Alphabétiquement     [«   »]
Τύχην 1
τύχης 1
Τύχης 1
τῷ 157
τῳ 1
τῷδε 2
τῶν 194
Fréquences     [«    »]
126 ἐκ
155 τῇ
122 τὸν
157 τῷ
161
172 ἐπὶ
187 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

τῷ


Livre, Chap.
[7, 4]   ἥκιστα ἄν τις καὶ ἐπὶ  τῷ   ἀγάλματι τεκμαίροιτο· ἔστι γὰρ δὴ
[7, 23]   ἥλιος τὸν δρόμον μεταδίδωσι καὶ  τῷ   ἀέρι ὑγιείας. ἐγὼ δὲ ἀποδέχεσθαι
[7, 1]   ἀπὸ τῆς γυναικὸς ᾤκισεν ἐν  τῷ   Αἰγιαλῷ πόλιν καὶ τοὺς ἀνθρώπους
[7, 5]   μεγέθους τε ἕνεκα καὶ ἐπὶ  τῷ   ἄλλῳ πλούτῳ, δύο δὲ οὐκ
[7, 22]   ἀγάλματα. ἐν Φαραῖς δὲ ἐν  τῷ   ἄλσει βωμὸς λίθων λογάδων ἐστί.
[7, 21]   θεάσασθαι. ἐν Πάτραις δὲ πρὸς  τῷ   ἄλσει καὶ ἱερὰ δύο ἐστὶ
[7, 21]   ὥρᾳ παρεχόμενον θερινῇ. ἐν τούτῳ  τῷ   ἄλσει καὶ ναοὶ θεῶν, Ἀπόλλωνος,
[7, 23]   Ἀργυρᾶς, καθότι ἔχει καὶ ἐπὶ  τῷ   Ἀλφειῷ λόγος Ἀρεθούσης ἔτι ἐρᾶν
[7, 11]   ὕστερον παρὰ δικαστῇ κοινῷ Φιλίππῳ  τῷ   Ἀμύντου, αὐτὸς μέν σφισιν
[7, 6]   δῆλα γὰρ δὴ ὅτι ἐπὶ  τῷ   ἀναθήματι τῷ ἐν Ὀλυμπίᾳ τῶν
[7, 23]   νίκας. αὕτη μὲν ἐγγυμνάζεσθαι τούτῳ  τῷ   ἀνδρὶ ἐποιήθη· Αἰγιεῦσι δὲ Εἰλειθυίας
[7, 11]   ἐς τὴν Ἑλλάδα· ὄνομα μὲν  τῷ   ἀνδρὶ ἦν Γάλλος, ἀπέσταλτο δὲ
[7, 16]   Ἐμπέδου πρὸς Ἀθηναίους. (τούτῳ γὰρ  τῷ   ἀνδρὶ ἱππαρχήσαντι ἐν Σικελίᾳ, ὅτε
[7, 3]   τε αἰχμάλωτοι καὶ Μαντὼ  τῷ   Ἀπόλλωνι ἐκομίσθησαν ἐς Δελφούς· Τειρεσίαν
[7, 27]   πεποίηται· καὶ ἀγῶνα ἐπιτελοῦσι Θεοξένια  τῷ   Ἀπόλλωνι, τιθέντες ἀργύριον ἆθλα τῆς
[7, 27]   Δήμητρα καὶ Μύσιος λόγῳ  τῷ   Ἀργείων. ἔστι δὲ ἄλσος ἐν
[7, 26]   Εὐβοίᾳ τῷ ὀνόματι Ἑστίαιαν ἐκάλουν  τῷ   ἀρχαίῳ. παρείχετο δὲ Αἴγειρα
[7, 16]   ἀπώλλυντο πρὸς τῷ ποταμῷ {τότε}  τῷ   Ἀσινάρῳ, τούτῳ τότε τῷ Καλλιστράτῳ
[7, 15]   ἐγκαταλιπόντες Ἕλληνας τότε ἐν χωρίῳ  τῷ   αὐτῷ ἐκτείνοντο ὑπὸ Ῥωμαίων. (Ἀχαιοῖς
[7, 9]   λαμβάνειν τε αὐτοὺς καὶ ἐν  τῷ   Ἀχαϊκῷ ὑπέχειν τὰς κρίσεις. ἐτειχίσθη
[7, 10]   ἕνεκα ἐθέλω μὲν ἐν συνεδρίῳ  τῷ   Ἀχαιῶν, ἐθέλω δὲ καὶ ἐν
[7, 12]   ἄλλα πλὴν ψυχῆς ἐν συνεδρίῳ  τῷ   Ἀχαιῶν. μὲν δὴ ταῦτα
