Alphabétiquement     [«   »]
Δαρείου 1
δάφναι 1
δὲ 851
δέ 41
δεηθεῖσιν 1
δεήσεις 1
δεήσεσί 1
Fréquences     [«    »]
41 αὐτῷ
39 Ἀχαιοῖς
38 ὄνομα
41 δέ
42 αὐτῶν
43 οὐκ
43 τότε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

δέ


Livre, Chap.
[7, 15]   πόλεων τοὺς ἐν ἡλικίᾳ· ἐγένετο  δέ,   ἀναμεμιγμένων ὁμοῦ καὶ οἰκετῶν, τὸ
[7, 25]   ἐκείνων ἐναγεῖς τῆς θεοῦ. Λακεδαιμονίοις  δέ,   ἀποκτείνασι καὶ τούτοις ἄνδρας ἐς
[7, 22]   ἐκείνῳ τις ἐγένετο οἰκιστής. (Τρίτεια  δέ,   Ἀχαιῶν καὶ αὕτη πόλις, ἐν
[7, 22]   ἐσθῆτα ὑφαίνουσι τὴν ἄλλην. ~(Φαραὶ  δέ,   Ἀχαιῶν πόλις, τελοῦσι μὲν ἐς
[7, 2]   Διονύσου ναὸς λίθου λευκοῦ· Μυουσίοις  δέ   γε κατέλαβεν ἐοικότα καὶ Ἀταρνείτας
[7, 21]   ἐς δὶς τῶν ἀνδρῶν· Ἀφροδίτης  δέ,   εἴπερ ἄλλαις γυναιξί, μέτεστι καὶ
[7, 21]   Πατρεῦσι γυναικὸς ἐπιχωρίας τέμενος. Διονύσου  δέ   ἐστιν ἐνταῦθα ἀγάλματα, ἴσοι τε
[7, 20]   οὕτω δρᾶν καθέστηκε, τοῦ περιβόλου  δέ   ἐστιν ἐντὸς τῆς Λαφρίας καὶ
[7, 22]   μὲν τὸ τετράγωνον σχῆμα, μεγέθει  δέ   ἐστιν οὐ μέγας. καὶ αὐτῷ
[7, 16]   παντὸς εἶναι στρατεύματος φυλακήν· Ἀχαιοὶ  δέ,   ἐχόντων ἀφυλακτότερον ὑπὸ φρονήματος τῶν
[7, 26]   τε καὶ αἰπεινὴν Δονόεσσαν" Πεισίστρατον  δέ,   ἡνίκα ἔπη τὰ Ὁμήρου διεσπασμένα
[7, 7]   ἐπίεζε καὶ λῃστῶν καταδρομαῖς· (ἐμνημόνευσε  δέ   μοι καὶ πρότερον λόγος
[7, 10]   αἴτιοι Μακεδόνων ἐσαχθῆναι φρουράς. βεβαιοῖ  δέ   μοι καὶ τόδε τὸν λόγον·
[7, 6]   ἂν καὶ Ἀχαιοῖς γεγράφθαι. δοκεῖν  δέ   μοι τὰς πατρίδας τε ὑπολειφθέντες
[7, 6]   Πρευγένης καὶ υἱός, ὄνομα  δέ   οἱ ἦν Πατρεύς· καί σφισιν
[7, 4]   κατᾶραι ναυσὶν ἐκ Κρήτης, ἕπεσθαι  δέ   οἱ καὶ τοὺς παῖδας Τάλον
[7, 1]   ἐγένετο ἐνταῦθα τελευτή, τῶν  δέ   οἱ παίδων Ἀχαιὸς μὲν ἐκ
[7, 5]   ὑπὸ νόσου τοὺς ὀφθαλμούς, ὄνομα  δέ   οἱ Φορμίων ἦν, οὗτος
[7, 21]   ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι" (Πάμφως  δέ,   ὃς Ἀθηναίοις τοὺς ἀρχαιοτάτους τῶν
