Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπροσθεν 1
ἐμφερές 1
ἐμφύλιον 1
ἐν 285
ἔν 2
ἕνα 1
ἐναγεῖς 1
Fréquences     [«    »]
239 μὲν
276 τε
234 τῆς
285 ἐν
285 τὴν
301 τοῦ
305 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐν


Livre, Chap.
[7, 26]   ὑπὲρ τὰς ἀδελφάς τι ἰσχύειν·  (ἐν   Αἰγείρᾳ δὲ ἐν τούτῳ τῷ
[7, 26]   τὴν δίαιταν. οἶδα καὶ οἴκημα  ἐν   Αἰγείρᾳ θεασάμενος· (ἄγαλμα ἦν ἐν
[7, 26]   Σικυῶνι ἐθεάσατο, τεκμαίροιτο ἂν καὶ  ἐν   Αἰγείρᾳ τὸν Ἀπόλλωνα ἔργον εἶναι
[7, 24]   (πρὸς θαλάσσῃ δὲ Ἀφροδίτης ἱερὸν  ἐν   Αἰγίῳ καὶ μετ´ αὐτὸ Ποσειδῶνος,
[7, 12]   καὶ ἐν κοινῷ Δίαιον ἐποιοῦντο  ἐν   αἰτίᾳ· Δίαιος δὲ σφᾶς ἀπὸ
[7, 8]   ἐποιοῦντο μὲν μεγάλως καὶ αὐτὸν  ἐν   αἰτίᾳ Φλαμίνιον καὶ ἔτι πρότερον
[7, 18]   οἱ Ῥωμαῖοι νομίζουσι. (Πατρεῦσι δὲ  ἐν   ἄκρᾳ τῇ πόλει Λαφρίας ἱερόν
[7, 10]   ἐβιάσαντο ἀποσταλῆναι, διδόναι δὲ αὐτοὺς  ἐν   Ἀμφικτύοσιν εἴων λόγον. (τότε δὲ
[7, 1]   δὲ ἔλαβεν Ἄρχανδρος. δηλοῦσι δὲ  ἐν   Ἄργει καταμείναντες οὐχ ἥκιστα ἐν
[7, 3]   τάφος ἐκ Κολοφῶνος ἰόντι ἐστὶν  ἐν   ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ, διαβάντι τὸν
[7, 3]   τάφος ἰόντι ἐς Κλάρον  ἐν   ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ. (Λεβεδίοις δὲ
[7, 2]   ἐστὶν οὐ πόρρω τῶν πυλῶν  ἐν   ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ· τὸ δὲ
[7, 23]   ἀγορᾷ τέμενος καὶ ἀγάλματα ἐσελθόντων  ἐν   ἀριστερᾷ, χαλκοῦ μὲν ἀμφότερα, τὸ
[7, 19]   λάρνακα ὑπενόησαν ὡς εἴη τις  ἐν   αὐτῇ θεός. (καὶ οὕτω τῷ
[7, 5]   ἐς τὸ πέλαγος ἄκρα καὶ  ἐν   αὐτῇ λουτρὰ θαλάσσια, μάλιστα τῶν
[7, 10]   τῷ Ἀχαιῶν, ἐθέλω δὲ καὶ  ἐν   αὐτοῖς Ῥωμαίοις ὑπέχειν κρίσιν.
[7, 22]   πεφύκασι, ναὸς δὲ οὐκ ἦν  ἐν   αὐτῷ οὐδὲ ἀγάλματα· κομισθῆναι δὲ
[7, 22]   ἐστιν ἄλσος Διοσκούρων. δάφναι μάλιστα  ἐν   αὐτῷ πεφύκασι, ναὸς δὲ οὐκ
[7, 7]   γὰρ μετὰ Ἑλίκην ἐπικλυσθεῖσαν πόλεων  ἐν   Ἀχαΐᾳ τῶν ἄλλων δόξῃ προεῖχεν
[7, 11]   ἰσχύοντι διὰ φιλίαν τὴν Ῥωμαίων  ἐν   Ἀχαιοῖς μέγιστον. (προσγενομένου δὲ τοῦ
[7, 6]   μετὰ τὸ πταῖσμα ἀνενηνοχέναι τὸ  ἐν   Βοιωτοῖς· δὲ τῶν ἐπιχωρίων
[7, 10]   γὰρ μετὰ τὸ ἀτύχημα τὸ  ἐν   Βοιωτοῖς οὐκ ἐγένοντο Φιλίππου κατήκοοι,
[7, 5]   οὐκ ἐξειργασμένα Ἀπόλλωνος, τό τε  ἐν   Βραγχίδαις τῆς Μιλησίας καὶ ἐν
[7, 5]   πεποιημένα. Κλαζομενίοις δὲ λουτρά ἐστιν  ἐν   δὲ αὐτοῖς Ἀγαμέμνων ἔχει τιμάς
[7, 20]   πόλιν Μητρὸς Δινδυμήνης ἐστὶν ἱερόν,  ἐν   δὲ αὐτῷ καὶ Ἄττης ἔχει
[7, 23]   γένεια ἐφαίνετο ἀρχαιότερον εἶναί μοι.  (ἐν   δὲ οἰκήματι κατευθὺ τῆς ὁδοῦ,
[7, 5]   τῆς Βιβλίδος τὸν ἔρωτα ᾄδουσιν·  ἐν   δὲ τῇ Κολοφωνίων ἄλσος τε
[7, 5]   φύσιν καὶ πηγὴν τὴν Ἁλιταίαν·  ἐν   δὲ τῇ Μιλησίᾳ πηγή τέ
[7, 17]   μὲν ἐς Ἄττην τὰ γνωριμώτατα·  ἐν   δὲ τῇ χώρᾳ τῇ Δυμαίᾳ
[7, 21]   καὶ ἱερὰ δύο ἐστὶ Σαράπιδος·  ἐν   δὲ τῷ ἑτέρῳ πεποίηται μνῆμα
[7, 2]   ἀνενεγκεῖν ἐς τὸ χρηστήριον τὸ  ἐν   Δελφοῖς, δίδωσι Μέδοντι Πυθία
[7, 19]   δὲ αὐτῶν ἐπὶ χρηστήριον τὸ  ἐν   Δελφοῖς, ἤλεγχεν Πυθία Μελάνιππον
[7, 1]   θαψάντων, ὕστερον χρόνῳ Λακεδαιμόνιοι τοῦ  ἐν   Δελφοῖς σφισιν ἀνειπόντος χρηστηρίου κομίζουσι
[7, 25]   ἐς Βοῦραν ἀποτραπέσθαι· θαλάσσης δὲ  ἐν   δεξιᾷ {καὶ} Βοῦρα ἐν
[7, 22]   ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ ἀγάλματος  ἐν   δεξιᾷ νόμισμα ἐπιχώριον καλεῖται δὲ
[7, 22]   ἔχον. τοῦτο μὲν δή ἐστιν  ἐν   δεξιᾷ, προελθόντι δὲ ἀπὸ τοῦ
[7, 23]   Ἀργυρᾶς, καὶ πηγή τε Ἀργυρᾶ  ἐν   δεξιᾷ τῆς λεωφόρου καὶ Σέλεμνος
[7, 21]   ἐρχομένοις ἔστιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς  ἐν   δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ. (ἀπὸ δὲ
[7, 25]   δὲ ἀπωτέρω Κράθιδος σῆμά τε  ἐν   δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ καὶ ἄνδρα
[7, 17]   τοῦ ἄστεώς ἐστι τοῦ Δυμαίων  ἐν   δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ τάφος Σωστράτου·
[7, 26]   ἐς τὰ πρόσω βαδίζουσιν ἔστιν  ἐν   δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ τὸ ἱερὸν
[7, 2]   ὁδοῦ· τὸ δὲ ἱερὸν τὸ  ἐν   Διδύμοις τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τὸ
[7, 10]   σφᾶς φρονῆσαι τὰ αὐτά, ἀνέπεμπεν  ἐν   δικαστηρίῳ κρίσιν τῷ Ῥωμαίων ὑφέξοντας.
