Alphabétiquement     [«   »]
ἔτεσι 3
ἔτεσιν 3
ἐτετείχιστο 2
ἔτι 61
ἕτοιμος 1
ἑτοιμοτέρων 1
ἐτόλμησε 1
Fréquences     [«    »]
49 ἐξ
59 ἐστιν
48 σφισιν
61 ἔτι
61 ἦν
64 ἀπὸ
67 παρὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἔτι


Livre, Chap.
[7, 2]   αἱ δὲ καὶ Διόνυσον τὰ  ἔτι   ἀρχαιότερα, ἱκέτιδες ἐνταῦθα ἐλθοῦσαι· οὐ
[7, 25]   Ἑλίκης ἀπώλεια Ἀστείου μὲν Ἀθήνῃσιν  ἔτι   ἄρχοντος, τετάρτῳ δὲ ἔτει τῆς
[7, 17]   κακία τῶν στρατηγησάντων ἐκόλουσεν  ἔτι   αὐξανόμενον. (χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐς
[7, 8]   ἔδαφος, οἰκοδομηθέντα μὲν καὶ πρότερον  ἔτι   αὐτοσχεδίως {καὶ} ἐπί τε τῆς
[7, 27]   διαμεμένηκε δὲ καὶ ἐς τόδε  ἔτι   αὐτῷ Ποσειδῶνος ἱερὸν νομίζεσθαι. (Πελλήνης
[7, 1]   καὶ ἦν καὶ ἐς ἐμὲ  ἔτι   αὐτῷ τάφος, ἔνθα τὰ δεῖπνα
[7, 17]   Οἰβώτας ἐποιήσατο μηδενὶ Ὀλυμπικὴν νίκην  ἔτι   Ἀχαιῶν γενέσθαι. καὶ ἦν γάρ
[7, 17]   παισί. διαμένει δὲ ἐς ἐμὲ  ἔτι   Ἀχαιῶν τοῖς ἀγωνίζεσθαι μέλλουσι τὰ
[7, 24]   ἐστὶ τὰ ἐρείπια, οὐ μὴν  ἔτι   γε ὁμοίως, ἅτε ὑπὸ τῆς
[7, 24]   μεγάλην τοῖς ὁρῶσιν ἐμποιοῦντα ἔκπληξιν,  ἔτι   δὲ καὶ τῆς γῆς κάτω
[7, 18]   ἐδωδίμους καὶ ἱερεῖα ὁμοίως ἅπαντα,  ἔτι   δὲ ὗς ἀγρίους καὶ ἐλάφους
[7, 6]   πρεσβύτατος τῶν Τισαμενοῦ παίδων πρότερον  ἔτι   διεβεβήκει ναυσὶν ἐς τὴν Ἀσίαν.
[7, 19]   ἀνθρώπους. ἐκέχρητο {δὲ} αὐτοῖς πρότερον  ἔτι   ἐκ Δελφῶν ὡς βασιλεὺς ξένος
[7, 8]   ἐκ Περγάμου συλλεχθείσης ἡγεμὼν καὶ  ἔτι   ἐκ Μυσίας στρατιᾶς· πρὸς δὲ
[7, 10]   οἳ μόνοι περὶ Ἰταλίαν Ἀχαιῶν  ἔτι   ἐλείποντο, ἀφιᾶσιν, ἀποχρώντως κολασθῆναι σφᾶς
[7, 7]   ~(Ἑλλήνων δὲ οὐ τασσομένων τηνικαῦτα  ἔτι   ἐν κοινῷ, ἰδίᾳ δὲ ἑκάστων
[7, 18]   δὴ καὶ ἐς ἐμὲ  ἔτι   ἐν τῇ ἀκροπόλει τῇ Πατρέων
[7, 16]   πολέμου καταστάντες· νῦν δὲ ἀρχομένων  ἔτι   ἐνδιδόναι τῶν Ἀχαιῶν εὐθὺ Μεγάλης
