Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῆλθον 1
ἐπηνθισμένον 1
ἐπήρθησαν 1
ἐπὶ 172
ἐπί 3
ἐπιβάλλειν 1
ἐπιβάλλουσι 1
Fréquences     [«    »]
161
155 τῇ
157 τῷ
172 ἐπὶ
187 οἱ
194 τῶν
197 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐπὶ


Livre, Chap.
[7, 25]   ἦλθεν ἐς μνήμην, ὅτε ἀφίκοντο  ἐπὶ   Ἀθήνας Πελοποννήσιοι, τότε Κόδρου τοῖς
[7, 2]   ἱερὸν ἔφη τοῦτο ἱδρύσασθαι στρατευομένας  ἐπὶ   Ἀθήνας τε καὶ Θησέα. αἱ
[7, 4]   τρίποδα δὲ ἆθλον λαβεῖν αὐτὸν  ἐπὶ   ἀνδραγαθίᾳ παρὰ τοῦ κοινοῦ φησι
[7, 24]   βουλῆς καθ´ ὅντινα χρὴ τρόπον  ἐπὶ   ἀρχὴν τὴν Πριάμου στρατεύεσθαι. Ἀγαμέμνονι
[7, 9]   δὲ οἱ κατελθόντες, βουλεύοντες παντοῖα  ἐπὶ   Ἀχαιοῖς, λυπήσειν σφᾶς ἐπὶ τοιῷδε
[7, 15]   καὶ σὺν αὐτῷ στρατὸς  ἐπὶ   Ἀχαιοὺς ἀφίκοιτο· καὶ ἐποιεῖτο σπουδήν,
[7, 11]   δίκην. (οἱ δὲ Ὠρώπιοι καταφεύγοντες  ἐπὶ   Ἀχαιοὺς ἐδέοντο τιμωρῆσαί σφισιν· Ἀχαιοῖς
[7, 2]   τὰ ἀρχαιότατά σφισιν εἶναι λέγουσιν·  ἐπὶ   γενεὰς μὲν δύο Ἀνακτορίαν καλεῖσθαι
[7, 23]   δῆλα ὡς τὸν ἡλιακὸν δρόμον  ἐπὶ   γῆς ὑγίειαν ποιοῦντα ἀνθρώποις. (Αἰγιεῦσι
[7, 7]   καὶ Κορινθίων ἀκρόπολις ἐτετείχιστο,  ἐπὶ   δὲ Εὐβοίᾳ καὶ Βοιωτοῖς τε
[7, 25]   τέσσαρας ἀφίησιν ἐπὶ τῆς τραπέζης·  ἐπὶ   δὲ παντὶ ἀστραγάλου σχήματι γεγραμμένα
[7, 25]   ἀγάλματος τῷ θεῷ χρώμενος,  ἐπὶ   δὲ τῇ εὐχῇ λαβὼν ἀστραγάλους
[7, 8]   τῆς Πύρρου καὶ Ἠπειρωτῶν στρατείας,  ἐπὶ   δὲ τῆς τυραννίδος τῆς Νάβιδος
[7, 22]   ἔργα ἐπιτηδειότεροι θηλειῶν βοῶν εἰσιν,  ἐπὶ   δὲ τοῖς ἄλλοις κτήνεσι τὸ
[7, 7]   προπίνειν δὲ παρὰ τὰ συμπόσια  ἐπὶ   δεξιότητι καὶ φιλίᾳ κύλικας οὐκ
[7, 18]   παρθένος ὀχεῖται τελευταία τῆς πομπῆς  ἐπὶ   ἐλάφων ὑπὸ τὸ ἅρμα ἐζευγμένων·
[7, 1]   Ἐλευσινίων καὶ Ἀθηναίων Ἴωνα ἐπαγαγομένων  ἐπὶ   ἡγεμονίᾳ τοῦ πολέμου, τὸν μὲν
[7, 25]   ἐς ἱκέτας αἰδῶ. Ἀθηναίοις γὰρ  ἐπὶ   ἡλικίας μάλιστα τῆς Ἀφείδαντος ἀφίκετο
[7, 23]   πλησίον ἐποιήθη Στράτωνι ἀθλητῇ, Ὀλυμπίασιν  ἐπὶ   ἡμέρας τῆς αὐτῆς παγκρατίου καὶ
