Alphabétiquement     [«   »]
Ὀτιλίῳ 2
ὅτου 1
ὅτῳ 2
οὐ 79
οὔ 3
οὐδ´ 1
οὐδαμῶς 3
Fréquences     [«    »]
69
75
78 πρὸς
79 οὐ
84 δὴ
84 κατὰ
86 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

οὐ


Livre, Chap.
[7, 15]   οὐδένα, Ἡράκλειαν δὲ προσεκάθηντο πολιορκοῦντες  οὐ   βουλομένους ἐς τὸ Ἀχαϊκὸν συντελεῖν.
[7, 26]   ἐς τὴν γῆν· οἱ δὲ  οὐ   γὰρ ἐδόκουν ἀξιόμαχοι τοῖς Σικυωνίοις
[7, 25]   καὶ ὅντινα ἐγένετο αὐτῷ τρόπον·  οὐ   γὰρ εἶναι νίκην ἔτι σφίσι
[7, 13]   ἅτε ἀνδρὶ προδότῃ τάλαντα, καὶ  οὐ   γὰρ εἶχεν ἐκτῖσαι φεύγων ᾤχετο
[7, 23]   θυσίας ἀναλούμενα ἀπαιτεῖν· τοὺς δὲ  οὐ   γὰρ ἔχειν ἐκτῖσαι καταλιπεῖν σφισιν
[7, 6]   καλούμενον πόλεμον οὔ φασιν ἐκστρατεύσασθαι,  οὐ   γάρ πω μετὰ τὸ πταῖσμα
[7, 13]   ἦν ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ  οὐ   γάρ τινα ἐκ τοῦ προσδοκωμένου
[7, 12]   ~(Ὠρώπιοι δὲ καὶ ὠφελείας σφίσιν  οὐ   γενομένης τῆς παρὰ Ἀχαιῶν, ὅμως
[7, 3]   λαμβάνουσι παρὰ Κυμαίων· Ἰώνων δὲ  οὐ   δεχομένων σφᾶς ἐς Πανιώνιον πρὶν
[7, 11]   οἱ Ὠρώπιοι· καὶ δόξαντες παθεῖν  οὐ   δίκαια, {καὶ} ἐπεστάλη Σικυωνίοις ὑπὸ
[7, 9]   Σπάρτῃ, τὰ δὲ ἐς Ἀχαιοὺς  οὐ   δίκαιοι· γενομένους γὰρ ὑπὸ Νάβιδος
[7, 9]   ἐγίνοντο ὕστεροι φυγάδων ἀνθρώπων καὶ  οὐ   καθαρῶν χεῖρας· ὅμως δὲ εἴκειν
[7, 7]   τὰ ἐπιτεταγμένα ἐχρῆτο, τάδε δὲ  οὐ   κατὰ γνώμην οἱ τὴν Ῥωμαίων
[7, 8]   τε οὔσας πρὸς Ῥωμαίους καὶ  οὐ   κατὰ γνώμην ὑπὸ Μακεδόνων ἀρχομένας·
[7, 19]   οὐδένα ἀποδιδούσης καὶ νόσοι σφίσιν  οὐ   κατὰ τὰ εἰωθότα καὶ ἀπ´
[7, 23]   τὸ ἄγαλμα. (τῆς δὲ Εἰλειθυίας  οὐ   μακρὰν Ἀσκληπιοῦ τέ ἐστι τέμενος
[7, 25]   ἀγάλμασι ξύλων εἰργασμένοις μέγεθός εἰσιν  οὐ   μεγάλοι, κατὰ δὲ τὴν ἔσοδον
[7, 25]   τε Βουραϊκὸς ὀνομαζόμενος καὶ Ἡρακλῆς  οὐ   μέγας ἐστὶν ἐν σπηλαίῳ· ἐπίκλησις
[7, 22]   τετράγωνον σχῆμα, μεγέθει δέ ἐστιν  οὐ   μέγας. καὶ αὐτῷ καὶ ἐπίγραμμα
[7, 2]   Μυουσίαν χώραν θαλάσσης κόλπος ἐσεῖχεν  οὐ   μέγας· τοῦτον λίμνην ποταμὸς
[7, 21]   μαντεῖον δὲ ἐνταῦθά ἐστιν ἀψευδές,  οὐ   μὲν ἐπὶ παντί γε πράγματι,
[7, 4]   εἰρηκότα ἐς Χίους Ἴωνα εὕρισκον·  οὐ   μέντοι ἐκεῖνό γε εἴρηκε, καθ´
[7, 3]   ὑπὸ τῇ Ἴδῃ τὴν μὲν  οὐ   μετὰ πολὺ ἐκλείπουσιν, ἐπανιόντες δὲ
[7, 25]   τὸ ἐπὶ Ταινάρῳ τοῦ Ποσειδῶνος,  οὐ   μετὰ πολὺ ἐσείσθη σφίσιν
[7, 12]   δὲ ἐς Ῥώμην καταχθήσεσθαι σφᾶς  οὐ   μετὰ πολὺ ἔφασκεν ὑπὸ Ῥωμαίων.
