Alphabétiquement     [«   »]
τοσοῦτον 3
τοσούτους 1
τοσούτῳ 1
τότε 43
του 1
τοῦ 301
τοῦδε 5
Fréquences     [«    »]
42 αὐτῶν
41 δέ
43 οὐκ
43 τότε
44 τὰς
45 εἶναι
48 Ῥωμαίων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

τότε


Livre, Chap.
[7, 11]   γένηται ἔγκλημα Ὠρωπίοις, τὴν φρουρὰν  τότε   ἀπάγειν παρ´ αὐτῶν Ἀθηναίους, ἀποδοῦναι
[7, 6]   (τοῦτο μὲν δὴ Πελοποννησίων ἦν  τότε   ἁπάντων βούλευμα· ἐπεὶ δὲ Γαλάται
[7, 26]   καὶ ἄλλα ἀλλαχοῦ μνημονευόμενα ἤθροιζε,  τότε   αὐτὸν Πεισίστρατον τῶν τινα
[7, 15]   παρὰ τὸν ἰσθμόν, ἐπεκηρυκεύετο καὶ  τότε   Ἀχαιοῖς ἐς εἰρήνην καὶ ὁμολογίας
[7, 9]   ἅμ´ αὐτοῖς ἐπήγοντο ἐν τῷ  τότε   Ἀχαιοῖς ἐχθίστους· ἐλύπησαν δὲ καὶ
[7, 11]   γένος, στρατηγοῦντι δὲ ἐν τῷ  τότε   Ἀχαιῶν, ὑπισχνοῦνται δέκα ταλάντων δόσιν,
[7, 6]   ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀποδέοντά ἐστιν·  ~(τότε   δὲ ἀπεληλυθότων Ἰώνων τήν τε
[7, 7]   κατασκοπῇ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πραγμάτων·  (τότε   δὲ ἀποστέλλουσιν Ἀθηναίοις στρατιάν τε
[7, 15]   ἀγῶνος τοῦ πρὸς Σκάρφειαν μετεσχήκεσαν.  τότε   δὲ αὐτοί τε καὶ γυναῖκες
[7, 10]   αὐτοὺς ἐν Ἀμφικτύοσιν εἴων λόγον.  (τότε   δὲ ἐκ τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους
[7, 1]   πάντα καὶ ἀμφ´ Ἑλίκην εὐρεῖαν"  (τότε   δὲ ἐπὶ τῆς Ἴωνος βασιλείας
[7, 8]   Ὀτιλίῳ διάδοχον τῆς ἀρχῆς Φλαμίνιον.  ~(τότε   δὲ ἥκων Φλαμίνιος Ἐρέτριάν
[7, 24]   ὑπολείπει σημεῖα ἐν τῇ γῇ.  (τότε   δὲ ἰδέαν μὲν ταύτην ἐπὶ
[7, 4]   τοσοῦτο ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐδήλωσε·  τότε   δὲ οἱ τὴν νῆσον οἰκοῦντες
[7, 21]   μαντεύματα μετέχειν μάλιστα ἐφαίνετο ἀληθείας.  (τότε   δὲ τὰ χρησθέντα ἐκ Δωδώνης
[7, 9]   μᾶλλόν τι Μυσία τέτραπται.  ~(τότε   δὲ τῷ Μετέλλῳ καὶ τῇ
[7, 12]   διάδοχος τῆς Ἀχαιῶν Δίαιος·  τότε   δὲ ὑπὲρ τοῦ λήμματος προθυμούμενος
[7, 1]   κοινῷ, Δαναοὶ δὲ Ἀργείοις ἰδίᾳ.  τότε   δὲ ὑπὸ Δωριέων ἐκπεπτωκότες ἔκ
[7, 2]   χώραν σύνοικοι τοῖς Κρησὶν ἐγένοντο·  (τότε   δὲ ὡς ἐκράτησαν τῶν ἀρχαίων
[7, 15]   βουλομένους ἐς τὸ Ἀχαϊκὸν συντελεῖν.  (τότε   δὲ ὡς παρὰ τῶν κατασκόπων
