Alphabétiquement     [«   »]
τολμημάτων 1
τόλμης 1
τολμήσαντα 1
τὸν 122
τόν 3
τοξευούσῃ 1
τοξευούσης 1
Fréquences     [«    »]
95 τοῖς
121 ὑπὸ
96 ὡς
122 τὸν
126 ἐκ
155 τῇ
157 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

τὸν


Livre, Chap.
[7, 27]   δὲ Πουλυδάμαντα δεύτερα τότε ἐς  τὸν   ἀγῶνα ἀφῖχθαι τὸν Ὀλυμπικὸν παρὰ
[7, 3]   Κόδρου παῖδες. Πρόμηθος δὲ ὕστερον  τὸν   ἀδελφὸν Δαμασίχθονα ἀποκτείνας ἔφυγεν ἐς
[7, 27]   τοῦ ἀγάλματος τῷ βάθρῳ, καὶ  τὸν   ἀέρα ἐκ τοῦ ἀδύτου νότιόν
[7, 1]   χώρας αὐτόν· (ἀφικομένῳ δὲ ἐς  τὸν   Αἰγιαλὸν καὶ οἰκήσαντι αὐτῷ μὲν
[7, 5]   ἐπιχώριοι φυλάσσουσι· καὶ δὴ καὶ  τὸν   ἁλιέα οἱ αὐτοὶ οὗτοι ἀναβλέψαι
[7, 15]   στρατός, οὔτε ὑπέμειναν οἱ περὶ  τὸν   Ἀλκαμένην καὶ αὐτίκα ἐς Κόρινθον
[7, 10]   οὐδαμῶς ἐς δικαιοσύνην πρόθυμον, τοῦτον  τὸν   ἄνδρα προσεποιήσατο Καλλικράτης ἐς
[7, 7]   αὐτοῦ συνῴκει. πρὸς τοῦτον οὖν  τὸν   Ἀντίγονον καὶ Ἀχαιοὺς ποιησάμενος
[7, 2]   Ἴωσιν ἀναμεμιγμένοι Θηβαῖοι Φιλώταν τε  τὸν   ἀπόγονον Πηνέλεω καὶ Αἴπυτον Νειλέως
[7, 21]   Κόρεσος αὐτὴν Καλλιρόην  τὸν   ἀποθανεῖν ἀντ´ ἐκείνης τολμήσαντα. ὡς
[7, 26]   τεκμαίροιτο ἂν καὶ ἐν Αἰγείρᾳ  τὸν   Ἀπόλλωνα ἔργον εἶναι τοῦ αὐτοῦ
[7, 25]   αὐτοὺς τῶν Ἀθηναίων καταφεύγουσιν ἐς  τὸν   Ἄρειον πάγον καὶ ἐπὶ τῶν
[7, 22]   πεζὴ σταδίους τεσσαράκοντα μάλιστα ἐς  τὸν   ἀριθμὸν ἀποδεῖ τὸν εἰρημένον. (οὐ
[7, 22]   δὲ ἀγορᾶς μέγας κατὰ τρόπον  τὸν   ἀρχαιότερόν ἐστιν ἐν Φαραῖς, Ἑρμοῦ
[7, 17]   μὴν οὐχ οὕτω τὰ ἐς  τὸν   Ἄττην, ἀλλὰ ἐπιχώριός ἐστιν ἄλλος
[7, 13]   τηνικαῦτα Ἀχαιῶν ᾑρημένου. περὶ δὲ  τὸν   αὐτὸν χρόνον τοῦτον ἀφίκετο ἐς
[7, 8]   Ἀχαιοὶ τοῦτον ἐς σύλλογον ὑπάγονται  τὸν   Ἀχαϊκὸν καὶ δίκας τε ἐδίκαζόν
[7, 10]   ἐπί τε Σαπαίους καὶ Σαπαίων  τὸν   βασιλέα Ἀβρούπολιν στράτευμα ἀγαγὼν ἐποίησεν