[7, 16]   ἐμὲ ἔτι λάφυρα Κορίνθια. (πόλεων  δέ,   ὅσαι Ῥωμαίων ἐναντία ἐπολέμησαν, τείχη
[7, 24]   ἐς τὸ ἐξ ἀρχῆς· δοκοὶ  δέ,   ὅσας ἐκτὸς ὀλισθεῖν ἐποίησεν
[7, 19]   αὐτὴν παρὰ τοῦ πατρός. ἕπεται  δέ   πως τῷ γήρᾳ τά τε
[7, 21]   δὲ τὰ λοιπὰ εἴργασται. (ἔστι  δέ   σφισι καὶ ἄλσος ἐπὶ θαλάσσῃ,
[7, 18]   ἄνδρας ἐς τὰς Πάτρας, προσσυνῴκισε  δέ   σφισι καὶ Ἀχαιοὺς τοὺς ἐκ
[7, 24]   πιεῖν ἐκ πηγῆς ἡδύ. ἔστι  δέ   σφισι καὶ Σωτηρίας ἱερόν. ἰδεῖν
[7, 24]   ἁγιώτατον Ποσειδῶνος ἦν Ἑλικωνίου. διαμεμένηκε  δέ   σφισι, καὶ ὡς ὑπὸ Ἀχαιῶν
[7, 22]   ἱερὸν καλουμένων Μεγίστων θεῶν, ἀγάλματα  δέ   σφισι πηλοῦ πεποιημένα· τούτοις κατὰ
[7, 21]   ἐς τὸ κάτοπτρον βλέπουσι· τὸ  δέ   σφισι τὸν νοσοῦντα ἤτοι ζῶντα
[7, 9]   ἀναβῆναι πείθουσιν ἐς Ῥώμην· σὺν  δέ   σφισιν ἀνεληλυθότες καὶ αὐτοὶ γενέσθαι
[7, 2]   ἦν τῶν ποδῶν χωλός· δόξαν  δέ   σφισιν ἀνενεγκεῖν ἐς τὸ χρηστήριον
[7, 9]   μεταχειρίζεσθαι τὰ ἐν Λακεδαίμονι. οἱ  δέ   σφισιν ἀπεκρίναντο μήτε ἐκείνοις Ἀχαιοὺς
[7, 9]   βουλὴν προθυμότατα ἐνέκειντο Ἀχαιοῖς· Ἀχαιοὶ  δέ   σφισιν ἀπελθοῦσιν ἐπιβάλλουσιν ἐν τῷ
[7, 1]   οὐ μεταβολὴ τοῦ ὀνόματος, προσθήκη  δέ   σφισιν ἐγένετο· Αἰγιαλεῖς γὰρ ἐκαλοῦντο
[7, 10]   ἅπαν ἐποίει Ῥωμαίοις ὑποχειρίους. ἀρχὴ  δέ   σφισιν ἐγίνετο κακῶν Περσεὺς καὶ
[7, 3]   μέγεθος τῇ Ἐφέσῳ γένοιτο· χώρα  δέ   σφισιν ἔς τε τὰ λοιπά
[7, 5]   Ἀττικῶν τοῖς ἀρχαιοτάτοις ἐμφερές, εἰ  δέ   τι καὶ ἄλλο, ἀκριβῶς ἐστιν
[7, 23]   ἀποδέχεσθαι μὲν τὰ εἰρημένα, οὐδὲν  δέ   τι Φοινίκων μᾶλλον καὶ
[7, 10]   οὐδένα ἐς αὐτοὺς παριείς· ἕνα  δέ   τινα ἐξ αὐτῶν ἄνδρα οὐδαμῶς
[7, 26]   ἔλαφοι καὶ ὗς ἄγριοι· (εἰ  δέ   τινα τῶν ἐν Ἕλλησι πολισματίων
[7, 25]   Ἥρας λόγοις ἐποιήσατο μνήμην, οἱ  δέ   τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ
[7, 25]   Βοῦρα ἐν ὄρει κεῖται. τεθῆναι  δέ   φασι τῇ πόλει τὸ ὄνομα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007