Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόχθων 1
αὐτῷ 41
αὑτῷ 1
αὐτῶν 42
αὑτῶν 1
αὐχμοὶ 1
αὐχοῦντες 1
Fréquences     [«    »]
41 αὐτῷ
39 Ἀχαιοῖς
41 δέ
42 αὐτῶν
43 οὐκ
43 τότε
44 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

αὐτῶν


Livre, Chap.
[7, 11]   τὴν φρουρὰν τότε ἀπάγειν παρ´  αὐτῶν   Ἀθηναίους, ἀποδοῦναι δὲ καὶ ὀπίσω
[7, 2]   ἀποικίαν ἀπεστάλησαν, ἀγαγόντες μὲν καὶ  αὐτῶν   Ἀθηναίων τὸν βουλόμενον, τὸ δὲ
[7, 1]   καὶ ἐπὶ Σελινοῦντα τὸν βασιλέα  αὐτῶν   ἀθροίζοντι ἀγγέλους ἔπεμπεν Σελινοῦς,
[7, 21]   τε Αἰτωλοῖς καὶ τοῖς προσχώροις  αὐτῶν   Ἀκαρνᾶσι καὶ Ἠπειρώταις, αἱ πέλειαι
[7, 17]   ἀνδρὸς ἀποκόπτουσιν. (ὡς δὲ ἀπ´  αὐτῶν   ἀναφῦσα ἀμυγδαλῆ εἶχεν ὡραῖον τὸν
[7, 10]   παριείς· ἕνα δέ τινα ἐξ  αὐτῶν   ἄνδρα οὐδαμῶς ἐς δικαιοσύνην πρόθυμον,
[7, 17]   τὰ μὲν ἀνδρός, τὰ δὲ  αὐτῶν   γυναικός· ὄνομα δὲ Ἄγδιστιν αὐτῷ
[7, 26]   δὲ ἔδησαν πρὸς τοῖς κέρασιν  αὐτῶν   δᾷδας, καὶ ὡς πρόσω νυκτὸς
[7, 14]   δεσμωτήριον, τοὺς ξένους δὲ ἀπ´  αὐτῶν   διακρίνοντες ἠφίεσαν. ἀποστέλλουσι δὲ καὶ
[7, 17]   πρώτῳ γέρας οὐδὲν ἐξαίρετον παρ´  αὐτῶν   ἐγένετο εὕρασθαι· καὶ ἐπὶ τούτῳ
[7, 1]   Δωριέας οἱ Ἀθηναῖοι, μὴ οὐδὲ  αὐτῶν   ἐθέλωσιν ἀπέχεσθαι, ἰσχύος μᾶλλον οἰκείας
[7, 10]   αὐτὰ Ἀχαιῶν τινες ἔπραξαν, ὀνομαστὶ  αὐτῶν   ἑκάστου μνησθῆναι, πρότερον δὲ οὐ
[7, 9]   Ἀχαιούς, ἐπειδὴ ἐς τὸν σύλλογον  αὐτῶν   ἐπελθόντες σὺν ὀργῇ μᾶλλον ἐποιοῦντο
[7, 19]   τὰ πρότερα ἐγίνοντο. (καταφυγόντων δὲ  αὐτῶν   ἐπὶ χρηστήριον τὸ ἐν Δελφοῖς,
[7, 9]   καὶ Ἀλκιβιάδα μηδὲν ἀδίκημα ἐξ  αὐτῶν   ἐς Ἀχαιοὺς εἶναι, Λακεδαιμονίοις τε
[7, 16]   ὡς δὲ τὸ πολὺ ἀπέσωσεν  αὐτῶν   ἐς Κατάνην, ἀνέστρεφεν ὀπίσω τὴν
[7, 13]   ἐναντία Διαίῳ στρατηγεῖν· ἐχόντων δὲ  αὐτῶν   ἔς τε τὴν πᾶσαν πολέμου
[7, 6]   οἱ Ἀχαιοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς  αὐτῶν   ἐσῳκίζοντο πρότερον ἔτι ὑπὸ Ἰώνων
[7, 26]   ἀπὸ τῶν αἰγῶν, καὶ καθότι  αὐτῶν   καλλίστη καὶ ἡγουμένη τῶν