[7, 1]   Αἰγιαλεῖς στρατιὰν καὶ ἐπὶ Σελινοῦντα  τὸν   βασιλέα αὐτῶν ἀθροίζοντι ἀγγέλους ἔπεμπεν
[7, 2]   ἀγαγόντες μὲν καὶ αὐτῶν Ἀθηναίων  τὸν   βουλόμενον, τὸ δὲ πλεῖστόν σφισιν
[7, 18]   θυσίας ἐστὶν αὐτοῖς. περὶ μὲν  τὸν   βωμὸν ἐν κύκλῳ ξύλα ἱστᾶσιν
[7, 18]   τῶν θηρίων· κατατιθέασι δὲ ἐπὶ  τὸν   βωμὸν καὶ δένδρων καρπὸν τῶν
[7, 21]   μὲν ἱερείου τρόπον ἦκτο ἐπὶ  τὸν   βωμόν, Κόρεσος δὲ ἐφειστήκει μὲν
[7, 18]   τῆς ἑορτῆς καὶ ἄνοδον ἐπὶ  τὸν   βωμὸν λειοτέραν, ἐπιφέροντες γῆν ἐπὶ
[7, 18]   ἔχουσιν. ἐσβάλλουσι γὰρ ζῶντας ἐς  τὸν   βωμὸν ὄρνιθάς τε τοὺς ἐδωδίμους
[7, 19]   καταλαμβάνει παῖδα καὶ παρθένον ἐπὶ  τὸν   βωμὸν τῆς Τρικλαρίας ἠγμένους. καὶ
[7, 22]   ἐλαίου καὶ ἐξάψας τίθησιν ἐπὶ  τὸν   βωμὸν τοῦ ἀγάλματος ἐν δεξιᾷ
[7, 11]   τὴν κρίσιν. (ἀφίκοντο δὲ ὡς  τὸν   Γάλλον καὶ Αἰτωλῶν οἱ Πλευρῶνα
[7, 24]   τοῖς ἐς πολιορκίαν μηχανήμασιν ὁμοίως.  (τὸν   δὲ αὐτῶν ὀλεθριώτατον τοιῷδέ τινι
[7, 27]   τοῦ Σκοτουσσαίου κρατήσειεν ἐν Ὀλυμπίᾳ·  τὸν   δὲ Πουλυδάμαντα δεύτερα τότε ἐς
[7, 7]   τὴν Μακεδόνων εἶχεν, ἐπιτροπεύων Φίλιππον  τὸν   Δημητρίου παῖδα ἔτι ἡλικίαν ὄντα·
[7, 10]   φρονῆσαι φιλάνθρωπον, ἐκφοβήσαντες δὲ Ἀθηναίων  τὸν   δῆμον ἔς τε Ἀθήνας καὶ
[7, 12]   πόλεις αὐτῶν καὶ ἰδίᾳ πρὸς  τὸν   Δίαιον λόγοις. αἱ μὲν δὴ
[7, 23]   ταῖς ὥραις ποιούμενος ἥλιος  τὸν   δρόμον μεταδίδωσι καὶ τῷ ἀέρι
[7, 27]   καὶ χρυσοῦ· Φειδίαν δὲ εἶναι  τὸν   εἰργασμένον φασὶ πρότερον ἔτι
[7, 23]   βάθρῳ τὸν Μεσσήνιον Δαμοφῶντα εἶναι  τὸν   εἰργασμένον φησίν. ἐν τούτῳ τοῦ
[7, 22]   μάλιστα ἐς τὸν ἀριθμὸν ἀποδεῖ  τὸν   εἰρημένον. (οὐ πόρρω δὲ τοῦ
[7, 24]   Ὁμήρῳ πεποιημένα ἐς Ἑλίκην καὶ  τὸν   Ἑλικώνιον Ποσειδῶνα. χρόνῳ δὲ ὕστερον
[7, 26]   ὅστις δὲ ἤδη τὸν Ἡρακλέα  τὸν   ἐν Σικυῶνι ἐθεάσατο, τεκμαίροιτο ἂν
