Alphabétiquement     [«   »]
Τέω 1
Τέων 2
τέως 1
τῇ 155
Τήιοι 1
Τηίοις 2
τήκεσθαι 1
Fréquences     [«    »]
126 ἐκ
122 τὸν
121 ὑπὸ
155 τῇ
157 τῷ
161
172 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

τῇ


Livre, Chap.
[7, 20]   λίθου πεποίηται. ἔστι δὲ ἐν  τῇ   ἀγορᾷ Διὸς ναὸς Ὀλυμπίου, αὐτός
[7, 24]   ἐν κοινῷ, ἔστι δὲ ἐν  τῇ   ἀγορᾷ ἱερὸν Ἀρτέμιδος, τοξευούσῃ δὲ
[7, 27]   δὲ καὶ ἔλυτρον κρήνης ἐν  τῇ   ἀγορᾷ, καὶ λουτρά ἐστιν αὐτοῖς
[7, 22]   Φαραῖς, Ἑρμοῦ δὲ ἐν μέσῃ  τῇ   ἀγορᾷ λίθου πεποιημένον ἄγαλμα ἔχον
[7, 24]   ~(Αἰγιεῦσι δὲ ἔστι μὲν πρὸς  τῇ   ἀγορᾷ ναὸς Ἀπόλλωνι καὶ Ἀρτέμιδι
[7, 23]   καὶ Διὸς ἐπίκλησιν Σωτῆρος ἐν  τῇ   ἀγορᾷ τέμενος καὶ ἀγάλματα ἐσελθόντων
[7, 12]   ἐπὶ οὐδενὶ οἰκείῳ κέρδει πόλει  τῇ   Ἀθηναίων ἀπηχθημένος παυσάμενον {μὲν} τῆς
[7, 11]   τιμωρεῖν φιλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ  τῇ   Ἀθηναίων. ἐνταῦθα οἱ Ὠρώπιοι Μεναλκίδᾳ,
[7, 27]   ἐν τῇ ἀκροπόλει τε αὐτὸν  τῇ   Ἀθηναίων καὶ ἐν Πλαταιαῖς ποιῆσαι
[7, 10]   οἱ ἐστρατηγηκότες Ἀχαιῶν ἐνέχονται πάντες  τῇ   αἰτίᾳ· πάντας γὰρ φρονῆσαι τὰ
[7, 17]   Ἀχαϊκῶν ἔσχεν ὑπήκοον, καὶ ἐπὶ  τῇ   αἰτίᾳ ταύτῃ Σουλπίκιος, ἡγεμὼν καὶ
[7, 5]   ἔστι δὲ καὶ Τηίοις ἐπὶ  τῇ   ἄκρᾳ λουτρὰ τῇ Μακρίᾳ, τὰ
[7, 27]   φασὶ πρότερον ἔτι ἐν  τῇ   ἀκροπόλει τε αὐτὸν τῇ Ἀθηναίων
[7, 18]   καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι ἐν  τῇ   ἀκροπόλει τῇ Πατρέων εἶχε τιμάς.