[7, 27]   ἄδυτον τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἀγάλματος  τῷ   βάθρῳ, καὶ τὸν ἀέρα ἐκ
[7, 23]   καὶ Ἀσκληπιοῦ· ἰαμβεῖον δὲ ἐπὶ  τῷ   βάθρῳ τὸν Μεσσήνιον Δαμοφῶντα εἶναι
[7, 11]   προσεπεστάλη δὲ ὑπὸ τῆς βουλῆς  τῷ   Γάλλῳ πόλεις ὁπόσας ἐστὶν οἷός
[7, 19]   τοῦ πατρός. ἕπεται δέ πως  τῷ   γήρᾳ τά τε ἄλλα ὡς
[7, 27]   Ὀλυμπίαν ἀνέθεσαν, τὴν δὲ ἐν  τῷ   γυμνασίῳ, λίθου ταύτην καὶ οὐ
[7, 7]   προγόνου μὲν οὐκ ὄντος αὐτῷ,  τῷ   δὲ ἀληθεῖ λόγῳ δεσπότου, τά
[7, 3]   Κόδρου καὶ Ἴωνες ἐλαύνουσι.  τῷ   δὲ Ἀνδραίμονι τάφος ἐκ
[7, 7]   μὲν ἐπικουρήσοντας Αἰτωλοῖς ἐναντία Φιλίππου,  τῷ   δὲ ἔργῳ μᾶλλόν τι ἐπὶ
[7, 21]   δὲ ἐφειστήκει μὲν τῇ θυσίᾳ,  τῷ   δὲ ἔρωτι εἴξας καὶ οὐ
[7, 7]   ἔτι πλέονα ὀνόματα ἑκάστῳ τίθενται.  τῷ   δὲ Ὀτιλίῳ προσετέτακτο ὑπὸ Ῥωμαίων
[7, 27]   καὶ δι´ αὐτό ἐστιν ἀοίκητον·  τῷ   δὲ χθαμαλωτέρῳ πεπόλισταί σφισιν οὐ
[7, 7]   ἐμοὶ δοκεῖν ἀρχήν, Φιλίππῳ δὲ  τῷ   Δημητρίου τὰ φάρμακα τόλμημα ἦν
[7, 1]   χρεὼν ἐπιλαμβάνει, καὶ Ἴωνος ἐν  τῷ   δήμῳ μνῆμα τῷ Ποταμίων ἐστίν·
[7, 24]   Ἀθηνᾶς ἀγάλματα· Ὁμαγύριος δὲ ἐγένετο  τῷ   Διὶ ἐπίκλησις, ὅτι Ἀγαμέμνων ἤθροισεν
[7, 24]   προεκέκριτο ἐκ τῶν παίδων ἱερᾶσθαι  τῷ   Διὶ νικῶν κάλλει· ἀρχομένων
[7, 26]   βέλος δὲ ἐκ φαρέτρας λαμβάνουσα·  τῷ   Διονύσῳ δὲ ὑπὸ κινναβάρεως τὸ
[7, 22]   οὐδέν τι ἀλλοίως καὶ  τῷ   Διονύσῳ δρῶσιν Ἕλληνες. ἔστι δὲ
[7, 21]   πρότερον λύσιν πρὶν θύσῃ  τῷ   Διονύσῳ Κόρεσος αὐτὴν Καλλιρόην
[7, 19]   ἐναγίζουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἐπειδὰν  τῷ   Διονύσῳ τὴν ἑορτὴν ἄγωσι. ~(τῷ
[7, 13]   τέλος τοιοῦτον ἐγένετο, ἄρξαντι ἐν  τῷ   {ἑαυτοῦ νῷ} τότε μὲν Λακεδαιμονίων
[7, 27]   τε εἶναι καὶ δι´ αὐτὸ  τῷ   ἐλέφαντι ἐπιτήδειον. (ὑπὲρ δὲ τὸν
[7, 24]   περίβολός τε καὶ βωμός ἐστι  τῷ   Ἑλικωνίῳ θέας ἄξιος. (ἔστι δὲ
[7, 8]   Ῥωμαῖοι σφίσι τε ἥκοιεν καὶ  τῷ   Ἑλληνικῷ δεσπόται προστάττειν. ῥηθέντων δὲ