[7, 10]   ἅτε διαβῆναι ποιούμενος σπουδὴν πρὸς  τὸν   ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεμον, ἐβούλετο
[7, 27]   ἐκ Σιπύλου τοῦ ὄρους ἐς  τὸν   Ἕρμον κάτεισι. καθότι δὲ Πελληνεῦσιν
[7, 3]   καὶ οἰκιστὴν τῇ πόλει γενέσθαι  τὸν   Ἔρυθρον· ἐχόντων δὲ αὐτὴν ὁμοῦ
[7, 5]   καὶ ὅσα ἐς τῆς Βιβλίδος  τὸν   ἔρωτα ᾄδουσιν· ἐν δὲ τῇ
[7, 2]   ποταμὸς ἐποίησεν Μαίανδρος, ἀποτεμόμενος  τὸν   ἔσπλουν τῇ ἰλύι· ὡς δὲ
[7, 2]   τοῦ Μέδοντος, ὅτι Μέδων  τὸν   ἕτερον ἦν τῶν ποδῶν χωλός·
[7, 19]   οἱ Πατρεῖς ἄλλον τινὰ  τὸν   Εὐαίμονος ἔχουσιν Εὐρύπυλον ἐν μνήμῃ,
[7, 20]   αὐτῷ τοῦ ἐγχειρήματος τῶν δούλων  τὸν   εὐνούστατον. τὸ δὲ ἄγαλμα τὸ
[7, 2]   σὺν αὐτῷ στρατὸς Μίνω  τὸν   Εὐρώπης φεύγοντες, οἱ δὲ Κᾶρες
[7, 2]   Ἔφεσος Καΰστρου δὲ τοῦ ποταμοῦ  τὸν   Ἔφεσον παῖδα εἶναι νομίζουσιν οὗτοι
[7, 23]   καὶ παιδὶ ἦν δῆλα ὡς  τὸν   ἡλιακὸν δρόμον ἐπὶ γῆς ὑγίειαν
[7, 18]   ἀφικομένου τόν τε καρπὸν λαμβάνει  τὸν   ἥμερον καὶ οἰκίσαι διδαχθεὶς πόλιν
[7, 17]   ὄντος μετὰ ἀνθρώπων οὕτως οἱ  τὸν   Ἡρακλέα τό τε μνῆμα αὐτὸν
[7, 26]   ἐπιχωρίων εἰπεῖν· ὅστις δὲ ἤδη  τὸν   Ἡρακλέα τὸν ἐν Σικυῶνι ἐθεάσατο,
[7, 25]   ἔχει τοῦ σχήματος. (σταδίων ἐπὶ  τὸν   Ἡρακλέα ὡς τριάκοντα ἐξ Ἑλίκης
[7, 16]   ἐοικυῖαν δὲ καὶ τὴν ἐς  τὸν   θάνατον δειλίαν. (Ἀχαιῶν δὲ οἱ
[7, 26]   ἀνδρειότατα Αἰγειρατῶν τελευτῆσαι, καὶ αὐτοῦ  τὸν   θάνατον οἱ λοιποὶ τῶν ἀδελφῶν
[7, 22]   καὶ ἐρωτᾷ πρὸς τὸ οὖς  τὸν   θεὸν ὁποῖόν τι καὶ ἑκάστῳ
[7, 21]   καὶ Ἵππιος. (ὠνομάσθαι δὲ Ἵππιον  τὸν   θεὸν πείθοιτο μὲν ἄν τις
[7, 17]   Ἄδραστον Φορωνείδας καὶ Ἐρεχθείδην ἐπονομάζουσι  τὸν   Θησέα. (ὀλίγον δὲ πρὸ τοῦ
[7, 20]   θρόνου καὶ ἑστῶσα Ἀθηνᾶ παρὰ  τὸν   θρόνον, τῆς τε Ἥρας ἄγαλμα
