Alphabétiquement     [«   »]
Ὠρωπίων 1
Ὠρωπὸν 3
Ὠρωποῦ 1
ὡς 96
ὥς 1
ὡσαύτως 4
ὥσπερ 1
Fréquences     [«    »]
93 Ἀχαιῶν
95 τοῖς
86 τοὺς
96 ὡς
121 ὑπὸ
122 τὸν
126 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ὡς


Livre, Chap.
[7, 14]   ἐπειρῶντο καὶ ἐκέλευον μεμνῆσθαι σφᾶς  ὡς   ἀδικημάτων καὶ ὕβρεως ἄρχουσιν ἐς
[7, 26]   Φελλόην, πόλισμα οὐκ ἐπιφανές, οὐδὲ  ὡς   ἀεὶ ᾠκεῖτο καὶ Ἰώνων ἔτι
[7, 13]   {ἑαυτοῦ νῷ} τότε μὲν Λακεδαιμονίων  ὡς   ἂν ἀμαθέστατος στρατηγός, πρότερον
[7, 4]   ἐς χάριν Δαιδάλου. (δῆλά τε  ὡς   ἀνὰ πᾶσαν μὲν τὴν Σικελίαν,
[7, 13]   δὲ ἔτι τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους  ὡς   ἀνθρώπων ἀδικώτατος. ~(ἀφίκοντο δὲ
[7, 8]   Μακεδόνων ἀρχομένας· προεωρῶντο δὲ καὶ  ὡς   ἀντὶ Φιλίππου καὶ Μακεδόνων Ῥωμαῖοι
[7, 12]   εὐθέος. (βεβαιοῖ δὴ τὸ λεγόμενον  ὡς   ἄρ´ ἦν καὶ πῦρ ἐς
[7, 22]   τῆς ἐν Ὀπικοῖς· οἱ δὲ  ὡς   Ἄρης συγγένοιτο Τριτείᾳ θυγατρὶ Τρίτωνος,
[7, 15]   δὲ ἢν ἕλωσιν, ἀνάγειν ἐκέλευσεν  ὡς   αὐτόν· ἐξεύρητό τε δὴ αὐτίκα
[7, 23]   δὲ αὐτὴν Σελέμνου φοιτᾶν τε  ὡς   αὐτόν φασιν ἐκ θαλάσσης ἀνιοῦσαν,
[7, 23]   ὡραῖος ἔτι ἐφαίνετο Σέλεμνος οὔτε  ὡς   αὐτὸν φοιτήσειν ἔμελλεν νύμφη,
[7, 7]   Δημητρίου τὴν Μακεδόνων ἀρχήν,  ὡς   ἀφίκετο ἐς ἄνδρας, παρὰ ἑκόντος
[7, 15]   Ῥωμαίοις τὴν πόλιν, Μέτελλος δὲ  ὡς   ἀφίκετο παρὰ τὸν ἰσθμόν, ἐπεκηρυκεύετο
[7, 12]   Σπάρτην συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν. (ἐνταῦθα  ὡς   ἀφικνεῖτο ἐς πᾶν Μεναλκίδας
[7, 19]   αὐτοῖς πρότερον ἔτι ἐκ Δελφῶν  ὡς   βασιλεὺς ξένος παραγενόμενός σφισιν ἐπὶ
[7, 25]   καὶ Αἰγὰς δῶρ´ ἀνάγουσι" δῆλον  ὡς   γέρα τοῦ Ποσειδῶνος ἐπ´ ἴσης
[7, 16]   πρὶν Ῥωμαίους ἄρχειν μάχης·  (ὡς   δὲ ἀντεπῆγε καὶ Μόμμιος,
[7, 17]   αἰδοῖά οἱ τὰ ἀνδρὸς ἀποκόπτουσιν.  (ὡς   δὲ ἀπ´ αὐτῶν ἀναφῦσα ἀμυγδαλῆ
[7, 14]   τῶν ἐν τέλει καὶ Θεαρίδαν·  ὡς   δὲ ἀπῆλθον, ἐντυχόντες κατὰ τὴν
[7, 17]   τράγος περιεῖπε τὸν παῖδα ἐκκείμενον.  ὡς   δὲ αὐξανομένῳ κάλλους οἱ μετῆν
[7, 23]   ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀργείων,  ὡς   δὲ αὐτοὶ λέγουσιν οἱ Αἰγιεῖς,