[7, 3]   εἶναι τοῦ Αἰόλου. ἀναμεμιγμένοι μὲν  τῷ   Ἑλληνικῷ καὶ ἐνταῦθα ἦσαν οἱ
[7, 5]   λελυμασμένοι. (ἡσθείης δ´ ἂν καὶ  τῷ   ἐν Ἐρυθραῖς Ἡρακλείῳ καὶ Ἀθηνᾶς
[7, 5]   τοῦ ἀγάλματος ἕνεκα, Ἡρακλείῳ δὲ  τῷ   ἐν Ἐρυθραῖς κατὰ ἀρχαιότητα· τὸ
[7, 6]   δὴ ὅτι ἐπὶ τῷ ἀναθήματι  τῷ   ἐν Ὀλυμπίᾳ τῶν Ἑλλήνων μετῆν
[7, 5]   ἐν Ἐρυθραῖς Ἡρακλείῳ καὶ Ἀθηνᾶς  τῷ   ἐν Πριήνῃ ναῷ, τούτῳ μὲν
[7, 25]   Ἀργείων, (ἐτετείχιστο γὰρ κατὰ ταὐτὰ  τῷ   ἐν Τίρυνθι ὑπὸ τῶν Κυκλώπων
[7, 20]   ἑορτὴν ἄγωσι. ~(τῷ θεῷ δὲ  τῷ   ἐντὸς τῆς λάρνακος ἐπίκλησις μέν
[7, 26]   ἐπινείου. ὄνομα δὲ Ἀριστοναύτας γενέσθαι  τῷ   ἐπινείῳ λέγουσιν, ὅτι καὶ ἐς
[7, 17]   δὲ ηὔξητο, μετῴκησεν ἐς Λυδίαν  τῷ   Ἑρμησιάνακτος λόγῳ καὶ Λυδοῖς ὄργια
[7, 20]   Ἀλκαῖός τε ἐδήλωσεν ἐν ὕμνῳ  τῷ   ἐς Ἑρμῆν, γράψας ὡς
[7, 21]   δύο ἐστὶ Σαράπιδος· ἐν δὲ  τῷ   ἑτέρῳ πεποίηται μνῆμα Αἰγύπτου τοῦ
[7, 20]   τοῖς ποσίν ἐστιν αὐτῷ, καὶ  τῷ   ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ κρανίου βέβηκε
[7, 7]   καὶ Φωκεῦσι Χαλκὶς πρὸς  τῷ   Εὐρίπῳ, κατὰ δὲ Θεσσαλῶν τε
[7, 19]   φασιν αὐτὴν ὑπὸ Κασσάνδρας συμφορὰν  τῷ   εὑρόντι Ἑλλήνων. ἤνοιξε δ´ οὖν
[7, 19]   ἐν αὐτῇ θεός. (καὶ οὕτω  τῷ   Εὐρυπύλῳ τε νόσος καὶ
[7, 4]   ὑπὸ τῇ λύγῳ τῇ ἐν  τῷ   Ἡραίῳ κατ´ ἐμὲ ἔτι πεφυκυίᾳ.
[7, 25]   ἀστραγάλους οἱ δὲ ἄφθονοι παρὰ  τῷ   Ἡρακλεῖ κεῖνται τέσσαρας ἀφίησιν ἐπὶ
[7, 23]   ἔστι θεάσασθαι. Διονύσου δὲ πρὸς  τῷ   θεάτρῳ πεποίηταί σφισιν ἱερὸν καὶ
[7, 19]   ἔγραψαν δὲ ἤδη τινὲς οὐ  τῷ   Θεσσαλῷ συμβάντα Εὐρυπύλῳ τὰ εἰρημένα,
[7, 20]   τῷ Διονύσῳ τὴν ἑορτὴν ἄγωσι.  ~(τῷ   θεῷ δὲ τῷ ἐντὸς τῆς
[7, 21]   ἄλλοι τε Καλυδωνίων ἐγένοντο ἱερεῖς  τῷ   θεῷ καὶ δὴ καὶ Κόρεσος,
[7, 25]   γὰρ πρὸ τοῦ ἀγάλματος  τῷ   θεῷ χρώμενος, ἐπὶ δὲ τῇ
[7, 22]   (ἀφικόμενος οὖν περὶ ἑσπέραν  τῷ   θεῷ χρώμενος λιβανωτόν τε ἐπὶ
[7, 22]   καὶ εἴδους εὖ ἔχουσα ἐπὶ  τῷ   θρόνῳ, θεράπαινα δὲ αὐτῇ προσέστηκε
[7, 21]   δὲ ἔρωτι εἴξας καὶ οὐ  τῷ   θυμῷ ἑαυτὸν ἀντὶ Καλλιρόης διεργάζεται.