[7, 21]   κατ´ ἐμὲ ἁλιεῖς ἄνδρες ἀνείλκυσαν  ἐν   δικτύῳ. ἔστι δὲ καὶ ἀγάλματα
[7, 25]   τῆς Ἀφείδαντος ἀφίκετο παρὰ τοῦ  ἐν   Δωδώνῃ Διὸς τὰ ἔπη τάδε·
[7, 25]   καὶ θεὸς παραινῶν  ἐν   Δωδώνῃ νέμειν ἐς ἱκέτας αἰδῶ.
[7, 21]   οὖν ἐπὶ τὸ χρηστήριον τὸ  ἐν   Δωδώνῃ· τοῖς γὰρ τὴν ἤπειρον
[7, 19]   πλείονα ἐμαίνετο, ὀλιγάκις δὲ ἐγίνετο  ἐν   ἑαυτῷ. ἅτε δὲ οὕτω διακείμενος
[7, 13]   αὖθις Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀχαιοῖς πόλεμον  ἐν   ἐγκλήμασί τε ἦν ὑπὸ τῶν
[7, 14]   Ὀρέστης· δὲ τούς τε  ἐν   ἑκάστῃ πόλει τῶν Ἀχαιῶν ἔχοντας
[7, 5]   τε ἐπὶ θρόνου καὶ ἠλακάτην  ἐν   ἑκατέρᾳ τῶν χειρῶν ἔχει καὶ
[7, 1]   Τισαμενοῦ δὲ τὸν νεκρὸν Ἀχαιῶν  ἐν   Ἑλίκῃ θαψάντων, ὕστερον χρόνῳ Λακεδαιμόνιοι
[7, 20]   ἄλλα τὸ Ὠιδεῖον ἀξιολογώτατα τῶν  ἐν   Ἕλλησι, πλήν γε δὴ τοῦ
[7, 26]   ἄγριοι· (εἰ δέ τινα τῶν  ἐν   Ἕλλησι πολισματίων ἀφθόνῳ καταρρεῖται τῷ
[7, 10]   πόλεων μόνην οὐ προδοθεῖσαν τῶν  ἐν   Ἕλλησιν εὕροι τις ἄν· αἱ
[7, 10]   δὲ ἐγένοντο οἱ εὐδοκιμοῦντες μάλιστα  ἐν   Ἐρετρίᾳ Φίλαγρος Κυνέου καὶ Εὔφορβος
[7, 5]   (ἡσθείης δ´ ἂν καὶ τῷ  ἐν   Ἐρυθραῖς Ἡρακλείῳ καὶ Ἀθηνᾶς τῷ
[7, 5]   τοῦ βίου φασίν. (ἔστι δὲ  ἐν   Ἐρυθραῖς καὶ Ἀθηνᾶς Πολιάδος ναὸς
[7, 5]   ἀγάλματος ἕνεκα, Ἡρακλείῳ δὲ τῷ  ἐν   Ἐρυθραῖς κατὰ ἀρχαιότητα· τὸ δὲ
[7, 4]   ἐξ Ἱστιαίας Ἄμφικλος τῆς  ἐν   Εὐβοίᾳ κατὰ μάντευμα ἐκ Δελφῶν.
[7, 26]   ἦσαν ἔτι οἳ Ὠρεὸν τὴν  ἐν   Εὐβοίᾳ τῷ ὀνόματι Ἑστίαιαν ἐκάλουν
[7, 18]   οἱ Πατρεῖς ἀνὰ πᾶν ἔτος,  ἐν   τρόπος ἐπιχώριος θυσίας ἐστὶν
[7, 15]   Ἀρκάδων ἀπὸ τῶν πόλεων τοὺς  ἐν   ἡλικίᾳ· ἐγένετο δέ, ἀναμεμιγμένων ὁμοῦ
[7, 26]   ἐς ταύτης τὸ ἱερὸν ἐσίασιν  ἐν   ἡμέραις ῥηταῖς, ἄλλα τε ὅσα
[7, 25]   δὲ καὶ Ὅμηρος τῶν Αἰγῶν  ἐν   Ἥρας λόγοις ἐποιήσατο μνήμην, οἱ
[7, 23]   Ἀργυρᾶν δὲ εἶναι μὲν τῶν  ἐν   θαλάσσῃ νυμφῶν, ἐρασθεῖσαν δὲ αὐτὴν
[7, 24]   χειμῶνός τε γίνεται καυματωδέστερος καὶ  ἐν   θέρει μετὰ ἀχλύος μᾶλλον
[7, 14]   καὶ Ἀχαιοὺς Πυθέας βοιωταρχῶν τηνικαῦτα  ἐν   Θήβαις, καὶ οἱ Θηβαῖοι συνεπιλήψεσθαι
[7, 10]   Τιμηγενίδας προδιδόασι φερόμενοι τὰ πρῶτα  ἐν   Θήβαις. Πελοποννησίων δὲ καὶ Ἀθηναίων
[7, 10]   Σαπαίων δὲ τούτων καὶ Ἀρχίλοχος  ἐν   ἰάμβῳ μνήμην ἔσχε. (Μακεδόνων δὲ
[7, 4]   θυγατράσιν ἐποίησε, καθότι καὶ Ὅμηρος  ἐν   Ἰλιάδι ἐδήλωσε· (καταγνωσθεὶς δὲ ἀδικεῖν
