Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόχθονα 1
αὐτόχθονος 1
αὐτόχθων 1
αὐτῷ 41
αὑτῷ 1
αὐτῶν 42
αὑτῶν 1
Fréquences     [«    »]
39 Ἀχαιοῖς
38 Ἀχαιοὺς
38 ὄνομα
41 αὐτῷ
41 δέ
42 αὐτῶν
43 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

αὐτῷ


Livre, Chap.
[7, 24]   ἄλλο μνῆμα ἐν Σπάρτῃ, καὶ  αὐτῷ   αἱ πόλεις ἐναγίζουσιν ἀμφότεραι. (πρὸς
[7, 23]   καὶ πόλις ποτὲ ᾠκεῖτο πρὸς  αὐτῷ   Βολίνα. παρθένου δὲ ἐρασθῆναι Βολίνης
[7, 16]   ὡς δὲ ἀφίκοντο οἱ σὺν  αὐτῷ   βουλευσόμενοι, ἐνταῦθα δημοκρατίας μὲν κατέπαυε,
[7, 24]   νικῶν κάλλει· ἀρχομένων δὲ  αὐτῷ   γενείων ἐς ἄλλον παῖδα
[7, 19]   ἐχρᾶτο ὑπὲρ τῆς νόσου. (καὶ  αὐτῷ   γενέσθαι λέγουσι μάντευμα, ἔνθα ἂν
[7, 17]   δὲ καὶ τὴν θυγατέρα  αὐτῷ   διδούς· Ἄγδιστιν δὲ μετάνοια ἔσχεν
[7, 1]   μόνη οἱ παῖς ἦν, γυναῖκα  αὐτῷ   διδοὺς καὶ αὐτὸν Ἴωνα ἐπὶ
[7, 15]   Ἕλληνας τότε ἐν χωρίῳ τῷ  αὐτῷ   ἐκτείνοντο ὑπὸ Ῥωμαίων. (Ἀχαιοῖς δὲ
[7, 9]   Ἄππιος δὲ καὶ οἱ σὺν  αὐτῷ   ἔμελλον μὲν οὐδὲ ὀφθέντες Ἀχαιοῖς
[7, 12]   Ὠρωποῦ Μεγαλοπολίτῃ Διαίῳ. ἐγεγόνει δὲ  αὐτῷ   καὶ ἀρχῆς διάδοχος τῆς Ἀχαιῶν
[7, 20]   Δινδυμήνης ἐστὶν ἱερόν, ἐν δὲ  αὐτῷ   καὶ Ἄττης ἔχει τιμάς. τούτου
[7, 22]   δέ ἐστιν οὐ μέγας. καὶ  αὐτῷ   καὶ ἐπίγραμμα ἔπεστιν, ἀναθεῖναι αὐτὸ
[7, 20]   δὲ ὑπὸ τοῖς ποσίν ἐστιν  αὐτῷ,   καὶ τῷ ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ
[7, 22]   μὲν δὴ Ἀγοραῖος, παρὰ δὲ  αὐτῷ   καὶ χρηστήριον καθέστηκε. κεῖται δὲ
[7, 17]   Δελφῶν ἀξιωθέντι, ἐπίγραμμά ἐστιν ἐπ´  αὐτῷ   λέγον· (Οἰνία Οἰβώτας στάδιον νικῶν
[7, 23]   (ἤκουσα δὲ καὶ ἄλλον ἐπ´  αὐτῷ   λόγον, τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου
[7, 9]   Ἄππιος δὲ καὶ οἱ σὺν  αὐτῷ   Λυκόρταν λέγοντα ἐποιοῦντο ἐν χλευασμῷ
[7, 1]   ἐς τὸν Αἰγιαλὸν καὶ οἰκήσαντι  αὐτῷ   μὲν ἐγένετο ἐνταῦθα τελευτή,
[7, 23]   θαλάσσης ἀνιοῦσαν, καὶ καθεύδειν παρ´  αὐτῷ·   (μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον
