Alphabétiquement     [«   »]
εἰωθὸς 1
εἰωθότα 1
εἴων 1
ἐκ 126
ἔκ 4
ἔκαιε 1
ἐκάλει 1
Fréquences     [«    »]
122 τὸν
121 ὑπὸ
96 ὡς
126 ἐκ
155 τῇ
157 τῷ
161
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐκ


Livre, Chap.
[7, 3]   ὕστερον ἔκ τε Ἀθηναίων καὶ  ἐκ   Βοιωτίας ἀφίκοντο ἄνδρες· ἡγοῦντο δὲ
[7, 25]   καὶ Ἴσιδι ἱερόν. (καταβάντων δὲ  ἐκ   Βούρας ὡς ἐπὶ θάλασσαν ποταμός
[7, 2]   ἦσαν τοῦ στρατεύματος οἱ Ἴωνες.  (ἐκ   δὲ τῆς Ἑλλάδος τρίτος δὴ
[7, 17]   τὴν ὀγδοηκοστὴν ὀλυμπιάδα κατὰ μάντευμα  ἐκ   Δελφῶν ἀξιωθέντι, ἐπίγραμμά ἐστιν ἐπ´
[7, 4]   τῆς ἐν Εὐβοίᾳ κατὰ μάντευμα  ἐκ   Δελφῶν. Ἕκτωρ δὲ ἀπὸ Ἀμφίκλου
[7, 25]   νίκην ἔτι σφίσι κατὰ τὸ  ἐκ   Δελφῶν μάντευμα ἤλπιζον· Λακεδαιμονίων δὲ
[7, 19]   ἐκέχρητο {δὲ} αὐτοῖς πρότερον ἔτι  ἐκ   Δελφῶν ὡς βασιλεὺς ξένος παραγενόμενός
[7, 17]   ὅτε δὲ καὶ μόγις, ἅτε  ἐκ   δένδρου λελωβημένου καὶ αὔου τὰ
[7, 18]   ~(σταδίους δὲ ὅσον τεσσαράκοντα προελθόντι  ἐκ   Δύμης ποταμὸς Πεῖρος ἐς θάλατταν
[7, 21]   ἀληθείας. (τότε δὲ τὰ χρησθέντα  ἐκ   Δωδώνης Διονύσου μὲν ἔλεγεν εἶναι
[7, 21]   ὁπόσα ἐς τὴν θυσίαν ἄλλα  ἐκ   Δωδώνης μεμαντευμένα ἦν, μὲν
[7, 23]   φοιτᾶν τε ὡς αὐτόν φασιν  ἐκ   θαλάσσης ἀνιοῦσαν, καὶ καθεύδειν παρ´
[7, 6]   ἤλπιζον, εἰ τὸν Κορινθίων ἰσθμὸν  ἐκ   θαλάσσης τῆς κατὰ Λέχαιον ἀποτειχίσειαν
[7, 1]   λοιποὶ τοῦ Ἕλληνος παῖδες διώκουσιν  ἐκ   Θεσσαλίας, ἐπενεγκόντες αἰτίαν ὡς ἰδίᾳ
[7, 15]   ἔνθα δὴ ἐπελάμβανε τοὺς Ἀρκάδας  ἐκ   θεῶν δίκη τῶν Ἑλληνικῶν, οἳ
[7, 18]   Αὔγουστος ἄλλα τε τῶν  ἐκ   Καλυδῶνος λαφύρων καὶ δὴ καὶ
[7, 21]   καὶ τοῦ Διονύσου τὸ ἄγαλμα  ἐκ   Καλυδῶνος. ὅτε δὲ ᾠκεῖτο ἔτι
[7, 25]   ταῖς Εὐμενίσιν αἱ γυναῖκες γενέσθαι.  (ἐκ   Κερυνείας δὲ ἐπανελθόντι ἐς τὴν
[7, 23]   καὶ Εἰλείθυια ἐς ἄκρους  ἐκ   κεφαλῆς τοὺς πόδας ὑφάσματι κεκάλυπται
[7, 3]   τῷ δὲ Ἀνδραίμονι τάφος  ἐκ   Κολοφῶνος ἰόντι ἐστὶν ἐν ἀριστερᾷ
