Alphabétiquement     [«   »]
τοιόνδε 2
τοιοῦτό 1
τοιοῦτον 1
τοῖς 95
τοίχων 1
τοιῷδέ 1
τοιῷδε 3
Fréquences     [«    »]
93 Ἀχαιῶν
84 κατὰ
86 τοὺς
95 τοῖς
96 ὡς
121 ὑπὸ
122 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

τοῖς


Livre, Chap.
[7, 23]   τάδε ἔτι προσταχθῆναί φασιν, ἑκάστῃ  τοῖς   ἀγάλμασιν ἡμέρᾳ θύειν· αὐτοὶ δὲ
[7, 17]   δὲ ἐς ἐμὲ ἔτι Ἀχαιῶν  τοῖς   ἀγωνίζεσθαι μέλλουσι τὰ Ὀλύμπια ἐναγίζειν
[7, 26]   ἱερὸν αὐτὸ καὶ ὁπόσα ἐν  τοῖς   ἀετοῖς, ἀρχαῖον δὲ καὶ τοῦ
[7, 3]   οἳ Φιλογένει καὶ Δάμωνι ὁμοῦ  τοῖς   Ἀθηναίοις διέβησαν ἐς τὴν Ἀσίαν.
[7, 25]   ἐπὶ Ἀθήνας Πελοποννήσιοι, τότε Κόδρου  τοῖς   Ἀθηναίοις τοῦ Μελάνθου βασιλεύοντος.
[7, 7]   ἐς τοσοῦτο Ἀχαιοῖς ἐφ´ ὅσον  τοῖς   ἄλλοις ἐγένοντο Ἕλλησι. συνέδριόν τε
[7, 22]   θηλειῶν βοῶν εἰσιν, ἐπὶ δὲ  τοῖς   ἄλλοις κτήνεσι τὸ θῆλυ ἐπὶ
[7, 20]   κατ´ ἀξίωμα, καὶ ἴσαι γυναῖκες  τοῖς   ἀνδράσι. μιᾷ δὲ ἐν τῇ
[7, 9]   σφισιν ἀνεληλυθότες καὶ αὐτοὶ γενέσθαι  τοῖς   ἀνδράσιν ἔπρασσον κάθοδον. ἅτε δὲ
[7, 14]   μὲν ἐν Τεγέᾳ τῇ Ἀρκάδων  τοῖς   ἀνδράσιν ἐς λόγους Κριτόλαος,
[7, 19]   τοῖς ἐνταῦθα ἦν τὰ παρόντα  {τοῖς}   ἀνθρώποις. Ἰώνων τοῖς Ἀρόην καὶ
[7, 18]   τὰ ἄλλα γέρα σφίσιν, ὁπόσα  τοῖς   ἀποίκοις νέμειν οἱ Ῥωμαῖοι νομίζουσι.
[7, 7]   δὴ καὶ αὖθις ἐν λόγοις  τοῖς   Ἀρκαδικοῖς ἀφιξόμεθα ἐς μνήμην· (Φίλιππος
[7, 19]   τὰ παρόντα {τοῖς} ἀνθρώποις. Ἰώνων  τοῖς   Ἀρόην καὶ Ἄνθειαν καὶ Μεσάτιν
[7, 21]   ἐστιν ἐνταῦθα ἀγάλματα, ἴσοι τε  τοῖς   ἀρχαίοις πολίσμασι καὶ ὁμώνυμοι· Μεσατεὺς
[7, 5]   καλουμένοις Αἰγιναίοις οὔτε τῶν Ἀττικῶν  τοῖς   ἀρχαιοτάτοις ἐμφερές, εἰ δέ τι
[7, 18]   καὶ ἐς Μεσάτιν μὴ ἐνοικίζεσθαι  τοῖς   Ἀχαιοῖς ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους
[7, 6]   οὗτοί τε δὴ τηνικαῦτα ἐν  τοῖς   Ἀχαιοῖς ἐδυνάστευον καὶ Δαμασίας
[7, 6]   δὲ οἱ τὸ μέγιστον ἐν  τοῖς   Ἀχαιοῖς ἔχοντες κράτος οἵ τε
[7, 12]   τῆς ἀρχῆς Μεναλκίδαν ἐδίωκεν ἐν  τοῖς   Ἀχαιοῖς θανάτου δίκην· πρεσβεῦσαί τε
[7, 6]   δὲ ἐς πόλεμον τοιάδε ἦν  τοῖς   Ἀχαιοῖς. κατὰ μὲν τὴν ἐς
[7, 13]   Ἀσίαν διαβῆναι, τοῖς ἡγεμόσιν αὐτοὺς  τοῖς   Ἀχαιῶν ἐς λόγους ἐλθεῖν, ὅπλα
[7, 8]   τῶν Λυκούργου νόμων καταλύσαντες ἐπέταξαν  τοῖς   Ἀχαιῶν ἐφήβοις τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν.