[7, 20]   ἐπὶ μισθῷ νέμειν· Ποσειδῶνι περιέθηκεν  ἐν   Ἰλιάδι τὰ ἔπη, (ἤτοι ἐγὼ
[7, 21]   ὄνομα εἰκάζω. Ὅμηρος μέν γε  ἐν   ἵππων ἄθλοις Μενελάῳ κατὰ τοῦ
[7, 23]   ἂν εἶναι δᾷδας, ὅτι γυναιξὶν  ἐν   ἴσῳ καὶ πῦρ εἰσιν αἱ
[7, 25]   Κράθιδος καὶ πρὸς Κρότωνι τῇ  ἐν   Ἰταλίᾳ ποταμὸς ὄνομα ἔσχηκε. (πρὸς
[7, 5]   τὸ μνῆμα. τὰ μὲν δὴ  ἐν   Ἰωνίᾳ θαύματα πολλά τε καὶ
[7, 5]   ἄλσους Ἄλης ποταμὸς ψυχρότατος τῶν  ἐν   Ἰωνίᾳ. (Λεβεδίοις δὲ τὰ λουτρὰ
[7, 5]   αὐτῇ λουτρὰ θαλάσσια, μάλιστα τῶν  ἐν   Ἰωνίᾳ λουτρῶν ὠφέλιμα ἀνθρώποις. Σμυρναίοις
[7, 5]   τῇ Κολοφωνίων. δύο δὲ ἄλλους  ἐν   Ἰωνίᾳ ναοὺς ἐπέλαβεν ὑπὸ Περσῶν
[7, 3]   Κόδρου συλλέξας ἐξ ἁπασῶν τῶν  ἐν   Ἰωνίᾳ πόλεων ὅσους δὴ παρὰ
[7, 24]   μέν ἐστιν αὐτῶν, ἢν δὴ  ἐν   κακῷ γε τοσούτῳ ῥᾳστώνην ἐνεῖναί
[7, 21]   τὴν πηγήν, {τοῦ λιμένος}  ἐν   Καλυδῶνί ἐστιν οὐ πόρρω τοῦ
[7, 1]   τὸ ἐξ ἀρχῆς· Ὁμήρῳ γοῦν  ἐν   καταλόγῳ τῶν μετὰ Ἀγαμέμνονος ἐξήρκεσε
[7, 26]   ἀνάστατος, μνημονεύειν δὲ καὶ Ὅμηρον  ἐν   καταλόγῳ τῶν σὺν Ἀγαμέμνονί φασιν
[7, 25]   διὰ τὴν συνοίκησιν τῶν Μυκηναίων.  (ἐν   Κερυνείᾳ δὲ ἱερόν ἐστιν Εὐμενίδων·
[7, 3]   δὲ τὸ μὲν ἱερὸν τὸ  ἐν   Κλάρῳ καὶ τὸ μαντεῖον ἐκ
[7, 5]   ἐν Βραγχίδαις τῆς Μιλησίας καὶ  ἐν   Κλάρῳ τῇ Κολοφωνίων. δύο δὲ
[7, 23]   ὅσα, κατευωχουμένοις δὲ τὰ ἱερεῖα  ἐν   κοινῷ ἀνάλωμα οὐδὲν ἐς αὐτὰ
[7, 1]   μὴ Ἀχαιῶν ἀναμιχθέντων αὐτοῖς Τισαμενὸν  ἐν   κοινῷ βασιλέα ἕλωνται κατά τε
[7, 24]   ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀξίους, μεθέξοντας  ἐν   κοινῷ βουλῆς καθ´ ὅντινα χρὴ
[7, 1]   τοῦτο μέν σφισιν ὄνομα ἦν  ἐν   κοινῷ, Δαναοὶ δὲ Ἀργείοις ἰδίᾳ.
[7, 12]   Μεναλκίδα ἰδίᾳ τε ἕκαστος καὶ  ἐν   κοινῷ Δίαιον ἐποιοῦντο ἐν αἰτίᾳ·
[7, 9]   ἠξίουν συγκαλέσαι τοὺς Ἀχαιούς, ἵνα  ἐν   κοινῷ διδάξωσιν αὐτοὺς ἠπιώτερον μεταχειρίζεσθαι
[7, 24]   ἀγορᾷ ναὸς Ἀπόλλωνι καὶ Ἀρτέμιδι  ἐν   κοινῷ, ἔστι δὲ ἐν τῇ
[7, 7]   δὲ οὐ τασσομένων τηνικαῦτα ἔτι  ἐν   κοινῷ, ἰδίᾳ δὲ ἑκάστων κατὰ
[7, 22]   ταφῆναι δὲ ἄνδρα καὶ γυναῖκα  ἐν   κοινῷ παρίστατο ἅπασιν εἰκάζειν. (Τριτείας
[7, 19]   Ἄνθειαν καὶ Μεσάτιν οἰκοῦσιν ἦν  ἐν   κοινῷ τέμενος καὶ ναὸς Ἀρτέμιδος
[7, 18]   καὶ Εὔμηλος Ἄνθειαν πόλιν οἰκίζουσιν  ἐν   κοινῷ, τοῦ Εὐμήλου παιδὸς ἐπώνυμον.