[7, 13]   ἀμυνοῦντες τῇ οἰκείᾳ, βιασθέντες δὲ  οὐ   μετὰ πολύ, ὅσον μὲν ἐς
[7, 1]   ἐκάλεσεν Ἴωνας ἀφ´ αὑτοῦ. τοῦτο  οὐ   μεταβολὴ τοῦ ὀνόματος, προσθήκη δέ
[7, 17]   γενναίας ὑπὸ ἀτόπου παιδείας διεφθαρμένης.  (οὐ   μὴν Ἕλλησί γε ἐξεγένετο ὄνασθαι
[7, 24]   καὶ Ἑλίκης ἐστὶ τὰ ἐρείπια,  οὐ   μὴν ἔτι γε ὁμοίως, ἅτε
[7, 26]   τῆς Ἀρτέμιδός σφισιν ἐπελθεῖν νομίζοντες.  (οὐ   μὴν καὶ αὐτίκα γε ἐξενίκησεν
[7, 25]   ἁγιστεύει μὲν τὸ ἀπὸ τούτου,  οὐ   μὴν οὐδὲ τὰ πρότερα ἔσται
[7, 2]   τὴν Ἄρτεμιν τὴν Ἐφεσίαν ἐστίν.  (οὐ   μὴν πάντα γε τὰ ἐς
[7, 2]   ἔτι ἀρχαιότερα, ἱκέτιδες ἐνταῦθα ἐλθοῦσαι·  οὐ   μὴν ὑπὸ Ἀμαζόνων γε ἱδρύθη,
[7, 7]   τὸ ἐκδηλότατον, ἐπεὶ καλοῦνταί γε  οὐ   πατρόθεν οἱ Ῥωμαῖοι κατὰ ταὐτὰ
[7, 10]   δὲ περὶ διακοσίους πεσόντων καὶ  οὐ   πλέον τι, Μακεδόσιν ἐδουλώθησαν. οὕτω
[7, 3]   τὴν Ἀσίαν. τὴν χώραν δὲ  οὐ   πολέμῳ, κατὰ δὲ ὁμολογίαν λαμβάνουσι
[7, 27]   σφισιν ὑπὸ τὴν πόλιν εἰσὶν  οὐ   πολλαί· τὸ δὲ χωρίον, ἔνθα
[7, 14]   ἐς Ῥωμαίους. ἡμέραις δὲ ὕστερον  οὐ   πολλαῖς οἱ Ἀχαιοὶ Λακεδαιμονίων μὲν
[7, 6]   τὴν πόλιν, ὡς ἔτεσιν ὕστερον  οὐ   πολλοῖς καταχθέντας ὑπὸ Κασσάνδρου μηδὲ
[7, 3]   νεώτερον ἐβούλευσεν οὐδέν. ἔτεσι δὲ  οὐ   πολλοῖς ὕστερον ἔκ τε Ἀθηναίων
[7, 16]   κατελέλυτο ὁμοίως πάντα. (ἔτεσι δὲ  οὐ   πολλοῖς ὕστερον ἐτράποντο ἐς ἔλεον
[7, 17]   καὶ αὖθις ἀνανηξάμενον, ἔτεσιν ἔμελλεν  οὐ   πολλοῖς ὕστερον Μακεδόνων ἀκμὴ
[7, 2]   συνοίκους σφᾶς ἐδέξαντο. ~(ἔτεσι δὲ  οὐ   πολλοῖς ὕστερον Μέδων καὶ Νειλεὺς
[7, 18]   Σικυωνίου καὶ τοῦ Αἰγινήτου Κάλλωνος  οὐ   πολλῷ γενέσθαι τινὶ ἡλικίαν ὑστέρους.