[7, 3]   πορείαν τὸ χρεὼν ἐπέλαβεν ἐν  τῇ   Ἁλιαρτίᾳ. (ἐκπέμψαντος δὲ σφᾶς ἐς
[7, 9]   ~(τότε δὲ τῷ Μετέλλῳ καὶ  τῇ   ἄλλῃ πρεσβείᾳ μὴ ὑπεριδεῖν Λακεδαιμονίων
[7, 26]   Πάλλαντα εἶναι λέγουσι, δόξῃ δὲ  τῇ   Ἀργείων ἀπὸ ἀνδρὸς Ἀργείου Πέλληνος·
[7, 23]   ὅτι ἐποιήθησαν ἐν τῇ πόλει  τῇ   Ἀργείων, ὡς δὲ αὐτοὶ λέγουσιν
[7, 4]   οἳ ἱδρύσασθαί φασι τοὺς ἐν  τῇ   Ἀργοῖ πλέοντας, ἐπάγεσθαι δὲ αὐτοὺς
[7, 14]   δικάσαι ἀφίκετο μὲν ἐν Τεγέᾳ  τῇ   Ἀρκάδων τοῖς ἀνδράσιν ἐς λόγους
[7, 24]   ἡγησώμεθα, ἐπειδὰν ὁμοῦ τῇ κινήσει  τῇ   ἀρξαμένῃ τὸ πρῶτον καὶ τῇ
[7, 18]   ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους πρὸς  τῇ   Ἀρόῃ βαλόμενος μείζονα, ἵνα ἐντός
[7, 19]   Εὐρυπύλου κατήνεγκεν ἐπὶ τὴν πρὸς  τῇ   Ἀρόῃ θάλασσαν· ἐκβὰς δὲ ἐς
[7, 19]   (παύσασθαι δὲ οὕτω λέγονται θύοντες  τῇ   Ἀρτέμιδι ἀνθρώπους. ἐκέχρητο {δὲ} αὐτοῖς
[7, 20]   καὶ τὸ ἀρχαῖον οὓς ἄγοιεν  τῇ   Ἀρτέμιδι θύσοντες. (τὰ δὲ ἐφ´
[7, 19]   τε αὐτοὺς μάντευμα ἀφίκετο θῦσαι  τῇ   Ἀρτέμιδι καὶ ἀνὰ πᾶν ἔτος
[7, 18]   (ἄγουσι δὲ καὶ Λάφρια ἑορτὴν  τῇ   Ἀρτέμιδι οἱ Πατρεῖς ἀνὰ πᾶν
[7, 18]   (πρῶτα μὲν δὴ πομπὴν μεγαλοπρεπεστάτην  τῇ   Ἀρτέμιδι πομπεύουσι, καὶ ἱερωμένη
[7, 1]   διδοὺς καὶ αὐτὸν Ἴωνα ἐπὶ  τῇ   ἀρχῇ παῖδα ποιούμενος. (καί πως
[7, 10]   ποιούμενος σπουδὴν πρὸς τὸν ἐν  τῇ   Ἀσίᾳ πόλεμον, ἐβούλετο εἰρήνην ἐν
[7, 13]   ἀπεσταλμένους βουλῆς ἐπὶ τὰ ἐν  τῇ   Ἀσίᾳ πράγματα ἐκέλευε, πρὶν
[7, 7]   καὶ πρότερον λόγος ἐν  τῇ   Ἀτθίδι συγγραφῇ, ὅσοι τε Ἑλλήνων
[7, 20]   ἀποθανούσης γυναικός. ἐμοὶ δὲ ἐν  τῇ   Ἀτθίδι συγγραφῇ τὸ ἐς τοῦτο
[7, 1]   τοῦ πολέμου, τὸν μὲν ἐν  τῇ   Ἀττικῇ τὸ χρεὼν ἐπιλαμβάνει, καὶ
[7, 12]   παρέξειν. Ἀχαιοὶ δὲ ἐπὶ μὲν  τῇ   ἀφέσει τοῦ Μεναλκίδα ἰδίᾳ τε
[7, 25]   ποταμὸς ὄνομα ἔσχηκε. (πρὸς δὲ  τῇ   Ἀχαϊκῇ Κράθιδι Ἀχαιῶν ποτε ᾠκεῖτο
[7, 5]   (Λεβεδίοις δὲ τὰ λουτρὰ ἐν  τῇ   γῇ θαῦμα ἀνθρώποις ὁμοῦ καὶ
