Alphabétiquement     [«   »]
πόλεως 8
πόλεώς 4
Πολιάδος 1
πόλιν 36
πολιορκίᾳ 1
πολιορκίαν 2
πολιορκοῦντες 1
Fréquences     [«    »]
36 ἐνταῦθα
36 μάλιστα
32 σφᾶς
36 πόλιν
37 ἱερὸν
38 ἄγαλμα
38 Ἀχαιοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

πόλιν


Livre, Chap.
[7, 7]   ἐπῆγον. Πελλήνην μέν γε Ἀχαιῶν  πόλιν   Ἆγις εἷλεν Εὐδαμίδου βασιλεύων
[7, 14]   μὲν δὴ ἄνδρα βασιλέα καὶ  πόλιν   ἀνελέσθαι πόλεμον καὶ μὴ εὐτυχῆσαι
[7, 2]   τοὺς ἀνθρώπους ἠνάγκασαν ἐκλιπεῖν τὴν  πόλιν.   ἀπεχώρησαν δὲ ἐς Μίλητον Μυούσιοι
[7, 18]   τὸν ἥμερον καὶ οἰκίσαι διδαχθεὶς  πόλιν   Ἀρόην ὠνόμασεν ἐπὶ τῇ ἐργασίᾳ
[7, 4]   Κρήτης καὶ ἐς Ἴνυκον Σικελῶν  πόλιν   ἀφικνεῖται παρὰ Κώκαλον, καὶ πολέμου
[7, 13]   τάχους εἶχεν, ἔφευγον πρὸς τὴν  πόλιν.   (εἰ δὲ Δαμόκριτος προθυμίαν
[7, 27]   πίνειν πηγαί σφισιν ὑπὸ τὴν  πόλιν   εἰσὶν οὐ πολλαί· τὸ δὲ
[7, 6]   ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν ἐδόθη κτίσασθαι  πόλιν   ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ τὸ
[7, 5]   φασὶν αὐτῷ τὰς Νεμέσεις ἐπιφανείσας  πόλιν   ἐνταῦθα οἰκίζειν καὶ ἄγειν ἐς
[7, 17]   μέν, ἐς πλεῖστον ἀφικομένην δυνάμεως  πόλιν   ἐπὶ τῶν καλουμένων ἡρώων, ὁμοῦ
[7, 25]   ἀνάγκην δὲ ἐκλείπουσι Μυκηναῖοι τὴν  πόλιν   ἐπιλειπόντων σφᾶς τῶν σιτίων, καὶ
[7, 15]   γυναῖκες ἐκλελοιπότες πᾶσα ἡλικία τὴν  πόλιν   ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Βοιωτίαν καὶ
[7, 3]   κατεσκευάσαντο ἐν τῇ ἠπείρῳ Κλαζομενὰς  πόλιν·   ἐς δὲ τὴν νῆσον διέβησαν
[7, 24]   ἕτερον τὴν ἰδέαν, ἐν Σιπύλῳ  πόλιν   ἐς χάσμα ἀφανισθῆναι· ἐξ ὅτου
[7, 22]   πρὶν δὲ ἐς τὴν  πόλιν   ἐσελθεῖν, μνῆμά ἐστι λευκοῦ λίθου,
[7, 27]   τὴν ὁδὸν ἐς αὐτὴν τὴν  πόλιν   ἐστὶν Ἀθηνᾶς λίθου μὲν ἐπιχωρίου
[7, 2]   μὲν καὶ Λυδοὺς τὴν ἄνω  πόλιν   ἔχοντας ἐξέβαλεν ἐκ τῆς χώρας·
[7, 5]   καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι  πόλιν   {ἣν} καλοῦσιν ἀρχαίαν, Ἴωνες ἐκ
[7, 3]   ἐποίησε μὲν Λυσίμαχος ἀνάστατον τὴν  πόλιν,   ἵνα δὴ συντέλεια ἐς μέγεθος
[7, 7]   ἐστὶν εἰργασμένα· Εὐβοέων γὰρ Ἑστίαιαν  πόλιν   καὶ Ἀντίκυραν τὴν ἐν τῇ
[7, 22]   οἰκίσαι τε ὡς ηὐξήθη τὴν  πόλιν   καὶ θέσθαι τὸ ὄνομα ἀπὸ
[7, 6]   τε Ἀρκάδες συνεληλυθότες ἐς Μεγάλην  πόλιν   καὶ οἱ Μεσσήνιοι παροικοῦντες ἀνασώσασθαι
[7, 1]   γυναικὸς ᾤκισεν ἐν τῷ Αἰγιαλῷ  πόλιν   καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐκάλεσεν Ἴωνας
[7, 2]   ἐπὶ τύχῃ τοιᾷδε ἐξέλιπον τὴν  πόλιν.   (κατὰ τὴν Μυουσίαν χώραν θαλάσσης
[7, 3]   ἡγεμόνα παρὰ Κολοφωνίων Πάρφορον, καὶ  πόλιν   κτίσαντες ὑπὸ τῇ Ἴδῃ τὴν
[7, 7]   ὅσα ὤμοσεν ἠνδραποδίσατο Ἀρκάδων Μεγάλην  πόλιν·   Λακεδαιμονίοις τε τὸ ἐν Σελλασίᾳ
[7, 15]   μὲν παραδιδόασιν ἀμαχεὶ Ῥωμαίοις τὴν  πόλιν,   Μέτελλος δὲ ὡς ἀφίκετο παρὰ
[7, 20]   (ἐρχομένῳ δὲ ἐς τὴν κάτω  πόλιν   Μητρὸς Δινδυμήνης ἐστὶν ἱερόν, ἐν
[7, 18]   Τριπτόλεμος δὲ καὶ Εὔμηλος Ἄνθειαν  πόλιν   οἰκίζουσιν ἐν κοινῷ, τοῦ Εὐμήλου
[7, 26]   καὶ δέκα ἐς τὴν ἄνω  πόλιν.   (Ὁμήρου δὲ ἐν τοῖς ἔπεσιν
[7, 27]   οἴνου κρατῆρας ἱστᾶσιν ἀνὰ τὴν  πόλιν   πᾶσαν. (ἔστι καὶ Ἀπόλλωνος Θεοξενίου
[7, 20]   τὰ ἔπη, (ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι  πόλιν   πέρι τεῖχος ἔδειμα, εὐρύ τε
[7, 3]   (Κολοφωνίοις δὲ ὅπως μὲν τὴν  πόλιν   συνέπεσεν ἐρημωθῆναι, προεδήλωσέ μοι τοῦ
[7, 17]   Δύμην τὸ ἐπίγραμμα καλεῖ τὴν  πόλιν·   τὰ γὰρ ἀρχαιότερα ὀνόματα ἐς
[7, 15]   τῆς Φωκέων καὶ ἐς τὴν  πόλιν   ὑπ´ αὐτῶν κατὰ συγγένειαν δή
[7, 6]   ἐς τοσοῦτο ἠρήμωσεν Ἀλέξανδρος τὴν  πόλιν,   ὡς ἔτεσιν ὕστερον οὐ πολλοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007