Alphabétiquement     [«   »]
παντὸς 2
πάντων 1
παρ´ 10
παρὰ 67
παρά 1
παραβὰς 1
παραγενόμενός 1
Fréquences     [«    »]
64 ἀπὸ
61 ἔτι
61 ἦν
67 παρὰ
68 γὰρ
69
75
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

παρὰ


Livre, Chap.
[7, 18]   ἀγάλματα ἔκ τε Αἰτωλίας καὶ  παρὰ   Ἀκαρνάνων, τὰ μὲν πολλὰ ἐς
[7, 25]   μὲν ἥμισυ ἐς Μακεδονίαν καταφεύγουσι  παρὰ   Ἀλέξανδρον, Μαρδόνιος Γωβρύου
[7, 27]   ἐν Πελλήνῃ, δῶρον τὸ ἐπιφθονώτατον  παρὰ   Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου λαβών, τύραννος
[7, 19]   θεοῦ παρθένος, ἐς ἀποστέλλεσθαι  παρὰ   ἄνδρα ἔμελλε. (λέγουσιν οὖν συμβῆναί
[7, 16]   ὑπὲρ Καΐκου Φιλοποίμην στρατιώτας ἄγων  παρὰ   Ἀττάλου. (Μόμμιος μὲν δὴ τῶν
[7, 10]   Ξένων οὗτος οὐκ ἐλαχίστου λόγου  παρὰ   Ἀχαιοῖς οὕτως" ἔφη κατὰ τὴν
[7, 8]   αὐτός τε προσεκάθητο πολιορκῶν καὶ  παρὰ   Ἀχαιοὺς ἅμα ἀποστέλλων ἐπήγγελλέ σφισιν
[7, 12]   ὠφελείας σφίσιν οὐ γενομένης τῆς  παρὰ   Ἀχαιῶν, ὅμως ὑπὸ Μεναλκίδα τὰ
[7, 27]   τὸν ἀγῶνα ἀφῖχθαι τὸν Ὀλυμπικὸν  παρὰ   βασιλέως τοῦ Περσῶν ἀνασωθέντα οἴκαδε.
[7, 9]   οἱ Ἀχαιοὶ καὶ ἀποθανόντος Νάβιδος  παρὰ   γνώμην Λακεδαιμονίων τοῦ δήμου κατάγουσιν
[7, 26]   τὸ κέρας φέρουσα τὸ Ἀμαλθείας·  παρὰ   δὲ αὐτὴν Ἔρως πτερὰ ἔχων
[7, 22]   χλαμύδα ἐπὶ τῷ χιτῶνι φοινικῆν·  παρὰ   δὲ αὐτὸν οἰκέτης ἀκόντια ἔχων
[7, 22]   Σιμύλον· καλεῖται μὲν δὴ Ἀγοραῖος,  παρὰ   δὲ αὐτῷ καὶ χρηστήριον καθέστηκε.
[7, 11]   προαχθείσαις, κριθείσαις δὲ καὶ ὕστερον  παρὰ   δικαστῇ κοινῷ Φιλίππῳ τῷ Ἀμύντου,
[7, 17]   οἷα Ἄττην ἔδρασε, καί οἱ  παρὰ   Διὸς εὕρετο μήτε σήπεσθαί τι
[7, 3]   ἐν Ἰωνίᾳ πόλεων ὅσους δὴ  παρὰ   ἑκάστων ἐπεισήγαγεν Ἐρυθραίοις συνοίκους. (Κλαζομενίοις
[7, 7]   ἀρχήν, ὡς ἀφίκετο ἐς ἄνδρας,  παρὰ   ἑκόντος Ἀντιγόνου λαβὼν φόβον τοῖς
[7, 3]   βασιλέας τοῦ Κοδριδῶν λάβωσιν, οὕτω  παρὰ   Ἐρυθραίων καὶ ἐκ Τέω Δεοίτην
[7, 3]   ἐξ αὐτῶν πλανωμένη μετεπέμψατο ἡγεμόνα  παρὰ   Κολοφωνίων Πάρφορον, καὶ πόλιν κτίσαντες
[7, 3]   πολέμῳ, κατὰ δὲ ὁμολογίαν λαμβάνουσι  παρὰ   Κυμαίων· Ἰώνων δὲ οὐ δεχομένων
