Alphabétiquement     [«   »]
ζῴων 1
69
1
ἡ 75
1
2
4
Fréquences     [«    »]
68 γὰρ
69
67 παρὰ
75 ἡ
78 πρὸς
79 οὐ
84 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII


Livre, Chap.
[7, 26]   καὶ ἄγαλμα ἐνταῦθα ἀρχαῖον, Ἰφιγένεια     Ἀγαμέμνονος, ὡς οἱ Αἰγειρᾶταί φασιν·
[7, 25]   ὁμοίως ἐστὶν ἀρχαῖον. γυνὴ δὲ     ἀεὶ τὴν ἱερωσύνην λαμβάνουσα ἁγιστεύει
[7, 26]   ἐκάλουν τῷ ἀρχαίῳ. παρείχετο δὲ     Αἴγειρα ἐς συγγραφὴν ἱερὸν Διὸς
[7, 4]   ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος     ἀπαντικρὺ τοῦ Μίμαντος. Ἄσιος δὲ
[7, 18]   ἐντός οἱ τοῦ περιβόλου καὶ     Ἀρόη γένηται, ὄνομα ἔθετο ἀφ´
[7, 17]   (χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐς Νέρωνα     βασιλεία περιῆλθεν Ῥωμαίων, καὶ
[7, 12]   σὺν κόσμῳ. (καί σφισιν ἀπεκρίνατο     βουλὴ ἀποστέλλειν πρέσβεις, οἳ κρινοῦσιν
[7, 7]   ἕνεκα ἐμοὶ δοκεῖν, ἐπεὶ ἐπύθετο     βουλή, ἀποστέλλουσιν Ὀτιλίῳ διάδοχον τῆς
[7, 11]   πεντακόσια τάλαντα ἐπιβάλλουσι, Ῥωμαίων δὲ     βουλὴ δεηθεῖσιν Ἀθηναίοις ἀφίησι πλὴν
[7, 12]   βουλήν· καταφεύγουσι δὲ αὐτοῖς προεῖπεν     βουλὴ δικάζεσθαι τὰ ἄλλα πλὴν
[7, 9]   συνεδρίῳ θάνατον ζημίαν. (Ῥωμαίων δὲ     βουλὴ πέμπουσιν ἄλλους τε ἄνδρας
[7, 25]   θαλάσσης δὲ ἐν δεξιᾷ {καὶ}     Βοῦρα ἐν ὄρει κεῖται. τεθῆναι
[7, 21]   τεθνεῶτα εἶδεν, μετέπεσε τῇ παιδὶ     γνώμη, καὶ ἐσῄει γὰρ αὐτὴν
[7, 21]   δώρων ὑποσχέσεις παντοίας οὐκ ἐνετρέπετο     γνώμη τῆς παρθένου, ἐκομίζετο ἱκέτης
[7, 6]   ἐναντίον Λεοννάτῳ μαχόμενος ὑπὲρ Ἑλλήνων.  (ἡ   δὲ ἐς Θερμοπύλας ἐπὶ τὴν
[7, 5]   ὁρμίσασθαι πρὸς ἄκρᾳ καλουμένῃ Μεσάτῃ·     δὲ ἔστι μὲν τῆς ἠπείρου,
[7, 5]   καὶ θαλάσσης ἀμιγοῦς ὕδατι ἀλλοίῳ.  (ἡ   δὲ Ἰωνία παρὲξ τῶν τε
[7, 23]   Εἰλειθυίας ἱερόν ἐστιν ἀρχαῖον, καὶ     Εἰλείθυια ἐς ἄκρους ἐκ κεφαλῆς
[7, 17]   δὲ ἀσθενείας τότε μάλιστα κατῆλθεν     Ἑλλάς, λυμανθεῖσα κατὰ μέρη καὶ
[7, 24]   αὐτῷ γενείων ἐς ἄλλον παῖδα     ἐπὶ τῷ κάλλει μετῄει τιμή.
[7, 23]   αἱ δᾷδες, ὅτι Εἰλείθυιά ἐστιν     ἐς φῶς ἄγουσα τοὺς παῖδας.
[7, 25]   τοῦδε ἕνεκα οὐ τοῖς πᾶσιν     ἔσοδος οὐδὲ ἐξ ἐπιδρομῆς ἐστι.
