Alphabétiquement     [«   »]
Κασσάνδρου 1
Κασταλίου 1
κατ´ 11
κατὰ 84
κατά 1
καταβαίνουσι 1
καταβάλλει 1
Fréquences     [«    »]
84 δὴ
79 οὐ
78 πρὸς
84 κατὰ
86 τοὺς
93 Ἀχαιῶν
95 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

κατὰ


Livre, Chap.
[7, 11]   πρὸς τὴν Μεναλκίδου γνώμην ἐκεκύρωτο  κατὰ   Ἀθηναίων ἀμύνειν Ὠρωπίοις. καί τις
[7, 3]   οἵτινές τε ἀνθρώπων ὄντες καὶ  κατὰ   αἰτίαν ἥντινα ἥκουσι λαμβάνει μὲν
[7, 27]   πόλις ἐστὶν ἐπὶ λόφου  κατὰ   ἄκραν τὴν κορυφὴν ἐς ὀξὺ
[7, 25]   Τίρυνθι ὑπὸ τῶν Κυκλώπων καλουμένων,  κατὰ   ἀνάγκην δὲ ἐκλείπουσι Μυκηναῖοι τὴν
[7, 5]   Ἡρακλείῳ δὲ τῷ ἐν Ἐρυθραῖς  κατὰ   ἀρχαιότητα· τὸ δὲ ἄγαλμα οὔτε
[7, 22]   χηραμῶν ἐντός, καὶ ὁπόσοις ἂν  κατὰ   γνώμην ᾖ, καὶ ἐγκαθεύδουσι. (περίβολος
[7, 7]   ἐπιτεταγμένα ἐχρῆτο, τάδε δὲ οὐ  κατὰ   γνώμην οἱ τὴν Ῥωμαίων ἐστὶν
[7, 8]   οὔσας πρὸς Ῥωμαίους καὶ οὐ  κατὰ   γνώμην ὑπὸ Μακεδόνων ἀρχομένας· προεωρῶντο
[7, 4]   οὗτος Σμῖλίς ἐστιν ἡλικίαν  κατὰ   Δαίδαλον, δόξης δὲ οὐκ ἐς
[7, 7]   Χαλκὶς πρὸς τῷ Εὐρίπῳ,  κατὰ   δὲ Θεσσαλῶν τε αὐτῶν καὶ
[7, 3]   τὴν χώραν δὲ οὐ πολέμῳ,  κατὰ   δὲ ὁμολογίαν λαμβάνουσι παρὰ Κυμαίων·
[7, 25]   εἰργασμένοις μέγεθός εἰσιν οὐ μεγάλοι,  κατὰ   δὲ τὴν ἔσοδον ἐς τὸ
[7, 6]   μεγίστη τοῦ Ἑλληνικοῦ μοῖρα ἦσαν·  κατὰ   δὲ τὴν Ξέρξου καὶ Μήδων
[7, 27]   ἐπὶ τῇ κεφαλῇ πῖλον εἰργασμένον.  (κατὰ   δὲ τὴν ὁδὸν ἐς αὐτὴν
[7, 10]   πατρίδας ἐγχειρίζοντες Λυσάνδρῳ τὰς ἑαυτῶν.  κατὰ   δὲ τὴν Φιλίππου βασιλείαν τοῦ
[7, 21]   τοῦ ναοῦ λίθων ἀνέστηκεν αἱμασιά,  κατὰ   δὲ τὸ ἐκτὸς κάθοδος ἐς
[7, 27]   δὲ ἄνδρες τῶν ἐπιχωρίων εἰσὶ  κατὰ   δόξαν γένους μάλιστα αἱρούμενοι. τοῦ
[7, 8]   ἧττον ἠνέγκατο, ἀλλ´ ἅτε δὴ  κατὰ   δύναμιν ἀγωνισάμενος αὐτὸς οὗτος
[7, 16]   τῆς Ἑλλάδος, καὶ συνέδριά τε  κατὰ   ἔθνος ἀποδιδόασιν ἑκάστοις τὰ ἀρχαῖα