[7, 22]   γένεια· ἑστηκὼς δὲ πρὸς αὐτῇ  τῇ   γῇ παρέχεται μὲν τὸ τετράγωνον
[7, 24]   οἰκισθῆναί ποτε ὑπολείπει σημεῖα ἐν  τῇ   γῇ. (τότε δὲ ἰδέαν μὲν
[7, 23]   τῇ μὲν ἐς εὐθὺ ἐκτέταται,  τῇ   δὲ ἀνέχει δᾷδα. Εἰλειθυίᾳ δὲ
[7, 27]   πηγῶν. ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν  τῇ   Δήμητρι ἐνταῦθα ἡμερῶν ἑπτά· (τρίτῃ
[7, 25]   Ἀθηναίου δὲ ἔργα Εὐκλείδου· καὶ  τῇ   Δήμητρί ἐστιν ἐσθής. πεποίηται δὲ
[7, 21]   ὀνόματα. ταῦτα τὰ ἀγάλματα ἐν  τῇ   Διονύσου {τῇ} ἑορτῇ κομίζουσιν ἐς
[7, 17]   γνωριμώτατα· ἐν δὲ τῇ χώρᾳ  τῇ   Δυμαίᾳ καὶ τοῦ δρομέως Οἰβώτα
[7, 26]   Συμπαθῆ, ἅτε ἐλεεινὸν καὶ ἐν  τῇ   εἰκόνι. (ὁδὸς δὲ ἐξ Αἰγείρας
[7, 17]   τοῦ ἐλεγείου τοῦ Ὀλυμπίασιν ἐπὶ  τῇ   εἰκόνι τῇ Οἰβώτα οὐ προαχθείη
[7, 9]   Ἀχαϊκὸν οὐκ ἀφιᾶσι, περὶ δὲ  τῇ   ἑκάστου ψυχῇ ξενικά σφισι διδόασιν
[7, 27]   τοῦτο ἐν μοίρᾳ τῆς πόλεως  τῇ   ἐλάσσονί ἐστιν ἱδρυμένον. τὸ δὲ
[7, 24]   δὲ ἰδέαν μὲν ταύτην ἐπὶ  τῇ   Ἑλίκῃ τοῦ σεισμοῦ τὴν ἐς
[7, 24]   χωρίον τοὺς λόγου μάλιστα ἐν  τῇ   Ἑλλάδι ἀξίους, μεθέξοντας ἐν κοινῷ
[7, 5]   οὐ πολλῷ τινι τῶν ἐν  τῇ   Ἑλλάδι ἀποδέοντά ἐστιν· ~(τότε δὲ
[7, 16]   ἀρχάς· καὶ φόρος τε ἐτάχθη  τῇ   Ἑλλάδι καὶ οἱ τὰ χρήματα
[7, 8]   τῶν πόλεων, ὅσας εἷλεν ἐν  τῇ   Ἑλλάδι πολέμῳ παραστησάμενος, ἐξήγαγεν ἐξ
[7, 10]   δὲ ἄλλαι πόλεις αἱ ἐν  τῇ   Ἑλλάδι ὑπὸ προδοσίας μᾶλλον
[7, 25]   τῆς Κράθιδος καὶ πρὸς Κρότωνι  τῇ   ἐν Ἰταλίᾳ ποταμὸς ὄνομα ἔσχηκε.
[7, 5]   εἶναι Νύκτα, ἐπεὶ Ἀθηναῖοί γε  τῇ   ἐν Ῥαμνοῦντι θεῷ πατέρα λέγουσιν
[7, 24]   ἀφιᾶσιν ἐς θάλασσαν, πέμπειν δὲ  τῇ   ἐν Συρακούσαις Ἀρεθούσῃ φασὶν αὐτά.
[7, 4]   ποταμῷ καὶ ὑπὸ τῇ λύγῳ  τῇ   ἐν τῷ Ἡραίῳ κατ´ ἐμὲ
[7, 21]   τὰ ἀγάλματα ἐν τῇ Διονύσου  {τῇ}   ἑορτῇ κομίζουσιν ἐς τὸ ἱερὸν
[7, 20]   τοῖς ἀνδράσι. μιᾷ δὲ ἐν  τῇ   ἑορτῇ νυκτὶ ἐς τὸ ἐκτὸς
[7, 18]   διδαχθεὶς πόλιν Ἀρόην ὠνόμασεν ἐπὶ  τῇ   ἐργασίᾳ τῆς γῆς. (ὡς δὲ
[7, 17]   καλουμένων ἡρώων, ὁμοῦ τῇ μεταβολῇ  τῇ   ἐς Δωριέας ἐπέλιπε τὸ ἐκ