[7, 23]   φησίν. ἐν τούτῳ τοῦ Ἀσκληπιοῦ  τῷ   ἱερῷ ἐς ἀντιλογίαν ἀφίκετο ἀνήρ
[7, 26]   δὲ ἔργον Εὐκλείδου. ἐν τούτῳ  τῷ   ἱερῷ καὶ Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἕστηκε·
[7, 19]   ὁρμήν. καὶ οἱ μὲν ἔμελλον  τῷ   ἱερῷ καὶ ἐς τὸ ἔπειτα
[7, 19]   ἕνεκα ποταμὸς πρὸς  τῷ   ἱερῷ τῆς Τρικλαρίας Ἀμείλιχος ἐκλήθη·
[7, 4]   τῇ νήσῳ τὴν θεὸν παρὰ  τῷ   Ἰμβράσῳ ποταμῷ καὶ ὑπὸ τῇ
[7, 16]   εἵπετο ἐκείνῳ, ἀνέμενεν αὐτὸς ἐν  τῷ   ἰσθμῷ τὴν πᾶσαν ἀθροισθῆναι παρασκευήν.
[7, 1]   παῖδα ποιούμενος. (καί πως ταῦτα  τῷ   Ἴωνι ἐγένετο οὐκ ἄπο γνώμης,
[7, 24]   ἐς ἄλλον παῖδα ἐπὶ  τῷ   κάλλει μετῄει τιμή. ταῦτα μὲν
[7, 16]   {τότε} τῷ Ἀσινάρῳ, τούτῳ τότε  τῷ   Καλλιστράτῳ παρέστη τόλμα διεκπαῖσαι διὰ
[7, 25]   γυναῖκες ἐς ἀμφισβήτησιν πλέονες,  τῷ   κλήρῳ λαχοῦσα προτετίμηται. ~(ἐς δὲ
[7, 5]   τῇ Μακρίᾳ, τὰ μὲν ἐπὶ  τῷ   κλύδωνι ἐν πέτρας χηραμῷ, τὰ
[7, 21]   ἀλλ´ ὅσον ἐπιψαῦσαι τοῦ ὕδατος  τῷ   κύκλῳ τοῦ κατόπτρου. τὸ δὲ
[7, 21]   καὶ Ἀφροδίτης, ἧς καὶ πρὸς  τῷ   λιμένι {δὲ} ἐστὶ τέμενος, λίθου
[7, 21]   τὴν μανίαν Εὐρύπυλον. πρὸς δὲ  τῷ   λιμένι Ποσειδῶνός τε ναὸς καὶ
[7, 12]   ὑπήγοντο ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἐς δικαστήριον  τῷ   λόγῳ καὶ ἀποθανεῖν ἦσαν κατεγνωσμένοι·
[7, 18]   ἀρχῆς μικρὸν Ὤλενος, μαρτυρεῖ  τῷ   λόγῳ μου καὶ ἐλεγεῖον ἐς
[7, 23]   γίνεσθαι. εἰ δὲ μέτεστιν ἀληθείας  τῷ   λόγῳ, τιμιώτερον χρημάτων πολλῶν ἐστιν
[7, 26]   αὐτὸν λέγουσιν. (Αἰγείρας δὲ ἐν  τῷ   μεταξὺ καὶ Πελλήνης πόλισμα ὑπήκοον
[7, 19]   θηρίων μνημονεύουσιν. ~(ἔστι δὲ ἐν  τῷ   μεταξὺ τοῦ ναοῦ τε τῆς
[7, 15]   πρὸ τῆς Σκαρφείας οἱ ὁμοῦ  τῷ   Μετέλλῳ, καὶ ἀπέκτεινάν τε πλήθει
[7, 9]   Μυσία τέτραπται. ~(τότε δὲ  τῷ   Μετέλλῳ καὶ τῇ ἄλλῃ πρεσβείᾳ
[7, 4]   τὴν τέχνην, ὡς καὶ θάνατον  τῷ   Μίνῳ βουλεῦσαι τὰς γυναῖκας ἐς
[7, 2]   πύλας τὰς Μαγνήτιδας· ἐπίθημα δὲ  τῷ   μνήματι ἀνήρ ἐστιν ὡπλισμένος. (οἱ
[7, 25]   ὁδοῦ καὶ ἄνδρα εὑρήσεις ἐπὶ  τῷ   μνήματι ἵππῳ παρεστῶτα, ἀμυδρὰν γραφήν.
