Alphabétiquement     [«   »]
Ῥωμαίοις 10
Ῥωμαῖος 2
Ῥωμαίους 16
Ῥωμαίων 48
Ῥώμην 13
Ῥώμης 5
ς´ 1
Fréquences     [«    »]
45 εἶναι
44 τὰς
43 τότε
48 Ῥωμαίων
48 σφισιν
49 ἐξ
59 ἐστιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

Ῥωμαίων


Livre, Chap.
[7, 7]   τῷ δὲ Ὀτιλίῳ προσετέτακτο ὑπὸ  Ῥωμαίων   ἀπείργειν ἀπὸ Ἀθηναίων καὶ τοῦ
[7, 13]   (Μέτελλος δὲ ἄνδρας ὑπὸ τῆς  Ῥωμαίων   ἀπεσταλμένους βουλῆς ἐπὶ τὰ ἐν
[7, 14]   ὡς τὰ ἐγνωσμένα ἐπύθοντο ὑπὸ  Ῥωμαίων,   αὐτίκα ἐτρέποντο ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας
[7, 12]   συνεδρεύειν ἐς τὸ Ἀχαϊκὸν ὑπὸ  Ῥωμαίων   αὐτοὺς ἀπηλλάχθαι. ~(αὖθις οὖν ἐκ
[7, 15]   χωρίῳ τῷ αὐτῷ ἐκτείνοντο ὑπὸ  Ῥωμαίων.   (Ἀχαιοῖς δὲ αὖθις ἐπὶ τὴν
[7, 16]   τὴν ἐμβολὴν τοῦ ὁπλιτικοῦ τοῦ  Ῥωμαίων   βιαζόμενοί τε τῷ πλήθει καὶ
[7, 14]   λόγον, ὡς δίκαια ἡγοῖτο  Ῥωμαίων   βουλὴ μήτε Λακεδαιμονίους τελεῖν ἐς
[7, 9]   ἀπὸ τοῦ κοινοῦ παρὰ τὴν  Ῥωμαίων   βουλὴν ἀπιέναι πρέσβεις, ἰδίᾳ δὲ
[7, 12]   καὶ ἀνάγειν ἤθελον ἐπὶ τὴν  Ῥωμαίων   βουλήν. Ἀχαιοὶ δὲ ἀντελαμβάνοντο αὖθις
[7, 12]   ἀμφισβητησίμου χώρας καταφεύγουσιν ἐπὶ τὴν  Ῥωμαίων   βουλήν· καταφεύγουσι δὲ αὐτοῖς προεῖπεν
[7, 11]   Ἑλλήνων. καταφεύγουσιν οὖν ἐπὶ τὴν  Ῥωμαίων   βουλὴν οἱ Ὠρώπιοι· καὶ δόξαντες
[7, 10]   ἐς Σαπαίους ἀδίκημα, ἄνδρες τῆς  Ῥωμαίων   βουλῆς δέκα ἐπέμφθησαν καταστησόμενοι πρὸς
[7, 12]   ἕπεσθαι Λακεδαιμόνιοί σφισιν ὑπὸ τῆς  Ῥωμαίων   βουλῆς εἰσιν ἐγνωσμένοι, Λακεδαιμονίους δὲ
[7, 9]   ποιεῖται τὴν πρόσοδον παρὰ τῆς  Ῥωμαίων   βουλῆς ἔχει δόγμα. Μέτελλος δὲ
[7, 11]   Ἀθηναίοις ζημίαν πεντακόσια τάλαντα ἐπιβάλλουσι,  Ῥωμαίων   δὲ βουλὴ δεηθεῖσιν Ἀθηναίοις
[7, 9]   ἐν τῷ συνεδρίῳ θάνατον ζημίαν.  (Ῥωμαίων   δὲ βουλὴ πέμπουσιν ἄλλους
[7, 11]   ὑπισχνεῖτο, ἰσχύοντι διὰ φιλίαν τὴν  Ῥωμαίων   ἐν Ἀχαιοῖς μέγιστον. (προσγενομένου δὲ
[7, 16]   λάφυρα Κορίνθια. (πόλεων δέ, ὅσαι  Ῥωμαίων   ἐναντία ἐπολέμησαν, τείχη μὲν
[7, 8]   Ῥωμαίων μαχεσάμενος γὰρ Φλαμινίου καὶ  Ῥωμαίων   ἐναντία Φίλιππος ἐν Κυνὸς καλουμέναις
[7, 14]   ἀλλὰ ἐς μὲν ἐπήκοον τῶν  Ῥωμαίων   ἔπεμπεν ἀγγέλους κελεύων τοὺς συνέδρους
[7, 10]   τῶν πόλεων ἐς ἃς ὑπὸ  Ῥωμαίων   ἐπέμφθησαν, πρόφασις οὐδεμία ἦν τούτους
[7, 17]   ταύτῃ Σουλπίκιος, ἡγεμὼν καὶ οὗτος  Ῥωμαίων,   ἐπέτρεψε τῇ στρατιᾷ διαρπάσαι τὴν
[7, 16]   ἐχόντων ἀφυλακτότερον ὑπὸ φρονήματος τῶν  Ῥωμαίων,   ἐπιτίθενται {τοῖς} ἐπὶ φυλακῆς αὐτοῖς
