Alphabétiquement     [«   »]
δεύτερος 1
δεχομένων 1
δή 3
δὴ 84
Δηιφόντου 1
δῆλα 3
δῆλά 1
Fréquences     [«    »]
75
79 οὐ
78 πρὸς
84 δὴ
84 κατὰ
86 τοὺς
93 Ἀχαιῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

δὴ


Livre, Chap.
[7, 16]   ἀφιᾶσι τὴν ψυχήν. (οὗτος μὲν  δὴ   ἀγαθὴν δόξαν Ἀθηναίοις καὶ αὑτῷ
[7, 20]   τῶν στοῶν ἐστι. τὸ μὲν  δὴ   ἄγαλμα τοῦ Ἀσκληπιοῦ, πλὴν ἐσθῆτος,
[7, 25]   ἐξ ἐπιδρομῆς ἐστι. τοῖς μὲν  δὴ   ἀγάλμασι ξύλων εἰργασμένοις μέγεθός εἰσιν
[7, 22]   αὐτὸ Μεσσήνιον Σιμύλον· καλεῖται μὲν  δὴ   Ἀγοραῖος, παρὰ δὲ αὐτῷ καὶ
[7, 26]   Ἡρακλέους στάδιοι. ἐπὶ θαλάσσῃ μὲν  δὴ   Αἰγειράταις οὐδέν ἐστιν ἐς μνήμην,
[7, 25]   τοῦ Μελάνθου βασιλεύοντος. μὲν  δὴ   ἄλλος στρατὸς τῶν Πελοποννησίων ἀπεχώρησεν
[7, 19]   (ἐπέδειξε δὲ ἐπὶ πολλῶν τε  δὴ   ἄλλων καὶ ἐν τοῖς Μελανίππου
[7, 14]   εὐθέος πόλεμον ἄρασθαι. (τὸ μὲν  δὴ   ἄνδρα βασιλέα καὶ πόλιν ἀνελέσθαι
[7, 4]   τῷ ἀγάλματι τεκμαίροιτο· ἔστι γὰρ  δὴ   ἀνδρὸς ἔργον Αἰγινήτου Σμίλιδος τοῦ
[7, 19]   καὶ αὐτὸν οἰκῆσαι. μὲν  δὴ   ἄνεμος τὰς ναῦς τοῦ Εὐρυπύλου
[7, 19]   ἐκτὸς γενέσθαι τίθεμαι· μόνον γὰρ  δὴ   ἀνθρώπῳ ψυχῆς ἐστιν ἀντάξιον κατορθῶσαί
[7, 2]   δὲ Κόδρου οὗτος γὰρ  δὴ   ἀπεδέδεικτο Ἰώνων τῶν ἐς Ἔφεσον
[7, 21]   ἀντὶ Καλλιρόης διεργάζεται. μὲν  δὴ   ἀπέδειξεν ἔργον ἀνθρώπων ὧν ἴσμεν
[7, 12]   ἰδίᾳ πρεσβείαν ἀποστέλλειν. (πόλεμός τε  δὴ   ἀπὸ τῶν ἀμφισβητημάτων τούτων Ἀχαιοῖς
[7, 27]   ἐς ὀξὺ ἀνεστηκότος. τοῦτο μὲν  δὴ   ἀπότομον καὶ δι´ αὐτό ἐστιν
[7, 5]   παρὰ σφᾶς κατάξειν. αἱ μὲν  δὴ   ἀσταὶ τῶν γυναικῶν οὐδαμῶς ὑπακούειν
[7, 15]   ἐκέλευσεν ὡς αὐτόν· ἐξεύρητό τε  δὴ   αὐτίκα Πυθέας καὶ ἀναχθεὶς