[7, 25]   (καταβάντων δὲ ἐκ Βούρας ὡς  ἐπὶ   θάλασσαν ποταμός τε Βουραϊκὸς ὀνομαζόμενος
[7, 21]   (ἔστι δέ σφισι καὶ ἄλσος  ἐπὶ   θαλάσσῃ, δρόμους τε ἐπιτηδειοτάτους καὶ
[7, 3]   λουτρὰ παρέχεται θερμὰ πλεῖστα τῶν  ἐπὶ   θαλάσσῃ καὶ ἥδιστα. τὸ δὲ
[7, 3]   ὅσον ἔτι} πλῆθος, ἔχον τὰ  ἐπὶ   θαλάσσῃ καὶ ναυσὶν ἰσχῦον· τῆς
[7, 26]   τὴν Βουραϊκήν εἰσιν Ἡρακλέους στάδιοι.  ἐπὶ   θαλάσσῃ μὲν δὴ Αἰγειράταις οὐδέν
[7, 2]   ἐπ´ ἄλλην ἐτρέποντο ἄλλοι τῶν  ἐπὶ   θαλάσσῃ πόλεων, Νειλεὺς δὲ καὶ
[7, 26]   ἐς τοῦτο ἐξ Αἰγείρας τῆς  ἐπὶ   θαλάσσῃ σταδίων ἐστὶν εἴκοσιν ὁδὸς
[7, 21]   δὲ ἱερὸν τοῦτο ἐς τὰ  ἐπὶ   θαλάσσῃ τῆς πόλεως ἐρχομένοις ἔστιν
[7, 24]   καὶ ἀπωτέρω τεσσαράκοντα Αἰγίου σταδίοις  ἐπὶ   θαλάσσῃ χωρίον ἐστὶν Ἑλίκη. ἐνταῦθα
[7, 20]   Διὸς ναὸς Ὀλυμπίου, αὐτός τε  ἐπὶ   θρόνου καὶ ἑστῶσα Ἀθηνᾶ παρὰ
[7, 5]   ξύλου μεγέθει μέγα καθήμενόν τε  ἐπὶ   θρόνου καὶ ἠλακάτην ἐν ἑκατέρᾳ
[7, 7]   τῷ δὲ ἔργῳ μᾶλλόν τι  ἐπὶ   κατασκοπῇ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πραγμάτων·
[7, 6]   ἀποτειχίσειαν ἐς τὴν ἑτέραν τὴν  ἐπὶ   Κεγχρέαις θάλασσαν. (τοῦτο μὲν δὴ
[7, 8]   μάχῃ νικήσας, καὶ αὖθις ἐλάσας  ἐπὶ   Κόρινθον κατεχομένην ὑπὸ Φιλίππου φρουρᾷ
[7, 20]   αὐτῷ, καὶ τῷ ἑτέρῳ ποδὶ  ἐπὶ   κρανίου βέβηκε βοός. (βουσὶ γὰρ
[7, 13]   καὶ Ἀχαιοῖς ἐπήγγελλον ἐφθακόσιν ἔξοδον  ἐπὶ   Λακεδαίμονα πεποιῆσθαι καὶ ἑώρων γὰρ
[7, 4]   Ἄνδροκλος δὲ καὶ Ἐφέσιοι στρατεύουσιν  ἐπὶ   Λεώγορον τὸν Προκλέους, βασιλεύοντα μετὰ
[7, 27]   ~(Πελληνεῦσι δὲ πόλις ἐστὶν  ἐπὶ   λόφου κατὰ ἄκραν τὴν κορυφὴν
[7, 27]   Σωτείρας ἐπίκλησιν Ἀρτέμιδος, καὶ ὀμνύουσιν  ἐπὶ   μεγίστοις αὐτήν· ἔσοδός τε πλὴν
[7, 10]   χρόνου παντὸς τὴν Ἑλλάδα ἐκλιπόν.  ἐπὶ   μέν γε Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου
[7, 7]   τῆς Ἑλλάδος τὰς πόλεις ταύτας·  ἐπὶ   μέν γε Πελοποννήσῳ Κόρινθος καὶ
