Alphabétiquement     [«   »]
ἡμῶν 8
ἤν 1
ἢν 6
ἦν 61
ἣν 7
ἠνάγκασαν 1
ἠνάγκασεν 1
Fréquences     [«    »]
49 ἐξ
59 ἐστιν
61 ἔτι
61 ἦν
64 ἀπὸ
67 παρὰ
68 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἦν


Livre, Chap.
[7, 10]   καὶ ὅσον προδοτῶν Ἀθήνῃσιν ἄλλο  ἦν,   ἀναπείθουσιν Ἀντίπατρον μηδὲν ἐς Ἕλληνας
[7, 5]   Ἐρυθραῖος ἄνθρωπος, βίος μὲν  ἦν   ἀπὸ θαλάσσης γεγονὼς καὶ ἄγρας
[7, 4]   ἐξεπεπτώκεσαν· τούτῳ τῷ Προκλεῖ γένος  ἦν   ἀπὸ Ἴωνος τοῦ Ξούθου. Ἄνδροκλος
[7, 17]   ὅστις ἦν, οὐδὲν οἷός τε  ἦν   ἀπόρρητον ἐς αὐτὸν ἐξευρεῖν, ἀλλὰ
[7, 17]   τὸν κόλπον καρπὸς μὲν ἐκεῖνος  ἦν   αὐτίκα ἀφανής, αὐτὴ δὲ ἐκύει·
[7, 7]   ἀπὸ κοινοῦ λόγου βουλεύματά τε  ἦν   Ἀχαιοῖς καὶ τὰ ἔργα. (ἀθροίζεσθαι
[7, 11]   Ἑλλάδα· ὄνομα μὲν τῷ ἀνδρὶ  ἦν   Γάλλος, ἀπέσταλτο δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ
[7, 15]   ἐπέστελλεν, ἀδικεῖν Ἀχαιῶν κατέγνωσαν· καὶ  ἦν   γὰρ Μόμμιός σφισιν ὕπατος τότε
[7, 17]   νίκην ἔτι Ἀχαιῶν γενέσθαι. καὶ  ἦν   γάρ τις θεῶν τοῦ
[7, 1]   Ἑλίκην, μόνη οἱ παῖς  ἦν,   γυναῖκα αὐτῷ διδοὺς καὶ αὐτὸν
[7, 15]   τῶν Ἑλλήνων τὰ ἐς Μήδους,  ἦν   δὲ καὶ Ἀθηναίοις τὰ ἐς
[7, 7]   Δημητρίου παῖδα ἔτι ἡλικίαν ὄντα·  ἦν   δὲ καὶ ἀνεψιὸς τῷ Φιλίππῳ
[7, 10]   ἀναστὰς δὲ μετ´ αὐτὸν Ξένων  ἦν   δὲ Ξένων οὗτος οὐκ
[7, 23]   Ὑγείαν τε ὀνομάζεσθαι καὶ παιδὶ  ἦν   δῆλα ὡς τὸν ἡλιακὸν δρόμον
[7, 27]   ὀνομαζόμενον Ποσείδιον τὰ μὲν ἀρχαιότερα  ἦν   δῆμος, ἔρημον δὲ ἐφ´ ἡμῶν.
[7, 17]   τελεῖσθαι τὰς κατάρας οὐκ ἀμελὲς  ἦν   διδάσκονταί ποτε οἱ Ἀχαιοὶ καθ´
[7, 19]   εἶδε τὸ ἄγαλμα καὶ αὐτίκα  ἦν   ἔκφρων μετὰ τὴν θέαν· τὰ
[7, 7]   τῷ Δημητρίου τὰ φάρμακα τόλμημα  ἦν   ἐλαφρότατον. (κατεῖχε δὲ καὶ τρεῖς
[7, 24]   καὶ Ἴωσιν ἱερὸν ἁγιώτατον Ποσειδῶνος  ἦν   Ἑλικωνίου. διαμεμένηκε δέ σφισι, καὶ
[7, 22]   αὐτῷ πεφύκασι, ναὸς δὲ οὐκ  ἦν   ἐν αὐτῷ οὐδὲ ἀγάλματα· κομισθῆναι
[7, 1]   κληθῆναι· τοῦτο μέν σφισιν ὄνομα  ἦν   ἐν κοινῷ, Δαναοὶ δὲ Ἀργείοις
[7, 19]   καὶ Ἄνθειαν καὶ Μεσάτιν οἰκοῦσιν  ἦν   ἐν κοινῷ τέμενος καὶ ναὸς
[7, 19]   λαμβάνει λάρνακα· Διονύσου δὲ ἄγαλμα  ἦν   ἐν τῇ λάρνακι, ἔργον μὲν
[7, 24]   ἐγένετο καὶ ἐρείπια πόλεως δῆλα  ἦν   ἐν τῇ λίμνῃ, πρὶν
[7, 26]   οἴκημα ἐν Αἰγείρᾳ θεασάμενος· (ἄγαλμα  ἦν   ἐν τῷ οἰκήματι Τύχης, τὸ
[7, 5]   ἐδούλευον καὶ οὔσαις σφίσιν ἐλευθέραις  ἦν   ἐνταῦθα βίος, ἀποκεῖραι παρέχουσιν αὑτάς·
[7, 26]   δᾷδας, καὶ ὡς πρόσω νυκτὸς  ἦν,   ἐξάπτουσι τὰς δᾷδας. (Σικυώνιοι δὲ
[7, 7]   ἐς θεραπείαν ὅσοις πατρίδας ἀρεστὰ  ἦν   ἐπ´ οἰκείοις προδιδόναι κέρδεσι. προπίνειν
[7, 17]   ἐς ἐμὲ ἔτι στήλη τε  ἦν   ἐπὶ τοῦ χώματος καὶ Ἡρακλῆς
[7, 12]   ὅσα Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀχαιοῖς διάφορα  ἦν   ἐς ἀλλήλους. καὶ τοῖς ἐκ