[7, 16]   διακόσια ἐκέλευσεν ἐκτῖσαι. τούτων μὲν  δὴ   ἄφεσιν παρὰ Ῥωμαίων εὕροντο Ἕλληνες,
[7, 8]   Ἀντιόχου καὶ Σύρων. (ὅσα μὲν  δὴ   Ἀχαιοὶ Μακεδόσιν στρατιᾷ τῇ
[7, 24]   ἀνθρώπων τεκτόνων· δὲ  δὴ   δεύτερος τῶν σεισμῶν ἀπώλειάν τε
[7, 12]   τῶν ἐκ Σπάρτης. (οἱ μὲν  δὴ   δικάζειν Λακεδαιμονίοις ἠξίουν καὶ ὑπὲρ
[7, 23]   Ἥρας ἐστὶν ἄλσος. Ἀθηνᾶς μὲν  δὴ   δύο ἀγάλματα λευκοῦ λίθου· τῆς
[7, 10]   ἔφασκε τῶν ἀνδρῶν. λέγειν τε  δὴ   ἐδόκει παντάπασιν ἄδικα καὶ αὐτὸν
[7, 5]   ἐπὶ τὸ μνῆμα. τὰ μὲν  δὴ   ἐν Ἰωνίᾳ θαύματα πολλά τε
[7, 24]   ἠπιώτατος μέν ἐστιν αὐτῶν, ἢν  δὴ   ἐν κακῷ γε τοσούτῳ ῥᾳστώνην
[7, 1]   Ἀνδροπόμπου συνοίκους ἐξεδέξαντο Ἴωνός τε  δὴ   ἕνεκα καὶ ἔργων ἔπραξε
[7, 15]   Ῥωμαῖοι περὶ Χαιρώνειαν ἐπιφαίνονται· ἔνθα  δὴ   ἐπελάμβανε τοὺς Ἀρκάδας ἐκ θεῶν
[7, 11]   ἀδικοῦσιν ἄνδρες Ὠρωπίους. οἱ μὲν  δὴ   ἐς τὰς Ἀθήνας ἀπέστελλον ὁμήρους
[7, 20]   ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες" τὰ μὲν  δὴ   ἐς τὸ κρανίον τοῦ βοὸς
[7, 10]   εἴκειν σφίσιν ἐδόκει. ~(τότε μὲν  δὴ   ἐς τοσοῦτο ἐπράχθη· τολμημάτων δὲ
[7, 20]   λάρνακα ἱερεύς. αὕτη μὲν  δὴ   νὺξ γέρας τοῦτο εἴληφε,
[7, 23]   τε ἄλλα Ἑλλήνων βέλτιον καὶ  δὴ   καὶ Ἀσκληπιῷ πατέρα μὲν σφᾶς
[7, 7]   τῆς ἐκείνου συνέβη. Κλεομένους μὲν  δὴ   καὶ αὖθις ἐν λόγοις τοῖς
[7, 18]   Λαφρίας ἔδωκε τὸ ἄγαλμα,  δὴ   καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι ἐν
[7, 8]   τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν. (ταῦτα μὲν  δὴ   καὶ ἐς πλέον ἐπέξεισιν αὖθίς
[7, 21]   ἐγένοντο ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ  δὴ   καὶ Κόρεσος, ὃν ἀνθρώπων μάλιστα
[7, 14]   μᾶλλον ἀτυχία καλοῖτο.  δὴ   καὶ Κριτόλαον καὶ Ἀχαιοὺς ἔβλαψε.
