Alphabétiquement     [«   »]
ἑστίαν 1
ἑστίας 1
ἐστὶν 22
ἐστιν 59
ἐστίν 4
ἔστιν 10
ἑστιῶνται 1
Fréquences     [«    »]
49 ἐξ
48 Ῥωμαίων
48 σφισιν
59 ἐστιν
61 ἔτι
61 ἦν
64 ἀπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐστιν


Livre, Chap.
[7, 5]   δέ τι καὶ ἄλλο, ἀκριβῶς  ἐστιν   Αἰγύπτιον. σχεδία γὰρ ἦν ξύλων,
[7, 20]   ἐντὸς τῆς λάρνακος ἐπίκλησις μέν  ἐστιν   Αἰσυμνήτης, οἱ δὲ αὐτὸν ἐς
[7, 22]   δὲ ἀπὸ τοῦ Μειλίχου ποταμός  ἐστιν   ἄλλος· ὄνομα μὲν τῷ ποταμῷ
[7, 17]   ἐς τὸν Ἄττην, ἀλλὰ ἐπιχώριός  ἐστιν   ἄλλος σφίσιν ἐς αὐτὸν λόγος,
[7, 22]   καὶ δέκα ἀπωτέρω τῆς πόλεώς  ἐστιν   ἄλσος Διοσκούρων. δάφναι μάλιστα ἐν
[7, 27]   δὲ τὸν ναὸν τῆς Ἀθηνᾶς  ἐστιν   ἄλσος περιῳκοδομημένον τείχει Σωτείρας ἐπίκλησιν
[7, 23]   τῷ λόγῳ, τιμιώτερον χρημάτων πολλῶν  ἐστιν   ἀνθρώποις τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου.
[7, 19]   μόνον γὰρ δὴ ἀνθρώπῳ ψυχῆς  ἐστιν   ἀντάξιον κατορθῶσαί τινα ἐρασθέντα. (παύσασθαι
[7, 27]   δὴ ἀπότομον καὶ δι´ αὐτό  ἐστιν   ἀοίκητον· τῷ δὲ χθαμαλωτέρῳ πεπόλισταί
[7, 21]   βίος δὲ αὐτῶν ταῖς πολλαῖς  ἐστιν   ἀπὸ τῆς βύσσου τῆς ἐν
[7, 4]   παρ´ ἄλλους γε οὐδένας φανερός  ἐστιν   ἀποδημήσας· ἐς τούτους δὲ ἀφίκετο,
[7, 23]   Χάραδρον ἐρείπια οὐκ ἐπιφανῆ πόλεώς  ἐστιν   Ἀργυρᾶς, καὶ πηγή τε Ἀργυρᾶ
[7, 20]   κατὰ ταύτην τὴν διέξοδον τέμενός  ἐστιν   Ἀρτέμιδος καὶ ναὸς Λιμνάτιδος. (ἐχόντων
[7, 18]   ἄκρᾳ τῇ πόλει Λαφρίας ἱερόν  ἐστιν   Ἀρτέμιδος· ξενικὸν μὲν τῇ θεῷ
[7, 27]   πλησίον δὲ τοῦ Ἀπόλλωνος ναός  ἐστιν   Ἀρτέμιδος· τοξευούσης δὲ θεὸς
[7, 23]   ἐποιήθη· Αἰγιεῦσι δὲ Εἰλειθυίας ἱερόν  ἐστιν   ἀρχαῖον, καὶ Εἰλείθυια ἐς
[7, 2]   τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τὸ μαντεῖόν  ἐστιν   ἀρχαιότερον κατὰ τὴν Ἰώνων
[7, 27]   πολὺ ἀπὸ τοῦ Μυσαίου ἱερόν  ἐστιν   Ἀσκληπιοῦ καλούμενον Κῦρος, καὶ ἰάματα
