Alphabétiquement     [«   »]
Προμήθου 1
πρόοιτο 1
προπίνειν 1
πρὸς 78
προσγένοιτο 1
προσγενομένου 1
προσδεηθῆναι 1
Fréquences     [«    »]
68 γὰρ
69
75
78 πρὸς
79 οὐ
84 δὴ
84 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

πρὸς


Livre, Chap.
[7, 6]   χρόνον· Λακεδαιμονίων γὰρ ἐς τὸν  πρὸς   Ἀθηναίους πόλεμον καταστάντων ὕστερον, ἐς
[7, 16]   καὶ Καλλίστρατος Ἐμπέδου  πρὸς   Ἀθηναίους. (τούτῳ γὰρ τῷ ἀνδρὶ
[7, 5]   τὴν Ἰώνων, φασὶν αὐτὴν ὁρμίσασθαι  πρὸς   ἄκρᾳ καλουμένῃ Μεσάτῃ· δὲ
[7, 15]   μηδὲ αὐτὸ ποιήσασθαι τὸ χωρίον  πρὸς   ἀμείνονος ἐλπίδος, ἔνθα ἦν μὲν
[7, 22]   ἔχον καὶ γένεια· ἑστηκὼς δὲ  πρὸς   αὐτῇ τῇ γῇ παρέχεται μὲν
[7, 23]   Βολιναῖος, καὶ πόλις ποτὲ ᾠκεῖτο  πρὸς   αὐτῷ Βολίνα. παρθένου δὲ ἐρασθῆναι
[7, 12]   καὶ Λακεδαιμόνιοι συνιέντες οὐκ ἀξιόμαχοι  πρὸς   Ἀχαιοὺς εἶναι πρεσβείαις ἐχρῶντο πρὸς
[7, 7]   τε τὸ ἐν Σελλασίᾳ πταῖσμα  πρὸς   Ἀχαιοὺς καὶ Ἀντίγονον Κλεομένους ἕνεκα
[7, 18]   Αἰτωλῶν, τὸν πόλεμόν σφισι τὸν  πρὸς   Γαλάτας συνδιοίσοντες. προσπταίσαντες δ´ ἐν
[7, 8]   καὶ ἔτι ἐκ Μυσίας στρατιᾶς·  πρὸς   δὲ ἀνίσχοντα ἥλιον μᾶλλόν τι
[7, 13]   οὐχ ἥκιστα τοῖς χρήμασιν ἀσθενῶς,  πρὸς   δὲ καὶ τῆς γῆς σφισιν
[7, 25]   ἐν Ἰταλίᾳ ποταμὸς ὄνομα ἔσχηκε.  (πρὸς   δὲ τῇ Ἀχαϊκῇ Κράθιδι Ἀχαιῶν
[7, 21]   ἀποφυγόντα φασὶ τὴν μανίαν Εὐρύπυλον.  πρὸς   δὲ τῷ λιμένι Ποσειδῶνός τε
[7, 22]   τῶν πρὸς θαλάσσῃ καλούμενος Πεῖρος.  πρὸς   δὲ τῷ ποταμῷ πλατάνων ἐστὶν
[7, 17]   Νέρων ἀφίησιν ἁπάντων, ἀλλαγὴν  πρὸς   δῆμον ποιησάμενος τὸν Ῥωμαίων· Σαρδὼ
[7, 7]   ἑτέρας, ἀντικαθημένους Ἄρατον καὶ Ἀχαιοὺς  πρὸς   Δύμῃ παρὰ πολύ τε ἐκράτησεν
[7, 8]   τε" Ῥωμαῖοί τε δὴ τὰ  πρὸς   ἑσπέραν νεμόμενοι τῆς Εὐρώπης καθεῖλον