[7, 24]   τοῖς σεισμοῖς. ἠπιώτατος μέν ἐστιν  αὐτῶν,   ἢν δὴ ἐν κακῷ γε
[7, 19]   κατὰ τὰ εἰωθότα καὶ ἀπ´  αὐτῶν   θάνατοι πλείονες τὰ πρότερα
[7, 11]   τοῦ Γάλλου πρεσβείαν ἐπὶ σφῶν  αὐτῶν   ἰδίᾳ παρὰ Ῥωμαίους ἀποστεῖλαι, ἐπετράπη
[7, 12]   πρεσβείαις ἐχρῶντο πρὸς τὰς πόλεις  αὐτῶν   καὶ ἰδίᾳ πρὸς τὸν Δίαιον
[7, 14]   ὄνομα προσγένοιτο ὑπόνοια· τοὺς δὲ  αὐτῶν   καὶ καταφυγεῖν ἔνθα Ὀρέστης ᾤκει
[7, 3]   ἐν τῇ μάχῃ Κολοφωνίων τε  αὐτῶν   καὶ Σμυρναίων ἐστὶν τάφος
[7, 13]   ἐς χιλίους οἱ ἡλικίᾳ μάλιστα  αὐτῶν   καὶ τόλμαις ἀκμάζοντες πίπτουσιν ἐν
[7, 7]   Εὐρίπῳ, κατὰ δὲ Θεσσαλῶν τε  αὐτῶν   καὶ τοῦ Αἰτωλῶν ἔθνους Μαγνησίαν
[7, 16]   καταβάλλει τε ὅσον πέντε ἐξ  αὐτῶν,   καὶ τραύματα ἐπίκαιρα αὐτὸς καὶ
[7, 15]   καὶ ἐς τὴν πόλιν ὑπ´  αὐτῶν   κατὰ συγγένειαν δή τινα παλαιὰν
[7, 16]   νύκτα εὐθύς· ἀπεδίδρασκον δὲ καὶ  αὐτῶν   Κορινθίων οἱ πολλοί. Μόμμιος δὲ
[7, 2]   δόντες καὶ ἀνὰ μέρος παρ´  αὐτῶν   λαβόντες ἐκτὸς ἦσαν πολέμου. ἀφείλετο
[7, 1]   Ἀττικὴν Ἀθηναῖοι καὶ βασιλεὺς  αὐτῶν   Μέλανθος Ἀνδροπόμπου συνοίκους ἐξεδέξαντο Ἴωνός
[7, 12]   ἀντιδικήσοντες ἐπὶ τῆς βουλῆς. καὶ  αὐτῶν   μὲν κατὰ τὴν ὁδὸν
[7, 24]   πολιορκίαν μηχανήμασιν ὁμοίως. (τὸν δὲ  αὐτῶν   ὀλεθριώτατον τοιῷδέ τινι ἐθέλουσιν εἰκάζειν,
[7, 14]   πολλαῖς οἱ Ἀχαιοὶ Λακεδαιμονίων μὲν  αὐτῶν   ὅσους εἶχον συνειληφότες, κατατίθενται σφᾶς
[7, 6]   βαρβάρων, δεινὸν ἔσεσθαί σφισιν ἀπ´  αὐτῶν   οὐδὲν ἤλπιζον, εἰ τὸν Κορινθίων
[7, 22]   πυθέσθαι μὲν δὴ τὰ ὀνόματα  αὐτῶν   οὐκ εἴχομεν· ταφῆναι δὲ ἄνδρα
[7, 3]   Ἰώνων δὲ ἀφικομένων μοῖρα ἐξ  αὐτῶν   πλανωμένη μετεπέμψατο ἡγεμόνα παρὰ Κολοφωνίων
[7, 21]   μέτεστι καὶ ταύταις. βίος δὲ  αὐτῶν   ταῖς πολλαῖς ἐστιν ἀπὸ τῆς
[7, 25]   τινες ἐς Κλεωνὰς ἀποχωροῦσιν ἐξ  αὐτῶν,   τοῦ δήμου δὲ πλέον μὲν
[7, 9]   ἐκπεπτωκότας, τούτους τε καὶ Ἀχαιῶν  αὐτῶν   τοὺς φεύγοντας ἀναβῆναι πείθουσιν ἐς
[7, 25]   ταύρου δοκιμάζονται· δ´ ἂν  αὐτῶν   τύχῃ μὴ ἀληθεύουσα, αὐτίκα ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007