[7, 5]   πόλιν {ἣν} καλοῦσιν ἀρχαίαν, Ἴωνες  ἐκ   Κολοφῶνος ὁρμηθέντες ἀφελόμενοι τοὺς Αἰολεῖς
[7, 4]   ἐς τὴν Χίον κατᾶραι ναυσὶν  ἐκ   Κρήτης, ἕπεσθαι δέ οἱ καὶ
[7, 4]   τῷ παιδὶ ἐμβληθεὶς ἐκδιδράσκει τε  ἐκ   Κρήτης καὶ ἐς Ἴνυκον Σικελῶν
[7, 3]   σὺν Ἐρύθρῳ τῷ Ῥαδαμάνθυός φασιν  ἐκ   Κρήτης καὶ οἰκιστὴν τῇ πόλει
[7, 2]   καὶ πόλις. ἀφίκετο δὲ  ἐκ   Κρήτης Μίλητος καὶ
[7, 3]   οἱ Λύκιοι τὸ ἀρχαῖόν εἰσιν  ἐκ   Κρήτης, οἳ Σαρπηδόνι ὁμοῦ ἔφυγον
[7, 22]   Κελβίδαν γενέσθαι λέγουσιν, ἀφικόμενον {δὲ}  ἐκ   Κύμης τῆς ἐν Ὀπικοῖς· οἱ
[7, 11]   αὐτοῖς καὶ οὐχ ἥκιστα τῶν  ἐκ   Λακεδαίμονος, ἀνεχώρησεν ὀπίσω τὸ στράτευμα.
[7, 12]   ὃς τοὺς ἄνδρας τούτους ἐκέλευσεν  ἐκ   Λακεδαίμονος ἐθελοντὰς φεύγειν μηδὲ αὐτοῦ
[7, 1]   ἐκπεπτωκότες ἔκ τε Ἄργους καὶ  ἐκ   Λακεδαίμονος ἐπεκηρυκεύοντο Ἴωσιν αὐτοί τε
[7, 1]   Ἀχαιοῖς τηνικαῦτα ὑπῆρξε καὶ αὐτοῖς  ἐκ   Λακεδαίμονος καὶ Ἄργους ὑπὸ Δωριέων
[7, 6]   τοῖς κατειλεγμένοις καὶ Ἀχαιῶν τῶν  ἐκ   Λακεδαίμονος Πρευγένης καὶ υἱός,
[7, 2]   Μινύας τοὺς ἐκβληθέντας ὑπὸ Πελασγῶν  ἐκ   Λήμνου Θήρας Αὐτεσίωνος Θηβαῖος
[7, 17]   Μακεδόνων ἀκμὴ καθαιρήσειν· κατέσκηψε δὲ  ἐκ   Μακεδονίας καὶ ἐς τὰς Βοιωτίας
[7, 15]   δὴ ταῦτα ἐπεκηρυκεύετο καὶ ἤλαυνεν  ἐκ   Μακεδονίας τὸν στρατόν, διὰ Θεσσαλίας
[7, 20]   τῆς θεοῦ τις τῶν οἰκετῶν  ἐκ   Μεσόας ἔρχεται τὸ ξόανον κομίζων
[7, 8]   Περγάμου συλλεχθείσης ἡγεμὼν καὶ ἔτι  ἐκ   Μυσίας στρατιᾶς· πρὸς δὲ ἀνίσχοντα
[7, 24]   καὶ τὰ ἔργα τῶν σφαλάκων  ἐκ   μυχοῦ τῆς γῆς ἀναπέμπεται· μόνη
[7, 3]   ἐν Κλάρῳ καὶ τὸ μαντεῖον  ἐκ   παλαιοτάτου γενέσθαι νομίζουσιν· ἐχόντων δὲ
[7, 7]   Ἀχαΐᾳ τῶν ἄλλων δόξῃ προεῖχεν  ἐκ   παλαιοῦ καὶ ἴσχυεν ἐν τῷ
[7, 3]   ἔφυγον Καρῶν δὲ κατὰ φιλίαν  ἐκ   παλαιοῦ πρὸς Μίνω, Παμφύλων δὲ
[7, 8]   Ῥωμαίους ἔπραξαν· ἐς δὲ Αἰτωλοὺς  ἐκ   παλαιοῦ σφισιν ἦν οἰκεῖα ἐγκλήματα.