[7, 3]   δὲ ὅρκους ποιησάμενοι πρὸς τοὺς  ἐν   Κολοφῶνι Ἕλληνας συνεπολιτεύοντο, οὐδὲν ἔχοντες
[7, 18]   αὐτοῖς. περὶ μὲν τὸν βωμὸν  ἐν   κύκλῳ ξύλα ἱστᾶσιν ἔτι χλωρὰ
[7, 24]   θάλασσα καὶ τὴν Ἑλίκην περιέλαβεν  ἐν   κύκλῳ πᾶσαν· καὶ δὴ καὶ
[7, 13]   τοὺς Λακεδαιμονίους παρεῦρε τοιόνδε· τὰ  ἐν   κύκλῳ τῆς Σπάρτης πολίσματα ἐς
[7, 8]   Φλαμινίου καὶ Ῥωμαίων ἐναντία Φίλιππος  ἐν   Κυνὸς καλουμέναις κεφαλαῖς {ἐν λόγοις}
[7, 25]   σεισμῷ, ὥστε οἰκίαν μηδεμίαν τῶν  ἐν   Λακεδαίμονι ἀντισχεῖν. (ἐγένετο δὲ τῆς
[7, 9]   διδάξωσιν αὐτοὺς ἠπιώτερον μεταχειρίζεσθαι τὰ  ἐν   Λακεδαίμονι. οἱ δέ σφισιν ἀπεκρίναντο
[7, 10]   τὸ ἔργον, χιλίων δὲ φονευθέντων·  ἐν   Λαμίᾳ δὲ περὶ διακοσίους πεσόντων
[7, 10]   λόγου προσδεηθῆναι. (ἐπεὶ δὲ τὸ  ἐν   Λαμίᾳ πταῖσμα ἐγένετο Ἕλλησιν, Ἀντίπατρος
[7, 6]   Ἑλληνικοῦ· Λακεδαιμονίους μὲν γὰρ τὸ  ἐν   Λεύκτροις πταῖσμα καὶ ἅμα οἵ
[7, 8]   Φίλιππος ἐν Κυνὸς καλουμέναις κεφαλαῖς  {ἐν   λόγοις} τὸ ἧττον ἠνέγκατο, ἀλλ´
[7, 7]   Κλεομένους μὲν δὴ καὶ αὖθις  ἐν   λόγοις τοῖς Ἀρκαδικοῖς ἀφιξόμεθα ἐς
[7, 10]   πρὸς τὸ ἐπιτηδειότατον Ῥωμαίοις τὰ  ἐν   Μακεδονίᾳ. ἥκοντας δὲ ἐς τὴν
[7, 13]   ἀπὸ Ῥωμαίων. καὶ μὲν  ἐν   Μακεδονίᾳ πόλεμος ἔμελλεν ὡς ῥᾷστα
[7, 7]   μᾶλλόν τι ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν  ἐν   Μακεδονίᾳ πραγμάτων· (τότε δὲ ἀποστέλλουσιν
[7, 15]   τις ἐνέκειτο αὐτῷ πόθος τὰ  ἐν   Μακεδονίᾳ τε ὁμοῦ καὶ τὰ
[7, 15]   τὸ πρὸ τοῦ ἔργου τοῦ  ἐν   Μαραθῶνι μιμούμενος, καὶ Ἀχαιῶν συνέλεγε
[7, 22]   ἐστιν ἐν Φαραῖς, Ἑρμοῦ δὲ  ἐν   μέσῃ τῇ ἀγορᾷ λίθου πεποιημένον
[7, 20]   τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἔχουσιν  ἐν   Μεσόᾳ, ὅτι καὶ ἐξ ἀρχῆς
[7, 22]   δέ, Ἀχαιῶν καὶ αὕτη πόλις,  ἐν   μεσογαίῳ μὲν ᾤκισται, τελοῦσι δὲ
[7, 19]   τὸν Εὐαίμονος ἔχουσιν Εὐρύπυλον  ἐν   μνήμῃ, καί οἱ καὶ ἐναγίζουσιν
[7, 27]   καὶ Εἰλειθυίας Πελληνεῦσιν ἱερόν· τοῦτο  ἐν   μοίρᾳ τῆς πόλεως τῇ ἐλάσσονί
[7, 2]   καὶ ἦν κατ´ ἐμὲ οὐδὲν  ἐν   Μυοῦντι ὅτι μὴ Διονύσου ναὸς
[7, 26]   (Ἀσκληπιοῦ δὲ ἀγάλματα ὀρθά ἐστιν  ἐν   ναῷ καὶ Σαράπιδος ἑτέρωθι καὶ
[7, 27]   τε ἐς τὸ ἱερὸν κομίζουσιν  ἐν   νυκτὶ καὶ οἴνου κρατῆρας ἱστᾶσιν
[7, 17]   νίκην ὀλυμπιάδι ἕκτῃ, εἰκόνος δὲ  ἐν   Ὀλυμπίᾳ περὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν ὀλυμπιάδα
[7, 17]   τῷ Οἰβώτᾳ, καὶ ἢν κρατήσωσιν,  ἐν   Ὀλυμπίᾳ στεφανοῦν τοῦ Οἰβώτα τὴν
[7, 27]   ἀνελόμενον πάλης νίκας Ἰσθμικὰς καὶ  ἐν   Ὀλυμπίᾳ τέσσαρας οὐδὲ ἀρχὴν ἐθέλουσιν
[7, 27]   ὡς Πουλυδάμαντος τοῦ Σκοτουσσαίου κρατήσειεν  ἐν   Ὀλυμπίᾳ· τὸν δὲ Πουλυδάμαντα δεύτερα
[7, 6]   ὅτι ἐπὶ τῷ ἀναθήματι τῷ  ἐν   Ὀλυμπίᾳ τῶν Ἑλλήνων μετῆν ἂν
[7, 22]   ἀφικόμενον {δὲ} ἐκ Κύμης τῆς  ἐν   Ὀπικοῖς· οἱ δὲ ὡς Ἄρης
[7, 25]   ᾤκισται δὲ ὑπὲρ τὴν λεωφόρον  ἐν   ὄρει, καί οἱ τὸ ὄνομα
[7, 25]   ἐν δεξιᾷ {καὶ} Βοῦρα  ἐν   ὄρει κεῖται. τεθῆναι δέ φασι
[7, 13]   Ἴασον ἑλὼν ἐξ ἐπιδρομῆς ἐπόρθησεν,  ἐν   ὅροις μὲν χώρας τῆς Λακωνικῆς,
[7, 17]   Σώστρατος Πελληνεὺς σταδίου νίκην ἔσχεν  ἐν   παισί. διαμένει δὲ ἐς ἐμὲ