[7, 4]   ἐς Ἴνυκον Σικελῶν πόλιν ἀφικνεῖται  παρὰ   Κώκαλον, καὶ πολέμου παρέσχε τοῖς
[7, 10]   κατειλήφει πρότερον Ἕλληνας· οὐδὲ γὰρ  {παρὰ}   Μακεδόνων οἱ ἰσχύσαντες μέγιστον, Φίλιππος
[7, 4]   ἐπιστάμενος τὰ οἴκοι νόμιμα ἑκουσίως  παρὰ   Μίνω ἔφυγεν ἐς Κρήτην, καὶ
[7, 16]   τῆς φυγῆς, κἂν εὕρασθαί τι  παρὰ   Μομμίου οἱ Ἀχαιοὶ φιλάνθρωπον ἐδυνήθησαν,
[7, 7]   Ἄρατον καὶ Ἀχαιοὺς πρὸς Δύμῃ  παρὰ   πολύ τε ἐκράτησεν ἐλθόντας ἐς
[7, 11]   πρεσβείαν ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἰδίᾳ  παρὰ   Ῥωμαίους ἀποστεῖλαι, ἐπετράπη δὲ ὑπὸ
[7, 12]   ἄνευ τοῦ κοινοῦ τοῦ Ἀχαιῶν  παρὰ   Ῥωμαίους ἰδίᾳ πρεσβείαν ἀποστέλλειν. (πόλεμός
[7, 8]   μέντοι τοῦ λόγου τὸ εὐπρεπὲς  παρὰ   Ῥωμαίων εὕρητο εἰρήνην δεήσεσί τε
[7, 16]   ἐκτῖσαι. τούτων μὲν δὴ ἄφεσιν  παρὰ   Ῥωμαίων εὕροντο Ἕλληνες, ἡγεμὼν δὲ
[7, 14]   ἔτυχον γὰρ τότε ἤδη οἱ  παρὰ   Ῥωμαίων ἥκοντες τὰ Λακεδαιμονίων καὶ
[7, 15]   τοῦ προτέρου σφίσιν ἀπειθείας οὐδεμίαν  παρὰ   Ῥωμαίων ὑπισχνεῖτο ὀργὴν γενήσεσθαι. ἅμα
[7, 16]   πρὶν καὶ συμβούλους ἀποσταλῆναι  παρὰ   Ῥωμαίων· ὡς δὲ ἀφίκοντο οἱ
[7, 4]   δὲ Σμῖλις, ὅτι μὴ  παρὰ   Σαμίους καὶ ἐς τὴν Ἠλείαν,
[7, 5]   ἔσχον οἱ Χῖοι ποιούμενοι σπουδὴν  παρὰ   σφᾶς καταγαγεῖν ἑκάτεροι τὸ ἄγαλμα·
[7, 5]   ἐκ τῶν τριχῶν τὴν σχεδίαν  παρὰ   σφᾶς κατάξειν. αἱ μὲν δὴ
[7, 7]   οἰκείοις προδιδόναι κέρδεσι. προπίνειν δὲ  παρὰ   τὰ συμπόσια ἐπὶ δεξιότητι καὶ
[7, 20]   στεφάνους μὲν τῶν ἀσταχύων ἀποτίθενται  παρὰ   τῇ θεῷ, λουσάμενοι δὲ τῷ
[7, 9]   τότε οὖν ἀναβεβηκότες καὶ οὗτοι  παρὰ   τὴν βουλὴν προθυμότατα ἐνέκειντο Ἀχαιοῖς·
[7, 24]   χρόνον πλείονα, καὶ ἀὴρ  παρὰ   τὴν ἑκάστοτε τοῦ ἔτους ὥραν
[7, 9]   γὰρ εἴρητο ἀπὸ τοῦ κοινοῦ  παρὰ   τὴν Ῥωμαίων βουλὴν ἀπιέναι πρέσβεις,
[7, 24]   δρῶσι δὲ ἄλλα τοιαῦτα· λαμβάνοντες  παρὰ   τῆς θεοῦ πέμματα ἐπιχώρια ἀφιᾶσιν
[7, 3]   Ῥάκιον· δὲ μανθάνει γὰρ  παρὰ   τῆς Μαντοῦς οἵτινές τε ἀνθρώπων
[7, 9]   ἐφ´ ὅτῳ ποιεῖται τὴν πρόσοδον  παρὰ   τῆς Ῥωμαίων βουλῆς ἔχει δόγμα.