[7, 12]   Ἀχαιῶν σωτηρίαν παρέξειν. Ἀχαιοὶ δὲ  ἐπὶ   μὲν τῇ ἀφέσει τοῦ Μεναλκίδα
[7, 21]   τῶν πυλῶν ἐστιν ἐγγὺς αἳ  ἐπὶ   Μεσάτιν ἄγουσιν. αἱ δὲ γυναῖκές
[7, 8]   ἐπιτάγμασιν ἀχθόμενοι τοῖς Ἀχαιῶν καταφεύγουσιν  ἐπὶ   Μέτελλον καὶ ὅσοι σὺν Μετέλλῳ
[7, 24]   ὅσοι μεγέθει τε ὑπερήρκασι καὶ  ἐπὶ   μήκιστον διικνοῦνται τῆς γῆς, προσημαίνειν
[7, 20]   ἦν Ὁμήρῳ βοῦς Ἀπόλλωνα Λαομέδοντος  ἐπὶ   μισθῷ νέμειν· Ποσειδῶνι περιέθηκεν ἐν
[7, 10]   πατρίδα καὶ ἄνδρας προδιδόναι πολίτας  ἐπὶ   οἰκείοις κέρδεσιν, ἔμελλε καὶ Ἀχαιοῖς
[7, 12]   ὃς ἐλάσσων παντοίου λήμματος καὶ  ἐπὶ   οὐδενὶ οἰκείῳ κέρδει πόλει τῇ
[7, 9]   Λακεδαιμονίοις συμπροθυμουμένου μεγάλως, Ἀχαιοῖς δὲ  ἐπὶ   παντὶ ἀντιβαίνοντος, ἔμελλεν οὐ χαλεπῶς
[7, 21]   ἐνταῦθά ἐστιν ἀψευδές, οὐ μὲν  ἐπὶ   παντί γε πράγματι, ἀλλὰ ἐπὶ
[7, 25]   καὶ τούτου Βουραϊκός, μαντείας δὲ  ἐπὶ   πίνακί τε καὶ ἀστραγάλοις ἔστι
[7, 4]   ἀνὰ πᾶσαν μὲν τὴν Σικελίαν,  ἐπὶ   πλεῖστον δὲ καὶ Ἰταλίας ἀφίκετο
[7, 22]   τοῖς ἄλλοις κτήνεσι τὸ θῆλυ  ἐπὶ   πλέον τετίμηται. ~(μετὰ δὲ τὸν
[7, 19]   ἥμερον ἀπήντησεν οὐδέν. (ἐπέδειξε δὲ  ἐπὶ   πολλῶν τε δὴ ἄλλων καὶ
[7, 25]   τὴν λεωφόρον καὶ ὁδεύσαντι οὐκ  ἐπὶ   πολὺ δεύτερα ἔστιν ἐς Βοῦραν
[7, 24]   ὥρᾳ χειμῶνος. ἐπῆλθε γάρ σφισιν  ἐπὶ   πολὺ τῆς χώρας θάλασσα
[7, 10]   οὔποτε τὴν Ἑλλάδα ἐπέλειπον οἱ  ἐπὶ   προδοσίᾳ νοσήσαντες· Ἀχαιοὺς δὲ ἀνὴρ
[7, 2]   ἱεροῦ παρὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον καὶ  ἐπὶ   πύλας τὰς Μαγνήτιδας· ἐπίθημα δὲ
[7, 7]   ὡς ὑπὸ ἀσθενείας τῶν συμμάχων  ἐπὶ   Ῥωμαίους καὶ ἐπικουρίαν τὴν ἐκεῖθεν
[7, 1]   ἐπὶ τοὺς Αἰγιαλεῖς στρατιὰν καὶ  ἐπὶ   Σελινοῦντα τὸν βασιλέα αὐτῶν ἀθροίζοντι
[7, 11]   μὲν ὑπὸ τοῦ Γάλλου πρεσβείαν  ἐπὶ   σφῶν αὐτῶν ἰδίᾳ παρὰ Ῥωμαίους
[7, 13]   ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων ἀπεσταλμένους βουλῆς  ἐπὶ   τὰ ἐν τῇ Ἀσίᾳ πράγματα
[7, 17]   ὡς Δία αὐτῇ νεμεσήσαντα ὗν  ἐπὶ   τὰ ἔργα ἐπιπέμψαι τῶν Λυδῶν.