[7, 8]   ἅτε μεγάλως τοῖς ἐπιτάγμασιν ἀχθόμενοι  τοῖς   Ἀχαιῶν καταφεύγουσιν ἐπὶ Μέτελλον καὶ
[7, 24]   τε πολλὰ θεὸς ἐπὶ  τοῖς   βιαίοις τῶν σεισμῶν ἐθέλει προενδείκνυσθαι·
[7, 21]   τὸ χρηστήριον τὸ ἐν Δωδώνῃ·  τοῖς   γὰρ τὴν ἤπειρον ταύτην οἰκοῦσι,
[7, 3]   τῶν ἀνοικισθέντων ἐς Ἔφεσον μόνοι,  τοῖς   δὲ ἀποθανοῦσιν ἐν τῇ μάχῃ
[7, 1]   καὶ αὐτοὶ καὶ δῆμος.  τοῖς   δὲ Ἀχαιοῖς τηνικαῦτα ὑπῆρξε καὶ
[7, 5]   δὲ ἔστι μὲν τῆς ἠπείρου,  τοῖς   δὲ ἐκ τοῦ Ἐρυθραίων λιμένος
[7, 2]   ἔχοντας ἐξέβαλεν ἐκ τῆς χώρας·  τοῖς   δὲ περὶ τὸ ἱερὸν οἰκοῦσι
[7, 12]   καὶ ἔφασκεν οὐ τῇ Σπάρτῃ,  τοῖς   δὲ ταράσσουσιν αὐτὴν πολεμήσων ἀφίξεσθαι.
[7, 2]   Δελφῶν καὶ Ἄβαντες ἐξ Εὐβοίας.  τοῖς   δὲ Φωκεῦσι Φιλογένης καὶ Δάμων
[7, 12]   διάφορα ἦν ἐς ἀλλήλους. καὶ  τοῖς   ἐκ Ῥώμης πρέσβεσι σχολαιτέρα πως
[7, 19]   Εὐρυπύλῳ τε νόσος καὶ  τοῖς   ἐνταῦθα ἀνθρώποις τὰ ἐς τὴν
[7, 19]   ὑπὸ τοῦ Εὐρυπύλου τὴν ἐπιδημίαν  τοῖς   ἐνταῦθα ἦν τὰ παρόντα {τοῖς}
[7, 24]   Ποσειδῶνα. χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἀχαιοῖς  τοῖς   ἐνταῦθα, ἱκέτας ἄνδρας ἀποστήσασιν ἐκ
[7, 24]   ἐστὶν ἐς ἔπαινον καὶ ὅτι  τοῖς   ἐξ ἀρχῆς ἀκολουθήσασι καὶ οὐδεμιᾶς
[7, 4]   (Ἄσιος μὲν ἐς τοσοῦτο ἐν  τοῖς   ἔπεσιν ἐδήλωσε· τότε δὲ οἱ
[7, 26]   ἄνω πόλιν. (Ὁμήρου δὲ ἐν  τοῖς   ἔπεσιν Ὑπερησία ὠνόμασται· τὸ δὲ
[7, 4]   Ἀμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν ἐν  τοῖς   ἔπεσιν ὡς Φοίνικι ἐκ Περιμήδης
[7, 16]   ὑπὸ φρονήματος τῶν Ῥωμαίων, ἐπιτίθενται  {τοῖς}   ἐπὶ φυλακῆς αὐτοῖς τῆς πρώτης,
[7, 8]   Ἀρκάδας· Λακεδαιμόνιοι δὲ ἅτε μεγάλως  τοῖς   ἐπιτάγμασιν ἀχθόμενοι τοῖς Ἀχαιῶν καταφεύγουσιν
[7, 24]   βάλῃ τὴν ὁρμήν, ἀνέκλινεν αὐτίκα  τοῖς   ἐς πολιορκίαν μηχανήμασιν ὁμοίως. (τὸν
[7, 25]   τοῦ Ἱκεσίου μήνιμα πάρεστι μὲν  τοῖς   ἐς τὴν Ἑλίκην, πάρεστι δὲ
[7, 8]   καθεῖλον καὶ τὰ ἐς μελέτην  τοῖς   ἐφήβοις ἐκ τῶν Λυκούργου νόμων
[7, 13]   ἐς τὴν Ἀσίαν διαβῆναι,  τοῖς   ἡγεμόσιν αὐτοὺς τοῖς Ἀχαιῶν ἐς
[7, 27]   μεγίστοις αὐτήν· ἔσοδός τε πλὴν  τοῖς   ἱερεῦσιν ἄλλῳ γε οὐδενὶ ἔστιν
[7, 25]   ὡς μηδὲ τὰ ἀγάλματα ἐν  τοῖς   ἱεροῖς ὑπολειφθῆναι τὰ ἀρχαῖα. (ὁπόσοι
