Alphabétiquement     [«   »]
Ἔνουδον 1
ἔνοχος 1
ἐνταῦθά 2
ἐνταῦθα 36
ἐντεταλμένα 2
ἐντεῦθεν 2
ἐντὸς 6
Fréquences     [«    »]
32 ἔστι
32 σφᾶς
31 ὕστερον
36 ἐνταῦθα
36 μάλιστα
36 πόλιν
37 ἱερὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐνταῦθα


Livre, Chap.
[7, 21]   ἐπιχωρίας τέμενος. Διονύσου δέ ἐστιν  ἐνταῦθα   ἀγάλματα, ἴσοι τε τοῖς ἀρχαίοις
[7, 12]   πρωτευόντων τὰ πάντα ἐν Σπάρτῃ.  ἐνταῦθα   Ἀγασισθένους ἐνίκησε γνώμη δοκίμου καὶ
[7, 17]   τὰ ἔργα ἐπιπέμψαι τῶν Λυδῶν.  (ἐνταῦθα   ἄλλοι τε τῶν Λυδῶν καὶ
[7, 20]   ἀγορᾶς τὸ Ὠιδεῖον, καὶ Ἀπόλλων  ἐνταῦθα   ἀνάκειται θέας ἄξιος· ἐποιήθη δὲ
[7, 27]   θεοῦ γίνεται. ὕδωρ δὲ καὶ  ἐνταῦθα   ἀνέδην ἐστί, καὶ ἐπὶ τῇ
[7, 27]   καθέστηκεν οὐδενὶ πρὶν ἂν ἐφηβεύσωσιν.  ἐνταῦθα   ἀνὴρ Πελληνεὺς ἕστηκε Πρόμαχος
[7, 18]   πρὸς ὕπνον ἐτράπετο Τριπτόλεμος,  ἐνταῦθα   Ἀνθείαν παῖδα Εὐμήλου τοὺς δράκοντάς
[7, 19]   τε νόσος καὶ τοῖς  ἐνταῦθα   ἀνθρώποις τὰ ἐς τὴν θυσίαν
[7, 23]   ἐστι, Σέλεμνον μειράκιον ὡραῖον ποιμαίνειν  ἐνταῦθα,   Ἀργυρᾶν δὲ εἶναι μὲν τῶν
[7, 26]   γάμου. ἕστηκε δὲ καὶ ἄγαλμα  ἐνταῦθα   ἀρχαῖον, Ἰφιγένεια Ἀγαμέμνονος, ὡς
[7, 5]   καὶ οὔσαις σφίσιν ἐλευθέραις ἦν  ἐνταῦθα   βίος, ἀποκεῖραι παρέχουσιν αὑτάς· καὶ
[7, 25]   τῆς Βούρας ἐγένοντο οἰκισταί. ναὸς  ἐνταῦθα   Δήμητρος, δὲ Ἀφροδίτης Διονύσου
[7, 16]   ἀφίκοντο οἱ σὺν αὐτῷ βουλευσόμενοι,  ἐνταῦθα   δημοκρατίας μὲν κατέπαυε, καθίστα δὲ
[7, 24]   Δήμητρος καὶ τέταρτον Ὁμαγυρίῳ Διί.  ἐνταῦθα   Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ἐστὶ καὶ
[7, 6]   τρόπον διαβεβήκεσαν ἐς τὴν Ἀσίαν,  ἐνταῦθα   εἶχεν οὕτω τὰ Ἑλλήνων. προεστήκεσαν
[7, 2]   Διόνυσον τὰ ἔτι ἀρχαιότερα, ἱκέτιδες  ἐνταῦθα   ἐλθοῦσαι· οὐ μὴν ὑπὸ Ἀμαζόνων
[7, 1]   Ἀχαιοῦ παίδων, τοὺς ἀνθρώπους τοὺς  ἐνταῦθα   ἐξενίκησεν Ἀχαιοὺς κληθῆναι· τοῦτο μέν
[7, 18]   αὐτὸν ἐν τῇ Μεσάτει καὶ  ἐνταῦθα   ἐπιβουλευθέντα ὑπὸ Τιτάνων ἐς παντοῖον
[7, 23]   λόγος ὡς Κρόνος τῆς θαλάσσης  ἐνταῦθα   ἔρριψε τὸ δρέπανον, τὸν
[7, 25]   Ὀρέστην λέγουσιν. ὃς δ´ ἂν  ἐνταῦθα   αἵματι ἄλλῳ τῳ
[7, 1]   καὶ οἰκήσαντι αὐτῷ μὲν ἐγένετο  ἐνταῦθα   τελευτή, τῶν δέ οἱ
[7, 27]   δὲ καὶ ἑορτὴν τῇ Δήμητρι  ἐνταῦθα   ἡμερῶν ἑπτά· (τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ
[7, 19]   τοῦ Εὐρυπύλου τὴν ἐπιδημίαν τοῖς  ἐνταῦθα   ἦν τὰ παρόντα {τοῖς} ἀνθρώποις.
[7, 3]   ἀναμεμιγμένοι μὲν τῷ Ἑλληνικῷ καὶ  ἐνταῦθα   ἦσαν οἱ Κᾶρες· ἐσήγαγε δὲ
[7, 19]   ἐπιτύχῃ θύουσιν ἀνθρώποις θυσίαν ξένην,  ἐνταῦθα   ἱδρύσασθαί τε τὴν λάρνακα καὶ
[7, 24]   χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἀχαιοῖς τοῖς  ἐνταῦθα,   ἱκέτας ἄνδρας ἀποστήσασιν ἐκ τοῦ
[7, 22]   λέγουσιν, ἐκομίσθη. θύειν δὲ οἱ  ἐνταῦθα   καὶ Ἄρει καὶ τῇ Τριτείᾳ
[7, 15]   ὁπλιτεῦον τετρακισχίλιοί τε καὶ μύριοι.  (ἐνταῦθα   Δίαιος ἐς ἅπαν ἀφίκετο
[7, 14]   δὲ οὐκ ἀφίκοντο οἱ συνεδρεύσοντες,  (ἐνταῦθα   Κριτόλαος μάλιστα ἐπεδείκνυτο ἀπάτῃ
[7, 11]   τε καὶ αἰδοῖ τῇ Ἀθηναίων.  ἐνταῦθα   οἱ Ὠρώπιοι Μεναλκίδᾳ, Λακεδαιμονίῳ μὲν
[7, 5]   αὐτῷ τὰς Νεμέσεις ἐπιφανείσας πόλιν  ἐνταῦθα   οἰκίζειν καὶ ἄγειν ἐς αὐτὴν
[7, 5]   σχεδία κατὰ τὴν ἄκραν ἔσχεν,  ἐνταῦθα   πολὺν μὲν οἱ Ἐρυθραῖοι πόνον,
[7, 4]   οὖσαν ἀφικέσθαι καὶ νύμφῃ τε  ἐνταῦθα   συγγενέσθαι καὶ ὑπὸ τὰς ὠδῖνας
[7, 17]   πλέον κατὰ εἶδος ἀνθρώπου,  ἐνταῦθα   τοῦ παιδὸς ἔρως ἔσχεν Ἄγδιστιν.
[7, 24]   ἐπὶ θαλάσσῃ χωρίον ἐστὶν Ἑλίκη.  ἐνταῦθα   ᾤκητο Ἑλίκη πόλις καὶ Ἴωσιν
[7, 12]   τὴν Σπάρτην συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν.  (ἐνταῦθα   ὡς ἀφικνεῖτο ἐς πᾶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007