[7, 14]   κατὰ τὴν ἄνοδον Ῥωμαίων πρέσβεσιν  ἐπὶ   τὰ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀχαιῶν ὕστερον
[7, 2]   νήσους· (Σαμίων δὲ ἤδη κατεληλυθότων  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα Πριηνεῦσιν ἤμυνεν ἐπὶ
[7, 9]   κατάγειν σφᾶς Μεσσηνίους καὶ Ἀχαιοὺς  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα. (τοῦτο Ἀχαιοὺς ἐς
[7, 9]   προϋπηργμένων σφίσιν ἐς αὐτούς, οἳ  ἐπὶ   τὰ Φιλίππου καὶ Αἰτωλῶν ἐναντία
[7, 25]   ἐς τὸ ἱερὸν καταπεφευγότας τὸ  ἐπὶ   Ταινάρῳ τοῦ Ποσειδῶνος, οὐ μετὰ
[7, 22]   ἄλλα ἄξιον καὶ οὐχ ἥκιστα  ἐπὶ   ταῖς γραφαῖς αἵ εἰσιν ἐπὶ
[7, 25]   δὲ ἔτει τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος  ἐπὶ   ταῖς ἑκατόν, ἣν Δάμων Θούριος
[7, 24]   γίνονται, καὶ ἑκάτερα τῶν ἀγαλμάτων  ἐπὶ   ταῖς οἰκίαις μένει τοῦ ἱερωμένου.
[7, 5]   ὕδωρ ἐστὶ κάλλιστον καὶ σπήλαιον  ἐπὶ   ταῖς πηγαῖς, ἔνθα Ὅμηρον ποιῆσαι
[7, 4]   τῆς πλάνης τε ἕνεκα καὶ  ἐπὶ   ταῖς συμφοραῖς ἐπιφανέστερος ἐγένετο ἐς
[7, 5]   τοῦ ἀγάλματος καὶ οὐχ ἥκιστα  ἐπὶ   ταῖς Χάρισί τε καὶ Ὥραις,
[7, 15]   Ἀρκάδων, ἀναστήσας τὸ στράτευμα ἤλαυνεν  ἐπὶ   τὰς Θήβας· Ἡράκλειάν τε γὰρ
[7, 6]   Αἴγιον καὶ Κερύνεια καὶ Βοῦρα,  ἐπὶ   ταύταις δὲ Ἑλίκη καὶ Αἰγαί
[7, 17]   τῶν Ἀχαϊκῶν ἔσχεν ὑπήκοον, καὶ  ἐπὶ   τῇ αἰτίᾳ ταύτῃ Σουλπίκιος, ἡγεμὼν
[7, 5]   γίνεται· ἔστι δὲ καὶ Τηίοις  ἐπὶ   τῇ ἄκρᾳ λουτρὰ τῇ Μακρίᾳ,
[7, 1]   αὐτῷ διδοὺς καὶ αὐτὸν Ἴωνα  ἐπὶ   τῇ ἀρχῇ παῖδα ποιούμενος. (καί
[7, 17]   δὲ τοῦ ἐλεγείου τοῦ Ὀλυμπίασιν  ἐπὶ   τῇ εἰκόνι τῇ Οἰβώτα οὐ
[7, 24]   (τότε δὲ ἰδέαν μὲν ταύτην  ἐπὶ   τῇ Ἑλίκῃ τοῦ σεισμοῦ τὴν
[7, 18]   οἰκίσαι διδαχθεὶς πόλιν Ἀρόην ὠνόμασεν  ἐπὶ   τῇ ἐργασίᾳ τῆς γῆς. (ὡς
[7, 14]   κουρᾶς ὑποδημάτων ἕνεκα  ἐπὶ   τῇ ἐσθῆτι κατ´ ὄνομα
[7, 4]   δὲ τῶν φευγόντων οἱ μὲν  ἐπὶ   τῇ Θρᾴκῃ νῆσον ᾤκησαν, καὶ