[7, 20]   παρείθη τὸ Ὠιδεῖον, ὅτι πρότερον  ἔτι   ἐξείργαστό μοι τὰ ἐς Ἀθηναίους
[7, 23]   ἐπὶ τῷ Ἀλφειῷ λόγος Ἀρεθούσης  ἔτι   ἐρᾶν αὐτόν δωρεῖται καὶ τῷδε
[7, 16]   τοὺς μὲν φονεύουσι, πλείονας δὲ  ἔτι   ἐς τὸ στρατόπεδον κατεῖρξαν, καὶ
[7, 6]   Μεσσήνιοι παροικοῦντες ἀνασώσασθαι τὴν προτέραν  ἔτι   εὐδαιμονίαν ἐκώλυον· (Θηβαίοις δὲ ἐς
[7, 16]   ὁδὸν ἐς Συρακούσας, διαρπάζοντας δὲ  ἔτι   εὑρὼν τὸ Ἀθηναίων στρατόπεδον καταβάλλει
[7, 23]   οὐ πολὺν χρόνον οὔτε ὡραῖος  ἔτι   ἐφαίνετο Σέλεμνος οὔτε ὡς αὐτὸν
[7, 22]   {ἐν ὧ} ἐστίν, ἄγαλμα οὐδὲν  ἔτι   ἔχον. τοῦτο μὲν δή ἐστιν
[7, 26]   ὡς ἀεὶ ᾠκεῖτο καὶ Ἰώνων  ἔτι   ἐχόντων τὴν γῆν. τὰ δὲ
[7, 3]   τε ἔσχον, ἣν καὶ νῦν  ἔτι   ἔχουσι, καὶ κατεσκευάσαντο ἐν τῇ
[7, 21]   δὲ καὶ τούτων, ἐλείπετο οὐδὲν  ἔτι   αὐτὴν φονεύεσθαι. (προεξεργασθέντων δὲ
[7, 27]   εἶναι τὸν εἰργασμένον φασὶ πρότερον  ἔτι   ἐν τῇ ἀκροπόλει τε
[7, 2]   Ἰώνων ἐσοίκησιν, πολλῷ δὲ πρεσβύτερα  ἔτι   κατὰ Ἴωνας τὰ ἐς
[7, 7]   ἐπιτροπεύων Φίλιππον τὸν Δημητρίου παῖδα  ἔτι   ἡλικίαν ὄντα· ἦν δὲ καὶ
[7, 17]   μὲν ἀρχαιότερα Πάλεια· ἐχόντων δὲ  ἔτι   Ἰώνων ὄνομά οἱ μετέθεντο τὸ
[7, 6]   ἐς Ἴλιον ἐπιστρατείαν Ἀγαμέμνονος Λακεδαίμονα  ἔτι   καὶ Ἄργος οἰκοῦντες μεγίστη τοῦ
[7, 16]   Ῥωμαίων εὕροντο Ἕλληνες, ἡγεμὼν δὲ  ἔτι   καὶ ἐς ἐμὲ ἀπεστέλλετο· καλοῦσι
[7, 1]   ἐκαλοῦντο Ἴωνες. τῇ χώρᾳ δὲ  ἔτι   καὶ μᾶλλον διέμεινεν ὄνομα τὸ
[7, 21]   ἐκ Καλυδῶνος. ὅτε δὲ ᾠκεῖτο  ἔτι   Καλυδών, ἄλλοι τε Καλυδωνίων ἐγένοντο
[7, 16]   ἦν Περγαμηνοῖς καὶ ἐς ἐμὲ  ἔτι   λάφυρα Κορίνθια. (πόλεων δέ, ὅσαι
[7, 5]   τῶν τριχῶν καὶ ἐς ἐμὲ  ἔτι   οἱ ἐπιχώριοι φυλάσσουσι· καὶ δὴ
[7, 3]   δὲ χώρας τὴν πολλὴν ἐνέμοντο  ἔτι   οἱ Κᾶρες. Θερσάνδρου δὲ τοῦ
[7, 26]   καλεῖσθαι, ἐπεὶ κατ´ ἐμὲ ἦσαν  ἔτι   οἳ Ὠρεὸν τὴν ἐν Εὐβοίᾳ
[7, 17]   ἀποθανεῖν γὰρ τὸν Σώστρατον Ἡρακλέους  ἔτι   ὄντος μετὰ ἀνθρώπων οὕτως οἱ
