Alphabétiquement     [«   »]
ζῶντας 2
ζῴοις 1
ζῴων 1
ἢ 69
1
75
1
Fréquences     [«    »]
64 ἀπὸ
68 γὰρ
67 παρὰ
69 ἢ
75
78 πρὸς
79 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII


Livre, Chap.
[7, 25]   λέγουσιν. ὃς δ´ ἂν ἐνταῦθα     αἵματι ἄλλῳ τῳ μιάσματι
[7, 20]   τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ ἔτι πρότερον     Ἀλκαῖον γενέσθαι πεποιημένα ἦν Ὁμήρῳ
[7, 25]   δ´ ἂν ἐνταῦθα αἵματι     ἄλλῳ τῳ μιάσματι ἔνοχος
[7, 24]   τούτων συνδεῖ τὰ διεσπασμένα μᾶλλον     ἀνθρώπων τεκτόνων· δὲ δὴ
[7, 6]   σφᾶς κατάλογος συμμάχων ἔχει Λακωνικὸς     Ἀττικός. (ὑστέρησαν δὲ καὶ ἔργου
[7, 14]   μετὰ ἀσθενείας μανία ἂν μᾶλλον     ἀτυχία καλοῖτο. δὴ καὶ
[7, 21]   θύσῃ τῷ Διονύσῳ Κόρεσος     αὐτὴν Καλλιρόην τὸν ἀποθανεῖν
[7, 21]   καὶ τούτων, ἐλείπετο οὐδὲν ἔτι     αὐτὴν φονεύεσθαι. (προεξεργασθέντων δὲ ὁπόσα
[7, 24]   εἴωθεν γὰρ ἐπομβρίαι συνεχεῖς     αὐχμοὶ πρὸ τῶν σεισμῶν συμβαίνουσιν
[7, 7]   Ἀτθίδι συγγραφῇ, ὅσοι τε Ἑλλήνων     βαρβάρων ἐναντία Φιλίππου συνήραντο Ἀθηναίοις
[7, 16]   Ἀχαιῶν καὶ τὸ ἐν Φωκεῦσιν     Βοιωτοῖς ἑτέρωθί που τῆς
[7, 24]   αὐτὰ ὡς τὸ ἐπίπαν εἴωθεν     γὰρ ἐπομβρίαι συνεχεῖς αὐχμοὶ
[7, 25]   ὄρει, καί οἱ τὸ ὄνομα     δυνάστης ἐπιχώριος Κερυνίτης
[7, 11]   δὲ δῆμος ἀνάγκῃ πλέον     ἑκουσίως διαρπάζουσιν Ὠρωπὸν ὑπήκοόν σφισιν
[7, 27]   τὸν εἰργασμένον φασὶ πρότερον ἔτι     ἐν τῇ ἀκροπόλει τε αὐτὸν
[7, 25]   οὐδὲ τὰ πρότερα ἔσται πλέον     ἑνὸς ἀνδρὸς ἐς πεῖραν ἀφιγμένη.
