Alphabétiquement     [«   »]
γαμβροί 1
γάμου 1
γαμοῦσι 1
γὰρ 68
γάρ 6
γε 25
γεγόνασιν 1
Fréquences     [«    »]
64 ἀπὸ
61 ἦν
67 παρὰ
68 γὰρ
69
75
78 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

γὰρ


Livre, Chap.
[7, 23]   γυναῖκα οὐδεμίαν μητέρα· (Ἀσκληπιὸν μὲν  γὰρ   ἀέρα γένει τε ἀνθρώπων εἶναι
[7, 17]   ἄν τις ἐς ἀλογίαν. Οἰβώτᾳ  γὰρ   ἀνδρὶ Δυμαίῳ, σταδίου μὲν ἀνελομένῳ
[7, 21]   τῇ Ἤλιδι φυομένης· κεκρυφάλους τε  γὰρ   ἀπ´ αὐτῆς καὶ ἐσθῆτα ὑφαίνουσι
[7, 2]   τε ἀλλοίοις ἐστάλησαν. τὰ μὲν  γὰρ   ἀρχαιότατα Ἰόλαος Θηβαῖος, ἀδελφιδοῦς
[7, 17]   ἐπίγραμμα καλεῖ τὴν πόλιν· τὰ  γὰρ   ἀρχαιότερα ὀνόματα ἐς ποίησιν ἐπάγεσθαι
[7, 21]   παιδὶ γνώμη, καὶ ἐσῄει  γὰρ   αὐτὴν Κορέσου τε ἔλεος καὶ
[7, 14]   συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν· γένους τε  γὰρ   αὐτοῖς οὐδὲν τοῦ Ἀχαιῶν μετεῖναι
[7, 12]   Ἀχαιοῖς θανάτου δίκην· πρεσβεῦσαί τε  γὰρ   Ἀχαιῶν ἐναντία ἔφασκεν αὐτὸν ἐς
[7, 4]   τὸ ἴσον ἀφίκετο· (Δαιδάλῳ μὲν  γὰρ   γένους τε Ἀθήνῃσιν ὑπῆρχεν εἶναι
[7, 4]   ἐπὶ τῷ ἀγάλματι τεκμαίροιτο· ἔστι  γὰρ   δὴ ἀνδρὸς ἔργον Αἰγινήτου Σμίλιδος
[7, 19]   συμφορᾶς ἐκτὸς γενέσθαι τίθεμαι· μόνον  γὰρ   δὴ ἀνθρώπῳ ψυχῆς ἐστιν ἀντάξιον
[7, 2]   Ἄνδροκλος δὲ Κόδρου οὗτος  γὰρ   δὴ ἀπεδέδεικτο Ἰώνων τῶν ἐς
[7, 3]   μέτεστιν Ἑλληνικοῦ καὶ τούτοις εἰσὶ  γὰρ   δὴ καὶ οἱ Πάμφυλοι τῶν
[7, 6]   καὶ ἔργου τοῦ Πλαταιᾶσι· δῆλα  γὰρ   δὴ ὅτι ἐπὶ τῷ ἀναθήματι
[7, 26]   τὴν γῆν· οἱ δὲ οὐ  γὰρ   ἐδόκουν ἀξιόμαχοι τοῖς Σικυωνίοις εἶναι
[7, 25]   ὅντινα ἐγένετο αὐτῷ τρόπον· οὐ  γὰρ   εἶναι νίκην ἔτι σφίσι κατὰ
[7, 9]   ἦν καὶ Ἀχαιοῖς· Ἀχαιῶν μὲν  γὰρ   εἴρητο ἀπὸ τοῦ κοινοῦ παρὰ
[7, 13]   ἀνδρὶ προδότῃ τάλαντα, καὶ οὐ  γὰρ   εἶχεν ἐκτῖσαι φεύγων ᾤχετο ἐκ
[7, 1]   προσθήκη δέ σφισιν ἐγένετο· Αἰγιαλεῖς  γὰρ   ἐκαλοῦντο Ἴωνες. τῇ χώρᾳ δὲ
[7, 25]   νέμειν ἐς ἱκέτας αἰδῶ. Ἀθηναίοις  γὰρ   ἐπὶ ἡλικίας μάλιστα τῆς Ἀφείδαντος
[7, 15]   ἐπὶ τὰς Θήβας· Ἡράκλειάν τε  γὰρ   ἐπολιόρκησαν οἱ Θηβαῖοι μετὰ Ἀχαιῶν
[7, 24]   ὡς τὸ ἐπίπαν εἴωθεν  γὰρ   ἐπομβρίαι συνεχεῖς αὐχμοὶ πρὸ