[7, 7]   Ἀθηναῖοι. Ῥωμαῖοι δὲ ἐπεπόμφεσαν καὶ  οὐ   πολλῷ τινι ἔμπροσθεν λόγῳ μὲν
[7, 5]   Ἰωνίᾳ θαύματα πολλά τε καὶ  οὐ   πολλῷ τινι τῶν ἐν τῇ
[7, 18]   τῇ χώρᾳ, βασιλεύοντα αὐτὸν ἀνθρώπων  οὐ   πολλῶν. Τριπτολέμου δὲ ἐκ τῆς
[7, 27]   χρῶνται καὶ σκώμμασιν. (ἀπωτέρω δὲ  οὐ   πολὺ ἀπὸ τοῦ Μυσαίου ἱερόν
[7, 21]   ὄνομα ἔσχηκεν. (ἐν Πάτραις δὲ  οὐ   πολὺ ἀπωτέρω τοῦ Ποσειδῶνος ἱερά
[7, 25]   καὶ ἐν ταῖς Αἰγαῖς ἔχοντος.  (οὐ   πολὺ δὲ ἀπωτέρω Κράθιδος σῆμά
[7, 12]   ἐς τὴν δόσιν, μετὰ δὲ  οὐ   πολὺ ἐτόλμησεν ἀποστερεῖν ἐκ τοῦ
[7, 23]   καθεύδειν παρ´ αὐτῷ· (μετὰ δὲ  οὐ   πολὺν χρόνον οὔτε ὡραῖος ἔτι
[7, 11]   τοὺς ὁμήρους. (χρόνος τε δὴ  οὐ   πολὺς μεταξὺ ἤνυστο, καὶ
[7, 18]   ἀφέστηκε σταδίους Πατρέων πόλις·  οὐ   πόρρω δὲ αὐτῆς ποταμὸς Γλαῦκος
[7, 22]   τὸν ἀριθμὸν ἀποδεῖ τὸν εἰρημένον.  (οὐ   πόρρω δὲ τοῦ Πατρέων ἄστεως
[7, 20]   Λιμνάτιδι ἄγοντες. τοῦ θεάτρου δὲ  οὐ   πόρρω Νεμέσεως ναὸς καὶ ἕτερός
[7, 5]   τοῦ Ἀπόλλωνος, δένδρα μελίαι, καὶ  οὐ   πόρρω τοῦ ἄλσους Ἄλης ποταμὸς
[7, 21]   λιμένος} ἐν Καλυδῶνί ἐστιν  οὐ   πόρρω τοῦ λιμένος, καὶ ἀπ´
[7, 2]   τάφος ἰόντων ἐς Διδύμους ἐστὶν  οὐ   πόρρω τῶν πυλῶν ἐν ἀριστερᾷ
[7, 17]   ἐπὶ τῇ εἰκόνι τῇ Οἰβώτα  οὐ   προαχθείη ἄν τις ἐς ἀλογίαν.
[7, 10]   τοῦ Ἀμύντου Λακεδαίμονα πόλεων μόνην  οὐ   προδοθεῖσαν τῶν ἐν Ἕλλησιν εὕροι
[7, 1]   καὶ γένους δόξαν. (Ἰώνων δὲ  οὐ   προσεμένων τοὺς Ἀχαιῶν λόγους ἀλλὰ
[7, 21]   εἶναι τὸ μήνιμα, ἔσεσθαι δὲ  οὐ   πρότερον λύσιν πρὶν θύσῃ
[7, 12]   μὲν εἶπε, τὰ δὲ ἤκουσεν  οὐ   σὺν κόσμῳ. (καί σφισιν ἀπεκρίνατο
[7, 27]   τῷ δὲ χθαμαλωτέρῳ πεπόλισταί σφισιν  οὐ   συνεχὴς πόλις, ἐς δὲ
[7, 10]   αὐτῶν ἑκάστου μνησθῆναι, πρότερον δὲ  οὐ   σφᾶς καταγινώσκειν εἰκὸς εἶναι. (ἔνθα
[7, 9]   πολλὰ ἐπὶ τῆς βουλῆς καὶ  οὐ   τὰ πάντα ἀληθῆ κατηγόρουν τῶν
[7, 7]   πολέμου παρῆν αὐτοῖς. ~(Ἑλλήνων δὲ  οὐ   τασσομένων τηνικαῦτα ἔτι ἐν κοινῷ,
[7, 17]   ἦν Καλαοῦ Φρυγὸς καὶ ὡς  οὐ   τεκνοποιὸς ὑπὸ τῆς μητρὸς τεχθείη·
[7, 12]   ἦρχε τῶν Ἀχαιῶν καὶ ἔφασκεν  οὐ   τῇ Σπάρτῃ, τοῖς δὲ ταράσσουσιν
[7, 25]   φρενῶν γίνεσθαι· καὶ τοῦδε ἕνεκα  οὐ   τοῖς πᾶσιν ἔσοδος οὐδὲ
[7, 12]   δὴ ταῦτα ἀπεκρίνατο· Δίαιος δὲ  οὐ   τὸν ὄντα ἔλεγεν Ἀχαιοῖς λόγον,
[7, 11]   τῶν ἐπὶ τῇ φρουρᾷ καὶ  οὐ   τοῦ Ἀθηναίων δήμου τὸ ἁμάρτημα
[7, 19]   Μείλιχος. ἔγραψαν δὲ ἤδη τινὲς  οὐ   τῷ Θεσσαλῷ συμβάντα Εὐρυπύλῳ τὰ
[7, 21]   τῷ δὲ ἔρωτι εἴξας καὶ  οὐ   τῷ θυμῷ ἑαυτὸν ἀντὶ Καλλιρόης
[7, 17]   μεγέθει καὶ τολμήματί ἐστιν ὑπερηρκότα,  οὐ   τῶν ἐπιτυχόντων εἶναι ταῦτα ἀνθρώπων,
[7, 9]   δὲ ἐπὶ παντὶ ἀντιβαίνοντος, ἔμελλεν  οὐ   χαλεπῶς Μεσσηνίων καὶ Ἀχαιῶν τοῖς
[7, 19]   ἠγμένους. καὶ μὲν ἔμελλεν  οὐ   χαλεπῶς συνήσειν τὰ ἐς τὴν
[7, 27]   τῷ γυμνασίῳ, λίθου ταύτην καὶ  οὐ   χαλκοῦ. (λέγεται δὲ καὶ ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007