[7, 19]   τὸ ἀνάλγητον, ὅπου καὶ Μελανίππῳ  τότε   ἐθέλοντι ἐθέλουσαν ἄγεσθαι Κομαιθὼ οὔτε
[7, 7]   παλαιοῦ καὶ ἴσχυεν ἐν τῷ  τότε.   Ἑλλήνων δὲ τῶν λοιπῶν Σικυώνιοι
[7, 19]   ἀνατρέψαι θεῶν τιμάς, ὅπου καὶ  τότε   ἐν τῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ
[7, 15]   Μακεδόνων ἐναντία ἀγωνιζομένους ἐγκαταλιπόντες Ἕλληνας  τότε   ἐν χωρίῳ τῷ αὐτῷ ἐκτείνοντο
[7, 27]   Ὀλυμπίᾳ· τὸν δὲ Πουλυδάμαντα δεύτερα  τότε   ἐς τὸν ἀγῶνα ἀφῖχθαι τὸν
[7, 14]   ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας οἳ Κορίνθῳ  τότε   ἔτυχον ἐπιδημοῦντες, συνήρπαζον δὲ πάντα
[7, 14]   ἔρως ἔσχε· καὶ ἔτυχον γὰρ  τότε   ἤδη οἱ παρὰ Ῥωμαίων ἥκοντες
[7, 15]   ἦν γὰρ Μόμμιός σφισιν ὕπατος  τότε   ᾑρημένος, τοῦτον ναῦς τε καὶ
[7, 10]   θάνατον· εἰ δὲ ἐκεῖνοι καταγνοῖεν,  τότε   καὶ αὐτὸς τὰ ὀνόματα ἐρεῖν
[7, 25]   ἄδηλον ἐξ ἀνθρώπων θεός,  τότε   καὶ τὴν Βοῦραν σεισμὸς ἐπέλαβεν
[7, 25]   ὅτε ἀφίκοντο ἐπὶ Ἀθήνας Πελοποννήσιοι,  τότε   Κόδρου τοῖς Ἀθηναίοις τοῦ Μελάνθου
[7, 17]   Σικυώνιος. ~(ἐς ἅπαν δὲ ἀσθενείας  τότε   μάλιστα κατῆλθεν Ἑλλάς, λυμανθεῖσα
[7, 10]   ὅμως δὲ εἴκειν σφίσιν ἐδόκει.  ~(τότε   μὲν δὴ ἐς τοσοῦτο ἐπράχθη·
[7, 25]   καλοῦνται τοὺς βωμούς. (Ἀθηναῖοι δὲ  τότε   μὲν διδόασι τοῖς ἱκέταις ἀπελθεῖν
[7, 13]   ἄρξαντι ἐν τῷ {ἑαυτοῦ νῷ}  τότε   μὲν Λακεδαιμονίων ὡς ἂν
[7, 12]   εἴγε καὶ Καλλικράτην ἀνοσιώτατον τῶν  τότε   Μεναλκίδας {μὲν} ὑπερῆρεν ἀπιστίᾳ, Καλλικράτην,
[7, 2]   δὲ ὀνομαζομένην Καλλίστην. (τρίτον δὲ  τότε   οἱ Κόδρου παῖδες ἐπετάχθησαν Ἴωσιν
[7, 9]   τοῦ δήμου κατάγουσιν ἐς Σπάρτην.  τότε   οὖν ἀναβεβηκότες καὶ οὗτοι παρὰ
[7, 2]   Θερμώδοντος γυναῖκες ἔθυσαν μὲν καὶ  τότε   τῇ Ἐφεσίᾳ θεῷ, ἅτε ἐπιστάμεναι
[7, 16]   διότι ἐχειρώσαντο Ἕλληνας δι´ Ἀχαιῶν  τότε   τοῦ Ἑλληνικοῦ προεστηκότων. δὲ
[7, 16]   μετεσχήκεσαν ἀπώλλυντο πρὸς τῷ ποταμῷ  {τότε}   τῷ Ἀσινάρῳ, τούτῳ τότε τῷ
[7, 16]   ποταμῷ {τότε} τῷ Ἀσινάρῳ, τούτῳ  τότε   τῷ Καλλιστράτῳ παρέστη τόλμα διεκπαῖσαι
[7, 13]   Λακωνικῆς, Ἀχαιῶν δὲ ἐν τῷ  τότε   ὑπήκοον. (ἐξεγείρας δὲ αὖθις Λακεδαιμονίοις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007