[7, 11]   Ὠρωπὸν ὑπήκοόν σφισιν οὖσαν· πενίας  γὰρ   ἐς τὸ ἔσχατον Ἀθηναῖοι τηνικαῦτα
[7, 6]   δὲ καὶ ἀνὰ χρόνον· Λακεδαιμονίων  γὰρ   ἐς τὸν πρὸς Ἀθηναίους πόλεμον
[7, 11]   παράπαν ἔθετο ἐν χλευασίᾳ· (πόλεσι  γὰρ   ἐς τοσοῦτο ἡκούσαις ἀξιώματος καὶ
[7, 7]   τὴν Ῥωμαίων ἐστὶν εἰργασμένα· Εὐβοέων  γὰρ   Ἑστίαιαν πόλιν καὶ Ἀντίκυραν τὴν
[7, 4]   ἀπὸ Ἀμφίκλου τετάρτῃ γενεᾷ βασιλείαν  γὰρ   ἔσχε καὶ οὗτος ἐπολέμησεν Ἀβάντων
[7, 23]   ἀναλούμενα ἀπαιτεῖν· τοὺς δὲ οὐ  γὰρ   ἔχειν ἐκτῖσαι καταλιπεῖν σφισιν αὐτοὺς
[7, 18]   οἱ ἰδιῶται φιλοτίμως ἔχουσιν. ἐσβάλλουσι  γὰρ   ζῶντας ἐς τὸν βωμὸν ὄρνιθάς
[7, 5]   ἄλλο, ἀκριβῶς ἐστιν Αἰγύπτιον. σχεδία  γὰρ   ἦν ξύλων, καὶ ἐπ´ αὐτῇ
[7, 16]   ἐπιβεβλήκει Μόμμιος ζημίαν· Βοιωτούς τε  γὰρ   Ἡρακλεώταις καὶ Εὐβοεῦσι τάλαντα ἑκατὸν
[7, 12]   στρατηγοῦ παρακούειν εἶναι νόμον· Δίαιος  γὰρ   ἦρχε τῶν Ἀχαιῶν καὶ ἔφασκεν
[7, 5]   οἰκιστὴς κατ´ ὄψιν ὀνείρατος· (Ἀλέξανδρον  γὰρ   θηρεύοντα ἐν τῷ ὄρει τῷ
[7, 18]   ἑτέρωθεν καὶ τὸ ἄγαλμα. Καλυδῶνος  γὰρ   καὶ Αἰτωλίας τῆς ἄλλης ὑπὸ
[7, 21]   ἀρχαίοις πολίσμασι καὶ ὁμώνυμοι· Μεσατεὺς  γὰρ   καὶ Ἀνθεύς τε καὶ Ἀροεύς
[7, 14]   τὴν Φωκίδα, δευτέραν Εὐβοεῦσιν, ἐδῄωσαν  γὰρ   καὶ Εὐβοέων τὴν χώραν, τρίτην
[7, 21]   ἐστιν ἱερὸν ἐπίκλησιν Καλυδωνίου· μετεκομίσθη  γὰρ   καὶ τοῦ Διονύσου τὸ ἄγαλμα
[7, 23]   ὑπὸ Πατρέων λεγόμενα. καὶ ἤρα  γὰρ   καὶ ὕδωρ γενόμενος Ἀργυρᾶς, καθότι
[7, 25]   οὐκ ἐδύνατο ὑπὸ Ἀργείων, (ἐτετείχιστο  γὰρ   κατὰ ταὐτὰ τῷ ἐν Τίρυνθι
[7, 20]   γε δὴ τοῦ Ἀθήνῃσι· τοῦτο  γὰρ   μεγέθει τε καὶ ἐς τὴν
[7, 7]   ἐς Αἴγιόν σφισιν ἔδοξεν· αὕτη  γὰρ   μετὰ Ἑλίκην ἐπικλυσθεῖσαν πόλεων ἐν
[7, 17]   ἐξεγένετο ὄνασθαι τοῦ δώρου· Οὐεσπασιανοῦ  γὰρ   μετὰ Νέρωνα ἄρξαντος ἐς ἐμφύλιον
[7, 10]   καὶ τόδε τὸν λόγον· (Ἀθηναῖοι  γὰρ   μετὰ τὸ ἀτύχημα τὸ ἐν
[7, 15]   ἀδικεῖν Ἀχαιῶν κατέγνωσαν· καὶ ἦν  γὰρ   Μόμμιός σφισιν ὕπατος τότε ᾑρημένος,
[7, 3]   κατὰ συγγένειαν τὴν Κρητῶν καὶ  γὰρ   οἱ Λύκιοι τὸ ἀρχαῖόν εἰσιν