[7, 16]   καὶ συμβούλους ἀποσταλῆναι παρὰ Ῥωμαίων·  ὡς   δὲ ἀφίκοντο οἱ σὺν αὐτῷ
[7, 2]   ἀποτεμόμενος τὸν ἔσπλουν τῇ ἰλύι·  ὡς   δὲ ἐνόστησε τὸ ὕδωρ καὶ
[7, 5]   αὐτοὶ τοῦτο οἱ Ἐρυθραῖοι λέγουσιν.  (ὡς   δὲ ἐς τὴν θάλασσαν ἀφίκετο
[7, 19]   καὶ ὄψεως εὐπρεπείᾳ μάλιστα ὑπερηρκότα.  ὡς   δὲ Μελάνιππος ἐς τὸ
[7, 21]   τὸν ἀποθανεῖν ἀντ´ ἐκείνης τολμήσαντα.  ὡς   δὲ οὐδὲν ἐς σωτηρίαν εὑρίσκετο
[7, 14]   πόλεις ἀπολείπεσθαι σφᾶς τοῦ συλλόγου.  ὡς   δὲ οὐκ ἀφίκοντο οἱ συνεδρεύσοντες,
[7, 15]   Πυθέας καὶ ἀναχθεὶς δίκην εἶχεν.  ὡς   δὲ πλησίον Μεγάρων ἐγίνετο
[7, 18]   ἐπὶ τῇ ἐργασίᾳ τῆς γῆς.  (ὡς   δὲ πρὸς ὕπνον ἐτράπετο
[7, 2]   ἐς τὴν ἀποικίαν ἐγένοντο ἡγεμόνες·  ὡς   δὲ ταῖς ναυσὶν ἐς τὴν
[7, 16]   τῶν πολεμίων ἄγοντι τοὺς ἱππέας·  ὡς   δὲ τὸ πολὺ ἀπέσωσεν αὐτῶν
[7, 15]   συγγένειαν δή τινα παλαιὰν ἐδέχθησαν·  ὡς   δὲ τοῖς Φωκεῦσιν Κριτολάου
[7, 21]   ἀπεχθείας ἐς αὐτὸν παρθένος.  (ὡς   δὲ τοῦ Κορέσου δεήσεις τε
[7, 17]   τοσοῦτο ἥκων παρ´ αὐτῇ τιμῆς  ὡς   Δία αὐτῇ νεμεσήσαντα ὗν ἐπὶ
[7, 14]   τὸν πάντα σφίσιν ἤδη λόγον,  ὡς   δίκαια ἡγοῖτο Ῥωμαίων βουλὴ
[7, 5]   ἐν τῷ ὄρει τῷ Πάγῳ,  ὡς   ἐγένετο ἀπὸ τῆς θήρας, ἀφικέσθαι
[7, 19]   καὶ ἐς τὴν λάρνακα ὑπενόησαν  ὡς   εἴη τις ἐν αὐτῇ θεός.
[7, 11]   ἐς τοὺς Ἀθηναίους· οἱ δὲ  ὡς   ἕκαστος τάχους εἶχεν ἐς τὸν
[7, 13]   μάχῃ, τὸ δὲ ἄλλο στρατιωτικόν,  ὡς   ἕκαστος τάχους εἶχεν, ἔφευγον πρὸς
[7, 10]   κατήκοοι, ἁλόντων μέν σφισι δισχιλίων,  ὡς   ἐκρατήθησαν, παρὰ τὸ ἔργον, χιλίων
[7, 2]   τοῖς Κρησὶν ἐγένοντο· (τότε δὲ  ὡς   ἐκράτησαν τῶν ἀρχαίων Μιλησίων οἱ
[7, 1]   ἔπραξε πολεμαρχῶν Ἀθηναίοις· λέγεται δὲ  ὡς   ἐν ὑπονοίᾳ ποιούμενοι τοὺς Δωριέας
[7, 25]   ἱερόν. (καταβάντων δὲ ἐκ Βούρας  ὡς   ἐπὶ θάλασσαν ποταμός τε Βουραϊκὸς
[7, 8]   Φιλίππου περιεβάλοντο τοῦ Ἀμύντου, καὶ  ὡς   ἐπὶ Φιλίππου τοῦ ὑστέρου τὰ
[7, 10]   τὸ Ἀχαιῶν ἔπεισεν. (ὁ δὲ  ὡς   ἐς τὸν σύλλογον ἐσῆλθεν, ἔλεγεν
[7, 25]   δὲ καὶ ἄλλοις διδαχθῆναι πολλοῖς  ὡς   ἔστιν ἀπαραίτητον· φαίνεται δὲ καὶ
[7, 6]   τοσοῦτο ἠρήμωσεν Ἀλέξανδρος τὴν πόλιν,  ὡς   ἔτεσιν ὕστερον οὐ πολλοῖς καταχθέντας