[7, 9]   καὶ αὖθις Ἀντιόχου στρατεύσαντες χάριτι  τῇ   ἐς Ῥωμαίους ἐγίνοντο ὕστεροι φυγάδων
[7, 24]   τῇ ἀρξαμένῃ τὸ πρῶτον καὶ  τῇ   ἐς τὸ ἔδαφος τροπῇ τῶν
[7, 8]   καλεῖσθαι Ῥωμαίων καὶ ἅμα εὐνοίᾳ  τῇ   ἐς τὸ Ἑλληνικόν. (Ἀχαιοὶ δὲ
[7, 1]   μᾶλλον οἰκείας ἕνεκα εὐνοίᾳ  τῇ   ἐς τοὺς Ἴωνας συνοίκους σφᾶς
[7, 14]   ὑποδημάτων ἕνεκα ἐπὶ  τῇ   ἐσθῆτι κατ´ ὄνομα προσγένοιτο
[7, 25]   τῷ θεῷ χρώμενος, ἐπὶ δὲ  τῇ   εὐχῇ λαβὼν ἀστραγάλους οἱ δὲ
[7, 2]   γυναῖκες ἔθυσαν μὲν καὶ τότε  τῇ   Ἐφεσίᾳ θεῷ, ἅτε ἐπιστάμεναι {τε}
[7, 3]   ἵνα δὴ συντέλεια ἐς μέγεθος  τῇ   Ἐφέσῳ γένοιτο· χώρα δέ σφισιν
[7, 21]   ἀπὸ τῆς βύσσου τῆς ἐν  τῇ   Ἤλιδι φυομένης· κεκρυφάλους τε γὰρ
[7, 3]   ἔτι ἔχουσι, καὶ κατεσκευάσαντο ἐν  τῇ   ἠπείρῳ Κλαζομενὰς πόλιν· ἐς δὲ
[7, 4]   Λεωγόρῳ περὶ Ἀναίαν τὴν ἐν  τῇ   ἠπείρῳ τῇ πέραν βαλόμενοι τεῖχος,
[7, 19]   οἳ τὸ εἶδος εἶεν κάλλιστοι  τῇ   θεῷ θύειν. ταύτης μὲν δὴ
[7, 21]   κατόπτρου. τὸ δὲ ἐντεῦθεν εὐξάμενοι  τῇ   θεῷ καὶ θυμιάσαντες ἐς τὸ
[7, 18]   εἶχε τιμάς. γενέσθαι δὲ ἐπίκλησιν  τῇ   θεῷ Λαφρίαν ἀπὸ ἀνδρὸς Φωκέως
[7, 20]   μὲν τῶν ἀσταχύων ἀποτίθενται παρὰ  τῇ   θεῷ, λουσάμενοι δὲ τῷ ποταμῷ
[7, 18]   ἐλαφρότερον γενέσθαι λέγουσι καὶ αἰτίαν  τῇ   θεῷ τῆς ἐπικλήσεως ἐθέλουσιν εἶναι
[7, 18]   ἱερόν ἐστιν Ἀρτέμιδος· ξενικὸν μὲν  τῇ   θεῷ τὸ ὄνομα, ἐσηγμένον δὲ
[7, 4]   τῶν φευγόντων οἱ μὲν ἐπὶ  τῇ   Θρᾴκῃ νῆσον ᾤκησαν, καὶ ἀπὸ
[7, 21]   βωμόν, Κόρεσος δὲ ἐφειστήκει μὲν  τῇ   θυσίᾳ, τῷ δὲ ἔρωτι εἴξας
[7, 3]   Πάρφορον, καὶ πόλιν κτίσαντες ὑπὸ  τῇ   Ἴδῃ τὴν μὲν οὐ μετὰ
[7, 2]   Μαίανδρος, ἀποτεμόμενος τὸν ἔσπλουν  τῇ   ἰλύι· ὡς δὲ ἐνόστησε τὸ
[7, 24]   οἰκοδομημάτων τὴν κατασκευὴν καὶ ὁμοῦ  τῇ   κατασκευῇ καὶ αὐτὸ τῆς πόλεως
[7, 27]   γένειά τε ἔχει καὶ ἐπὶ  τῇ   κεφαλῇ πῖλον εἰργασμένον. (κατὰ δὲ
[7, 17]   καὶ ἀπαρχὰς ἀπὸ τῶν ἐν  τῇ   κεφαλῇ τριχῶν δοῦναι. ἐπίθημα δὲ