[7, 21]   καὶ Ἀνθεύς τε καὶ Ἀροεύς  ἐστιν   αὐτοῖς τὰ ὀνόματα. ταῦτα τὰ
[7, 27]   ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ λουτρά  ἐστιν   αὐτοῖς τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ
[7, 20]   ὑποδήματα δὲ ὑπὸ τοῖς ποσίν  ἐστιν   αὐτῷ, καὶ τῷ ἑτέρῳ ποδὶ
[7, 24]   ἐπὶ τοῖς σεισμοῖς. ἠπιώτατος μέν  ἐστιν   αὐτῶν, ἢν δὴ ἐν κακῷ
[7, 20]   πόρρω Νεμέσεως ναὸς καὶ ἕτερός  ἐστιν   Ἀφροδίτης· μεγέθει μεγάλα λίθου λευκοῦ
[7, 21]   πολὺ ἀπωτέρω τοῦ Ποσειδῶνος ἱερά  ἐστιν   Ἀφροδίτης· τὸ δὲ ἕτερον τῶν
[7, 21]   αὐτὴν πεποίηται. μαντεῖον δὲ ἐνταῦθά  ἐστιν   ἀψευδές, οὐ μὲν ἐπὶ παντί
[7, 21]   ὑπὲρ τὴν ἀκρόπολιν τῶν πυλῶν  ἐστιν   ἐγγὺς αἳ ἐπὶ Μεσάτιν ἄγουσιν.
[7, 18]   μὲν σχῆμα τοῦ ἀγάλματος θηρεύουσά  ἐστιν,   ἐλέφαντος δὲ καὶ χρυσοῦ πεποίηται,
[7, 24]   Βιβλίδα Ποσειδῶνος πρὸ τῆς πόλεώς  ἐστιν   Ἑλικωνίου βωμὸς καὶ ὡσαύτως ἐν
[7, 17]   ποίησιν ἐπάγεσθαι τῶν ὑστέρων καθεστηκός  ἐστιν   Ἕλλησι, καὶ Ἀμφιάραόν τε καὶ
[7, 5]   πλούτου πεποιημένα. Κλαζομενίοις δὲ λουτρά  ἐστιν   ἐν δὲ αὐτοῖς Ἀγαμέμνων ἔχει
[7, 22]   ἔτι ἔχον. τοῦτο μὲν δή  ἐστιν   ἐν δεξιᾷ, προελθόντι δὲ ἀπὸ
[7, 26]   Λαφάους. (Ἀσκληπιοῦ δὲ ἀγάλματα ὀρθά  ἐστιν   ἐν ναῷ καὶ Σαράπιδος ἑτέρωθι
[7, 22]   μέγας κατὰ τρόπον τὸν ἀρχαιότερόν  ἐστιν   ἐν Φαραῖς, Ἑρμοῦ δὲ ἐν
[7, 20]   Ἀθηνᾶς τοῦ ἱεροῦ Πρευγένους μνῆμά  ἐστιν·   ἐναγίζουσι δὲ καὶ τῷ Πρευγένει
[7, 21]   γυναικὸς ἐπιχωρίας τέμενος. Διονύσου δέ  ἐστιν   ἐνταῦθα ἀγάλματα, ἴσοι τε τοῖς
[7, 20]   δρᾶν καθέστηκε, τοῦ περιβόλου δέ  ἐστιν   ἐντὸς τῆς Λαφρίας καὶ Ἀθηνᾶς
[7, 26]   δὲ ἀληθῆ λέγουσιν οὗτοι, δῆλός  ἐστιν   ἐξ ἀρχῆς Ἰφιγενείᾳ ποιηθεὶς
[7, 17]   μάντευμα ἐκ Δελφῶν ἀξιωθέντι, ἐπίγραμμά  ἐστιν   ἐπ´ αὐτῷ λέγον· (Οἰνία Οἰβώτας
[7, 26]   δὲ ὑπὸ κινναβάρεως τὸ ἄγαλμά  ἐστιν   ἐπηνθισμένον. ἐς δὲ τὸ ἐπίνειον