[7, 5]   καὶ Ἴωνες μετέδοσαν Σμυρναίοις τοῦ  ἐν   Πανιωνίῳ συλλόγου. Ἀλέξανδρος δὲ
[7, 20]   ὑπῆρκτο Ἡρώδης τοῦ οἰκοδομήματος.  (ἐν   Πάτραις δὲ ἰόντι ἐκ τῆς
[7, 21]   ἑτέρας προφάσεως τὸ ὄνομα ἔσχηκεν.  (ἐν   Πάτραις δὲ οὐ πολὺ ἀπωτέρω
[7, 21]   ὁμοίως πάντα ὁπόσα θέλει θεάσασθαι.  ἐν   Πάτραις δὲ πρὸς τῷ ἄλσει
[7, 27]   κατέλυσε πολιτείαν ἐμοὶ δοκεῖν τὴν  ἐν   Πελλήνῃ, δῶρον τὸ ἐπιφθονώτατον παρὰ
[7, 5]   τὰ μὲν ἐπὶ τῷ κλύδωνι  ἐν   πέτρας χηραμῷ, τὰ δὲ καὶ
[7, 25]   δὲ παντὶ ἀστραγάλου σχήματι γεγραμμένα  ἐν   πίνακι ἐπίτηδες ἐξήγησιν ἔχει τοῦ
[7, 27]   τε αὐτὸν τῇ Ἀθηναίων καὶ  ἐν   Πλαταιαῖς ποιῆσαι τῆς Ἀθηνᾶς τὰ
[7, 5]   Ἐρυθραῖς Ἡρακλείῳ καὶ Ἀθηνᾶς τῷ  ἐν   Πριήνῃ ναῷ, τούτῳ μὲν τοῦ
[7, 5]   Νύκτα, ἐπεὶ Ἀθηναῖοί γε τῇ  ἐν   Ῥαμνοῦντι θεῷ πατέρα λέγουσιν εἶναι
[7, 4]   Προκλέους, βασιλεύοντα μετὰ τὸν πατέρα  ἐν   Σάμῳ, καὶ μάχῃ νικήσαντες ἐξελαύνουσιν
[7, 4]   νῆσον. (τὸ δὲ ἱερὸν τὸ  ἐν   Σάμῳ τῆς Ἥρας εἰσὶν οἳ
[7, 5]   ὑπὸ Περσῶν κατακαυθῆναι, τόν τε  ἐν   Σάμῳ τῆς Ἥρας καὶ ἐν
[7, 4]   δὲ ἀφίκετο, καὶ τὸ ἄγαλμα  ἐν   Σάμῳ τῆς Ἥρας ποιήσας
[7, 7]   Μεγάλην πόλιν· Λακεδαιμονίοις τε τὸ  ἐν   Σελλασίᾳ πταῖσμα πρὸς Ἀχαιοὺς καὶ
[7, 16]   (τούτῳ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἱππαρχήσαντι  ἐν   Σικελίᾳ, ὅτε Ἀθηναῖοι καὶ ὅσοι
[7, 26]   δὲ ἤδη τὸν Ἡρακλέα τὸν  ἐν   Σικυῶνι ἐθεάσατο, τεκμαίροιτο ἂν καὶ
[7, 24]   κατέλαβεν, {καὶ} ἕτερον τὴν ἰδέαν,  ἐν   Σιπύλῳ πόλιν ἐς χάσμα ἀφανισθῆναι·
[7, 12]   καὶ εἴκοσι πρωτευόντων τὰ πάντα  ἐν   Σπάρτῃ. ἐνταῦθα Ἀγασισθένους ἐνίκησε γνώμη
[7, 24]   τῷ Ταλθυβίῳ καὶ ἄλλο μνῆμα  ἐν   Σπάρτῃ, καὶ αὐτῷ αἱ πόλεις
[7, 8]   ἐγκλήματα. ἐπεὶ δὲ Νάβιδος  ἐν   Σπάρτῃ τυραννὶς κατελέλυτο, ἐς πλείστην
[7, 25]   καὶ Ἡρακλῆς οὐ μέγας ἐστὶν  ἐν   σπηλαίῳ· ἐπίκλησις μὲν καὶ τούτου
[7, 10]   καὶ τοῦδε ἕνεκα ἐθέλω μὲν  ἐν   συνεδρίῳ τῷ Ἀχαιῶν, ἐθέλω δὲ
[7, 12]   δικάζεσθαι τὰ ἄλλα πλὴν ψυχῆς  ἐν   συνεδρίῳ τῷ Ἀχαιῶν. μὲν
[7, 24]   ἐς θάλασσαν, πέμπειν δὲ τῇ  ἐν   Συρακούσαις Ἀρεθούσῃ φασὶν αὐτά. (ἔστι
[7, 25]   ἴσης ἔν τε Ἑλίκῃ καὶ  ἐν   ταῖς Αἰγαῖς ἔχοντος. (οὐ πολὺ
[7, 5]   τελοῦσιν ἐς Ἴωνας. ~(Σμύρναν δὲ  ἐν   ταῖς δώδεκα πόλεσιν οὖσαν Αἰολέων
[7, 18]   πρὸς Γαλάτας συνδιοίσοντες. προσπταίσαντες δ´  ἐν   ταῖς μάχαις λόγου μειζόνως καὶ
[7, 4]   νήσῳ, καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτεινεν  ἐν   ταῖς μάχαις, τοὺς δὲ ἀπελθεῖν
[7, 4]   λαμβάνουσι καὶ Ἄβαρτον. ~(αἱ δὲ  ἐν   ταῖς νήσοις εἰσὶν Ἰώνων πόλεις
[7, 21]   ἄγουσιν. αἱ δὲ γυναῖκές εἰσιν  ἐν   ταῖς Πάτραις ἀριθμὸν μὲν καὶ
[7, 11]   καὶ αὖθις κατασύραντες εἴ τι  ἐν   ταῖς προτέραις παρεῖτό σφισιν ἁρπαγαῖς,
[7, 24]   τε τοῦ σώματος ἐπισημαίνει καὶ  ἐν   ταῖς χερσὶν ὑπὸ ἑκάτερον μάλιστα
[7, 10]   τῇ Ἀσίᾳ πόλεμον, ἐβούλετο εἰρήνην  ἐν   τάχει συντίθεσθαι, καί οἱ διέφερεν
[7, 14]   καὶ Ἀχαιῶν δικάσαι ἀφίκετο μὲν  ἐν   Τεγέᾳ τῇ Ἀρκάδων τοῖς ἀνδράσιν
[7, 14]   Ῥώμην ἄλλους τε Ἀχαιῶν τῶν  ἐν   τέλει καὶ Θεαρίδαν· ὡς δὲ
[7, 24]   ἐστιν Ἑλικωνίου βωμὸς καὶ ὡσαύτως  ἐν   Τέῳ περίβολός τε καὶ βωμός
[7, 20]   Μητρὸς λίθου πεποίηται. ἔστι δὲ  ἐν   τῇ ἀγορᾷ Διὸς ναὸς Ὀλυμπίου,