[7, 24]   ἐνεῖναί τινα ἡγησώμεθα, ἐπειδὰν ὁμοῦ  τῇ   κινήσει τῇ ἀρξαμένῃ τὸ πρῶτον
[7, 5]   τὸν ἔρωτα ᾄδουσιν· ἐν δὲ  τῇ   Κολοφωνίων ἄλσος τε τοῦ Ἀπόλλωνος,
[7, 5]   τῆς Μιλησίας καὶ ἐν Κλάρῳ  τῇ   Κολοφωνίων. δύο δὲ ἄλλους ἐν
[7, 16]   ἅμα ἀγόμενος, τὸν πρότερον ἐπὶ  τῇ   Λακεδαιμονίων διαφορᾷ καὶ Ἀχαιῶν ἐλθόντα,
[7, 19]   Διονύσου δὲ ἄγαλμα ἦν ἐν  τῇ   λάρνακι, ἔργον μὲν ὥς φασιν
[7, 20]   δὲ καὶ Πατρεῖ, τὴν ἑορτὴν  τῇ   Λιμνάτιδι ἄγοντες. τοῦ θεάτρου δὲ
[7, 20]   ἐκομίσθη τὸ χωρίον· ἐπειδὰν δὲ  τῇ   Λιμνάτιδι τὴν ἑορτὴν ἄγωσι, τῆς
[7, 24]   ἐρείπια πόλεως δῆλα ἦν ἐν  τῇ   λίμνῃ, πρὶν τὸ ὕδωρ
[7, 4]   τῷ Ἰμβράσῳ ποταμῷ καὶ ὑπὸ  τῇ   λύγῳ τῇ ἐν τῷ Ἡραίῳ
[7, 5]   Τηίοις ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ λουτρὰ  τῇ   Μακρίᾳ, τὰ μὲν ἐπὶ τῷ
[7, 2]   νικῶντος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔπεσεν ἐν  τῇ   μάχῃ. Ἐφέσιοι δὲ ἀνελόμενοι τοῦ
[7, 1]   ὅπλοις, Τισαμενὸς μὲν ἔπεσεν ἐν  τῇ   μάχῃ, Ἴωνας δὲ Ἀχαιοὶ κρατήσαντες
[7, 3]   μόνοι, τοῖς δὲ ἀποθανοῦσιν ἐν  τῇ   μάχῃ Κολοφωνίων τε αὐτῶν καὶ
[7, 13]   καὶ τόλμαις ἀκμάζοντες πίπτουσιν ἐν  τῇ   μάχῃ, τὸ δὲ ἄλλο στρατιωτικόν,
[7, 27]   ἐνταῦθα ἀνέδην ἐστί, καὶ ἐπὶ  τῇ   μεγίστῃ τῶν πηγῶν τοῦ Ἀσκληπιοῦ
[7, 23]   λίθου πεποίηται· (καὶ ταῖς χερσὶ  τῇ   μὲν ἐς εὐθὺ ἐκτέταται, τῇ
[7, 18]   λέγουσι, τραφῆναί τε αὐτὸν ἐν  τῇ   Μεσάτει καὶ ἐνταῦθα ἐπιβουλευθέντα ὑπὸ
[7, 17]   ἐπὶ τῶν καλουμένων ἡρώων, ὁμοῦ  τῇ   μεταβολῇ τῇ ἐς Δωριέας ἐπέλιπε
[7, 5]   πηγὴν τὴν Ἁλιταίαν· ἐν δὲ  τῇ   Μιλησίᾳ πηγή τέ ἐστι Βιβλὶς
[7, 3]   καὶ ἀπέθανε μὲν αὐτόθι ἐν  τῇ   Νάξῳ, τὸν νεκρὸν δὲ οἴκαδε
[7, 4]   καὶ Καρῶν τοῖς οἰκοῦσιν ἐν  τῇ   νήσῳ, καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτεινεν
[7, 4]   δὲ αὐτοὶ τεχθῆναι νομίζουσιν ἐν  τῇ   νήσῳ τὴν θεὸν παρὰ τῷ
[7, 25]   μὲν ἐντὸς τείχους λανθάνουσιν ἐν  τῇ   νυκτί, ἅμα δὲ ἡμέρᾳ τούς