[7, 25]   ὡς τριάκοντα ἐξ Ἑλίκης ὁδὸς     εὐθεῖά ἐστι. προελθόντι δὲ ἀπὸ
[7, 10]   Ἀλεξάνδρῳ δὲ τῷ Φιλίππου παρέσχεν     εὐτυχία μικρὰ ἀνδρῶν προδοτῶν καὶ
[7, 24]   σφισιν ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας     θάλασσα καὶ τὴν Ἑλίκην περιέλαβεν
[7, 27]   ναός ἐστιν Ἀρτέμιδος· τοξευούσης δὲ     θεὸς παρέχεται σχῆμα. ᾠκοδόμηται δὲ
[7, 24]   χάσμα ἀφανισθῆναι· ἐξ ὅτου δὲ  {ἡ   ἰδέα} κατεάγη τοῦ ὄρους, ὕδωρ
[7, 18]   μεγαλοπρεπεστάτην τῇ Ἀρτέμιδι πομπεύουσι, καὶ     ἱερωμένη παρθένος ὀχεῖται τελευταία τῆς
[7, 17]   Ἑλλάδος τὸ Ἀχαϊκόν, καὶ αὐτὸ     κακία τῶν στρατηγησάντων ἐκόλουσεν ἔτι
[7, 26]   τῶν αἰγῶν, καὶ καθότι αὐτῶν     καλλίστη καὶ ἡγουμένη τῶν ἄλλων
[7, 25]   τὴν Κερύνειαν, καὶ δυνατωτέρα τε     Κερύνεια οἰκητόρων πλήθει καὶ ἐς
[7, 24]   δέ, ὅσας ἐκτὸς ὀλισθεῖν ἐποίησεν     κίνησις, ἐπανίασιν αὖθις ἐς τὰς
[7, 7]   μέν γε Πελοποννήσῳ Κόρινθος καὶ     Κορινθίων ἀκρόπολις ἐτετείχιστο, ἐπὶ δὲ
[7, 15]   ἐδέχθησαν· ὡς δὲ τοῖς Φωκεῦσιν     Κριτολάου συμφορὰ καὶ Ἀχαιῶν ἀπηγγέλλετο,
[7, 17]   ἔτεσιν ἔμελλεν οὐ πολλοῖς ὕστερον     Μακεδόνων ἀκμὴ καθαιρήσειν· κατέσκηψε δὲ
[7, 8]   δὴ Φίλιππός τε αὐτὸς καὶ     Μακεδόνων ἀκμὴ καθῄρητο ὑπὸ Ῥωμαίων
[7, 10]   σφισιν ἐγίνετο κακῶν Περσεὺς καὶ     Μακεδόνων ἀρχὴ καταλυθεῖσα ὑπὸ Ῥωμαίων.
[7, 3]   {καὶ} ἄλλοι τε αἰχμάλωτοι καὶ     Μαντὼ τῷ Ἀπόλλωνι ἐκομίσθησαν ἐς
[7, 5]   παρέχεται καὶ ἄλλα ἐς συγγραφήν,     μέν γε Ἐφεσία χώρα τόν
[7, 12]   ψυχῆς ἐν συνεδρίῳ τῷ Ἀχαιῶν.     μὲν δὴ ταῦτα ἀπεκρίνατο· Δίαιος
[7, 21]   ἄλλα ἐκ Δωδώνης μεμαντευμένα ἦν,     μὲν ἱερείου τρόπον ἦκτο ἐπὶ
[7, 26]   ἱερὰ Διονύσου καὶ Ἀρτέμιδός ἐστιν·     μὲν χαλκοῦ πεποίηται, βέλος δὲ
[7, 14]   ποιεῖ τὸ ἔγκλημα· θρασύτης δὲ     μετὰ ἀσθενείας μανία ἂν μᾶλλον
[7, 8]   δὲ ἀνίσχοντα ἥλιον μᾶλλόν τι     Μυσία τέτραπται. ~(τότε δὲ τῷ
[7, 8]   ἦν οἰκεῖα ἐγκλήματα. ἐπεὶ δὲ     Νάβιδος ἐν Σπάρτῃ τυραννὶς κατελέλυτο,
[7, 19]   (καὶ οὕτω τῷ Εὐρυπύλῳ τε     νόσος καὶ τοῖς ἐνταῦθα ἀνθρώποις
[7, 23]   οὔτε ὡς αὐτὸν φοιτήσειν ἔμελλεν     νύμφη, Σέλεμνον δὲ μονωθέντα Ἀργυρᾶς
[7, 20]   ἱερεύς. αὕτη μὲν δὴ     νὺξ γέρας τοῦτο εἴληφε, καταβαίνουσι