[7, 2]   Νειλεὺς δὲ καὶ σὺν  αὐτῷ   μοῖρα ἐς Μίλητον. (Μιλήσιοι δὲ
[7, 18]   βασιλεὺς καὶ ὁποίων Ἡρακλῆς παρ´  αὐτῷ   ξενίων ἔτυχε. καὶ ὅτι μὲν
[7, 22]   ναὸς δὲ οὐκ ἦν ἐν  αὐτῷ   οὐδὲ ἀγάλματα· κομισθῆναι δὲ οἱ
[7, 4]   καὶ Ἀλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ´  αὐτῷ   Παρθενόπην, Παρθενόπης δὲ τῆς Ἀγκαίου
[7, 21]   τοσαίδε ἐς ἅπαντας γεγόνασιν ἐπικλήσεις  αὐτῷ,   Πελαγαῖος καὶ Ἀσφάλιός τε καὶ
[7, 26]   τε ἀδελφαὶ διὰ τὸ ἐπ´  αὐτῷ   πένθος ἀποκοσμοῦνται καὶ τὸν πατέρα
[7, 22]   ἄλσος Διοσκούρων. δάφναι μάλιστα ἐν  αὐτῷ   πεφύκασι, ναὸς δὲ οὐκ ἦν
[7, 15]   προκαλούμενος· ἰσχυρὸς γάρ τις ἐνέκειτο  αὐτῷ   πόθος τὰ ἐν Μακεδονίᾳ τε
[7, 27]   δὲ καὶ ἐς τόδε ἔτι  αὐτῷ   Ποσειδῶνος ἱερὸν νομίζεσθαι. (Πελλήνης δὲ
[7, 15]   ὡς Μόμμιος καὶ σὺν  αὐτῷ   στρατὸς ἐπὶ Ἀχαιοὺς ἀφίκοιτο· καὶ
[7, 2]   Μίλητος καὶ σὺν  αὐτῷ   στρατὸς Μίνω τὸν Εὐρώπης φεύγοντες,
[7, 5]   τῇ πλατάνῳ καθεύδοντι κελεύειν φασὶν  αὐτῷ   τὰς Νεμέσεις ἐπιφανείσας πόλιν ἐνταῦθα
[7, 1]   ἦν καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι  αὐτῷ   τάφος, ἔνθα τὰ δεῖπνα Λακεδαιμονίοις
[7, 4]   Μίνω ἔφυγεν ἐς Κρήτην, καὶ  αὐτῷ   τε ἀγάλματα Μίνῳ καὶ τοῦ
[7, 25]   ὄρους Ἀρκαδικοῦ κατερχόμενος, ὄνομα δὲ  αὐτῷ   τε {καὶ} τῷ ποταμῷ Κρᾶθις
[7, 27]   ἀνθρώπων ἕτοιμος τελέσαι· σχῆμα δὲ  αὐτῷ   τετράγωνον, γένειά τε ἔχει καὶ
[7, 14]   (Ὀρέστης δὲ καὶ οἱ σὺν  αὐτῷ   τῆς τε τόλμης ἐπέχειν τοὺς
[7, 17]   αὐτῶν γυναικός· ὄνομα δὲ Ἄγδιστιν  αὐτῷ   τίθενται. θεοὶ δὲ Ἄγδιστιν δείσαντες
[7, 20]   λέγουσιν ἐκ Σπάρτης, κοινωνῆσαι δὲ  αὐτῷ   τοῦ ἐγχειρήματος τῶν δούλων τὸν
[7, 25]   τὴν τελευτὴν καὶ ὅντινα ἐγένετο  αὐτῷ   τρόπον· οὐ γὰρ εἶναι νίκην
[7, 7]   Ἀμύντου, προγόνου μὲν οὐκ ὄντος  αὐτῷ,   τῷ δὲ ἀληθεῖ λόγῳ δεσπότου,
[7, 9]   Μέτελλος δὲ καὶ οἱ σὺν  αὐτῷ   ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν περιυβρίσθαι νομίζοντες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007