[7, 3]   Ἑλληνικοῦ καὶ τούτοις εἰσὶ γὰρ  δὴ   καὶ οἱ Πάμφυλοι τῶν μετὰ
[7, 18]   τῶν ἐκ Καλυδῶνος λαφύρων καὶ  δὴ   καὶ τῆς Λαφρίας ἔδωκε τὸ
[7, 24]   περιέλαβεν ἐν κύκλῳ πᾶσαν· καὶ  δὴ   καὶ τὸ ἄλσος τοῦ Ποσειδῶνος
[7, 5]   ἔτι οἱ ἐπιχώριοι φυλάσσουσι· καὶ  δὴ   καὶ τὸν ἁλιέα οἱ αὐτοὶ
[7, 8]   τὸ ἧττον ἠνέγκατο, ἀλλ´ ἅτε  δὴ   κατὰ δύναμιν ἀγωνισάμενος αὐτὸς οὗτος
[7, 12]   τὸν Δίαιον λόγοις. αἱ μὲν  δὴ   κατὰ τὰ αὐτὰ αἱ πόλεις
[7, 3]   ἐς δὲ τὴν νῆσον διέβησαν  δὴ   κατὰ τὸ Περσῶν δέος. Ἀλέξανδρος
[7, 24]   κῦμα τὴν Ἑλίκην. (τοιοῦτό γε  δὴ   κατέλαβεν, {καὶ} ἕτερον τὴν ἰδέαν,
[7, 16]   δὲ αὐτοχειρὶ τὴν γυναῖκα, ἵνα  δὴ   μὴ γένοιτο αἰχμάλωτος, τελευτᾷ πιὼν
[7, 7]   δὲ ἐς ὄλεθρον ἀνθρώποις,  δὴ   μὲν τοῦ Ἀμύντου Φίλιππος
[7, 2]   Πυθία βασιλείαν τὴν Ἀθηναίων. οὕτω  δὴ   Νειλεὺς καὶ οἱ λοιποὶ
[7, 6]   ἔργου τοῦ Πλαταιᾶσι· δῆλα γὰρ  δὴ   ὅτι ἐπὶ τῷ ἀναθήματι τῷ
[7, 11]   ὀπίσω τοὺς ὁμήρους. (χρόνος τε  δὴ   οὐ πολὺς μεταξὺ ἤνυστο,
[7, 23]   τὴν ἱερωσύνην ἔχῃ, ἄλλῳ γε  δὴ   οὐδενὶ ἔστι θεάσασθαι. Διονύσου δὲ
[7, 2]   (ἐκ δὲ τῆς Ἑλλάδος τρίτος  δὴ   οὗτος στόλος ὑπὸ βασιλεῦσιν ἀλλοίοις
[7, 3]   τῶν ἐν Ἰωνίᾳ πόλεων ὅσους  δὴ   παρὰ ἑκάστων ἐπεισήγαγεν Ἐρυθραίοις συνοίκους.
[7, 12]   καὶ Μεναλκίδᾳ Λακεδαιμονίους· τοὺς μὲν  δὴ   παρῆγεν Δίαιος ὡς τὰ
[7, 6]   ἐπὶ Κεγχρέαις θάλασσαν. (τοῦτο μὲν  δὴ   Πελοποννησίων ἦν τότε ἁπάντων βούλευμα·
[7, 19]   μετὰ τὴν θέαν· τὰ μὲν  δὴ   πλείονα ἐμαίνετο, ὀλιγάκις δὲ ἐγίνετο
[7, 18]   βωμοῦ τοὺς ἀναβασμούς. (πρῶτα μὲν  δὴ   πομπὴν μεγαλοπρεπεστάτην τῇ Ἀρτέμιδι πομπεύουσι,
[7, 12]   μεταδώσει τῶν λημμάτων. τὰ μὲν  δὴ   πρῶτα ἀναβολαῖς καὶ ἀπάταις ἐχρῆτο
[7, 16]   ὑπὸ τοῦ θυμοῦ, πρίν γε  δὴ   Ῥωμαίων λογάδες χίλιοι προσπεσόντες κατὰ
[7, 3]   Λυσίμαχος ἀνάστατον τὴν πόλιν, ἵνα  δὴ   συντέλεια ἐς μέγεθος τῇ Ἐφέσῳ
[7, 13]   καὶ Ἀχαιοῖς γενέσθαι. (οἱ μὲν  δὴ   τὰ ἐντεταλμένα Δαμοκρίτῳ καὶ Ἀχαιοῖς