[7, 27]   τετράγωνον, γένειά τε ἔχει καὶ  ἐπὶ   τῇ κεφαλῇ πῖλον εἰργασμένον. (κατὰ
[7, 16]   Ὀρέστην ἅμα ἀγόμενος, τὸν πρότερον  ἐπὶ   τῇ Λακεδαιμονίων διαφορᾷ καὶ Ἀχαιῶν
[7, 27]   καὶ ἐνταῦθα ἀνέδην ἐστί, καὶ  ἐπὶ   τῇ μεγίστῃ τῶν πηγῶν τοῦ
[7, 8]   ἀπέκτειναν Περσαῖον ὑπὸ Ἀντιγόνου ταχθέντα  ἐπὶ   τῇ φρουρᾷ. Ἀχαιοὶ δὲ τὸ
[7, 11]   ἔφασαν ποιήσειν, ἀνθρώπων γὰρ τῶν  ἐπὶ   τῇ φρουρᾷ καὶ οὐ τοῦ
[7, 6]   Ἑλλήνων. (ἡ δὲ ἐς Θερμοπύλας  ἐπὶ   τὴν Γαλατῶν στρατιὰν ἔξοδος καὶ
[7, 19]   ὡς βασιλεὺς ξένος παραγενόμενός σφισιν  ἐπὶ   τὴν γῆν, ξενικὸν ἅμα ἀγόμενος
[7, 10]   καὶ Εὔφορβος Ἀλκιμάχου. Ξέρξῃ δὲ  ἐπὶ   τὴν Ἑλλάδα ἐλαύνοντι Θεσσαλία τε
[7, 6]   δὲ τὴν Ξέρξου καὶ Μήδων  ἐπὶ   τὴν Ἑλλάδα {ὁδὸν} οὔτε Λεωνίδᾳ
[7, 15]   ὑπὸ Ῥωμαίων. (Ἀχαιοῖς δὲ αὖθις  ἐπὶ   τὴν ἡγεμονίαν τοῦ στρατεύματος παρῄει
[7, 24]   Ἑλικώνιον· καὶ Μιλησίοις τε ἰόντι  ἐπὶ   τὴν πηγὴν τὴν Βιβλίδα Ποσειδῶνος
[7, 1]   μέση καὶ Σικυωνίας, καθήκουσα μὲν  ἐπὶ   τὴν πρὸς ἕω θάλασσαν, Ἀχαΐαν
[7, 19]   τὰς ναῦς τοῦ Εὐρυπύλου κατήνεγκεν  ἐπὶ   τὴν πρὸς τῇ Ἀρόῃ θάλασσαν·
[7, 12]   Δίαιον λέγειν καὶ ἀνάγειν ἤθελον  ἐπὶ   τὴν Ῥωμαίων βουλήν. Ἀχαιοὶ δὲ
[7, 12]   (Λακεδαιμόνιοι περὶ ἀμφισβητησίμου χώρας καταφεύγουσιν  ἐπὶ   τὴν Ῥωμαίων βουλήν· καταφεύγουσι δὲ
[7, 11]   πιεσθέντες μάλιστα Ἑλλήνων. καταφεύγουσιν οὖν  ἐπὶ   τὴν Ῥωμαίων βουλὴν οἱ Ὠρώπιοι·
[7, 14]   ἀθροίσας ἀνέπεισε μὲν ἐπιφέρειν ὅπλα  ἐπὶ   τὴν Σπάρτην, ἀνέπεισε δὲ καὶ
[7, 13]   ἐς αὐτὰ καὶ φρουράς, ὁρμητήρια  ἐπὶ   τὴν Σπάρτην Ἀχαιοῖς εἶναι. (Μεναλκίδας
[7, 13]   ὥρμηντο Ἀχαιοὶ πολεμεῖν, καὶ στρατὸς  ἐπὶ   τὴν Σπάρτην ἠθροίζετο ὑπὸ Δαμοκρίτου
[7, 13]   ἐς λόγους ἐλθεῖν, ὅπλα μὲν  ἐπὶ   τὴν Σπάρτην μὴ ἐπιφέρειν σφίσιν
[7, 26]   τὸν λιμένα ὡρμίσαντο οἱ πλεύσαντες  ἐπὶ   τῆς Ἀργοῦς. ~(Πελληνεῦσι δὲ