[7, 12]   Ῥώμης πρέσβεσι σχολαιτέρα πως ἐγίνετο     ὁδός, ὥστε ἐξαπατᾶν ὑπῆρχεν ἐξ
[7, 21]   ἔχεται Δήμητρος· αὕτη μὲν καὶ     παῖς ἑστᾶσι, τὸ δὲ ἄγαλμα
[7, 21]   δὲ οὐδὲν ἐς σωτηρίαν εὑρίσκετο     παρθένος, δεύτερα ἐπὶ τοὺς θρεψαμένους
[7, 21]   τοσοῦτο εἶχεν ἀπεχθείας ἐς αὐτὸν     παρθένος. (ὡς δὲ τοῦ Κορέσου
[7, 22]   ἀπὸ τοῦ Ἐρινεοῦ· ὁδὸς δὲ     πεζὴ σταδίους τεσσαράκοντα μάλιστα ἐς
[7, 2]   μετέβαλεν ἀπὸ τοῦ Μιλήτου καὶ     πόλις. ἀφίκετο δὲ ἐκ Κρήτης
[7, 27]   χθαμαλωτέρῳ πεπόλισταί σφισιν οὐ συνεχὴς     πόλις, ἐς δὲ μοίρας νενεμημένη
[7, 27]   ἐπὶ τῆς Ἀργοῦς. ~(Πελληνεῦσι δὲ     πόλις ἐστὶν ἐπὶ λόφου κατὰ
[7, 18]   τὴν θυσίαν νομίζουσι, δημοσίᾳ τε     πόλις καὶ οὐχ ἧσσον ἐς
[7, 18]   τοὺς ὀγδοήκοντα ἀφέστηκε σταδίους Πατρέων     πόλις· οὐ πόρρω δὲ αὐτῆς
[7, 25]   οὐ μετὰ πολὺ ἐσείσθη σφίσιν     πόλις συνεχεῖ τε ὁμοῦ καὶ
[7, 7]   Βοιωτοῖς τε καὶ Φωκεῦσι Χαλκὶς     πρὸς τῷ Εὐρίπῳ, κατὰ δὲ
[7, 2]   τὸ ἐν Δελφοῖς, δίδωσι Μέδοντι     Πυθία βασιλείαν τὴν Ἀθηναίων. οὕτω
[7, 19]   χρηστήριον τὸ ἐν Δελφοῖς, ἤλεγχεν     Πυθία Μελάνιππον καὶ Κομαιθώ· καὶ
[7, 14]   ἤδη λόγον, ὡς δίκαια ἡγοῖτο     Ῥωμαίων βουλὴ μήτε Λακεδαιμονίους τελεῖν
[7, 17]   ἐς Νέρωνα βασιλεία περιῆλθεν     Ῥωμαίων, καὶ ἐλεύθερον Νέρων
[7, 2]   θαλάσσῃ πόλεων, Νειλεὺς δὲ καὶ     σὺν αὐτῷ μοῖρα ἐς Μίλητον.
[7, 5]   τοῦτό ἐστι μεσαίτατον. ἐπεὶ δὲ     σχεδία κατὰ τὴν ἄκραν ἔσχεν,
[7, 5]   δὲ ἐς τὴν θάλασσαν ἀφίκετο     σχεδία τὴν Ἰώνων, φασὶν αὐτὴν
[7, 21]   ὑπὸ μέθης ἐγίνοντο ἔκφρονες καὶ     τελευτὴ σφᾶς παραπλῆγας ἐπελάμβανε. καταφεύγουσιν
[7, 1]   οἰκήσαντι αὐτῷ μὲν ἐγένετο ἐνταῦθα     τελευτή, τῶν δέ οἱ παίδων
[7, 24]   τῆς γῆς ἀναπέμπεται· μόνη τε     τοιαύτη κίνησις οὐδὲ τοῦ οἰκισθῆναί
[7, 5]   ἧς καὶ τῶν φυλῶν σφισιν     τρίτη τὸ ὄνομα ἔσχηκεν, ἔστι
[7, 25]   ἀφίκωνται γυναῖκες ἐς ἀμφισβήτησιν πλέονες,     τῷ κλήρῳ λαχοῦσα προτετίμηται. ~(ἐς
[7, 4]   νήσοις εἰσὶν Ἰώνων πόλεις Σάμος     ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος
[7, 5]   ἔχει μὲν ἐπιτηδειότατα ὡρῶν κράσεως     χώρα, ἔχει δὲ καὶ ἱερὰ
[7, 18]   ἦν πόλισμα ἐξ ἀρχῆς μικρὸν     Ὤλενος, μαρτυρεῖ τῷ λόγῳ μου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007