[7, 10]   πω κατειλήφει πρότερον Ἕλληνας· οὐδὲ  γὰρ   {παρὰ} Μακεδόνων οἱ ἰσχύσαντες μέγιστον,
[7, 3]   τὸν Ῥάκιον· δὲ μανθάνει  γὰρ   παρὰ τῆς Μαντοῦς οἵτινές τε
[7, 7]   Ἀχαιοὶ μάλιστα ἴσχυον· τυράννων τε  γὰρ   πλὴν Πελλήνης αἱ ἄλλαι πόλεις
[7, 6]   πᾶσιν ὁμοίως παρώφθη Πελοποννησίοις· ἅτε  γὰρ   πλοῖα οὐκ ἐχόντων τῶν βαρβάρων,
[7, 25]   ἀστραγάλοις ἔστι λαβεῖν. εὔχεται μὲν  γὰρ   πρὸ τοῦ ἀγάλματος τῷ
[7, 26]   τὰς δᾷδας. (Σικυώνιοι δὲ ἰέναι  γὰρ   συμμάχους τοῖς Ὑπερησιεῦσιν ἤλπιζον καὶ
[7, 1]   φασιν ἀπὸ τῆς χώρας, εἶναι  γὰρ   τὰ πολλὰ αὐτῆς αἰγιαλόν. (χρόνῳ
[7, 13]   ἐπὶ Λακεδαίμονα πεποιῆσθαι καὶ ἑώρων  γὰρ   {τὰ} πρὸς τὴν παραίνεσιν ἀνθεστηκότα
[7, 21]   χρηστήριον τὸ ἐν Δωδώνῃ· τοῖς  γὰρ   τὴν ἤπειρον ταύτην οἰκοῦσι, τοῖς
[7, 17]   δῆμον ποιησάμενος τὸν Ῥωμαίων· Σαρδὼ  γὰρ   τὴν νῆσον ἐς τὰ μάλιστα
[7, 6]   ἔτι τοῦ Ἑλληνικοῦ· Λακεδαιμονίους μὲν  γὰρ   τὸ ἐν Λεύκτροις πταῖσμα καὶ
[7, 25]   ἐκ τῆς Ἀργολίδος. Μυκηναίοις {μὲν}  γὰρ   τὸ μὲν τεῖχος ἁλῶναι κατὰ
[7, 18]   ἀπὸ ἀνδρὸς Φωκέως φασί· Λάφριον  γὰρ   τὸν Κασταλίου τοῦ Δελφοῦ Καλυδωνίοις
[7, 1]   ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, καὶ ἔγνω  γὰρ   τὸν πρεσβύτατον Κέκροπα βασιλέα εἶναι
[7, 17]   ἐρώμενόν φασιν αὐτόν, καὶ ἀποθανεῖν  γὰρ   τὸν Σώστρατον Ἡρακλέους ἔτι ὄντος
[7, 14]   Ῥωμαίους ἔρως ἔσχε· καὶ ἔτυχον  γὰρ   τότε ἤδη οἱ παρὰ Ῥωμαίων
[7, 16]   Ἐμπέδου πρὸς Ἀθηναίους. (τούτῳ  γὰρ   τῷ ἀνδρὶ ἱππαρχήσαντι ἐν Σικελίᾳ,
[7, 1]   οὐχ ἥκιστα ἐν τῷδε· Μετανάστην  γὰρ   τῷ παιδὶ ὄνομα ἔθετο Ἄρχανδρος.
[7, 11]   δὲ οὐδέτερα ἔφασαν ποιήσειν, ἀνθρώπων  γὰρ   τῶν ἐπὶ τῇ φρουρᾷ καὶ
[7, 9]   ἐς Ἀχαιοὺς οὐ δίκαιοι· γενομένους  γὰρ   ὑπὸ Νάβιδος φυγάδας ὑπεδέξαντο αὐτοὺς
[7, 8]   ἀκμὴ καθῄρητο ὑπὸ Ῥωμαίων μαχεσάμενος  γὰρ   Φλαμινίου καὶ Ῥωμαίων ἐναντία Φίλιππος
[7, 10]   ἐνέχονται πάντες τῇ αἰτίᾳ· πάντας  γὰρ   φρονῆσαι τὰ Μακεδόνων τε καὶ
[7, 20]   ἐπὶ κρανίου βέβηκε βοός. (βουσὶ  γὰρ   χαίρειν μάλιστα Ἀπόλλωνα Ἀλκαῖός τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007