[7, 12]   τοῖς φεύγουσιν ἐκ Σπάρτης ἀντιδικήσοντες  ἐπὶ   τῆς βουλῆς. καὶ αὐτῶν
[7, 9]   ἐπειδὴ ἀφίκοντο ἐς Ῥώμην, πολλὰ  ἐπὶ   τῆς βουλῆς καὶ οὐ τὰ
[7, 12]   δὲ ἐς ἀντιλογίαν Μεναλκίδᾳ καταστὰς  ἐπὶ   τῆς βουλῆς πολλὰ μὲν εἶπε,
[7, 9]   καὶ λόγων ῥηθέντων ὑπὸ ἀμφοτέρων  ἐπὶ   τῆς βουλῆς, τοὺς αὐτοὺς ἀποστέλλουσιν
[7, 22]   τῷ θεῷ χρώμενος λιβανωτόν τε  ἐπὶ   τῆς ἑστίας θυμιᾷ καὶ ἐμπλήσας
[7, 1]   ἀμφ´ Ἑλίκην εὐρεῖαν" (τότε δὲ  ἐπὶ   τῆς Ἴωνος βασιλείας πολεμησάντων Ἀθηναίοις
[7, 5]   ἑκατέρᾳ τῶν χειρῶν ἔχει καὶ  ἐπὶ   τῆς κεφαλῆς πόλον· τοῦτο Ἐνδοίου
[7, 4]   καὶ Κᾶρες ἐς τὴν νῆσον  ἐπὶ   τῆς Οἰνοπίωνος βασιλείας καὶ Ἄβαντες
[7, 20]   ἔξοδόν ἐστι ταύτην, καὶ ἐπιθήματα  ἐπὶ   τῆς πύλης ἀνδριάντες εἰσὶν ἐπίχρυσοι,
[7, 25]   τῷ Ἡρακλεῖ κεῖνται τέσσαρας ἀφίησιν  ἐπὶ   τῆς τραπέζης· ἐπὶ δὲ παντὶ
[7, 5]   ἔρωτος ἀνιωμένοις εὔχεσθαι καθέστηκεν ἰοῦσιν  ἐπὶ   τὸ μνῆμα. τὰ μὲν δὴ
[7, 21]   σφᾶς παραπλῆγας ἐπελάμβανε. καταφεύγουσιν οὖν  ἐπὶ   τὸ χρηστήριον τὸ ἐν Δωδώνῃ·
[7, 24]   ἄλλα τε πολλὰ θεὸς  ἐπὶ   τοῖς βιαίοις τῶν σεισμῶν ἐθέλει
[7, 24]   διδαχθέντες ἰδέας καταμαθεῖν ἐδυνήθησαν τοσάσδε  ἐπὶ   τοῖς σεισμοῖς. ἠπιώτατος μέν ἐστιν
[7, 24]   ἐποίησε. (τὰ μὲν οὖν ἄλλα  ἐπὶ   τοῖς σεισμοῖς, ὅσοι μεγέθει τε
[7, 23]   ἔχοιεν δ´ ἂν λόγον καὶ  ἐπὶ   τοιῷδε αἱ δᾷδες, ὅτι Εἰλείθυιά
[7, 20]   ἐς τὸ κρανίον τοῦ βοὸς  ἐπὶ   τοιῷδε ἄν τις εἰκάσειε πεποιῆσθαι·
[7, 9]   παντοῖα ἐπὶ Ἀχαιοῖς, λυπήσειν σφᾶς  ἐπὶ   τοιῷδε μάλιστα ἤλπιζον. Μεσσηνίους τοὺς
[7, 18]   τέλεια τῶν θηρίων· κατατιθέασι δὲ  ἐπὶ   τὸν βωμὸν καὶ δένδρων καρπὸν
[7, 21]   μὲν ἱερείου τρόπον ἦκτο  ἐπὶ   τὸν βωμόν, Κόρεσος δὲ ἐφειστήκει
[7, 18]   καιρὸν τῆς ἑορτῆς καὶ ἄνοδον  ἐπὶ   τὸν βωμὸν λειοτέραν, ἐπιφέροντες γῆν
[7, 19]   γῆν καταλαμβάνει παῖδα καὶ παρθένον  ἐπὶ   τὸν βωμὸν τῆς Τρικλαρίας ἠγμένους.