[7, 7]   οὐ κατὰ γνώμην οἱ τὴν  Ῥωμαίων   ἐστὶν εἰργασμένα· Εὐβοέων γὰρ Ἑστίαιαν
[7, 8]   τοῦ λόγου τὸ εὐπρεπὲς παρὰ  Ῥωμαίων   εὕρητο εἰρήνην δεήσεσί τε παντοίαις
[7, 16]   τούτων μὲν δὴ ἄφεσιν παρὰ  Ῥωμαίων   εὕροντο Ἕλληνες, ἡγεμὼν δὲ ἔτι
[7, 14]   γὰρ τότε ἤδη οἱ παρὰ  Ῥωμαίων   ἥκοντες τὰ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀχαιῶν
[7, 16]   ταχθέντες αὐτίκα ᾤχοντο φεύγοντες, τῆς  Ῥωμαίων   ἵππου μηδὲ τὴν πρώτην ἔφοδον
[7, 8]   στρατιᾷ, συμμάχους τε ἀξιωθησομένους καλεῖσθαι  Ῥωμαίων   καὶ ἅμα εὐνοίᾳ τῇ ἐς
[7, 17]   Νέρωνα βασιλεία περιῆλθεν  Ῥωμαίων,   καὶ ἐλεύθερον Νέρων ἀφίησιν
[7, 8]   ἀπὸ τούτου σύμμαχοί τε ὠνομάζοντο  Ῥωμαίων   καὶ ἐς τὰ πάντα ἦσαν
[7, 9]   οὔτε ἄλλως πάσχοντας δίκαια ὑπὸ  Ῥωμαίων   καὶ ἐς τὸ ἀνωφελὲς προϋπηργμένων
[7, 13]   ἀφίκετο ἐς Μακεδονίαν στρατιά τε  Ῥωμαίων   καὶ ἡγεμὼν ἐπ´ αὐτῇ Μέτελλος,
[7, 13]   τοῦ Φιλίππου πολεμήσοντες ἀφεστηκότι ἀπὸ  Ῥωμαίων.   καὶ μὲν ἐν Μακεδονίᾳ
[7, 12]   οὐ μετὰ πολὺ ἔφασκεν ὑπὸ  Ῥωμαίων.   (καὶ οἱ μὲν ἀπελθόντες ὑπήγοντο
[7, 16]   τοῦ θυμοῦ, πρίν γε δὴ  Ῥωμαίων   λογάδες χίλιοι προσπεσόντες κατὰ τὰ
[7, 8]   Μακεδόνων ἀκμὴ καθῄρητο ὑπὸ  Ῥωμαίων   μαχεσάμενος γὰρ Φλαμινίου καὶ Ῥωμαίων
[7, 10]   Μακεδόνων ἀρχὴ καταλυθεῖσα ὑπὸ  Ῥωμαίων.   (Περσεῖ τῷ Φιλίππου πρὸς Ῥωμαίους
[7, 14]   ἀπῆλθον, ἐντυχόντες κατὰ τὴν ἄνοδον  Ῥωμαίων   πρέσβεσιν ἐπὶ τὰ Λακεδαιμονίων καὶ
[7, 17]   ἀλλαγὴν πρὸς δῆμον ποιησάμενος τὸν  Ῥωμαίων·   Σαρδὼ γὰρ τὴν νῆσον ἐς
[7, 16]   περὶ ὄρθρον ἐς τὸ τῶν  Ῥωμαίων   στράτευμα, ἀποπέμψας δὲ ἐς Μακεδονίαν
[7, 10]   Ἀβρούπολιν στράτευμα ἀγαγὼν ἐποίησεν ἀναστάτους  Ῥωμαίων   συμμάχους ὄντας· Σαπαίων δὲ τούτων
[7, 11]   Ῥωμαίους ἀποστεῖλαι, ἐπετράπη δὲ ὑπὸ  Ῥωμαίων   συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν ἀποστῆναι. προσεπεστάλη
[7, 12]   δὲ αὐτοὺς ἔφασκε παρὰ τῆς  Ῥωμαίων   σφίσιν ἐφεῖσθαι βουλῆς καὶ θάνατον
[7, 15]   πόλεις ἄλλας ὁπόσας εἴρητο ὑπὸ  Ῥωμαίων,   τῆς τε ἐκ τοῦ χρόνου
[7, 15]   προτέρου σφίσιν ἀπειθείας οὐδεμίαν παρὰ  Ῥωμαίων   ὑπισχνεῖτο ὀργὴν γενήσεσθαι. ἅμα τε
[7, 10]   ἀνέπεμπεν ἐν δικαστηρίῳ κρίσιν τῷ  Ῥωμαίων   ὑφέξοντας. μή πω κατειλήφει
[7, 16]   καὶ συμβούλους ἀποσταλῆναι παρὰ  Ῥωμαίων·   ὡς δὲ ἀφίκοντο οἱ σὺν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007