[7, 24]   Ἀρτέμιδι ἐν κοινῷ, ἔστι δὲ  ἐν   τῇ ἀγορᾷ ἱερὸν Ἀρτέμιδος, τοξευούσῃ
[7, 27]   ᾠκοδόμηται δὲ καὶ ἔλυτρον κρήνης  ἐν   τῇ ἀγορᾷ, καὶ λουτρά ἐστιν
[7, 23]   δὲ καὶ Διὸς ἐπίκλησιν Σωτῆρος  ἐν   τῇ ἀγορᾷ τέμενος καὶ ἀγάλματα
[7, 27]   εἰργασμένον φασὶ πρότερον ἔτι  ἐν   τῇ ἀκροπόλει τε αὐτὸν τῇ
[7, 18]   δὴ καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι  ἐν   τῇ ἀκροπόλει τῇ Πατρέων εἶχε
[7, 3]   τὴν πορείαν τὸ χρεὼν ἐπέλαβεν  ἐν   τῇ Ἁλιαρτίᾳ. (ἐκπέμψαντος δὲ σφᾶς
[7, 4]   εἰσὶν οἳ ἱδρύσασθαί φασι τοὺς  ἐν   τῇ Ἀργοῖ πλέοντας, ἐπάγεσθαι δὲ
[7, 10]   διαβῆναι ποιούμενος σπουδὴν πρὸς τὸν  ἐν   τῇ Ἀσίᾳ πόλεμον, ἐβούλετο εἰρήνην
[7, 13]   Ῥωμαίων ἀπεσταλμένους βουλῆς ἐπὶ τὰ  ἐν   τῇ Ἀσίᾳ πράγματα ἐκέλευε, πρὶν
[7, 7]   μοι καὶ πρότερον λόγος  ἐν   τῇ Ἀτθίδι συγγραφῇ, ὅσοι τε
[7, 20]   μνήμην ἀποθανούσης γυναικός. ἐμοὶ δὲ  ἐν   τῇ Ἀτθίδι συγγραφῇ τὸ ἐς
[7, 1]   ἡγεμονίᾳ τοῦ πολέμου, τὸν μὲν  ἐν   τῇ Ἀττικῇ τὸ χρεὼν ἐπιλαμβάνει,
[7, 5]   Ἰωνίᾳ. (Λεβεδίοις δὲ τὰ λουτρὰ  ἐν   τῇ γῇ θαῦμα ἀνθρώποις ὁμοῦ
[7, 24]   τοῦ οἰκισθῆναί ποτε ὑπολείπει σημεῖα  ἐν   τῇ γῇ. (τότε δὲ ἰδέαν
[7, 21]   τὰ ὀνόματα. ταῦτα τὰ ἀγάλματα  ἐν   τῇ Διονύσου {τῇ} ἑορτῇ κομίζουσιν
[7, 26]   ἐπιχώριοι Συμπαθῆ, ἅτε ἐλεεινὸν καὶ  ἐν   τῇ εἰκόνι. (ὁδὸς δὲ ἐξ
[7, 24]   τὸ χωρίον τοὺς λόγου μάλιστα  ἐν   τῇ Ἑλλάδι ἀξίους, μεθέξοντας ἐν
[7, 5]   καὶ οὐ πολλῷ τινι τῶν  ἐν   τῇ Ἑλλάδι ἀποδέοντά ἐστιν· ~(τότε
[7, 8]   ἐκ τῶν πόλεων, ὅσας εἷλεν  ἐν   τῇ Ἑλλάδι πολέμῳ παραστησάμενος, ἐξήγαγεν
[7, 10]   αἱ δὲ ἄλλαι πόλεις αἱ  ἐν   τῇ Ἑλλάδι ὑπὸ προδοσίας μᾶλλον
[7, 20]   γυναῖκες τοῖς ἀνδράσι. μιᾷ δὲ  ἐν   τῇ ἑορτῇ νυκτὶ ἐς τὸ
[7, 21]   ἐστιν ἀπὸ τῆς βύσσου τῆς  ἐν   τῇ Ἤλιδι φυομένης· κεκρυφάλους τε
[7, 3]   νῦν ἔτι ἔχουσι, καὶ κατεσκευάσαντο  ἐν   τῇ ἠπείρῳ Κλαζομενὰς πόλιν· ἐς
[7, 4]   ὁμοῦ Λεωγόρῳ περὶ Ἀναίαν τὴν  ἐν   τῇ ἠπείρῳ τῇ πέραν βαλόμενοι
[7, 17]   ποιήσαντα καὶ ἀπαρχὰς ἀπὸ τῶν  ἐν   τῇ κεφαλῇ τριχῶν δοῦναι. ἐπίθημα
[7, 19]   λάρνακα· Διονύσου δὲ ἄγαλμα ἦν  ἐν   τῇ λάρνακι, ἔργον μὲν ὥς
[7, 24]   καὶ ἐρείπια πόλεως δῆλα ἦν  ἐν   τῇ λίμνῃ, πρὶν τὸ
[7, 2]   καὶ νικῶντος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔπεσεν  ἐν   τῇ μάχῃ. Ἐφέσιοι δὲ ἀνελόμενοι
[7, 1]   σὺν ὅπλοις, Τισαμενὸς μὲν ἔπεσεν  ἐν   τῇ μάχῃ, Ἴωνας δὲ Ἀχαιοὶ
[7, 3]   Ἔφεσον μόνοι, τοῖς δὲ ἀποθανοῦσιν  ἐν   τῇ μάχῃ Κολοφωνίων τε αὐτῶν
[7, 13]   αὐτῶν καὶ τόλμαις ἀκμάζοντες πίπτουσιν  ἐν   τῇ μάχῃ, τὸ δὲ ἄλλο
[7, 18]   Διονύσου λέγουσι, τραφῆναί τε αὐτὸν  ἐν   τῇ Μεσάτει καὶ ἐνταῦθα ἐπιβουλευθέντα
[7, 3]   Νάξον, καὶ ἀπέθανε μὲν αὐτόθι  ἐν   τῇ Νάξῳ, τὸν νεκρὸν δὲ
[7, 4]   Ἀβάντων καὶ Καρῶν τοῖς οἰκοῦσιν  ἐν   τῇ νήσῳ, καὶ τοὺς μὲν
[7, 4]   Σάμιοι δὲ αὐτοὶ τεχθῆναι νομίζουσιν  ἐν   τῇ νήσῳ τὴν θεὸν παρὰ
[7, 25]   γενόμενοι μὲν ἐντὸς τείχους λανθάνουσιν  ἐν   τῇ νυκτί, ἅμα δὲ ἡμέρᾳ
[7, 27]   καταλειπόμεναι δὲ αἱ γυναῖκες δρῶσιν  ἐν   τῇ νυκτὶ ὁπόσα νόμος ἐστὶν
[7, 1]   τῷ Σικυωνίων ἀπὸ Αἰγιαλέως βασιλεύσαντος  ἐν   τῇ νῦν Σικυωνίᾳ, εἰσὶ δὲ