[7, 22]   λύχνους ἐλαίου καὶ ἐξάψας τίθησιν  ἐπὶ   τὸν βωμὸν τοῦ ἀγάλματος ἐν
[7, 25]   ἐξήγησιν ἔχει τοῦ σχήματος. (σταδίων  ἐπὶ   τὸν Ἡρακλέα ὡς τριάκοντα ἐξ
[7, 25]   τοῦ τάφου σταδίων ὅσον τριάκοντα  ἐπὶ   τὸν καλούμενον Γαῖον· Γῆς δὲ
[7, 20]   ὁπόσοι δὴ τῶν ἐπιχωρίων παῖδες  ἐπὶ   τὸν Μείλιχον ἀστάχυσιν ἐστεφανωμένοι τὰς
[7, 6]   ἐς δὲ τὴν Θεσσαλίαν καὶ  ἐπὶ   τὸν πρὸς Λαμίᾳ καλούμενον πόλεμον
[7, 20]   ἐποιήθη δὲ ἀπὸ λαφύρων, ἡνίκα  ἐπὶ   τὸν στρατὸν τῶν Γαλατῶν οἱ
[7, 24]   καὶ τὸ ἄλσος τοῦ Ποσειδῶνος  ἐπὶ   τοσοῦτον ἐπέσχεν κλύδων ὡς
[7, 18]   ἑκκαίδεκα ἕκαστον πήχεις· ἐντὸς δὲ  ἐπὶ   τοῦ βωμοῦ τὰ αὐότατά σφισι
[7, 18]   τὸν βωμὸν λειοτέραν, ἐπιφέροντες γῆν  ἐπὶ   τοῦ βωμοῦ τοὺς ἀναβασμούς. (πρῶτα
[7, 22]   ἐπὶ ταῖς γραφαῖς αἵ εἰσιν  ἐπὶ   τοῦ τάφου, τέχνη Νικίου· θρόνος
[7, 5]   πρὸ τοῦ ἱεροῦ, πεφυκυίᾳ δὲ  ἐπὶ   τοῦ ὕδατος. καὶ ὑπὸ τῇ
[7, 17]   ἐμὲ ἔτι στήλη τε ἦν  ἐπὶ   τοῦ χώματος καὶ Ἡρακλῆς ἐπειργασμένος·
[7, 1]   τὴν πατρῴαν ἀρχήν, Ἴωνι δὲ  ἐπὶ   τοὺς Αἰγιαλεῖς στρατιὰν καὶ ἐπὶ
[7, 21]   σωτηρίαν εὑρίσκετο παρθένος, δεύτερα  ἐπὶ   τοὺς θρεψαμένους καταφεύγει· ἁμαρτάνουσα δὲ
[7, 2]   ἐπὶ τὰ οἰκεῖα Πριηνεῦσιν ἤμυνεν  ἐπὶ   τοὺς Κᾶρας Ἄνδροκλος, καὶ
[7, 14]   ἐπύθοντο ὑπὸ Ῥωμαίων, αὐτίκα ἐτρέποντο  ἐπὶ   τοὺς Σπαρτιάτας οἳ Κορίνθῳ τότε
[7, 9]   τῶν Ἀχαιῶν ἀδικεῖν, καὶ τὰ  ἐπὶ   τούτοις τιμήματα ἔλυσαν· καὶ συντελείας
[7, 23]   τὸν πατέρα Οὐρανὸν ἐλυμήνατο·  ἐπὶ   τούτῳ δὲ καὶ τὴν ἄκραν
[7, 17]   παρ´ αὐτῶν ἐγένετο εὕρασθαι· καὶ  ἐπὶ   τούτῳ κατάρας Οἰβώτας ἐποιήσατο
[7, 2]   Ἴωνας· Μυοῦντος δὲ οἱ οἰκήτορες  ἐπὶ   τύχῃ τοιᾷδε ἐξέλιπον τὴν πόλιν.