[7, 27]   Ἀργείων. ἔστι δὲ ἄλσος ἐν  τῷ   Μυσαίῳ, δένδρα ὁμοίως τὰ πάντα,
[7, 17]   ἀγωνίζεσθαι μέλλουσι τὰ Ὀλύμπια ἐναγίζειν  τῷ   Οἰβώτᾳ, καὶ ἢν κρατήσωσιν, ἐν
[7, 17]   δρομέως Οἰβώτα τάφος ἐστί· τούτῳ  τῷ   Οἰβώτα νικήσαντι Ὀλύμπια Ἀχαιῶν πρώτῳ
[7, 26]   (ἐν Αἰγείρᾳ δὲ ἐν τούτῳ  τῷ   οἰκήματι ἀνήρ τε ἤδη γέρων
[7, 26]   Αἰγείρᾳ θεασάμενος· (ἄγαλμα ἦν ἐν  τῷ   οἰκήματι Τύχης, τὸ κέρας φέρουσα
[7, 24]   περίοικοι πόλεις ἦσαν. (ἐφεξῆς δὲ  τῷ   Ὁμαγυρίῳ Διὶ Παναχαιᾶς ἐστι Δήμητρος.
[7, 5]   ἀσταὶ τῶν γυναικῶν οὐδαμῶς ὑπακούειν  τῷ   ὀνείρατι ἐβούλοντο· (ὁπόσαι δὲ τοῦ
[7, 26]   οἳ Ὠρεὸν τὴν ἐν Εὐβοίᾳ  τῷ   ὀνόματι Ἑστίαιαν ἐκάλουν τῷ ἀρχαίῳ.
[7, 25]   ἔνθα αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ  τῷ   ὄρει· ἀπὸ ταύτης τῆς Κράθιδος
[7, 5]   ὀνείρατος· (Ἀλέξανδρον γὰρ θηρεύοντα ἐν  τῷ   ὄρει τῷ Πάγῳ, ὡς ἐγένετο
[7, 24]   δένδρα, καί που καὶ ἐν  τῷ   οὐρανῷ διαδρομαὶ σὺν πολλῇ τῇ
[7, 5]   γὰρ θηρεύοντα ἐν τῷ ὄρει  τῷ   Πάγῳ, ὡς ἐγένετο ἀπὸ τῆς
[7, 4]   Μίνω καὶ ἐς δεσμωτήριον ὁμοῦ  τῷ   παιδὶ ἐμβληθεὶς ἐκδιδράσκει τε ἐκ
[7, 1]   ἥκιστα ἐν τῷδε· Μετανάστην γὰρ  τῷ   παιδὶ ὄνομα ἔθετο Ἄρχανδρος. (δυνηθέντων
[7, 4]   γῆν, καὶ ἀπὸ τούτου Ποσειδῶνα  τῷ   παιδὶ ὄνομα θέσθαι Χίον· συγγενέσθαι
[7, 16]   ὁμοίου λόγου Φιλοποίμενι Μόμμιος  τῷ   παρ´ Ἀττάλου στρατηγῷ δίδωσι· καὶ
[7, 3]   ἀνέκαθέν εἰσιν ἐκ τῆς ὑπὸ  τῷ   Παρνασσῷ καλουμένης καὶ ἐς ἡμᾶς
[7, 18]   πόλις ποτὲ Ὤλενος ᾠκεῖτο παρὰ  τῷ   Πείρῳ. ὁπόσοι δὲ ἐς Ἡρακλέα
[7, 26]   ἐγένετο τῇ πόλει λόγῳ μὲν  τῷ   Πελληνέων ἀπὸ Πάλλαντος, τῶν Τιτάνων
[7, 13]   ἡγεμὼν ἐπ´ αὐτῇ Μέτελλος, Ἀνδρίσκῳ  τῷ   Περσέως τοῦ Φιλίππου πολεμήσοντες ἀφεστηκότι
[7, 16]   ὁπλιτικοῦ τοῦ Ῥωμαίων βιαζόμενοί τε  τῷ   πλήθει καὶ ἀπαγορεύοντες τοῖς τραύμασιν