[7, 25]   (Ἀθηναῖοι δὲ τότε μὲν διδόασι  τοῖς   ἱκέταις ἀπελθεῖν ἀζημίοις, χρόνῳ δὲ
[7, 4]   συνοίκους Ἴωνας. ἡγεμὼν δὲ ἦν  τοῖς   Ἴωσι Προκλῆς Πιτυρέως, αὐτός
[7, 5]   ἀρχαιότητα· τὸ δὲ ἄγαλμα οὔτε  τοῖς   καλουμένοις Αἰγιναίοις οὔτε τῶν Ἀττικῶν
[7, 18]   τὸ ἐς Οἰνέα ἀνὰ χρόνον  τοῖς   Καλυδωνίοις ἐλαφρότερον γενέσθαι λέγουσι καὶ
[7, 6]   πατρός. ἴσχυον δὲ ἐπ´ ἴσης  τοῖς   κατειλεγμένοις καὶ Ἀχαιῶν τῶν ἐκ
[7, 26]   χώρᾳ, συλλέξαντες δὲ ἔδησαν πρὸς  τοῖς   κέρασιν αὐτῶν δᾷδας, καὶ ὡς
[7, 3]   Ἔρυθρον· ἐχόντων δὲ αὐτὴν ὁμοῦ  τοῖς   Κρησὶ Λυκίων καὶ Καρῶν τε
[7, 2]   πρότερον νεμόμενοι τὴν χώραν σύνοικοι  τοῖς   Κρησὶν ἐγένοντο· (τότε δὲ ὡς
[7, 1]   μοι προδιηγησαμένῳ καθ´ ἥντινα αἰτίαν  τοῖς   Λακεδαίμονα οἰκοῦσι καὶ Ἄργος πρὸ
[7, 9]   τῶν Ἀχαιῶν δίκαια καὶ ὁμοῦ  τοῖς   λόγοις καὶ μέμψιν τινὰ ὑπέτεινεν
[7, 4]   οὖν τὸ ἱερὸν τοῦτο ἐν  τοῖς   μάλιστα ἀρχαῖον {ὃ} οὐχ ἥκιστα
[7, 25]   Γαῖος ἐπίκλησιν Εὐρυστέρνου, ξόανον δὲ  τοῖς   μάλιστα ὁμοίως ἐστὶν ἀρχαῖον. γυνὴ
[7, 19]   τε δὴ ἄλλων καὶ ἐν  τοῖς   Μελανίππου παθήμασιν, ὡς μέτεστιν ἔρωτι
[7, 25]   ἔσοδος οὐδὲ ἐξ ἐπιδρομῆς ἐστι.  τοῖς   μὲν δὴ ἀγάλμασι ξύλων εἰργασμένοις
[7, 15]   μετὰ τὴν μάχην οὔτε ἐν  τοῖς   νεκροῖς εὑρέθη· εἰ δὲ ἐτόλμησε
[7, 4]   οὗτος ἐπολέμησεν Ἀβάντων καὶ Καρῶν  τοῖς   οἰκοῦσιν ἐν τῇ νήσῳ, καὶ
[7, 3]   Ἄποικος ἀπόγονος Μελάνθου τέταρτος, ὃς  τοῖς   Ὀρχομενίοις οὐδὲ τοῖς Τηίοις νεώτερον
[7, 24]   ὑπὸ τῶν πρότερον καὶ μεγάλην  τοῖς   ὁρῶσιν ἐμποιοῦντα ἔκπληξιν, ἔτι δὲ
[7, 1]   ἐξ αὐτῆς. ἀποθανόντος δὲ Ἐρεχθέως  τοῖς   παισὶν αὐτοῦ δικαστὴς Ξοῦθος ἐγένετο
[7, 22]   τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα καὶ  τοῖς   πᾶσιν Ἕλλησι τιμὰς θεῶν ἀντὶ
[7, 7]   παρὰ ἑκόντος Ἀντιγόνου λαβὼν φόβον  τοῖς   πᾶσιν Ἕλλησιν ἐνεποίησε, τὰ Φιλίππου
[7, 25]   γίνεσθαι· καὶ τοῦδε ἕνεκα οὐ  τοῖς   πᾶσιν ἔσοδος οὐδὲ ἐξ
[7, 6]   τὴν Γαλατῶν στρατιὰν ἔξοδος καὶ  τοῖς   πᾶσιν ὁμοίως παρώφθη Πελοποννησίοις· ἅτε
[7, 18]   ἔδωκε μὲν ἐλευθέροις Ἀχαιῶν μόνοις  τοῖς   Πατρεῦσιν εἶναι, ἔδωκε δὲ καὶ