[7, 23]   Ἀργείων ἔχει λόγος, ὅτι ἐποιήθησαν  ἐν   τῇ πόλει τῇ Ἀργείων, ὡς
[7, 20]   ἀρχαῖον ἐς τὸ τέμενος τὸ  ἐν   τῇ πόλει. (τούτου δὲ τοῦ
[7, 4]   τεῖχος, δέκα ἔτεσιν ὕστερον διαβάντες  ἐν   τῇ Σάμῳ τούς τε Ἐφεσίους
[7, 7]   Ἆγις εἷλεν Εὐδαμίδου βασιλεύων  ἐν   {τῇ} Σπάρτῃ, καὶ ἐξέπεσεν αὐτίκα
[7, 9]   μὲν καὶ δόκιμοι τὰ μάλιστα  ἐν   τῇ Σπάρτῃ, τὰ δὲ ἐς
[7, 4]   δὲ τῷ ποιήσαντι τραγῳδίαν ἐστὶν  ἐν   τῇ συγγραφῇ τοιάδε εἰρημένα, Ποσειδῶνα
[7, 24]   ἐξεγείρῃ τὰ ἤδη τραπέντα, (καὶ  ἐν   τῇ τοιᾷδε ἰδέᾳ τοῦ σεισμοῦ
[7, 16]   ἑκάστοις τὰ ἀρχαῖα καὶ τὸ  ἐν   τῇ ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι, ἀφῆκαν δὲ
[7, 16]   οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες ἐκωλύοντο  ἐν   τῇ ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι· συνέδριά τε
[7, 7]   Ἑστίαιαν πόλιν καὶ Ἀντίκυραν τὴν  ἐν   τῇ Φωκίδι ἑλών, ὑπηκόους κατ´
[7, 18]   φασιν Εὔμηλον αὐτόχθονα οἰκῆσαι πρῶτον  ἐν   τῇ χώρᾳ, βασιλεύοντα αὐτὸν ἀνθρώπων
[7, 6]   τῶν Ἀχαιῶν ἐδόθη κτίσασθαι πόλιν  ἐν   τῇ χώρᾳ, καὶ τὸ ὄνομα
[7, 26]   ἀθροίζουσιν αἶγας, ὁπόσαι σφίσιν ἦσαν  ἐν   τῇ χώρᾳ, συλλέξαντες δὲ ἔδησαν
[7, 27]   οὖν Πρόμαχον τὰ μάλιστα ἄγουσιν  ἐν   τιμῇ. Χαίρωνα δὲ δύο ἀνελόμενον
[7, 25]   (ἐτετείχιστο γὰρ κατὰ ταὐτὰ τῷ  ἐν   Τίρυνθι ὑπὸ τῶν Κυκλώπων καλουμένων,
[7, 23]   ἔφην τὸν λόγον, ἐπεὶ καὶ  ἐν   Τιτάνῃ τῆς Σικυωνίων τὸ αὐτὸ
[7, 26]   τε ἱερὸν αὐτὸ καὶ ὁπόσα  ἐν   τοῖς ἀετοῖς, ἀρχαῖον δὲ καὶ
[7, 6]   Ἀσίαν. οὗτοί τε δὴ τηνικαῦτα  ἐν   τοῖς Ἀχαιοῖς ἐδυνάστευον καὶ Δαμασίας
[7, 6]   (ἦσαν δὲ οἱ τὸ μέγιστον  ἐν   τοῖς Ἀχαιοῖς ἔχοντες κράτος οἵ
[7, 12]   {μὲν} τῆς ἀρχῆς Μεναλκίδαν ἐδίωκεν  ἐν   τοῖς Ἀχαιοῖς θανάτου δίκην· πρεσβεῦσαί
[7, 4]   γενέσθαι. (Ἄσιος μὲν ἐς τοσοῦτο  ἐν   τοῖς ἔπεσιν ἐδήλωσε· τότε δὲ
[7, 26]   τὴν ἄνω πόλιν. (Ὁμήρου δὲ  ἐν   τοῖς ἔπεσιν Ὑπερησία ὠνόμασται· τὸ
[7, 4]   δὲ Ἀμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν  ἐν   τοῖς ἔπεσιν ὡς Φοίνικι ἐκ
[7, 25]   ἰσχυρός, ὡς μηδὲ τὰ ἀγάλματα  ἐν   τοῖς ἱεροῖς ὑπολειφθῆναι τὰ ἀρχαῖα.
[7, 4]   δ´ οὖν τὸ ἱερὸν τοῦτο  ἐν   τοῖς μάλιστα ἀρχαῖον {ὃ} οὐχ
[7, 19]   πολλῶν τε δὴ ἄλλων καὶ  ἐν   τοῖς Μελανίππου παθήμασιν, ὡς μέτεστιν
[7, 15]   ζῶν μετὰ τὴν μάχην οὔτε  ἐν   τοῖς νεκροῖς εὑρέθη· εἰ δὲ
[7, 26]   ἀριθμεῖν καὶ τὴν Φελλόην ἔστιν  ἐν   τούτοις. θεῶν δὲ ἱερὰ Διονύσου
[7, 23]   Δαμοφῶντα εἶναι τὸν εἰργασμένον φησίν.  ἐν   τούτῳ τοῦ Ἀσκληπιοῦ τῷ ἱερῷ
[7, 21]   δίαιταν ἡδεῖαν ὥρᾳ παρεχόμενον θερινῇ.  ἐν   τούτῳ τῷ ἄλσει καὶ ναοὶ
[7, 26]   Πεντελησίου, Ἀθηναίου δὲ ἔργον Εὐκλείδου.  ἐν   τούτῳ τῷ ἱερῷ καὶ Ἀθηνᾶς
[7, 26]   τι ἰσχύειν· (ἐν Αἰγείρᾳ δὲ  ἐν   τούτῳ τῷ οἰκήματι ἀνήρ τε
[7, 22]   τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς μητρός.  (ἐν   Τριτείᾳ δὲ ἔστι μὲν ἱερὸν
[7, 1]   τε ἀπὸ τῆς γυναικὸς ᾤκισεν  ἐν   τῷ Αἰγιαλῷ πόλιν καὶ τοὺς
[7, 22]   τὰ ἀγάλματα. ἐν Φαραῖς δὲ  ἐν   τῷ ἄλσει βωμὸς λίθων λογάδων
[7, 9]   ἐγκλήματα, λαμβάνειν τε αὐτοὺς καὶ  ἐν   τῷ Ἀχαϊκῷ ὑπέχειν τὰς κρίσεις.