[7, 2]   Ἐφεσίᾳ θεῷ, ἅτε ἐπιστάμεναι {τε}  ἐκ   παλαιοῦ τὸ ἱερόν, καὶ ἡνίκα
[7, 20]   τέ εἰσιν ἄνδρες, οὓς ἂν  ἐκ   πάντων δῆμος προέληται κατ´
[7, 22]   βεβαίως· πλέοντι δὲ ἐς Αἴγιον  ἐκ   Πατρῶν ἄκρα πρῶτόν ἐστιν ὀνομαζομένη
[7, 7]   {τῇ} Σπάρτῃ, καὶ ἐξέπεσεν αὐτίκα  ἐκ   Πελλήνης ὑπὸ Ἀράτου καὶ Σικυωνίων·
[7, 13]   γὰρ εἶχεν ἐκτῖσαι φεύγων ᾤχετο  ἐκ   Πελοποννήσου· Δίαιος δὲ Ἀχαιῶν μετὰ
[7, 8]   τὸ συμμαχικὸν ταχθέντων Ἄτταλος τῆς  ἐκ   Περγάμου συλλεχθείσης ἡγεμὼν καὶ ἔτι
[7, 16]   δὲ καὶ τοξόται Κρῆτες καὶ  ἐκ   Περγάμου τῆς ὑπὲρ Καΐκου Φιλοποίμην
[7, 4]   ἐν τοῖς ἔπεσιν ὡς Φοίνικι  ἐκ   Περιμήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο Ἀστυπάλαια
[7, 24]   ἄφθονον θεάσασθαί τε καὶ πιεῖν  ἐκ   πηγῆς ἡδύ. ἔστι δέ σφισι
[7, 27]   πάντα, καὶ ὕδωρ ἄφθονον ἄνεισιν  ἐκ   πηγῶν. ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν
[7, 7]   ἅπαντα ἀπείρως ἐσχήκεσαν αἵ τε  ἐκ   πολέμων καὶ ἀπὸ τῆς νόσου
[7, 2]   μετόν, ἀλλὰ Μεσσήνιοι μὲν τῶν  ἐκ   Πύλου τὰ πρὸς Κόδρου καὶ
[7, 18]   δέ σφισι καὶ Ἀχαιοὺς τοὺς  ἐκ   Ῥυπῶν, καταβαλὼν ἐς ἔδαφος Ῥύπας·
[7, 13]   πόλεμον, ἀλλὰ ἔστ´ ἂν ἥκωσιν  ἐκ   Ῥώμης, ἀναμενεῖν τοὺς διαλλακτάς. (στρατήγημα
[7, 8]   σὺν Μετέλλῳ κατὰ πρεσβείαν ἧκον  ἐκ   Ῥώμης. ἀφίκοντο δὲ οὗτοι Φιλίππῳ
[7, 14]   τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ἀποσταλέντες  ἐκ   Ῥώμης Λακεδαιμονίοις δικασταὶ καὶ Ἀχαιοῖς
[7, 13]   ἐπιφέρειν σφίσιν ἀπαγορεύσοντας, τὴν δὲ  ἐκ   Ῥώμης παρουσίαν τῶν ἀνδρῶν προεροῦντας
[7, 12]   ἦν ἐς ἀλλήλους. καὶ τοῖς  ἐκ   Ῥώμης πρέσβεσι σχολαιτέρα πως ἐγίνετο
[7, 27]   ἄλλος ὠνόμασται ποταμός, ὃς ἀρχόμενος  ἐκ   Σιπύλου τοῦ ὄρους ἐς τὸν
[7, 12]   Ῥώμην καὶ Δίαιος τοῖς φεύγουσιν  ἐκ   Σπάρτης ἀντιδικήσοντες ἐπὶ τῆς βουλῆς.