[7, 4]   ποιήσας ἐστὶν οὗτος. (Ἴωνι δὲ  τῷ   ποιήσαντι τραγῳδίαν ἐστὶν ἐν τῇ
[7, 5]   λόγον ἐπὶ τῷ Πύρρῳ λέγουσι  τῷ   ποιμένι· (Ἐρυθραίοις δὲ ἔστι μὲν
[7, 15]   σπουδήν, εἰ ἐπιθεὶς αὐτὸς πέρας  τῷ   πολέμῳ φανῇ πρὶν Μόμμιον
[7, 1]   Ἴωνος ἐν τῷ δήμῳ μνῆμα  τῷ   Ποταμίων ἐστίν· οἱ δὲ ἀπόγονοι
[7, 22]   ταύτας δὲ αὐτοῦ καταλείπουσιν ἐπὶ  τῷ   ποταμῷ, διότι καὶ πρὸς θυσίας
[7, 20]   παρὰ τῇ θεῷ, λουσάμενοι δὲ  τῷ   ποταμῷ καὶ αὖθις στεφάνους ἐπιθέμενοι
[7, 25]   ὄνομα δὲ αὐτῷ τε {καὶ}  τῷ   ποταμῷ Κρᾶθις καὶ ἔνθα αἱ
[7, 23]   ἐς ἔρωτος ἴαμα, λουομένοις ἐν  τῷ   ποταμῷ λήθην ἔρωτος γίνεσθαι. εἰ
[7, 19]   τε ὄνομα ἐτέθη τὸ νῦν  τῷ   ποταμῷ Μείλιχος. ἔγραψαν δὲ ἤδη
[7, 17]   τε Λάρισος καὶ Ἀθηνᾶς ἐπὶ  τῷ   ποταμῷ ναός ἐστι Λαρισαίας, καὶ
[7, 22]   θαλάσσῃ καλούμενος Πεῖρος. πρὸς δὲ  τῷ   ποταμῷ πλατάνων ἐστὶν ἄλσος, κοῖλαί
[7, 16]   τοῦ στόλου μετεσχήκεσαν ἀπώλλυντο πρὸς  τῷ   ποταμῷ {τότε} τῷ Ἀσινάρῳ, τούτῳ
[7, 22]   ποταμός ἐστιν ἄλλος· ὄνομα μὲν  τῷ   ποταμῷ Χάραδρος, ὥρᾳ δὲ ἦρος
[7, 27]   ἐς πίστιν καὶ ἐλεγεῖον ἐπὶ  τῷ   Πουλυδάμαντι· τροφὲ Πουλυδάμαντος ἀνικάτου
[7, 9]   ἄλλῳ συνάξειν, ὅστις μὴ ἐπὶ  τῷ   πράγματι ἐφ´ ὅτῳ ποιεῖται τὴν
[7, 20]   μνῆμά ἐστιν· ἐναγίζουσι δὲ καὶ  τῷ   Πρευγένει κατὰ ἔτος, ὡσαύτως δὲ
[7, 4]   ἐκ τῆς Ἐπιδαυρίας ἐξεπεπτώκεσαν· τούτῳ  τῷ   Προκλεῖ γένος ἦν ἀπὸ Ἴωνος
[7, 5]   Πύρρου καλούμενον, καὶ λόγον ἐπὶ  τῷ   Πύρρῳ λέγουσι τῷ ποιμένι· (Ἐρυθραίοις
[7, 3]   ἐξ ἀρχῆς ἀφικέσθαι σὺν Ἐρύθρῳ  τῷ   Ῥαδαμάνθυός φασιν ἐκ Κρήτης καὶ
[7, 3]   Ῥάκιον καὶ ὅσον εἵπετο ἄλλο  τῷ   Ῥακίῳ {καὶ ὅσον ἔτι} πλῆθος,
[7, 10]   αὐτά, ἀνέπεμπεν ἐν δικαστηρίῳ κρίσιν  τῷ   Ῥωμαίων ὑφέξοντας. μή πω
[7, 24]   ἐξαίφνης τοῦ θεοῦ καὶ ὁμοῦ  τῷ   σεισμῷ τῆς θαλάσσης ἀναδραμούσης, καθείλκυσεν