[7, 15]   Μέτελλος δὲ ὡς ἀφίκετο παρὰ  τὸν   ἰσθμόν, ἐπεκηρυκεύετο καὶ τότε Ἀχαιοῖς
[7, 18]   ξύλων κεῖται. μηχανῶνται δὲ ὑπὸ  τὸν   καιρὸν τῆς ἑορτῆς καὶ ἄνοδον
[7, 3]   ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ, διαβάντι  τὸν   Καλάοντα ποταμόν. (Τέων δὲ ᾤκουν
[7, 25]   τάφου σταδίων ὅσον τριάκοντα ἐπὶ  τὸν   καλούμενον Γαῖον· Γῆς δὲ ἱερόν
[7, 17]   αὐτῶν ἀναφῦσα ἀμυγδαλῆ εἶχεν ὡραῖον  τὸν   καρπόν, θυγατέρα τοῦ Σαγγαρίου ποταμοῦ
[7, 24]   ταῖς χερσὶν ὑπὸ ἑκάτερον μάλιστα  τὸν   καρπόν. κατὰ ταὐτὰ οὖν καὶ
[7, 18]   ἀνδρὸς Φωκέως φασί· Λάφριον γὰρ  τὸν   Κασταλίου τοῦ Δελφοῦ Καλυδωνίοις ἱδρύσασθαι
[7, 17]   τοῦ καρποῦ· ἐσθεμένης δὲ ἐς  τὸν   κόλπον καρπὸς μὲν ἐκεῖνος ἦν
[7, 6]   ἀπ´ αὐτῶν οὐδὲν ἤλπιζον, εἰ  τὸν   Κορινθίων ἰσθμὸν ἐκ θαλάσσης τῆς
[7, 14]   δριμὺς καὶ σὺν οὐδενὶ λογισμῷ  τὸν   Κριτόλαον πολεμεῖν πρὸς Ῥωμαίους ἔρως
[7, 15]   Θεσσαλίας τὴν πορείαν καὶ παρὰ  τὸν   Λαμιακὸν ποιούμενος κόλπον. Κριτόλαος δὲ
[7, 26]   λέγουσιν, ὅτι καὶ ἐς τοῦτον  τὸν   λιμένα ὡρμίσαντο οἱ πλεύσαντες ἐπὶ
[7, 10]   βεβαιοῖ δέ μοι καὶ τόδε  τὸν   λόγον· (Ἀθηναῖοι γὰρ μετὰ τὸ
[7, 23]   μᾶλλον καὶ Ἑλλήνων ἔφην  τὸν   λόγον, ἐπεὶ καὶ ἐν Τιτάνῃ
[7, 20]   δὴ τῶν ἐπιχωρίων παῖδες ἐπὶ  τὸν   Μείλιχον ἀστάχυσιν ἐστεφανωμένοι τὰς κεφαλάς·
[7, 20]   ἄγαλμα τὸ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος  τὸν   μὲν ἄλλον χρόνον ἔχουσιν ἐν
[7, 1]   ἐπαγαγομένων ἐπὶ ἡγεμονίᾳ τοῦ πολέμου,  τὸν   μὲν ἐν τῇ Ἀττικῇ τὸ
[7, 18]   ἐθελῆσαι καὶ αὐτὸν σπεῖραι· καὶ  τὸν   μὲν ἐπιλαμβάνει τὸ χρεὼν ἐκπεσόντα
[7, 23]   ἰαμβεῖον δὲ ἐπὶ τῷ βάθρῳ  τὸν   Μεσσήνιον Δαμοφῶντα εἶναι τὸν εἰργασμένον
[7, 27]   τῷ ἐλέφαντι ἐπιτήδειον. (ὑπὲρ δὲ  τὸν   ναὸν τῆς Ἀθηνᾶς ἐστιν ἄλσος
[7, 1]   ἀφιᾶσιν ἀπελθεῖν ὑποσπόνδους. Τισαμενοῦ δὲ  τὸν   νεκρὸν Ἀχαιῶν ἐν Ἑλίκῃ θαψάντων,