[7, 20]   ἄγαλμα κατὰ ὄψιν ὀνείρατος λέγουσιν  ἐκ   Σπάρτης, κοινωνῆσαι δὲ αὐτῷ τοῦ
[7, 12]   καὶ θάνατον ἀνδρὸς καταγνῶναι τῶν  ἐκ   Σπάρτης. (οἱ μὲν δὴ δικάζειν
[7, 3]   λάβωσιν, οὕτω παρὰ Ἐρυθραίων καὶ  ἐκ   Τέω Δεοίτην καὶ Πέρικλον λαμβάνουσι
[7, 21]   θαλάσσῃ τῆς πόλεως ἐρχομένοις ἔστιν  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς ἐν δεξιᾷ τῆς
[7, 22]   τὸ ἀπὸ τούτου δὲ ἄπεισιν  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς ἐπιφραξάμενος τὰ ὦτα·
[7, 20]   οἰκοδομήματος. (ἐν Πάτραις δὲ ἰόντι  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς, τὸ ἱερὸν
[7, 25]   σύνοικοι Μυκηναῖοι κατὰ συμφορὰν ἀφίκοντο  ἐκ   τῆς Ἀργολίδος. Μυκηναίοις {μὲν} γὰρ
[7, 18]   ἀνθρώπων οὐ πολλῶν. Τριπτολέμου δὲ  ἐκ   τῆς Ἀττικῆς ἀφικομένου τόν τε
[7, 25]   ἄλλος στρατὸς τῶν Πελοποννησίων ἀπεχώρησεν  ἐκ   τῆς Ἀττικῆς, ἐπειδὴ ἐπύθοντο τοῦ
[7, 11]   δίκην. ~(Ῥωμαῖοι δὲ αὖθις ἄνδρα  ἐκ   τῆς βουλῆς καταπέμπουσιν ἐς τὴν
[7, 3]   τὸ παράπαν τοὺς Κᾶρας ἐξέβαλεν  ἐκ   τῆς γῆς. (Ἴωνες δὲ ὅρκους
[7, 21]   Ἠπειρώταις, αἱ πέλειαι καὶ τὰ  ἐκ   τῆς δρυὸς μαντεύματα μετέχειν μάλιστα
[7, 15]   συμφορὰ καὶ Ἀχαιῶν ἀπηγγέλλετο, ἀπελθεῖν  ἐκ   τῆς Ἐλατείας κελεύουσι τοὺς Ἀρκάδας.
[7, 17]   καὶ αὔου τὰ πλείονα, ἀνεβλάστησεν  ἐκ   τῆς Ἑλλάδος τὸ Ἀχαϊκόν, καὶ
[7, 4]   οἳ ὑπὸ Δηιφόντου καὶ Ἀργείων  ἐκ   τῆς Ἐπιδαυρίας ἐξεπεπτώκεσαν· τούτῳ τῷ
[7, 3]   ἐργάσεσθαι χώματι ἐς τὴν νῆσον  ἐκ   τῆς ἠπείρου. τούτων τῶν Κλαζομενίων
[7, 3]   ἔκτισαν. (ἀπελθόντες δὲ ἑκουσίως καὶ  ἐκ   τῆς Κολοφωνίας, οὕτω γῆν τε
[7, 20]   εὐνούστατον. τὸ δὲ ἄγαλμα τὸ  ἐκ   τῆς Λακεδαίμονος τὸν μὲν ἄλλον
[7, 2]   οἱ κώνωπες ἄπειρον πλῆθος ἐγίνοντο  ἐκ   τῆς λίμνης, ἐς τοὺς
[7, 4]   Σάμῳ, καὶ μάχῃ νικήσαντες ἐξελαύνουσιν  ἐκ   τῆς νήσου Σαμίους· αἰτίαν δὲ
[7, 13]   Δαμόκριτος προθυμίαν ἐποιήσατο, τοῖς φεύγουσιν  ἐκ   τῆς παρατάξεως ὁμοῦ καὶ Ἀχαιοῖς