[7, 27]   δὲ αἱ γυναῖκες δρῶσιν ἐν  τῇ   νυκτὶ ὁπόσα νόμος ἐστὶν αὐταῖς·
[7, 1]   Σικυωνίων ἀπὸ Αἰγιαλέως βασιλεύσαντος ἐν  τῇ   νῦν Σικυωνίᾳ, εἰσὶ δὲ οἵ
[7, 17]   τοῦ Ὀλυμπίασιν ἐπὶ τῇ εἰκόνι  τῇ   Οἰβώτα οὐ προαχθείη ἄν τις
[7, 13]   τὰ ὅπλα καὶ ἐπεξῆλθον ἀμυνοῦντες  τῇ   οἰκείᾳ, βιασθέντες δὲ οὐ μετὰ
[7, 15]   εἰ δὲ ἐτόλμησε τῆς πρὸς  τῇ   Οἴτῃ θαλάσσης ἐς ταύτης καταδῦναι
[7, 21]   ὡς Κόρεσον τεθνεῶτα εἶδεν, μετέπεσε  τῇ   παιδὶ γνώμη, καὶ ἐσῄει
[7, 18]   ἐμὲ ἔτι ἐν τῇ ἀκροπόλει  τῇ   Πατρέων εἶχε τιμάς. γενέσθαι δὲ
[7, 4]   Ἀναίαν τὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ  τῇ   πέραν βαλόμενοι τεῖχος, δέκα ἔτεσιν
[7, 22]   τοῦ Ἑρμοῦ· Ἑρμοῦ νᾶμα μὲν  τῇ   πηγῇ τὸ ὄνομα, τοὺς δὲ
[7, 5]   ἐπὶ τοῦ ὕδατος. καὶ ὑπὸ  τῇ   πλατάνῳ καθεύδοντι κελεύειν φασὶν αὐτῷ
[7, 18]   ὄνομα ἔθετο ἀφ´ ἑαυτοῦ Πάτρας  τῇ   πόλει. Ἀγήνωρ δὲ πατὴρ
[7, 3]   φασιν ἐκ Κρήτης καὶ οἰκιστὴν  τῇ   πόλει γενέσθαι τὸν Ἔρυθρον· ἐχόντων
[7, 18]   νομίζουσι. (Πατρεῦσι δὲ ἐν ἄκρᾳ  τῇ   πόλει Λαφρίας ἱερόν ἐστιν Ἀρτέμιδος·
[7, 2]   τοῦ Ἐφέσου τὸ ὄνομά ἐστι  τῇ   πόλει. (Λέλεγες δὲ τοῦ Καρικοῦ
[7, 26]   ἔσχατοι. τὸ δὲ ὄνομα ἐγένετο  τῇ   πόλει λόγῳ μὲν τῷ Πελληνέων
[7, 6]   ὄνομα ἀπὸ τοῦ Πατρέως ἐτέθη  τῇ   πόλει. (τὰ δὲ ἐς πόλεμον
[7, 23]   ἔχει λόγος, ὅτι ἐποιήθησαν ἐν  τῇ   πόλει τῇ Ἀργείων, ὡς δὲ
[7, 25]   ὄρει κεῖται. τεθῆναι δέ φασι  τῇ   πόλει τὸ ὄνομα ἀπὸ γυναικὸς
[7, 20]   ἐς τὸ τέμενος τὸ ἐν  τῇ   πόλει. (τούτου δὲ τοῦ τεμένους
[7, 8]   τῇ Σύρων ἐναντία ἐτάξαντο, φιλίᾳ  τῇ   πρὸς Ῥωμαίους ἔπραξαν· ἐς δὲ
[7, 4]   δέκα ἔτεσιν ὕστερον διαβάντες ἐν  τῇ   Σάμῳ τούς τε Ἐφεσίους ἐκβάλλουσι
[7, 7]   εἷλεν Εὐδαμίδου βασιλεύων ἐν  {τῇ}   Σπάρτῃ, καὶ ἐξέπεσεν αὐτίκα ἐκ
[7, 12]   φεύγειν μηδὲ αὐτοῦ μένοντας ἐργάσασθαι  τῇ   Σπάρτῃ πόλεμον, φυγόντας δὲ ἐς
[7, 9]   καὶ δόκιμοι τὰ μάλιστα ἐν  τῇ   Σπάρτῃ, τὰ δὲ ἐς Ἀχαιοὺς