[7, 10]   καταγινώσκειν εἰκὸς εἶναι. (ἔνθα δὴ  ὡς   ἠλέγχετο Ῥωμαῖος, ἀπετόλμησεν εἰπεῖν
[7, 22]   Ἄρεως καὶ Τριτείας οἰκίσαι τε  ὡς   ηὐξήθη τὴν πόλιν καὶ θέσθαι
[7, 1]   διώκουσιν ἐκ Θεσσαλίας, ἐπενεγκόντες αἰτίαν  ὡς   ἰδίᾳ χρήματα ὑφελόμενος ἔχοι τῶν
[7, 19]   ἔμελλε. (λέγουσιν οὖν συμβῆναί ποτε  ὡς   ἱερᾶσθαι μὲν τῆς θεοῦ Κομαιθὼ
[7, 4]   θυγατέρων ἐσπουδάσθη κατὰ τὴν τέχνην,  ὡς   καὶ θάνατον τῷ Μίνῳ βουλεῦσαι
[7, 3]   ναυσὶν ἐς τὴν Ἀσίαν, καὶ  ὡς   κατὰ τὴν Κλάρον ἐγένοντο, ἐπεξίασιν
[7, 21]   ἐς ἔρωτα ἀπλαστότατα· (Καλλιρόη τε  ὡς   Κόρεσον τεθνεῶτα εἶδεν, μετέπεσε τῇ
[7, 27]   οὐ χαλκοῦ. (λέγεται δὲ καὶ  ὡς   Κορινθίου συνεστῶτος πολέμου Πελληνεῦσιν ἀποκτείνειεν
[7, 23]   καὶ ἐπ´ αὐτῇ λέγεται λόγος  ὡς   Κρόνος τῆς θαλάσσης ἐνταῦθα ἔρριψε
[7, 9]   ἐνεκάλουν Ἀχαιοῖς Ἀρεὺς καὶ Ἀλκιβιάδας,  {ὡς}   Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ δόκιμοι τὰ
[7, 23]   δὲ σφᾶς καλοῦσιν ἐξ Ἄργους,  ὡς   μὲν Ἀργείων ἔχει λόγος,
[7, 19]   καὶ ἐν τοῖς Μελανίππου παθήμασιν,  ὡς   μέτεστιν ἔρωτι καὶ ἀνθρώπων συγχέαι
[7, 15]   ἀλλὰ ἐς τοσοῦτο ἀφίκετο δείματος  ὡς   μηδὲ αὐτὸ ποιήσασθαι τὸ χωρίον
[7, 25]   τὴν Βοῦραν σεισμὸς ἐπέλαβεν ἰσχυρός,  ὡς   μηδὲ τὰ ἀγάλματα ἐν τοῖς
[7, 15]   ἄγειν. Μέτελλος δὲ παραυτίκα ἐπέπυστο  ὡς   Μόμμιος καὶ σὺν αὐτῷ
[7, 20]   ὕμνῳ τῷ ἐς Ἑρμῆν, γράψας  ὡς   Ἑρμῆς βοῦς ὑφέλοιτο τοῦ
[7, 26]   ἐνταῦθα ἀρχαῖον, Ἰφιγένεια Ἀγαμέμνονος,  ὡς   οἱ Αἰγειρᾶταί φασιν· εἰ δὲ
[7, 17]   καὶ Ἡρακλῆς ἐπειργασμένος· ἐλέγετο δὲ  ὡς   οἱ ἐπιχώριοι καὶ ἐναγίζουσι τῷ
[7, 10]   ἠλέγχετο Ῥωμαῖος, ἀπετόλμησεν εἰπεῖν  ὡς   οἱ ἐστρατηγηκότες Ἀχαιῶν ἐνέχονται πάντες
[7, 15]   πρόσω σφᾶς κωλύειν. Μέτελλος δὲ  ὡς   οἱ περὶ Χαιρώνειαν λογάδες κατέστρωντο
[7, 19]   ἄλλοι λόγοι δύο ἐς αὐτήν,  ὡς   ὅτε ἔφυγεν Αἰνείας, ἀπολίποι ταύτην
[7, 17]   τε ἦν Καλαοῦ Φρυγὸς καὶ  ὡς   οὐ τεκνοποιὸς ὑπὸ τῆς μητρὸς
[7, 9]   Ἀχαιοὺς ἐς τὰ μάλιστα ἠνίασεν,  ὡς   οὔτε ἄλλως πάσχοντας δίκαια ὑπὸ
[7, 15]   τὸ Ἀχαϊκὸν συντελεῖν. (τότε δὲ  ὡς   παρὰ τῶν κατασκόπων ἐπυνθάνετο
[7, 11]   πόλεις ὁπόσας ἐστὶν οἷός τε  {ὡς}   πλείστας ἀφεῖναι συλλόγου τοῦ Ἀχαιῶν.