[7, 16]   τῇ ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι· συνέδριά τε  κατὰ   ἔθνος τὰ ἑκάστων, Ἀχαιῶν καὶ
[7, 17]   κάλλους οἱ μετῆν πλέον  κατὰ   εἶδος ἀνθρώπου, ἐνταῦθα τοῦ παιδὸς
[7, 22]   δέ σφισι πηλοῦ πεποιημένα· τούτοις  κατὰ   ἔτος ἑορτὴν ἄγουσιν, οὐδέν τι
[7, 24]   Ἀγελάδα τέχνη τοῦ Ἀργείου. τούτοις  κατὰ   ἔτος ἱερεῖς αἱρετοὶ γίνονται, καὶ
[7, 20]   ἐναγίζουσι δὲ καὶ τῷ Πρευγένει  κατὰ   ἔτος, ὡσαύτως δὲ καὶ Πατρεῖ,
[7, 2]   πολλῷ δὲ πρεσβύτερα ἔτι  κατὰ   Ἴωνας τὰ ἐς τὴν Ἄρτεμιν
[7, 16]   μετὰ τὴν μάχην ᾕρει τε  κατὰ   κράτος καὶ ἔκαιε Κόρινθον. (τῶν
[7, 6]   Κορινθίων ἰσθμὸν ἐκ θαλάσσης τῆς  κατὰ   Λέχαιον ἀποτειχίσειαν ἐς τὴν ἑτέραν
[7, 17]   Ὀλυμπίᾳ περὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν ὀλυμπιάδα  κατὰ   μάντευμα ἐκ Δελφῶν ἀξιωθέντι, ἐπίγραμμά
[7, 4]   Ἄμφικλος τῆς ἐν Εὐβοίᾳ  κατὰ   μάντευμα ἐκ Δελφῶν. Ἕκτωρ δὲ
[7, 6]   πόλεμον τοιάδε ἦν τοῖς Ἀχαιοῖς.  κατὰ   μὲν τὴν ἐς Ἴλιον ἐπιστρατείαν
[7, 8]   φρουρὰς κατὰ ὁμολογίαν πρὸς Ῥωμαίους  (κατὰ   μέντοι τοῦ λόγου τὸ εὐπρεπὲς
[7, 17]   μάλιστα κατῆλθεν Ἑλλάς, λυμανθεῖσα  κατὰ   μέρη καὶ διαπορθηθεῖσα ἐξ ἀρχῆς
[7, 8]   ἐξήγαγεν ἐξ ἁπασῶν τὰς φρουρὰς  κατὰ   ὁμολογίαν πρὸς Ῥωμαίους (κατὰ μέντοι
[7, 20]   Πρευγένην τῆς Λιμνάτιδος τὸ ἄγαλμα  κατὰ   ὄψιν ὀνείρατος λέγουσιν ἐκ Σπάρτης,
[7, 8]   Μέτελλον καὶ ὅσοι σὺν Μετέλλῳ  κατὰ   πρεσβείαν ἧκον ἐκ Ῥώμης. ἀφίκοντο
[7, 25]   στρατείας ἕνεκα ἔτυχον  κατὰ   πρόφασιν ἀλλοίαν, μόνοι τε οὗτοι
[7, 15]   ἐς τὴν πόλιν ὑπ´ αὐτῶν  κατὰ   συγγένειαν δή τινα παλαιὰν ἐδέχθησαν·
[7, 3]   τε καὶ Παμφύλων, Λυκίων μὲν  κατὰ   συγγένειαν τὴν Κρητῶν καὶ γὰρ
[7, 25]   παρέξεισι. παρὰ τούτους σύνοικοι Μυκηναῖοι  κατὰ   συμφορὰν ἀφίκοντο ἐκ τῆς Ἀργολίδος.