[7, 2]   ἡγήσατο· γενεᾷ δὲ μιᾷ πρότερον     ἐξέπλευσαν ἐξ Ἀθηνῶν Ἴωνες, Λακεδαιμονίους
[7, 14]   ὅτῳ κουρᾶς ὑποδημάτων ἕνεκα     ἐπὶ τῇ ἐσθῆτι κατ´
[7, 13]   τῇ Ἀσίᾳ πράγματα ἐκέλευε, πρὶν     ἐς τὴν Ἀσίαν διαβῆναι, τοῖς
[7, 22]   εἰσιν ἐκ Φαρῶν. πρὶν δὲ     ἐς τὴν πόλιν ἐσελθεῖν, μνῆμά
[7, 16]   τὸ ἐν Φωκεῦσιν Βοιωτοῖς     ἑτέρωθί που τῆς Ἑλλάδος, κατελέλυτο
[7, 10]   ἡγούμενοι. ὅσοι δὲ ἀποδράντες ᾤχοντο     εὐθὺς ἡνίκα ἀνήγοντο ἐς Ῥώμην
[7, 4]   νῆσον οἰκοῦντες ἀνάγκῃ πλέον ἐδέξαντο     εὐνοίᾳ συνοίκους Ἴωνας. ἡγεμὼν δὲ
[7, 1]   ἀπέχεσθαι, ἰσχύος μᾶλλον οἰκείας ἕνεκα     εὐνοίᾳ τῇ ἐς τοὺς Ἴωνας
[7, 8]   καὶ Ῥωμαίοις ὀμωμοσμένης, ὁπόσα δὲ     Θεσσαλοῖς τῶν ἐξ Ἠπείρου
[7, 21]   δὲ οὐ πρότερον λύσιν πρὶν     θύσῃ τῷ Διονύσῳ Κόρεσος
[7, 13]   Λακεδαιμόνιοι δὲ ὑπὸ φρονήματος μᾶλλον     ἰσχύος ἔλαβον μὲν τὰ ὅπλα
[7, 3]   δὲ καὶ Φωκαεῦσι, πρὶν μὲν     Ἴωνας ἐς τὴν Ἀσίαν ἐλθεῖν,
[7, 25]   ἄλλῳ τῳ μιάσματι ἔνοχος     καὶ ἀσεβὴς ἐσέλθῃ θέλων θεάσασθαι,
[7, 10]   (ἑπτακαιδεκάτῳ δὲ ὕστερον ἔτει τριακοσίους     καὶ ἐλάσσονας, οἳ μόνοι περὶ
[7, 23]   οὐδὲν δέ τι Φοινίκων μᾶλλον     καὶ Ἑλλήνων ἔφην τὸν λόγον,
[7, 24]   εἰωθὸς ἤτοι ἐς τὸ ἐρυθρότερον     καὶ ἡσυχῇ ῥέπουσαν ἐς τὸ
[7, 16]   τι γενόμενος ἐς Ἀχαιοὺς ὅμοιος     καὶ Καλλίστρατος Ἐμπέδου πρὸς
[7, 16]   κατέλυε καὶ ὅπλα ἀφῃρεῖτο πρὶν     καὶ συμβούλους ἀποσταλῆναι παρὰ Ῥωμαίων·
[7, 21]   σφισι τὸν νοσοῦντα ἤτοι ζῶντα     καὶ τεθνεῶτα ἐπιδείκνυσι. (τούτῳ μὲν
[7, 22]   ἑορτὴν ἄγουσιν, οὐδέν τι ἀλλοίως     καὶ τῷ Διονύσῳ δρῶσιν Ἕλληνες.
[7, 12]   Ῥώμην ὠφέλησεν ἄν τι Ἀχαιοὺς     κακῶν σφισιν ἐγένετο μειζόνων ἀρχή·
[7, 18]   νομίζων κεῖσθαι καλῶς τὰς Πάτρας     κατ´ ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἐπανήγαγεν
[7, 21]   ἕτερον τῶν ἀγαλμάτων γενεᾷ πρότερον     κατ´ ἐμὲ ἁλιεῖς ἄνδρες ἀνείλκυσαν
[7, 14]   ἕνεκα ἐπὶ τῇ ἐσθῆτι     κατ´ ὄνομα προσγένοιτο ὑπόνοια· τοὺς
[7, 17]   αὐξανομένῳ κάλλους οἱ μετῆν πλέον     κατὰ εἶδος ἀνθρώπου, ἐνταῦθα τοῦ
[7, 2]   ἐσοίκησιν, πολλῷ δὲ πρεσβύτερα ἔτι     κατὰ Ἴωνας τὰ ἐς τὴν
[7, 25]   ἀποδημοῦντες στρατείας ἕνεκα ἔτυχον     κατὰ πρόφασιν ἀλλοίαν, μόνοι τε
[7, 2]   καὶ τὸ μαντεῖόν ἐστιν ἀρχαιότερον     κατὰ τὴν Ἰώνων ἐσοίκησιν, πολλῷ
[7, 15]   πέρας τῷ πολέμῳ φανῇ πρὶν     Μόμμιον ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀφῖχθαι.