[7, 12]   λόγον, ψυχαγωγῶν δὲ αὐτοὺς ἔφασκε  παρὰ   τῆς Ῥωμαίων σφίσιν ἐφεῖσθαι βουλῆς
[7, 24]   παρέχεται τοῦ ἡλίου τὴν χρόαν  παρὰ   τὸ εἰωθὸς ἤτοι ἐς τὸ
[7, 10]   μέν σφισι δισχιλίων, ὡς ἐκρατήθησαν,  παρὰ   τὸ ἔργον, χιλίων δὲ φονευθέντων·
[7, 2]   ὁδὸν τὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ  παρὰ   τὸ Ὀλυμπιεῖον καὶ ἐπὶ πύλας
[7, 15]   Ἀλκαμένην καὶ αὐτίκα ἐς Κόρινθον  παρὰ   τὸ στρατόπεδον τὸ Ἀχαιῶν ᾤχοντο
[7, 20]   ἐπὶ θρόνου καὶ ἑστῶσα Ἀθηνᾶ  παρὰ   τὸν θρόνον, τῆς τε Ἥρας
[7, 15]   πόλιν, Μέτελλος δὲ ὡς ἀφίκετο  παρὰ   τὸν ἰσθμόν, ἐπεκηρυκεύετο καὶ τότε
[7, 15]   διὰ Θεσσαλίας τὴν πορείαν καὶ  παρὰ   τὸν Λαμιακὸν ποιούμενος κόλπον. Κριτόλαος
[7, 21]   τῆς παρθένου, ἐκομίζετο ἱκέτης ἤδη  παρὰ   τοῦ Διονύσου τὸ ἄγαλμα.
[7, 6]   εἶναι· Ἀθηναίοις δὲ εὔνοια μὲν  παρὰ   τοῦ Ἑλληνικοῦ τῶν ἔργων μάλιστα
[7, 25]   ἡλικίας μάλιστα τῆς Ἀφείδαντος ἀφίκετο  παρὰ   τοῦ ἐν Δωδώνῃ Διὸς τὰ
[7, 19]   Ἡρακλεῖ στρατεύσαντα ἐς Ἴλιον λαβεῖν  παρὰ   τοῦ Ἡρακλέους τὴν λάρνακα· τὰ
[7, 27]   καλούμενον Κῦρος, καὶ ἰάματα ἀνθρώποις  παρὰ   τοῦ θεοῦ γίνεται. ὕδωρ δὲ
[7, 4]   ἆθλον λαβεῖν αὐτὸν ἐπὶ ἀνδραγαθίᾳ  παρὰ   τοῦ κοινοῦ φησι τοῦ Ἰώνων.
[7, 19]   ὑπηγάγετο τὴν παρθένον, ἐμνᾶτο αὐτὴν  παρὰ   τοῦ πατρός. ἕπεται δέ πως
[7, 15]   τὴν Ἑλλάδα ἀφῖχθαι. (ἀγγέλους οὖν  παρὰ   τοὺς Ἀχαιοὺς ἀπέστελλεν, ἀφιέναι κελεύων
[7, 25]   ῥέων Ἀχαιοὺς τοὺς ταύτῃ παρέξεισι.  παρὰ   τούτους σύνοικοι Μυκηναῖοι κατὰ συμφορὰν
[7, 25]   λαβὼν ἀστραγάλους οἱ δὲ ἄφθονοι  παρὰ   τῷ Ἡρακλεῖ κεῖνται τέσσαρας ἀφίησιν
[7, 4]   ἐν τῇ νήσῳ τὴν θεὸν  παρὰ   τῷ Ἰμβράσῳ ποταμῷ καὶ ὑπὸ
[7, 18]   Ἀχαιῶν πόλις ποτὲ Ὤλενος ᾠκεῖτο  παρὰ   τῷ Πείρῳ. ὁπόσοι δὲ ἐς
[7, 19]   ἐθέλοντι ἐθέλουσαν ἄγεσθαι Κομαιθὼ οὔτε  παρὰ   τῶν ἑαυτοῦ γονέων οὔτε παρὰ
[7, 15]   Ἀχαϊκὸν συντελεῖν. (τότε δὲ ὡς  παρὰ   τῶν κατασκόπων ἐπυνθάνετο Κριτόλαος
[7, 19]   παρὰ τῶν ἑαυτοῦ γονέων οὔτε  παρὰ   τῶν Κομαιθοῦς ἥμερον ἀπήντησεν οὐδέν.
[7, 11]   ἐς Ὠρωπὸν καὶ ὁμήρους λαβεῖν  παρὰ   Ὠρωπίων Ἀθηναίους· ἢν δὲ αὖθις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007