[7, 6]   οὔτε Ἀθηναίοις ὁμοῦ καὶ Θεμιστοκλεῖ  πρὸς   Εὐβοίᾳ καὶ Σαλαμῖνι ναυμαχήσαντες, οὐδὲ
[7, 1]   Σικυωνίας, καθήκουσα μὲν ἐπὶ τὴν  πρὸς   ἕω θάλασσαν, Ἀχαΐαν δὲ ὄνομα
[7, 6]   τὸ Ἑλληνικὸν γνώριμοι, Δύμη μὲν  πρὸς   Ἤλιδος πρώτη, μετὰ δὲ αὐτὴν
[7, 22]   ἑκατόν, ἀπὸ θαλάσσης δὲ ἄνω  πρὸς   ἤπειρον περὶ ἑβδομήκοντα. ποταμὸς δὲ
[7, 24]   αὐτῷ αἱ πόλεις ἐναγίζουσιν ἀμφότεραι.  (πρὸς   θαλάσσῃ δὲ Ἀφροδίτης ἱερὸν ἐν
[7, 22]   παρέξεισιν ἐρείπια, ὑπὸ ἀνθρώπων τῶν  πρὸς   θαλάσσῃ καλούμενος Πεῖρος. πρὸς δὲ
[7, 22]   ἐπὶ τῷ ποταμῷ, διότι καὶ  πρὸς   θυσίας οἱ ταῦροί σφισι καὶ
[7, 2]   μὲν τῶν ἐκ Πύλου τὰ  πρὸς   Κόδρου καὶ Μελάνθου, Ἀθηναῖοι δὲ
[7, 8]   ἅμα ἀποστέλλων ἐπήγγελλέ σφισιν ἀφικνεῖσθαι  πρὸς   Κόρινθον στρατιᾷ, συμμάχους τε ἀξιωθησομένους
[7, 25]   ἀπὸ ταύτης τῆς Κράθιδος καὶ  πρὸς   Κρότωνι τῇ ἐν Ἰταλίᾳ ποταμὸς
[7, 6]   τὴν Θεσσαλίαν καὶ ἐπὶ τὸν  πρὸς   Λαμίᾳ καλούμενον πόλεμον οὔ φασιν
[7, 21]   μέτεστιν ἀληθείας, Κυανεῶν δὲ τῶν  πρὸς   Λυκίᾳ πλησιαίτατα χρηστήριον Ἀπόλλωνός ἐστι
[7, 27]   κατέρχονται τῶν ὑπὲρ τὴν Πελλήνην,  πρὸς   μὲν Αἰγείρας καλούμενος Κριός· ἔχειν
[7, 15]   ἐπιστάμενος παρασκευὴν κακῶς οὕτως ἀγωνισαμένην  πρὸς   Μέτελλον ἀπέλεξεν αὐτὸς ὅσον τετρακισχιλίους·
[7, 2]   Μελάνθου, Ἀθηναῖοι δὲ ὄντες τὰ  πρὸς   μητρός. Ἴωσι δὲ τοῦ στόλου
[7, 3]   δὲ κατὰ φιλίαν ἐκ παλαιοῦ  πρὸς   Μίνω, Παμφύλων δὲ ὅτι γένους
[7, 5]   ἐγένετο ἀπὸ τῆς θήρας, ἀφικέσθαι  πρὸς   Νεμέσεων λέγουσιν ἱερόν, καὶ πηγῇ
[7, 14]   καὶ Ἄργος καὶ Ἡράκλειαν τὴν  πρὸς   Οἴτῃ καὶ Ὀρχομενίους Ἀρκάδας συνεδρίου
[7, 6]   Ὀρέστου, τοῖς Τισαμενοῦ παισὶν ἀνεψιὸς  πρὸς   πατρός. ἴσχυον δὲ ἐπ´ ἴσης