[7, 25]   τὸ ὄνομα δυνάστης ἐπιχώριος     Κερυνίτης ποταμὸς πεποίηκεν, ὃς
[7, 22]   Φυλοδαμείας τῆς Δαναοῦ σφισιν     ὁμώνυμος ἐκείνῳ τις ἐγένετο οἰκιστής.
[7, 21]   ὀρθὸν λίθου. Ποσειδῶνι δὲ παρὲξ     ὁπόσα ὀνόματα ποιηταῖς πεποιημένα ἐστὶν
[7, 14]   τὰ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀχαιῶν ὕστερον     Ὀρέστης ἀπεσταλμένοις, ὀπίσω καὶ αὐτοὶ
[7, 9]   ἐπελθόντες σὺν ὀργῇ μᾶλλον ἐποιοῦντο     πειθοῖ τοὺς λόγους. (Λυκόρτας δὲ
[7, 9]   ἐφιᾶσιν ἐς Ῥώμην, ἐναντία ἐφιέντες     Ῥωμαίοις συγκείμενα ἦν καὶ Ἀχαιοῖς·
[7, 16]   ποιήσασθαι τὴν ἔξοδον πρότερον πρὶν     Ῥωμαίους ἄρχειν μάχης· (ὡς δὲ
[7, 25]   ἀρχαῖα. (ὁπόσοι δὲ τηνικαῦτα ἀποδημοῦντες     στρατείας ἕνεκα ἔτυχον κατὰ
[7, 8]   (ὅσα μὲν δὴ Ἀχαιοὶ Μακεδόσιν     στρατιᾷ τῇ Σύρων ἐναντία ἐτάξαντο,
[7, 13]   καὶ ἁρπαγαῖς ἐκ τῆς χώρας     συντόνῳ πολιορκίᾳ. (Δαμοκρίτῳ μὲν οὖν
[7, 19]   καὶ ἀπ´ αὐτῶν θάνατοι πλείονες     τὰ πρότερα ἐγίνοντο. (καταφυγόντων δὲ
[7, 24]   ἦν ἐν τῇ λίμνῃ, πρὶν     τὸ ὕδωρ ἀπέκρυψεν αὐτὰ τοῦ
[7, 14]   φθόνῳ μᾶλλον ἔκ του δαιμόνων     τοῖς πολεμήσασι ποιεῖ τὸ ἔγκλημα·
[7, 21]   Διονύσῳ Κόρεσος αὐτὴν Καλλιρόην     τὸν ἀποθανεῖν ἀντ´ ἐκείνης τολμήσαντα.
[7, 19]   μὴν οἱ Πατρεῖς ἄλλον τινὰ     τὸν Εὐαίμονος ἔχουσιν Εὐρύπυλον ἐν
[7, 3]   δεχομένων σφᾶς ἐς Πανιώνιον πρὶν     τοῦ γένους βασιλέας τοῦ Κοδριδῶν
[7, 18]   τε καὶ Ἄρβαν. (Αὔγουστος δὲ     τοῦ παράπλου νομίζων κεῖσθαι καλῶς
[7, 8]   ὀμωμοσμένης, ὁπόσα δὲ Θεσσαλοῖς     τῶν ἐξ Ἠπείρου τισὶν ἐγκλήματα
[7, 26]   μνημονευόμενα ἤθροιζε, τότε αὐτὸν Πεισίστρατον     τῶν τινα ἑταίρων μεταποιῆσαι τὸ
[7, 20]   ἐξείργαστό μοι τὰ ἐς Ἀθηναίους     ὑπῆρκτο Ἡρώδης τοῦ οἰκοδομήματος. (ἐν
[7, 26]   τὰ ἐς ἔρωτα τύχῃ μᾶλλον     ὑπὸ κάλλους κατορθοῦται. ἐγὼ μὲν
[7, 10]   τῇ Ἑλλάδι ὑπὸ προδοσίας μᾶλλον     ὑπὸ νόσου πρότερον τῆς λοιμώδους
[7, 14]   ὄντα ἠπίσταντο καὶ ὅτῳ κουρᾶς     ὑποδημάτων ἕνεκα ἐπὶ τῇ
[7, 10]   εὐθὺς ἡνίκα ἀνήγοντο ἐς Ῥώμην     ὕστερον ἐκ τῶν πόλεων ἐς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007