[7, 10]   Φιλίππου πρὸς Ῥωμαίους ἄγοντι εἰρήνην  κατὰ   συνθήκας, ἃς πατήρ οἱ
[7, 7]   ἐν κοινῷ, ἰδίᾳ δὲ ἑκάστων  κατὰ   σφᾶς συνισταμένων, οἱ Ἀχαιοὶ μάλιστα
[7, 12]   Δίαιον λόγοις. αἱ μὲν δὴ  κατὰ   τὰ αὐτὰ αἱ πόλεις ἐποιοῦντο
[7, 19]   τὴν λάρνακα· τὰ δὲ ἄλλα  κατὰ   τὰ αὐτὰ εἰρήκασι καὶ οὗτοι.
[7, 24]   τῆς γῆς, προσημαίνειν θεὸς  κατὰ   τὰ αὐτὰ ὡς τὸ ἐπίπαν
[7, 19]   ἀποδιδούσης καὶ νόσοι σφίσιν οὐ  κατὰ   τὰ εἰωθότα καὶ ἀπ´ αὐτῶν
[7, 7]   τὰ μὲν ἄλλα τοῖς πράγμασι  κατὰ   τὰ ἐπιτεταγμένα ἐχρῆτο, τάδε δὲ
[7, 16]   δὴ Ῥωμαίων λογάδες χίλιοι προσπεσόντες  κατὰ   τὰ πλάγια ἐς τελέαν τοὺς
[7, 11]   ἀπαιτήσοντας καὶ φρουράν σφισιν ἐξάγειν  κατὰ   τὰ συγκείμενα ἐροῦντας· Ἀθηναῖοι δὲ
[7, 7]   γε οὐ πατρόθεν οἱ Ῥωμαῖοι  κατὰ   ταὐτὰ Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τρία
[7, 24]   ὑπὸ ἑκάτερον μάλιστα τὸν καρπόν.  κατὰ   ταὐτὰ οὖν καὶ τὸν σεισμὸν
[7, 25]   ἐδύνατο ὑπὸ Ἀργείων, (ἐτετείχιστο γὰρ  κατὰ   ταὐτὰ τῷ ἐν Τίρυνθι ὑπὸ
[7, 20]   εἰσι. τῆς δὲ ἀγορᾶς ἄντικρυς  κατὰ   ταύτην τὴν διέξοδον τέμενός ἐστιν
[7, 10]   λόγου παρὰ Ἀχαιοῖς οὕτως" ἔφη  κατὰ   τὴν αἰτίαν ἔχει ταύτην· ἐστρατήγησα
[7, 9]   θανάτου συναιτίους γενέσθαι νομισθέντας καὶ  κατὰ   τὴν αἰτίαν ταύτην ὑπὸ Ἀχαιῶν
[7, 5]   μεσαίτατον. ἐπεὶ δὲ σχεδία  κατὰ   τὴν ἄκραν ἔσχεν, ἐνταῦθα πολὺν
[7, 14]   Θεαρίδαν· ὡς δὲ ἀπῆλθον, ἐντυχόντες  κατὰ   τὴν ἄνοδον Ῥωμαίων πρέσβεσιν ἐπὶ
[7, 20]   τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, πύλη  κατὰ   τὴν ἔξοδόν ἐστι ταύτην, καὶ
[7, 2]   τὸ μαντεῖόν ἐστιν ἀρχαιότερον  κατὰ   τὴν Ἰώνων ἐσοίκησιν, πολλῷ δὲ
[7, 3]   ἐς τὴν Ἀσίαν, καὶ ὡς  κατὰ   τὴν Κλάρον ἐγένοντο, ἐπεξίασιν αὐτοῖς
[7, 2]   τύχῃ τοιᾷδε ἐξέλιπον τὴν πόλιν.  (κατὰ   τὴν Μυουσίαν χώραν θαλάσσης κόλπος
[7, 27]   ἐς Πελλήνην ἄγαλμά ἐστιν Ἑρμοῦ  κατὰ   τὴν ὁδόν, ἐπίκλησιν μὲν Δόλιος,
[7, 12]   βουλῆς. καὶ αὐτῶν μὲν  κατὰ   τὴν ὁδὸν Καλλικράτης τελευτᾷ νόσῳ,