[7, 27]   Σωτείρας ἱερὸν ἀπαντικρὺ Διονύσου Λαμπτῆρός  ἐστιν   ἐπίκλησιν· τούτῳ καὶ Λαμπτήρια ἑορτὴν
[7, 27]   ἰόντων δὲ ἐς Πελλήνην ἄγαλμά  ἐστιν   Ἑρμοῦ κατὰ τὴν ὁδόν, ἐπίκλησιν
[7, 26]   θαλάσσῃ μὲν δὴ Αἰγειράταις οὐδέν  ἐστιν   ἐς μνήμην, ὁδὸς δὲ ἐκ
[7, 25]   ἔργα Εὐκλείδου· καὶ τῇ Δήμητρί  ἐστιν   ἐσθής. πεποίηται δὲ καὶ Ἴσιδι
[7, 3]   σφισιν ἔς τε τὰ λοιπά  ἐστιν   εὐδαίμων καὶ λουτρὰ παρέχεται θερμὰ
[7, 25]   Μυκηναίων. (ἐν Κερυνείᾳ δὲ ἱερόν  ἐστιν   Εὐμενίδων· ἱδρύσασθαι δὲ αὐτὸ Ὀρέστην
[7, 23]   τοιῷδε αἱ δᾷδες, ὅτι Εἰλείθυιά  ἐστιν   ἐς φῶς ἄγουσα τοὺς
[7, 26]   δὲ ἱερὰ Διονύσου καὶ Ἀρτέμιδός  ἐστιν·   μὲν χαλκοῦ πεποίηται, βέλος
[7, 4]   τοῦ Εὐκλείδου. οὗτος Σμῖλίς  ἐστιν   ἡλικίαν κατὰ Δαίδαλον, δόξης δὲ
[7, 27]   μοίρᾳ τῆς πόλεως τῇ ἐλάσσονί  ἐστιν   ἱδρυμένον. τὸ δὲ ὀνομαζόμενον Ποσείδιον
[7, 21]   Διονύσου κατὰ τοῦτο τῆς πόλεώς  ἐστιν   ἱερὸν ἐπίκλησιν Καλυδωνίου· μετεκομίσθη γὰρ
[7, 25]   καλούμενον Γαῖον· Γῆς δὲ ἱερόν  ἐστιν   Γαῖος ἐπίκλησιν Εὐρυστέρνου, ξόανον
[7, 22]   Αἴγιον ἐκ Πατρῶν ἄκρα πρῶτόν  ἐστιν   ὀνομαζομένη Ῥίον, σταδίους {δὲ} Πατρῶν
[7, 23]   Σελέμνου. (ἀπωτέρω δὲ Ἀργυρᾶς ποταμός  ἐστιν   ὀνομαζόμενος Βολιναῖος, καὶ πόλις ποτὲ
[7, 21]   Ποσειδῶνός τε ναὸς καὶ ἄγαλμά  ἐστιν   ὀρθὸν λίθου. Ποσειδῶνι δὲ παρὲξ
[7, 22]   τὸ τετράγωνον σχῆμα, μεγέθει δέ  ἐστιν   οὐ μέγας. καὶ αὐτῷ καὶ
[7, 21]   {τοῦ λιμένος} ἐν Καλυδῶνί  ἐστιν   οὐ πόρρω τοῦ λιμένος, καὶ
[7, 5]   τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀποδέοντά  ἐστιν·   ~(τότε δὲ ἀπεληλυθότων Ἰώνων τήν
[7, 17]   ὁπόσα ἀδικήματα μεγέθει καὶ τολμήματί  ἐστιν   ὑπερηρκότα, οὐ τῶν ἐπιτυχόντων εἶναι
[7, 2]   ἐπίθημα δὲ τῷ μνήματι ἀνήρ  ἐστιν   ὡπλισμένος. (οἱ δὲ Ἴωνες οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007