[7, 25]   συνεχεῖ τε ὁμοῦ καὶ ἰσχυρῷ  τῷ   σεισμῷ, ὥστε οἰκίαν μηδεμίαν τῶν
[7, 1]   γῆν ἐκαλοῦντο Αἰγιαλεῖς, λόγῳ μὲν  τῷ   Σικυωνίων ἀπὸ Αἰγιαλέως βασιλεύσαντος ἐν
[7, 9]   δέ σφισιν ἀπελθοῦσιν ἐπιβάλλουσιν ἐν  τῷ   συνεδρίῳ θάνατον ζημίαν. (Ῥωμαίων δὲ
[7, 8]   δεσπόται προστάττειν. ῥηθέντων δὲ ἐν  τῷ   συνεδρίῳ πολλῶν καὶ ἐναντίων ἀλλήλοις,
[7, 17]   ὡς οἱ ἐπιχώριοι καὶ ἐναγίζουσι  τῷ   Σωστράτῳ. (Δυμαίοις δὲ ἔστι μὲν
[7, 17]   αὐτὸν ἐξευρεῖν, ἀλλὰ Ἑρμησιάνακτι μὲν  τῷ   τὰ ἐλεγεῖα γράψαντι πεποιημένα ἐστὶν
[7, 24]   τοῦ κήρυκος τάφος· κέχωσται δὲ  τῷ   Ταλθυβίῳ καὶ ἄλλο μνῆμα ἐν
[7, 16]   Δίαιος ἐς Κόρινθον καὶ ὑποδέξασθαι  τῷ   τείχει τοὺς διαπίπτοντας ἐκ τῆς
[7, 19]   τιμάς, ὅπου καὶ τότε ἐν  τῷ   τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ Κομαιθὼ καὶ
[7, 9]   Ἀλκιβιάδαν ἅμ´ αὐτοῖς ἐπήγοντο ἐν  τῷ   τότε Ἀχαιοῖς ἐχθίστους· ἐλύπησαν δὲ
[7, 11]   μὲν γένος, στρατηγοῦντι δὲ ἐν  τῷ   τότε Ἀχαιῶν, ὑπισχνοῦνται δέκα ταλάντων
[7, 7]   ἐκ παλαιοῦ καὶ ἴσχυεν ἐν  τῷ   τότε. Ἑλλήνων δὲ τῶν λοιπῶν
[7, 13]   τῆς Λακωνικῆς, Ἀχαιῶν δὲ ἐν  τῷ   τότε ὑπήκοον. (ἐξεγείρας δὲ αὖθις
[7, 26]   ἐν Ἕλλησι πολισματίων ἀφθόνῳ καταρρεῖται  τῷ   ὕδατι, ἀριθμεῖν καὶ τὴν Φελλόην
[7, 21]   καὶ τεθνεῶτα ἐπιδείκνυσι. (τούτῳ μὲν  τῷ   ὕδατι ἐς τοσοῦτο μέτεστιν ἀληθείας,
[7, 10]   τῆς λοιμώδους ἐφθάρησαν. Ἀλεξάνδρῳ δὲ  τῷ   Φιλίππου παρέσχεν εὐτυχία μικρὰ
[7, 10]   ἀρχὴ καταλυθεῖσα ὑπὸ Ῥωμαίων. (Περσεῖ  τῷ   Φιλίππου πρὸς Ῥωμαίους ἄγοντι εἰρήνην
[7, 7]   ὄντα· ἦν δὲ καὶ ἀνεψιὸς  τῷ   Φιλίππῳ καὶ μητρὶ αὐτοῦ συνῴκει.
[7, 22]   χιτῶνα ἐνδεδυκὼς καὶ χλαμύδα ἐπὶ  τῷ   χιτῶνι φοινικῆν· παρὰ δὲ αὐτὸν
[7, 3]   Προμήθου τάφος, Πολυτειχίδες ὄνομά ἐστι  τῷ   χωρίῳ. (Κολοφωνίοις δὲ ὅπως μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007