[7, 8]   τῶν ἐξ Ἠπείρου τισὶν ἐγκλήματα  ἦν   ἐς Φίλιππον, ταῦτα ἧκον οἱ
[7, 21]   θυσίαν ἄλλα ἐκ Δωδώνης μεμαντευμένα  ἦν,   μὲν ἱερείου τρόπον ἦκτο
[7, 2]   ἐνόστησε τὸ ὕδωρ καὶ οὐκέτι  ἦν   θάλασσα, οἱ κώνωπες ἄπειρον πλῆθος
[7, 18]   τοιαῦτα ἐς τοὺς προγόνους ὑπάρχοντα  ἦν·   ἰδίᾳ δὲ ἀνὰ χρόνον Πατρεῖς
[7, 9]   ἐναντία ἐφιέντες Ῥωμαίοις συγκείμενα  ἦν   καὶ Ἀχαιοῖς· Ἀχαιῶν μὲν γὰρ
[7, 1]   τὰ ὀστᾶ ἐς Σπάρτην, καὶ  ἦν   καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι αὐτῷ
[7, 12]   δὴ τὸ λεγόμενον ὡς ἄρ´  ἦν   καὶ πῦρ ἐς πλέον ἄλλου
[7, 17]   πεποιημένα ἐστὶν ὡς υἱός τε  ἦν   Καλαοῦ Φρυγὸς καὶ ὡς οὐ
[7, 2]   θεῶν φερόμενοι τὰ ἀγάλματα, καὶ  ἦν   κατ´ ἐμὲ οὐδὲν ἐν Μυοῦντι
[7, 15]   χωρίον πρὸς ἀμείνονος ἐλπίδος, ἔνθα  ἦν   μὲν Λακεδαιμονίοις ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων
[7, 5]   ἀκριβῶς ἐστιν Αἰγύπτιον. σχεδία γὰρ  ἦν   ξύλων, καὶ ἐπ´ αὐτῇ
[7, 8]   δὲ Αἰτωλοὺς ἐκ παλαιοῦ σφισιν  ἦν   οἰκεῖα ἐγκλήματα. ἐπεὶ δὲ
[7, 20]   πρότερον Ἀλκαῖον γενέσθαι πεποιημένα  ἦν   Ὁμήρῳ βοῦς Ἀπόλλωνα Λαομέδοντος ἐπὶ
[7, 2]   περὶ τὸ ἱερὸν οἰκοῦσι δεῖμα  ἦν   οὐδέν, ἀλλὰ Ἴωσιν ὅρκους δόντες
[7, 17]   Ἄττῃ πεποιημένον. Ἄττης δὲ ὅστις  ἦν,   οὐδὲν οἷός τε ἦν ἀπόρρητον
[7, 5]   ὀφθαλμούς, ὄνομα δέ οἱ Φορμίων  ἦν,   οὗτος ἁλιεὺς εἶδεν ὄψιν
[7, 6]   υἱός, ὄνομα δέ οἱ  ἦν   Πατρεύς· καί σφισιν ὑπὸ τῶν
[7, 19]   τὴν λάρνακα εἰ δὴ τοιαῦτα  ἦν   πείθομαι οὔτε τὰ ἐς αὐτὴν
[7, 16]   παρ´ Ἀττάλου στρατηγῷ δίδωσι· καὶ  ἦν   Περγαμηνοῖς καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι
[7, 18]   ξενίων ἔτυχε. καὶ ὅτι μὲν  ἦν   πόλισμα ἐξ ἀρχῆς μικρὸν
[7, 19]   Εὐρυπύλου τὴν ἐπιδημίαν τοῖς ἐνταῦθα  ἦν   τὰ παρόντα {τοῖς} ἀνθρώποις. Ἰώνων
[7, 7]   τοῦτο γάρ οἱ τῶν ὀνομάτων  ἦν   τὸ ἐκδηλότατον, ἐπεὶ καλοῦνταί γε
[7, 4]   αὐτός τε Ἐπιδαύριος καὶ Ἐπιδαυρίους  {ἦν}   τὸ πολὺ ἄγων, οἳ ὑπὸ
[7, 6]   (τὰ δὲ ἐς πόλεμον τοιάδε  ἦν   τοῖς Ἀχαιοῖς. κατὰ μὲν τὴν
[7, 4]   εὐνοίᾳ συνοίκους Ἴωνας. ἡγεμὼν δὲ  ἦν   τοῖς Ἴωσι Προκλῆς Πιτυρέως,
[7, 6]   θάλασσαν. (τοῦτο μὲν δὴ Πελοποννησίων  ἦν   τότε ἁπάντων βούλευμα· ἐπεὶ δὲ
[7, 18]   πατὴρ τοῦ Πρευγένους Ἀρέως παῖς  ἦν   τοῦ Ἄμπυκος, δὲ Ἄμπυξ
[7, 10]   ὑπὸ Ῥωμαίων ἐπέμφθησαν, πρόφασις οὐδεμία  ἦν   τούτους ἁλόντας μὴ ὑποσχεῖν δίκην.
[7, 17]   ὁδοῦ τάφος Σωστράτου· μειράκιον δὲ  ἦν   τῶν ἐπιχωρίων, γενέσθαι δὲ Ἡρακλέους
[7, 2]   ὅτι Μέδων τὸν ἕτερον  ἦν   τῶν ποδῶν χωλός· δόξαν δέ
[7, 13]   Ἀχαιοῖς πόλεμον ἐν ἐγκλήμασί τε  ἦν   ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ οὐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007