼν δὲ ἔτι  καὶ   ἐς ἐμὲ ἀπεστέλλετο· καλοῦσι δὲ
[7, 1]