[7, 10]   ὑπὸ Ῥωμαίων. (Περσεῖ τῷ Φιλίππου  πρὸς   Ῥωμαίους ἄγοντι εἰρήνην κατὰ συνθήκας,
[7, 8]   Σύρων ἐναντία ἐτάξαντο, φιλίᾳ τῇ  πρὸς   Ῥωμαίους ἔπραξαν· ἐς δὲ Αἰτωλοὺς
[7, 14]   οὐδενὶ λογισμῷ τὸν Κριτόλαον πολεμεῖν  πρὸς   Ῥωμαίους ἔρως ἔσχε· καὶ ἔτυχον
[7, 8]   καὶ ἀρχαίας, ἀναμαρτήτους τε οὔσας  πρὸς   Ῥωμαίους καὶ οὐ κατὰ γνώμην
[7, 8]   ἁπασῶν τὰς φρουρὰς κατὰ ὁμολογίαν  πρὸς   Ῥωμαίους (κατὰ μέντοι τοῦ λόγου
[7, 10]   σύλλογον ἐσῆλθεν, ἔλεγεν ὡς πολεμοῦντι  πρὸς   Ῥωμαίους Περσεῖ χρήματα οἱ δυνατώτατοι
[7, 14]   Κριτόλαος μάλιστα ἐπεδείκνυτο ἀπάτῃ  πρὸς   Ῥωμαίους χρώμενος, ὃς ἄλλην ἐκέλευεν
[7, 27]   δὲ Πελληνεῦσιν ὅροι τῆς χώρας  πρὸς   Σικυωνίους εἰσί, κατὰ τοῦτο ποταμός
[7, 26]   (τῆς δὲ Αἰγειρατῶν ἔχονται Πελληνεῖς·  πρὸς   Σικυῶνος δὲ οὗτοι καὶ μοίρας
[7, 15]   μετὰ Ἀχαιῶν καὶ ἀγῶνος τοῦ  πρὸς   Σκάρφειαν μετεσχήκεσαν. τότε δὲ αὐτοί
[7, 16]   Ἀθήνῃσιν ἄρχοντος, ὀλυμπιάδι δὲ ἑξηκοστῇ  πρὸς   ταῖς ἑκατόν, ἣν ἐνίκα Διόδωρος
[7, 21]   Θυρξέως· παρέχεται δὲ ὕδωρ τὸ  πρὸς   ταῖς Κυανέαις ἔσω ἐνιδόντα τινὰ
[7, 12]   πρὸς Ἀχαιοὺς εἶναι πρεσβείαις ἐχρῶντο  πρὸς   τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἰδίᾳ
[7, 24]   ἀγάλματα. ~(Αἰγιεῦσι δὲ ἔστι μὲν  πρὸς   τῇ ἀγορᾷ ναὸς Ἀπόλλωνι καὶ
[7, 18]   Ἀχαιοῖς ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους  πρὸς   τῇ Ἀρόῃ βαλόμενος μείζονα, ἵνα
[7, 19]   τοῦ Εὐρυπύλου κατήνεγκεν ἐπὶ τὴν  πρὸς   τῇ Ἀρόῃ θάλασσαν· ἐκβὰς δὲ
[7, 15]   εὑρέθη· εἰ δὲ ἐτόλμησε τῆς  πρὸς   τῇ Οἴτῃ θαλάσσης ἐς ταύτης
[7, 22]   λίθου καὶ αὐτή, μολίβδῳ δὲ  πρὸς   τὴν ἑστίαν προσέχονται λύχνοι χαλκοῖ.