[7, 10]   ἐς τὸν σύλλογον ἐσῆλθεν, ἔλεγεν  ὡς   πολεμοῦντι πρὸς Ῥωμαίους Περσεῖ χρήματα
[7, 27]   τῶν ἀντιτεταγμένων. λέγεται δὲ καὶ  ὡς   Πουλυδάμαντος τοῦ Σκοτουσσαίου κρατήσειεν ἐν
[7, 26]   τοῖς κέρασιν αὐτῶν δᾷδας, καὶ  ὡς   πρόσω νυκτὸς ἦν, ἐξάπτουσι τὰς
[7, 13]   μὲν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεμος ἔμελλεν  ὡς   ῥᾷστα κατὰ τὸ ἐπιτηδειότατον Ῥωμαίοις
[7, 8]   Φίλιππος τοσοῦτον ἐκρατήθη τῇ συμβολῇ,  ὡς   στρατιᾶς τε ἣν ἦγεν ἀποβαλεῖν
[7, 4]   ἀφικέσθαι τηνικαῦτα ἐς μνήμην Ἕκτορι  ὡς   σφᾶς καὶ Ἴωσι δέοι συνθύειν
[7, 24]   ἐπὶ τοσοῦτον ἐπέσχεν κλύδων  ὡς   τὰ ἄκρα τῶν δένδρων σύνοπτα
[7, 14]   Ἀχαιοὺς ἐς ἐκκλησίαν· οἱ δὲ  ὡς   τὰ ἐγνωσμένα ἐπύθοντο ὑπὸ Ῥωμαίων,
[7, 12]   μὲν δὴ παρῆγεν Δίαιος  ὡς   τὰ πάντα ἕπεσθαι Λακεδαιμόνιοί σφισιν
[7, 22]   τὰ βοσκήματα ὀφείλει τίκτειν ἄρρενα  ὡς   τὰ πλείω συμβαίνει, καὶ τοῦδε
[7, 5]   ἁλιεὺς εἶδεν ὄψιν ὀνείρατος  ὡς   τὰς Ἐρυθραίων γυναῖκας ἀποκείρασθαι δέοι
[7, 6]   Περσικῆς Ἀρτέμιδος, καὶ ἔγραψαν ἐπίγραμμα  ὡς   τελευτήσειεν Ἄδραστος ἐναντίον Λεοννάτῳ
[7, 12]   τὰ χρήματα ἐξεπράχθησαν· δὲ  ὡς   τὸ δωροδόκημα εἶχεν ἐν χειρί,
[7, 24]   θεὸς κατὰ τὰ αὐτὰ  ὡς   τὸ ἐπίπαν εἴωθεν γὰρ
[7, 19]   τῷ γήρᾳ τά τε ἄλλα  ὡς   τὸ πολὺ ἐναντιοῦσθαι νέοις καὶ
[7, 24]   τὸ μελάντερον· (τῶν τε ὑδάτων  ὡς   τὸ πολὺ ἐπιλείπουσιν αἱ πηγαί,
[7, 11]   ἐπιτρέπει τὴν κρίσιν. (ἀφίκοντο δὲ  ὡς   τὸν Γάλλον καὶ Αἰτωλῶν οἱ
[7, 23]   ὀνομάζεσθαι καὶ παιδὶ ἦν δῆλα  ὡς   τὸν ἡλιακὸν δρόμον ἐπὶ γῆς
[7, 3]   Κρῆτες μετὰ ὅπλων καὶ ἀνάγουσιν  ὡς   τὸν Ῥάκιον· δὲ μανθάνει
[7, 25]   σχήματος. (σταδίων ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα  ὡς   τριάκοντα ἐξ Ἑλίκης ὁδὸς
[7, 17]   τὰ ἐλεγεῖα γράψαντι πεποιημένα ἐστὶν  ὡς   υἱός τε ἦν Καλαοῦ Φρυγὸς
[7, 7]   ἐναντία Φιλίππου συνήραντο Ἀθηναίοις καὶ  ὡς   ὑπὸ ἀσθενείας τῶν συμμάχων ἐπὶ
[7, 24]   Ἑλικωνίου. διαμεμένηκε δέ σφισι, καὶ  ὡς   ὑπὸ Ἀχαιῶν ἐκπεσόντες ἐς Ἀθήνας
[7, 4]   Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν  ὡς   Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς Οἰνέως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007