[7, 5]   ἄγειν ἐς αὐτὴν Σμυρναίους ἀναστήσαντα  ἐκ   τῆς προτέρας· (ἀποστέλλουσιν οὖν ἐς
[7, 17]   τῇ ἐς Δωριέας ἐπέλιπε τὸ  ἐκ   τῆς τύχης εὐμενές· (τὸ δὲ
[7, 3]   γένος μὲν τὸ ἀνέκαθέν εἰσιν  ἐκ   τῆς ὑπὸ τῷ Παρνασσῷ καλουμένης
[7, 1]   καὶ Ἀρχιτέλης ἐς Ἄργος ἀφίκοντο  ἐκ   τῆς Φθιώτιδος, ἐλθόντες δὲ ἐγένοντο
[7, 16]   ὑποδέξασθαι τῷ τείχει τοὺς διαπίπτοντας  ἐκ   τῆς φυγῆς, κἂν εὕρασθαί τι
[7, 1]   λοιποὶ τοῦ Ἐρεχθέως παῖδες ἐξελαύνουσιν  ἐκ   τῆς χώρας αὐτόν· (ἀφικομένῳ δὲ
[7, 13]   ἔπειτα καταδρομαῖς μᾶλλον καὶ ἁρπαγαῖς  ἐκ   τῆς χώρας συντόνῳ πολιορκίᾳ.
[7, 2]   τὴν ἄνω πόλιν ἔχοντας ἐξέβαλεν  ἐκ   τῆς χώρας· τοῖς δὲ περὶ
[7, 27]   τῷ βάθρῳ, καὶ τὸν ἀέρα  ἐκ   τοῦ ἀδύτου νότιόν τε εἶναι
[7, 1]   δέ οἱ παίδων Ἀχαιὸς μὲν  ἐκ   τοῦ Αἰγιαλοῦ παραλαβὼν καὶ ἐξ
[7, 8]   ὅτε Ἄρατος καὶ Σικυώνιοι φρουρὰν  ἐκ   τοῦ Ἀκροκορίνθου τὴν πᾶσαν ἐξήλασαν
[7, 22]   δὲ ἐς Φαρὰς Πατρέων μὲν  ἐκ   τοῦ ἄστεως στάδιοι πεντήκοντά εἰσι
[7, 10]   Ἀμφικτύοσιν εἴων λόγον. (τότε δὲ  ἐκ   τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους ὅντινα καὶ
[7, 26]   καὶ εἶναι τὴν φλόγα {καὶ}  ἐκ   τοῦ ἐπικουρικοῦ πυρός οἱ μὲν
[7, 26]   ἐστιν ἐς μνήμην, ὁδὸς δὲ  ἐκ   τοῦ ἐπινείου δύο σταδίων καὶ
[7, 5]   μὲν τῆς ἠπείρου, τοῖς δὲ  ἐκ   τοῦ Ἐρυθραίων λιμένος ἐς νῆσον
[7, 12]   δὲ οὐ πολὺ ἐτόλμησεν ἀποστερεῖν  ἐκ   τοῦ εὐθέος. (βεβαιοῖ δὴ τὸ
[7, 14]   Σπάρτην, ἀνέπεισε δὲ καὶ Ῥωμαίοις  ἐκ   τοῦ εὐθέος πόλεμον ἄρασθαι. (τὸ
[7, 27]   ἐστιν αὐτοῖς τὸ ὕδωρ τὸ  ἐκ   τοῦ θεοῦ, ἐπεί τοι πίνειν
[7, 24]   τοῖς ἐνταῦθα, ἱκέτας ἄνδρας ἀποστήσασιν  ἐκ   τοῦ ἱεροῦ καὶ ἀποκτείνασιν, οὐκ
[7, 27]   τῆς ἑορτῆς ὑπεξίασιν οἱ ἄνδρες  ἐκ   τοῦ ἱεροῦ, καταλειπόμεναι δὲ αἱ
[7, 2]   μνῆμα κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν  ἐκ   τοῦ ἱεροῦ παρὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον
[7, 6]   ὕστερον, ἀναπαύσασθαι δὲ οὔ ποτε  ἐκ   τοῦ Μακεδόνων πολέμου παρῆν αὐτοῖς.