[7, 3]   μὲν αὐτόθι ἐν τῇ Νάξῳ,  τὸν   νεκρὸν δὲ οἴκαδε ἀπαχθέντα κατεδέξαντο
[7, 2]   Ἐφέσιοι δὲ ἀνελόμενοι τοῦ Ἀνδρόκλου  τὸν   νεκρὸν ἔθαψαν τῆς σφετέρας ἔνθα
[7, 21]   κάτοπτρον βλέπουσι· τὸ δέ σφισι  τὸν   νοσοῦντα ἤτοι ζῶντα καὶ
[7, 27]   τότε ἐς τὸν ἀγῶνα ἀφῖχθαι  τὸν   Ὀλυμπικὸν παρὰ βασιλέως τοῦ Περσῶν
[7, 12]   ταῦτα ἀπεκρίνατο· Δίαιος δὲ οὐ  τὸν   ὄντα ἔλεγεν Ἀχαιοῖς λόγον, ψυχαγωγῶν
[7, 17]   ἐκύει· τεκούσης δὲ τράγος περιεῖπε  τὸν   παῖδα ἐκκείμενον. ὡς δὲ αὐξανομένῳ
[7, 6]   δὲ τῶν ἐπιχωρίων Πατρεῦσιν ἐξηγητὴς  τὸν   παλαιστὴν Χίλωνα Ἀχαιῶν μόνον μετασχεῖν
[7, 14]   ἔνθα ἔτυχεν αὐτὸς ἐσῳκισμένος, ἀπεγύμνου  τὸν   πάντα σφίσιν ἤδη λόγον, ὡς
[7, 14]   οἱ ἄρχοντες τῶν Ἀχαιῶν οὐδὲ  τὸν   πάντα ὑπομείναντες ἀκοῦσαι λόγον ἔθεον
[7, 4]   Λεώγορον τὸν Προκλέους, βασιλεύοντα μετὰ  τὸν   πατέρα ἐν Σάμῳ, καὶ μάχῃ
[7, 26]   ἐπ´ αὐτῷ πένθος ἀποκοσμοῦνται καὶ  τὸν   πατέρα ἐπονομάζουσιν οἱ ἐπιχώριοι Συμπαθῆ,
[7, 23]   ἐνταῦθα ἔρριψε τὸ δρέπανον,  τὸν   πατέρα Οὐρανὸν ἐλυμήνατο· ἐπὶ τούτῳ
[7, 19]   διακείμενος οὐκ ἐς τὴν Θεσσαλίαν  τὸν   πλοῦν ἐποιεῖτο, ἀλλ´ ἐπί τε
[7, 2]   Ἀθηναῖοι ναῦς τε διδόασιν ἐς  τὸν   πλοῦν καὶ αὐτοί σφισιν ἐς
[7, 26]   τὸ ξόανον, γυμνός, μεγέθει μέγας·  τὸν   ποιήσαντα δὲ εἶχεν οὐδεὶς τῶν
[7, 17]   τό τε μνῆμα αὐτὸν εἶναι  τὸν   ποιήσαντα καὶ ἀπαρχὰς ἀπὸ τῶν
[7, 18]   μόνοι κατὰ φιλίαν τὴν Αἰτωλῶν,  τὸν   πόλεμόν σφισι τὸν πρὸς Γαλάτας
[7, 21]   τῶν ὕμνων ἐποίησεν, εἶναί φησι  τὸν   Ποσειδῶνα ἵππων τε δωτῆρα νεῶν
[7, 23]   Ἀφροδίτη Σέλεμνον· ἐς λήθην ἄγει  τὸν   ποταμὸν Ἀργυρᾶς. (ἤκουσα δὲ καὶ
[7, 1]   τῆς ἀρχῆς, καὶ ἔγνω γὰρ  τὸν   πρεσβύτατον Κέκροπα βασιλέα εἶναι οἱ
[7, 4]   καὶ Ἐφέσιοι στρατεύουσιν ἐπὶ Λεώγορον  τὸν   Προκλέους, βασιλεύοντα μετὰ τὸν πατέρα