[7, 11]   μέγιστον. (προσγενομένου δὲ τοῦ Καλλικράτους  πρὸς   τὴν Μεναλκίδου γνώμην ἐκεκύρωτο κατὰ
[7, 13]   πεποιῆσθαι καὶ ἑώρων γὰρ {τὰ}  πρὸς   τὴν παραίνεσιν ἀνθεστηκότα τὰ Ἀχαιῶν
[7, 13]   ὡς ἕκαστος τάχους εἶχεν, ἔφευγον  πρὸς   τὴν πόλιν. (εἰ δὲ
[7, 6]   τε καὶ Αἴγειρα καὶ Πελλήνη  πρὸς   τῆς Σικυωνίας ἐσχάτη· ἐς ταύτας
[7, 14]   ὕστερον τὰς πόλεις προσχωρῆσαι ταύτας  πρὸς   τὸ Ἀχαϊκόν. (ταῦτα Ὀρέστου λέγοντος
[7, 10]   Ῥωμαίων βουλῆς δέκα ἐπέμφθησαν καταστησόμενοι  πρὸς   τὸ ἐπιτηδειότατον Ῥωμαίοις τὰ ἐν
[7, 20]   καὶ αὖθις στεφάνους ἐπιθέμενοι κισσοῦ  πρὸς   τὸ ἱερὸν ἴασι τοῦ Αἰσυμνήτου.
[7, 22]   χαλκοῦς τὸ νόμισμα καὶ ἐρωτᾷ  πρὸς   τὸ οὖς τὸν θεὸν ὁποῖόν
[7, 26]   τῇ χώρᾳ, συλλέξαντες δὲ ἔδησαν  πρὸς   τοῖς κέρασιν αὐτῶν δᾷδας, καὶ
[7, 12]   τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἰδίᾳ  πρὸς   τὸν Δίαιον λόγοις. αἱ μὲν
[7, 10]   μέν, ἅτε διαβῆναι ποιούμενος σπουδὴν  πρὸς   τὸν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεμον,
[7, 21]   ἐστι πηγή· ταύτης τὰ μὲν  πρὸς   τοῦ ναοῦ λίθων ἀνέστηκεν αἱμασιά,
[7, 3]   γῆς. (Ἴωνες δὲ ὅρκους ποιησάμενοι  πρὸς   τοὺς ἐν Κολοφῶνι Ἕλληνας συνεπολιτεύοντο,
[7, 4]   πολέμου παρέσχε τοῖς Σικελοῖς αἰτίαν  πρὸς   τοὺς Κρῆτας, ὅτι ἐξαιτοῦντος Μίνω
[7, 7]   Φιλίππῳ καὶ μητρὶ αὐτοῦ συνῴκει.  πρὸς   τοῦτον οὖν τὸν Ἀντίγονον καὶ
[7, 6]   ἅμα διὰ τὸ ἔργον τὸ  πρὸς   Τροίαν Λακεδαιμονίους Δωριεῖς ἀπηξίουν σφίσιν
[7, 21]   θέλει θεάσασθαι. ἐν Πάτραις δὲ  πρὸς   τῷ ἄλσει καὶ ἱερὰ δύο
[7, 7]   τε καὶ Φωκεῦσι Χαλκὶς  πρὸς   τῷ Εὐρίπῳ, κατὰ δὲ Θεσσαλῶν
[7, 23]   οὐδενὶ ἔστι θεάσασθαι. Διονύσου δὲ  πρὸς   τῷ θεάτρῳ πεποίηταί σφισιν ἱερὸν
[7, 19]   θυσίας ἕνεκα ποταμὸς  πρὸς   τῷ ἱερῷ τῆς Τρικλαρίας Ἀμείλιχος
[7, 21]   Ἀπόλλωνος· καὶ Ἀφροδίτης, ἧς καὶ  πρὸς   τῷ λιμένι {δὲ} ἐστὶ τέμενος,
[7, 16]   ἄλλοι τοῦ στόλου μετεσχήκεσαν ἀπώλλυντο  πρὸς   τῷ ποταμῷ {τότε} τῷ Ἀσινάρῳ,
[7, 23]   καὶ πᾶσιν ὁμοίως ζῴοις ἐπιτήδειον  πρὸς   ὑγίειαν, Ἀπόλλωνα δὲ ἥλιον, καὶ
[7, 18]   ἐργασίᾳ τῆς γῆς. (ὡς δὲ  πρὸς   ὕπνον ἐτράπετο Τριπτόλεμος, ἐνταῦθα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007