[7, 20]   τοῦ τεμένους ἐστὶ καὶ ἄλλα  τοῖς   Πατρεῦσιν ἱερά· πεποίηται δὲ ταῦτα
[7, 18]   παντοῖον ἀφικέσθαι κίνδυνον, οὐκ ἐναντιούμενος  τοῖς   Πατρεῦσιν {τῆς Μεσάτεως τὸ ὄνομα}
[7, 14]   μᾶλλον ἔκ του δαιμόνων  τοῖς   πολεμήσασι ποιεῖ τὸ ἔγκλημα· θρασύτης
[7, 20]   γυμνὸς ἐσθῆτος· ὑποδήματα δὲ ὑπὸ  τοῖς   ποσίν ἐστιν αὐτῷ, καὶ τῷ
[7, 7]   (Ὀτίλιος δὲ τὰ μὲν ἄλλα  τοῖς   πράγμασι κατὰ τὰ ἐπιτεταγμένα ἐχρῆτο,
[7, 21]   οἰκοῦσι, τοῖς τε Αἰτωλοῖς καὶ  τοῖς   προσχώροις αὐτῶν Ἀκαρνᾶσι καὶ Ἠπειρώταις,
[7, 24]   ἰδέας καταμαθεῖν ἐδυνήθησαν τοσάσδε ἐπὶ  τοῖς   σεισμοῖς. ἠπιώτατος μέν ἐστιν αὐτῶν,
[7, 24]   (τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἐπὶ  τοῖς   σεισμοῖς, ὅσοι μεγέθει τε ὑπερήρκασι
[7, 4]   παρὰ Κώκαλον, καὶ πολέμου παρέσχε  τοῖς   Σικελοῖς αἰτίαν πρὸς τοὺς Κρῆτας,
[7, 26]   δὲ οὐ γὰρ ἐδόκουν ἀξιόμαχοι  τοῖς   Σικυωνίοις εἶναι ἀθροίζουσιν αἶγας, ὁπόσαι
[7, 14]   ἐς τὸ Ἀχαϊκόν, ἰδίᾳ δὲ  τοῖς   συνέδροις ἐπέστελλεν ἐς τὰς πόλεις
[7, 21]   γὰρ τὴν ἤπειρον ταύτην οἰκοῦσι,  τοῖς   τε Αἰτωλοῖς καὶ τοῖς προσχώροις
[7, 21]   Ἀρόην οἱ Πατρεῖς φασιν αὐτὸν  τοῖς   τε ἐς τοὺς παῖδας παθήμασι
[7, 3]   τέταρτος, ὃς τοῖς Ὀρχομενίοις οὐδὲ  τοῖς   Τηίοις νεώτερον ἐβούλευσεν οὐδέν. ἔτεσι
[7, 6]   Δαμασίας Πενθίλου τοῦ Ὀρέστου,  τοῖς   Τισαμενοῦ παισὶν ἀνεψιὸς πρὸς πατρός.
[7, 16]   τε τῷ πλήθει καὶ ἀπαγορεύοντες  τοῖς   τραύμασιν ὅμως ἀντεῖχον ὑπὸ τοῦ
[7, 26]   (Σικυώνιοι δὲ ἰέναι γὰρ συμμάχους  τοῖς   Ὑπερησιεῦσιν ἤλπιζον καὶ εἶναι τὴν
[7, 5]   καὶ Λεοντίχου μνῆμά ἐστι, καὶ  τοῖς   ὑπὸ ἔρωτος ἀνιωμένοις εὔχεσθαι καθέστηκεν
[7, 9]   οὐ χαλεπῶς Μεσσηνίων καὶ Ἀχαιῶν  τοῖς   φεύγουσι τὰ βουλεύματα ἐς δέον
[7, 12]   Καλλικράτης ἐς Ῥώμην καὶ Δίαιος  τοῖς   φεύγουσιν ἐκ Σπάρτης ἀντιδικήσοντες ἐπὶ
[7, 13]   δὲ Δαμόκριτος προθυμίαν ἐποιήσατο,  τοῖς   φεύγουσιν ἐκ τῆς παρατάξεως ὁμοῦ
[7, 15]   τινα παλαιὰν ἐδέχθησαν· ὡς δὲ  τοῖς   Φωκεῦσιν Κριτολάου συμφορὰ καὶ
[7, 13]   πολέμου παρασκευὴν καὶ οὐχ ἥκιστα  τοῖς   χρήμασιν ἀσθενῶς, πρὸς δὲ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007