[7, 6]   ἀνὰ χρόνον· Λακεδαιμονίων γὰρ ἐς  τὸν   πρὸς Ἀθηναίους πόλεμον καταστάντων ὕστερον,
[7, 18]   τὴν Αἰτωλῶν, τὸν πόλεμόν σφισι  τὸν   πρὸς Γαλάτας συνδιοίσοντες. προσπταίσαντες δ´
[7, 6]   δὲ τὴν Θεσσαλίαν καὶ ἐπὶ  τὸν   πρὸς Λαμίᾳ καλούμενον πόλεμον οὔ
[7, 16]   ~(Μόμμιος δὲ Ὀρέστην ἅμα ἀγόμενος,  τὸν   πρότερον ἐπὶ τῇ Λακεδαιμονίων διαφορᾷ
[7, 3]   μετὰ ὅπλων καὶ ἀνάγουσιν ὡς  τὸν   Ῥάκιον· δὲ μανθάνει γὰρ
[7, 17]   ἁπάντων, ἀλλαγὴν πρὸς δῆμον ποιησάμενος  τὸν   Ῥωμαίων· Σαρδὼ γὰρ τὴν νῆσον
[7, 24]   καρπόν. κατὰ ταὐτὰ οὖν καὶ  τὸν   σεισμὸν {εἴτ´} εὐθὺ ὑποδύεσθαι τῶν
[7, 15]   Κριτόλαος Μέτελλον καὶ Ῥωμαίους διαβεβηκέναι  τὸν   Σπερχειόν, ἀπέφευγεν ἐς Σκάρφειαν τὴν
[7, 15]   ἐπεκηρυκεύετο καὶ ἤλαυνεν ἐκ Μακεδονίας  τὸν   στρατόν, διὰ Θεσσαλίας τὴν πορείαν
[7, 20]   δὲ ἀπὸ λαφύρων, ἡνίκα ἐπὶ  τὸν   στρατὸν τῶν Γαλατῶν οἱ Πατρεῖς
[7, 9]   πλέον τοὺς Ἀχαιούς, ἐπειδὴ ἐς  τὸν   σύλλογον αὐτῶν ἐπελθόντες σὺν ὀργῇ
[7, 10]   καὶ αὐτὸν ἠξίουν οἱ ἐς  τὸν   σύλλογον ἐληλυθότες ἤδη, εἰ Περσεῖ
[7, 10]   ἔπεισεν. (ὁ δὲ ὡς ἐς  τὸν   σύλλογον ἐσῆλθεν, ἔλεγεν ὡς πολεμοῦντι
[7, 17]   φασιν αὐτόν, καὶ ἀποθανεῖν γὰρ  τὸν   Σώστρατον Ἡρακλέους ἔτι ὄντος μετὰ
[7, 19]   ἐπί τε Κίρραν καὶ ἐς  τὸν   ταύτῃ κόλπον· ἀναβὰς δὲ ἐς
[7, 7]   ἀπὸ Ἀθηναίων καὶ τοῦ Αἰτωλικοῦ  τὸν   Φιλίππου πόλεμον. (Ὀτίλιος δὲ τὰ
[7, 23]   ἐπὶ πλέον τετίμηται. ~(μετὰ δὲ  τὸν   Χάραδρον ἐρείπια οὐκ ἐπιφανῆ πόλεώς
[7, 7]   πλὴν Πελλήνης αἱ ἄλλαι πόλεις  τὸν   χρόνον ἅπαντα ἀπείρως ἐσχήκεσαν αἵ
[7, 8]   αὐτίκα ἐνεπεπτώκει· (καὶ σφᾶς ὑπὸ  τὸν   χρόνον οἱ Ἀχαιοὶ τοῦτον ἐς
[7, 11]   ὡς ἕκαστος τάχους εἶχεν ἐς  τὸν   Ὠρωπὸν ἐλθόντες καὶ αὖθις κατασύραντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007