[7, 4]   οὐχ ἥκιστα ἄν τις καὶ  ἐπὶ   τῷ ἀγάλματι τεκμαίροιτο· ἔστι γὰρ
[7, 5]   Ἐφεσίας μεγέθους τε ἕνεκα καὶ  ἐπὶ   τῷ ἄλλῳ πλούτῳ, δύο δὲ
[7, 23]   γενόμενος Ἀργυρᾶς, καθότι ἔχει καὶ  ἐπὶ   τῷ Ἀλφειῷ λόγος Ἀρεθούσης ἔτι
[7, 6]   Πλαταιᾶσι· δῆλα γὰρ δὴ ὅτι  ἐπὶ   τῷ ἀναθήματι τῷ ἐν Ὀλυμπίᾳ
[7, 23]   Ὑγείας καὶ Ἀσκληπιοῦ· ἰαμβεῖον δὲ  ἐπὶ   τῷ βάθρῳ τὸν Μεσσήνιον Δαμοφῶντα
[7, 22]   νέα καὶ εἴδους εὖ ἔχουσα  ἐπὶ   τῷ θρόνῳ, θεράπαινα δὲ αὐτῇ
[7, 24]   γενείων ἐς ἄλλον παῖδα  ἐπὶ   τῷ κάλλει μετῄει τιμή. ταῦτα
[7, 5]   λουτρὰ τῇ Μακρίᾳ, τὰ μὲν  ἐπὶ   τῷ κλύδωνι ἐν πέτρας χηραμῷ,
[7, 25]   τῆς ὁδοῦ καὶ ἄνδρα εὑρήσεις  ἐπὶ   τῷ μνήματι ἵππῳ παρεστῶτα, ἀμυδρὰν
[7, 22]   βοῦς· ταύτας δὲ αὐτοῦ καταλείπουσιν  ἐπὶ   τῷ ποταμῷ, διότι καὶ πρὸς
[7, 17]   ποταμός τε Λάρισος καὶ Ἀθηνᾶς  ἐπὶ   τῷ ποταμῷ ναός ἐστι Λαρισαίας,
[7, 27]   ἄλλα ἐς πίστιν καὶ ἐλεγεῖον  ἐπὶ   τῷ Πουλυδάμαντι· τροφὲ Πουλυδάμαντος
[7, 9]   μήτε ἄλλῳ συνάξειν, ὅστις μὴ  ἐπὶ   τῷ πράγματι ἐφ´ ὅτῳ ποιεῖται
[7, 5]   σφισι Πύρρου καλούμενον, καὶ λόγον  ἐπὶ   τῷ Πύρρῳ λέγουσι τῷ ποιμένι·
[7, 22]   ἐστι χιτῶνα ἐνδεδυκὼς καὶ χλαμύδα  ἐπὶ   τῷ χιτῶνι φοινικῆν· παρὰ δὲ
[7, 25]   ἐς τὸν Ἄρειον πάγον καὶ  ἐπὶ   τῶν θεῶν αἳ Σεμναὶ καλοῦνται
[7, 16]   πεζὸς στρατὸς ἀθύμως μὲν εἶχεν  ἐπὶ   τῶν ἱππέων τῇ τροπῇ, δεξάμενοι
[7, 17]   ἐς πλεῖστον ἀφικομένην δυνάμεως πόλιν  ἐπὶ   τῶν καλουμένων ἡρώων, ὁμοῦ τῇ
[7, 21]   ἐπὶ παντί γε πράγματι, ἀλλὰ  ἐπὶ   τῶν καμνόντων. κάτοπτρον καλῳδίῳ τῶν
[7, 24]   καὶ εἰ δή τι ἄλλο  ἐπὶ   ὕδατος ῥοαῖς προάγει, καὶ τούτων
[7, 8]   εἵποντο μὲν ἐς Μακεδονίαν καὶ  ἐπὶ   Φίλιππον, μετέσχον δὲ καὶ στρατείας
[7, 8]   ἐς Μακεδόνας δύναμίν τε, ἣν  ἐπὶ   Φιλίππου περιεβάλοντο τοῦ Ἀμύντου, καὶ
[7, 8]   περιεβάλοντο τοῦ Ἀμύντου, καὶ ὡς  ἐπὶ   Φιλίππου τοῦ ὑστέρου τὰ πράγματά
[7, 16]   φρονήματος τῶν Ῥωμαίων, ἐπιτίθενται {τοῖς}  ἐπὶ   φυλακῆς αὐτοῖς τῆς πρώτης, καὶ
[7, 19]   πρότερα ἐγίνοντο. (καταφυγόντων δὲ αὐτῶν  ἐπὶ   χρηστήριον τὸ ἐν Δελφοῖς, ἤλεγχεν
[7, 24]   αὐχμοὶ πρὸ τῶν σεισμῶν συμβαίνουσιν  ἐπὶ   χρόνον πλείονα, καὶ ἀὴρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007