[7, 12]   τῶν Ἀχαιῶν καὶ ἔφασκεν οὐ  τῇ   Σπάρτῃ, τοῖς δὲ ταράσσουσιν αὐτὴν
[7, 17]   ἡγεμὼν καὶ οὗτος Ῥωμαίων, ἐπέτρεψε  τῇ   στρατιᾷ διαρπάσαι τὴν Δύμην· Αὔγουστος
[7, 4]   τῷ ποιήσαντι τραγῳδίαν ἐστὶν ἐν  τῇ   συγγραφῇ τοιάδε εἰρημένα, Ποσειδῶνα ἐς
[7, 8]   οὗτος Φίλιππος τοσοῦτον ἐκρατήθη  τῇ   συμβολῇ, ὡς στρατιᾶς τε ἣν
[7, 8]   δὴ Ἀχαιοὶ Μακεδόσιν στρατιᾷ  τῇ   Σύρων ἐναντία ἐτάξαντο, φιλίᾳ τῇ
[7, 26]   μὲν οἴκαδε ἐπανήρχοντο, Ὑπερησιεῖς δὲ  τῇ   τε πόλει τὸ ὄνομα τὸ
[7, 4]   τῶν καλουμένων Μητιονιδῶν καὶ ὁμοῦ  τῇ   τέχνῃ τῆς πλάνης τε ἕνεκα
[7, 24]   τὰ ἤδη τραπέντα, (καὶ ἐν  τῇ   τοιᾷδε ἰδέᾳ τοῦ σεισμοῦ κίονας
[7, 22]   οἱ ἐνταῦθα καὶ Ἄρει καὶ  τῇ   Τριτείᾳ νομίζουσιν. (αἵδε μὲν οὖν
[7, 16]   μὲν εἶχεν ἐπὶ τῶν ἱππέων  τῇ   τροπῇ, δεξάμενοι δὲ τὴν ἐμβολὴν
[7, 16]   τὰ ἀρχαῖα καὶ τὸ ἐν  τῇ   ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι, ἀφῆκαν δὲ καὶ
[7, 16]   τὰ χρήματα ἔχοντες ἐκωλύοντο ἐν  τῇ   ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι· συνέδριά τε κατὰ
[7, 24]   τῷ οὐρανῷ διαδρομαὶ σὺν πολλῇ  τῇ   φλογί, τὰ δὲ καὶ ἀστέρων
[7, 8]   Περσαῖον ὑπὸ Ἀντιγόνου ταχθέντα ἐπὶ  τῇ   φρουρᾷ. Ἀχαιοὶ δὲ τὸ ἀπὸ
[7, 11]   ποιήσειν, ἀνθρώπων γὰρ τῶν ἐπὶ  τῇ   φρουρᾷ καὶ οὐ τοῦ Ἀθηναίων
[7, 7]   πόλιν καὶ Ἀντίκυραν τὴν ἐν  τῇ   Φωκίδι ἑλών, ὑπηκόους κατ´ ἀνάγκην
[7, 18]   Εὔμηλον αὐτόχθονα οἰκῆσαι πρῶτον ἐν  τῇ   χώρᾳ, βασιλεύοντα αὐτὸν ἀνθρώπων οὐ
[7, 1]   ἐγένετο· Αἰγιαλεῖς γὰρ ἐκαλοῦντο Ἴωνες.  τῇ   χώρᾳ δὲ ἔτι καὶ μᾶλλον
[7, 6]   Ἀχαιῶν ἐδόθη κτίσασθαι πόλιν ἐν  τῇ   χώρᾳ, καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ
[7, 26]   αἶγας, ὁπόσαι σφίσιν ἦσαν ἐν  τῇ   χώρᾳ, συλλέξαντες δὲ ἔδησαν πρὸς
[7, 17]   Ἄττην τὰ γνωριμώτατα· ἐν δὲ  τῇ   χώρᾳ τῇ Δυμαίᾳ καὶ τοῦ
[7, 26]   Πινδάρου τά τε ἄλλα πείθομαι  τῇ   ᾠδῇ καὶ Μοιρῶν τε εἶναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007