[7, 26]   δύο καὶ ἑβδομήκοντα ἀπὸ τοῦ  κατὰ   τὴν ὁδὸν τὴν Βουραϊκήν εἰσιν
[7, 2]   ἐς ἐμὲ ἔτι τὸ μνῆμα  κατὰ   τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ τοῦ
[7, 5]   Οἰνοπίωνος τὰ ἔργα· Σαμίοις δὲ  κατὰ   τὴν ὁδὸν τὴν ἐς τὸ
[7, 3]   ἐκομίσθησαν ἐς Δελφούς· Τειρεσίαν δὲ  κατὰ   τὴν πορείαν τὸ χρεὼν ἐπέλαβεν
[7, 4]   τοῦ Κωκάλου τῶν θυγατέρων ἐσπουδάσθη  κατὰ   τὴν τέχνην, ὡς καὶ θάνατον
[7, 11]   σφᾶς Ἀθηναίοις ἐς Ὠρωπίους ζημίαν  κατὰ   τῆς βλάβης ἧς ἦρξαν τὴν
[7, 7]   πόλεις φρουραῖς ὁρμητήρια εἶναί οἱ  κατὰ   τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὠνόμαζε δὲ
[7, 25]   γὰρ εἶναι νίκην ἔτι σφίσι  κατὰ   τὸ ἐκ Δελφῶν μάντευμα ἤλπιζον·
[7, 13]   Μακεδονίᾳ πόλεμος ἔμελλεν ὡς ῥᾷστα  κατὰ   τὸ ἐπιτηδειότατον Ῥωμαίοις κριθήσεσθαι· (Μέτελλος
[7, 25]   γὰρ τὸ μὲν τεῖχος ἁλῶναι  κατὰ   τὸ ἰσχυρὸν οὐκ ἐδύνατο ὑπὸ
[7, 3]   δὲ τὴν νῆσον διέβησαν δὴ  κατὰ   τὸ Περσῶν δέος. Ἀλέξανδρος δὲ
[7, 15]   ἐς Σκάρφειαν τὴν Λοκρῶν, οὐδὲ  κατὰ   τὸ στενὸν τὸ Ἡρακλείας τε
[7, 15]   ἄγνωστός τε καὶ ἄπυστος οἰχήσεσθαι  κατὰ   τοῦ βυθοῦ. (ἐς μὲν οὖν
[7, 21]   γε ἐν ἵππων ἄθλοις Μενελάῳ  κατὰ   τοῦ θεοῦ τούτου πρόκλησιν περιέθηκεν
[7, 13]   τῶν ἀνδρῶν προεροῦντας μένειν, οἳ  κατὰ   τοῦτο ἦσαν ἀπεσταλμένοι Λακεδαιμονίοις δικασταὶ
[7, 27]   τῆς χώρας πρὸς Σικυωνίους εἰσί,  κατὰ   τοῦτο ποταμός σφισι Σύθας, ἔσχατος
[7, 21]   λευκοῦ τὰ ἀγάλματα. ~(καὶ Διονύσου  κατὰ   τοῦτο τῆς πόλεώς ἐστιν ἱερὸν
[7, 22]   ἐγκαθεύδουσι. (περίβολος δὲ ἀγορᾶς μέγας  κατὰ   τρόπον τὸν ἀρχαιότερόν ἐστιν ἐν
[7, 3]   Σαρπηδόνι ὁμοῦ ἔφυγον Καρῶν δὲ  κατὰ   φιλίαν ἐκ παλαιοῦ πρὸς Μίνω,
[7, 9]   ὕστερος καί τι καὶ φρόνημα  κατὰ   φιλίαν προσειληφὼς τὴν Φιλοποίμενος, λόγῳ
[7, 18]   διέβησαν ἐς Αἰτωλίαν Ἀχαιῶν μόνοι  κατὰ   φιλίαν τὴν Αἰτωλῶν, τὸν πόλεμόν
[7, 18]   τινῶν ἐκλείπουσιν· οἱ δὲ ἄλλοι  κατὰ   χώραν ὑπὸ φιλεργίας ἐσκεδάσθησαν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007