[7, 11]   συλλόγου τοῦ Ἀχαιῶν. (ὁ μὲν  δὴ   τὰ ἐντεταλμένα ἐποίει, Ἀθηναίων δὲ
[7, 22]   ἐπιτηδείας θηρεύουσιν ἀνθρώποις. πυθέσθαι μὲν  δὴ   τὰ ὀνόματα αὐτῶν οὐκ εἴχομεν·
[7, 8]   ἀνδράσιν ἠῴοις τε" Ῥωμαῖοί τε  δὴ   τὰ πρὸς ἑσπέραν νεμόμενοι τῆς
[7, 5]   τὴν σχεδίαν καθέλκουσιν. ἔσοδός τε  δὴ   ταῖς Θρᾴσσαις ἐς τὸ Ἡράκλειόν
[7, 22]   τῆς χώρας μεθιστᾶσι πλήν γε  δὴ   τὰς βοῦς· ταύτας δὲ αὐτοῦ
[7, 12]   συνεδρίῳ τῷ Ἀχαιῶν. μὲν  δὴ   ταῦτα ἀπεκρίνατο· Δίαιος δὲ οὐ
[7, 10]   τε καὶ Περσέως. μὲν  δὴ   ταῦτα ἔλεγεν ὑπὸ διδασκαλίᾳ Καλλικράτους·
[7, 15]   ὑπισχνεῖτο ὀργὴν γενήσεσθαι. ἅμα τε  δὴ   ταῦτα ἐπεκηρυκεύετο καὶ ἤλαυνεν ἐκ
[7, 6]   ἐς τὴν Ἀσίαν. οὗτοί τε  δὴ   τηνικαῦτα ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς ἐδυνάστευον
[7, 19]   τῇ θεῷ θύειν. ταύτης μὲν  δὴ   τῆς θυσίας ἕνεκα ποταμὸς
[7, 20]   Ἄττης ἔχει τιμάς. τούτου μὲν  δὴ   {τὸ} ἄγαλμα οὐδὲν ἀποφαίνουσι· τὸ
[7, 24]   καὶ Σωτηρίας ἱερόν. ἰδεῖν μὲν  δὴ   τὸ ἄγαλμα οὐδενὶ πλὴν τῶν
[7, 12]   ἀποστερεῖν ἐκ τοῦ εὐθέος. (βεβαιοῖ  δὴ   τὸ λεγόμενον ὡς ἄρ´ ἦν
[7, 27]   δὲ ἐφ´ ἡμῶν. ἔστι μὲν  δὴ   τὸ Ποσείδιον τοῦτο ὑπὸ τὸ
[7, 19]   τὰ ἐς τὴν λάρνακα εἰ  δὴ   τοιαῦτα ἦν πείθομαι οὔτε τὰ
[7, 20]   τῶν ἐν Ἕλλησι, πλήν γε  δὴ   τοῦ Ἀθήνῃσι· τοῦτο γὰρ μεγέθει
[7, 6]   ἐπεὶ δὲ Γαλάται ναυσὶν ὅντινα  δὴ   τρόπον διαβεβήκεσαν ἐς τὴν Ἀσίαν,
[7, 20]   εἴληφε, καταβαίνουσι δὲ καὶ ὁπόσοι  δὴ   τῶν ἐπιχωρίων παῖδες ἐπὶ τὸν
[7, 16]   ἄγων παρὰ Ἀττάλου. (Μόμμιος μὲν  δὴ   τῶν τε ἐξ Ἰταλίας τινὰς
[7, 10]   Ῥωμαίοις ὑπέχειν κρίσιν. μὲν  δὴ   ὑπὸ συνειδότος ἐπαρρησιάζετο ἀγαθοῦ· (ὁ
[7, 2]   παῖδα ἔσχον οἰκιστάς. Πριηνεῖς μὲν  δὴ   ὑπὸ Ταβούτου τε τοῦ Πέρσου
[7, 8]   ὁμοῦ Μετέλλῳ κρινοῦντες. (ἔργῳ μὲν  δὴ   Φίλιππός τε αὐτὸς καὶ
[7, 10]   σφᾶς καταγινώσκειν εἰκὸς εἶναι. (ἔνθα  δὴ   ὡς ἠλέγχετο Ῥωμαῖος, ἀπετόλμησεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007