[7, 24]   ἀποκτείνασιν, οὐκ ἐμέλλησε τὸ μήνιμα  ἐκ   τοῦ Ποσειδῶνος, ἀλλὰ σεισμὸς ἐς
[7, 13]   πολιτῶν καὶ οὐ γάρ τινα  ἐκ   τοῦ προσδοκωμένου κινδύνου Λακεδαιμονίοις σωτηρίαν
[7, 7]   Ἀχαιοῖς τὰ μάλιστα ἦσαν καὶ  ἐκ   τοῦ φανεροῦ πόλεμόν σφισιν ἐπῆγον.
[7, 10]   καὶ Ἀχαιοῖς κακῶν ἄρξειν, οὔποτε  ἐκ   τοῦ χρόνου παντὸς τὴν Ἑλλάδα
[7, 15]   εἴρητο ὑπὸ Ῥωμαίων, τῆς τε  ἐκ   τοῦ χρόνου τοῦ προτέρου σφίσιν
[7, 25]   αὐτῶν τύχῃ μὴ ἀληθεύουσα, αὐτίκα  ἐκ   τούτου τὴν δίκην ἔσχεν. ἢν
[7, 5]   καὶ ἐπ´ αὐτῇ θεὸς  ἐκ   Τύρου τῆς Φοινίκης ἐξέπλευσε· καθ´
[7, 13]   Ῥωμαίων αὐτοὺς ἀπηλλάχθαι. ~(αὖθις οὖν  ἐκ   τῶν ἀντιλογιῶν Λακεδαιμονίοις ὥρμηντο Ἀχαιοὶ
[7, 15]   ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέστειλαν καὶ  ἐκ   τῶν γραμμάτων Μέτελλος ἐπέστελλεν,
[7, 8]   τὰ ἐς μελέτην τοῖς ἐφήβοις  ἐκ   τῶν Λυκούργου νόμων καταλύσαντες ἐπέταξαν
[7, 27]   τὸ ἄγαλμα ἵδρυται. ποταμοὶ δὲ  ἐκ   τῶν ὀρῶν κατέρχονται τῶν ὑπὲρ
[7, 24]   τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα προεκέκριτο  ἐκ   τῶν παίδων ἱερᾶσθαι τῷ Διὶ
[7, 10]   ἀνήγοντο ἐς Ῥώμην ὕστερον  ἐκ   τῶν πόλεων ἐς ἃς ὑπὸ
[7, 8]   ἦγεν ἀποβαλεῖν τὸ πολὺ καὶ  ἐκ   τῶν πόλεων, ὅσας εἷλεν ἐν
[7, 18]   ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἐπανήγαγεν αὖθις  ἐκ   τῶν πολισμάτων τῶν ἄλλων τοὺς
[7, 5]   μόναις, καὶ τὸ καλῴδιον τὸ  ἐκ   τῶν τριχῶν καὶ ἐς ἐμὲ
[7, 5]   οὕτω τοὺς ἄνδρας πλεξαμένους κάλον  ἐκ   τῶν τριχῶν τὴν σχεδίαν παρὰ
[7, 26]   μὲν χαλκοῦ πεποίηται, βέλος δὲ  ἐκ   φαρέτρας λαμβάνουσα· τῷ Διονύσῳ δὲ
[7, 22]   εἴκοσί τε καὶ ἑκατόν εἰσιν  ἐκ   Φαρῶν. πρὶν δὲ ἐς
[7, 3]   Ἴωνες, Κλεωναῖοι δὲ ἦσαν καὶ  ἐκ   Φλιοῦντος, ὅσοι Δωριέων ἐς Πελοπόννησον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007