[7, 27]   ἐς Ὀλυμπίαν ἀνέθεσαν, τὴν δὲ  ἐν   τῷ γυμνασίῳ, λίθου ταύτην καὶ
[7, 1]   τὸ χρεὼν ἐπιλαμβάνει, καὶ Ἴωνος  ἐν   τῷ δήμῳ μνῆμα τῷ Ποταμίων
[7, 13]   μὲν τέλος τοιοῦτον ἐγένετο, ἄρξαντι  ἐν   τῷ {ἑαυτοῦ νῷ} τότε μὲν
[7, 4]   καὶ ὑπὸ τῇ λύγῳ τῇ  ἐν   τῷ Ἡραίῳ κατ´ ἐμὲ ἔτι
[7, 16]   ὅσον εἵπετο ἐκείνῳ, ἀνέμενεν αὐτὸς  ἐν   τῷ ἰσθμῷ τὴν πᾶσαν ἀθροισθῆναι
[7, 26]   παῖδα αὐτὸν λέγουσιν. (Αἰγείρας δὲ  ἐν   τῷ μεταξὺ καὶ Πελλήνης πόλισμα
[7, 19]   τῶν θηρίων μνημονεύουσιν. ~(ἔστι δὲ  ἐν   τῷ μεταξὺ τοῦ ναοῦ τε
[7, 27]   τῷ Ἀργείων. ἔστι δὲ ἄλσος  ἐν   τῷ Μυσαίῳ, δένδρα ὁμοίως τὰ
[7, 26]   ἐν Αἰγείρᾳ θεασάμενος· (ἄγαλμα ἦν  ἐν   τῷ οἰκήματι Τύχης, τὸ κέρας
[7, 5]   ὄψιν ὀνείρατος· (Ἀλέξανδρον γὰρ θηρεύοντα  ἐν   τῷ ὄρει τῷ Πάγῳ, ὡς
[7, 24]   τὰ δένδρα, καί που καὶ  ἐν   τῷ οὐρανῷ διαδρομαὶ σὺν πολλῇ
[7, 23]   γυναιξὶν ἐς ἔρωτος ἴαμα, λουομένοις  ἐν   τῷ ποταμῷ λήθην ἔρωτος γίνεσθαι.
[7, 9]   Ἀχαιοὶ δέ σφισιν ἀπελθοῦσιν ἐπιβάλλουσιν  ἐν   τῷ συνεδρίῳ θάνατον ζημίαν. (Ῥωμαίων
[7, 8]   Ἑλληνικῷ δεσπόται προστάττειν. ῥηθέντων δὲ  ἐν   τῷ συνεδρίῳ πολλῶν καὶ ἐναντίων
[7, 19]   θεῶν τιμάς, ὅπου καὶ τότε  ἐν   τῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ Κομαιθὼ
[7, 9]   καὶ Ἀλκιβιάδαν ἅμ´ αὐτοῖς ἐπήγοντο  ἐν   τῷ τότε Ἀχαιοῖς ἐχθίστους· ἐλύπησαν
[7, 11]   Λακεδαιμονίῳ μὲν γένος, στρατηγοῦντι δὲ  ἐν   τῷ τότε Ἀχαιῶν, ὑπισχνοῦνται δέκα
[7, 7]   προεῖχεν ἐκ παλαιοῦ καὶ ἴσχυεν  ἐν   τῷ τότε. Ἑλλήνων δὲ τῶν
[7, 13]   χώρας τῆς Λακωνικῆς, Ἀχαιῶν δὲ  ἐν   τῷ τότε ὑπήκοον. (ἐξεγείρας δὲ
[7, 1]   ἐν Ἄργει καταμείναντες οὐχ ἥκιστα  ἐν   τῷδε· Μετανάστην γὰρ τῷ παιδὶ
[7, 20]   μάλιστα Ἀπόλλωνα Ἀλκαῖός τε ἐδήλωσεν  ἐν   ὕμνῳ τῷ ἐς Ἑρμῆν, γράψας
[7, 20]   ἱερά· πεποίηται δὲ ταῦτα οὐκ  ἐν   ὑπαίθρῳ, ἀλλὰ ἔσοδος ἐς αὐτὰ
[7, 5]   Ὥραις, αἳ πρὶν ἐσελθεῖν ἑστήκασιν  ἐν   ὑπαίθρῳ λίθου λευκοῦ. ἐποιήθη δὲ
[7, 20]   τις εἰκάσειε πεποιῆσθαι· ἔστι δὲ  ἐν   ὑπαίθρῳ τῆς ἀγορᾶς ἄγαλμά τε
[7, 1]   πολεμαρχῶν Ἀθηναίοις· λέγεται δὲ ὡς  ἐν   ὑπονοίᾳ ποιούμενοι τοὺς Δωριέας οἱ
[7, 22]   φασιν ἐς Ῥώμην τὰ ἀγάλματα.  ἐν   Φαραῖς δὲ ἐν τῷ ἄλσει
[7, 22]   Ἄπιδος τὸ ἱερὸν μαντεία καθέστηκεν·  ἐν   Φαραῖς δὲ καὶ ὕδωρ ἱερόν
[7, 22]   κατὰ τρόπον τὸν ἀρχαιότερόν ἐστιν  ἐν   Φαραῖς, Ἑρμοῦ δὲ ἐν μέσῃ
[7, 5]   ἐν Σάμῳ τῆς Ἥρας καὶ  ἐν   Φωκαίᾳ τῆς Ἀθηνᾶς· θαῦμα δὲ
[7, 16]   τὰ ἑκάστων, Ἀχαιῶν καὶ τὸ  ἐν   Φωκεῦσιν Βοιωτοῖς ἑτέρωθί
[7, 15]   θεῶν δίκη τῶν Ἑλληνικῶν, οἳ  ἐν   Χαιρωνείᾳ Φιλίππου καὶ Μακεδόνων ἐναντία
[7, 6]   τοῦ Ἕλλησι κοινοῦ τοῦ μὲν  ἐν   Χαιρωνείᾳ Φιλίππου τε ἐναντία καὶ
[7, 12]   δὲ ὡς τὸ δωροδόκημα εἶχεν  ἐν   χειρί, ἐποιεῖτο συμφορὰν εἰ καὶ
[7, 11]   καὶ Ἀργείους τὸ παράπαν ἔθετο  ἐν   χλευασίᾳ· (πόλεσι γὰρ ἐς τοσοῦτο
[7, 9]   σὺν αὐτῷ Λυκόρταν λέγοντα ἐποιοῦντο  ἐν   χλευασμῷ καὶ Ἀρέως ἀποψηφίζονται καὶ
[7, 15]   ἐναντία ἀγωνιζομένους ἐγκαταλιπόντες Ἕλληνας τότε  ἐν   χωρίῳ τῷ αὐτῷ ἐκτείνοντο ὑπὸ
[7, 22]   καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Τρικλαρίας  {ἐν   ὧ} ἐστίν, ἄγαλμα οὐδὲν ἔτι
[7, 24]   Δήμητρος. παρέχεται δὲ αἰγιαλός,  ἐν   καὶ τὰ ἱερὰ Αἰγιεῦσίν
[7, 18]   δείγματα τοῦ λόγου Δεξαμενὸς  ἐν   Ὠλένῳ βασιλεὺς καὶ ὁποίων Ἡρακλῆς
[7, 19]   ἀλλὰ Εὐρύπυλον Δεξαμενοῦ παῖδα τοῦ  ἐν   Ὠλένῳ βασιλεύσαντος ἐθέλουσιν ἅμα Ἡρακλεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007