[7, 22]   τινὸς ὄνομα ἐπιλέγοντες. τὰ δὲ  ἔτι   παλαιότερα καὶ τοῖς πᾶσιν Ἕλλησι
[7, 24]   μένει τοῦ ἱερωμένου. τὰ δὲ  ἔτι   παλαιότερα προεκέκριτο ἐκ τῶν παίδων
[7, 4]   ἐν τῷ Ἡραίῳ κατ´ ἐμὲ  ἔτι   πεφυκυίᾳ. εἶναι δ´ οὖν τὸ
[7, 7]   καὶ τρία ὁπότε ὀλίγιστα καὶ  ἔτι   πλέονα ὀνόματα ἑκάστῳ τίθενται. τῷ
[7, 3]   ἄλλο τῷ Ῥακίῳ {καὶ ὅσον  ἔτι}   πλῆθος, ἔχον τὰ ἐπὶ θαλάσσῃ
[7, 5]   καθ´ καὶ ἐς ἐμὲ  ἔτι   πόλιν {ἣν} καλοῦσιν ἀρχαίαν, Ἴωνες
[7, 23]   ἀγάλματα. (καὶ αὐτοῖς καὶ τάδε  ἔτι   προσταχθῆναί φασιν, ἑκάστῃ τοῖς ἀγάλμασιν
[7, 20]   βοῦς ὑφέλοιτο τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ  ἔτι   πρότερον Ἀλκαῖον γενέσθαι πεποιημένα
[7, 8]   αὐτὸν ἐν αἰτίᾳ Φλαμίνιον καὶ  ἔτι   πρότερον Ὀτίλιον, οἳ μετεχειρίσαντο ὠμῶς
[7, 17]   ἐπίθημα δὲ καὶ ἐς ἐμὲ  ἔτι   στήλη τε ἦν ἐπὶ τοῦ
[7, 24]   δὲ Αἴγιον καὶ ἐφ´ ἡμῶν  ἔτι   συνέδριον τὸ Ἀχαιῶν ἀθροίζεται, καθότι
[7, 25]   τρόπον· οὐ γὰρ εἶναι νίκην  ἔτι   σφίσι κατὰ τὸ ἐκ Δελφῶν
[7, 3]   παλαιοτάτου γενέσθαι νομίζουσιν· ἐχόντων δὲ  ἔτι   τὴν γῆν Καρῶν ἀφικέσθαι φασὶν
[7, 2]   ἔνθα δείκνυται καὶ ἐς ἐμὲ  ἔτι   τὸ μνῆμα κατὰ τὴν ὁδὸν
[7, 13]   ἀμαθέστατος στρατηγός, πρότερον δὲ  ἔτι   τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους ὡς ἀνθρώπων
[7, 6]   Ἑλλήνων. προεστήκεσαν κατ´ ἰσχὺν οὐδένες  ἔτι   τοῦ Ἑλληνικοῦ· Λακεδαιμονίους μὲν γὰρ
[7, 6]   οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐσῳκίζοντο πρότερον  ἔτι   ὑπὸ Ἰώνων οἰκουμένας. (ἦσαν δὲ
[7, 8]   οὐδένα ἐπάξοντες ἅτε εἰρήνης πρότερον  ἔτι   Φιλίππῳ καὶ Ῥωμαίοις ὀμωμοσμένης, ὁπόσα
[7, 3]   Παρνασσῷ καλουμένης καὶ ἐς ἡμᾶς  ἔτι   Φωκίδος, οἳ Φιλογένει καὶ Δάμωνι
[7, 18]   βωμὸν ἐν κύκλῳ ξύλα ἱστᾶσιν  ἔτι   χλωρὰ καὶ ἐς ἑκκαίδεκα ἕκαστον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007