Alphabétiquement     [«   »]
ὑπισχνοῦνται 1
ὕπνον 1
ὑπνωμένον 1
ὑπὸ 121
ὑποδέξασθαι 1
ὑποδήματα 1
ὑποδημάτων 1
Fréquences     [«    »]
93 Ἀχαιῶν
95 τοῖς
96 ὡς
121 ὑπὸ
122 τὸν
126 ἐκ
155 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ὑπὸ


Livre, Chap.
[7, 26]   τινα ἑταίρων μεταποιῆσαι τὸ ὄνομα  ὑπὸ   ἀγνοίας. (ἔστι δὲ Ἀριστοναῦται Πελληνεῦσιν
[7, 15]   μὲν ταῦτα ἐσπευκότι Δίαιος ἠναντιοῦτο  ὑπὸ   ἀγνωμοσύνης· ~(Μόμμιος δὲ Ὀρέστην ἅμα
[7, 2]   ἱκέτιδες ἐνταῦθα ἐλθοῦσαι· οὐ μὴν  ὑπὸ   Ἀμαζόνων γε ἱδρύθη, Κόρησος δὲ
[7, 9]   Ἀχαιῶν Λακεδαιμονίοις καὶ λόγων ῥηθέντων  ὑπὸ   ἀμφοτέρων ἐπὶ τῆς βουλῆς, τοὺς
[7, 22]   καὶ τὰ Ὠλένου παρέξεισιν ἐρείπια,  ὑπὸ   ἀνθρώπων τῶν πρὸς θαλάσσῃ καλούμενος
[7, 8]   πᾶσαν ἐξήλασαν καὶ ἀπέκτειναν Περσαῖον  ὑπὸ   Ἀντιγόνου ταχθέντα ἐπὶ τῇ φρουρᾷ.
[7, 7]   καὶ ἐξέπεσεν αὐτίκα ἐκ Πελλήνης  ὑπὸ   Ἀράτου καὶ Σικυωνίων· Κλεομένης δὲ
[7, 23]   λέγουσιν οἱ Αἰγιεῖς, παρακαταθήκη σφίσιν  ὑπὸ   Ἀργείων ἐδόθη τὰ ἀγάλματα. (καὶ
[7, 25]   κατὰ τὸ ἰσχυρὸν οὐκ ἐδύνατο  ὑπὸ   Ἀργείων, (ἐτετείχιστο γὰρ κατὰ ταὐτὰ
[7, 25]   ἐκλειφθῆναι δὲ αὐτὴν ἀνὰ χρόνον  ὑπὸ   ἀσθενείας λέγουσι. τούτων δὲ καὶ
[7, 7]   Φιλίππου συνήραντο Ἀθηναίοις καὶ ὡς  ὑπὸ   ἀσθενείας τῶν συμμάχων ἐπὶ Ῥωμαίους
[7, 18]   χρόνον δὲ τοὺς οἰκήτορας ἐκλιπεῖν  ὑπὸ   ἀσθενείας φασὶ τὴν Ὤλενον καὶ
[7, 17]   ταῦτα ἀνθρώπων, ψυχῆς δὲ γενναίας  ὑπὸ   ἀτόπου παιδείας διεφθαρμένης. (οὐ μὴν
[7, 18]   γὰρ καὶ Αἰτωλίας τῆς ἄλλης  ὑπὸ   Αὐγούστου βασιλέως ἐρημωθείσης διὰ τὸ
[7, 9]   καὶ κατὰ τὴν αἰτίαν ταύτην  ὑπὸ   Ἀχαιῶν ἐκπεπτωκότας, τούτους τε καὶ
[7, 24]   διαμεμένηκε δέ σφισι, καὶ ὡς  ὑπὸ   Ἀχαιῶν ἐκπεσόντες ἐς Ἀθήνας καὶ
[7, 14]   τοῦ χρόνου τῆς ἀρχῆς στρατηγεῖν  ὑπὸ   Ἀχαιῶν ᾑρέθη Κριτόλαος. τοῦτον δριμὺς
[7, 12]   ἦσαν κατεγνωσμένοι· ἀπεστάλησαν δὲ καὶ  ὑπὸ   Ἀχαιῶν Καλλικράτης ἐς Ῥώμην καὶ
[7, 9]   οἱ δὲ τούς τε ἐκβληθέντας  ὑπὸ   Ἀχαιῶν κατάγουσιν ἐς Σπάρτην καὶ
[7, 10]   ὑπὲρ χιλίους οἱ ἀναχθέντες. τούτους  ὑπὸ   Ἀχαιῶν οἱ Ῥωμαῖοι προκατεγνῶσθαι νομίζοντες
[7, 2]   Ἑλλάδος τρίτος δὴ οὗτος στόλος  ὑπὸ   βασιλεῦσιν ἀλλοίοις ὄχλοις τε ἀλλοίοις
[7, 13]   στρατὸς ἐπὶ τὴν Σπάρτην ἠθροίζετο  ὑπὸ   Δαμοκρίτου στρατηγεῖν τηνικαῦτα Ἀχαιῶν ᾑρημένου.
[7, 17]   εἴτε ἀπὸ Δύμαντος τοῦ Αἰγιμίου.  ὑπὸ   δὲ τοῦ ἐλεγείου τοῦ Ὀλυμπίασιν
[7, 4]   {ἦν} τὸ πολὺ ἄγων, οἳ  ὑπὸ   Δηιφόντου καὶ Ἀργείων ἐκ τῆς
[7, 10]   μὲν δὴ ταῦτα ἔλεγεν  ὑπὸ   διδασκαλίᾳ Καλλικράτους· ἀναστὰς δὲ μετ´
[7, 19]   ὥς φασιν Ἡφαίστου, δῶρον δὲ  ὑπὸ   Διὸς ἐδόθη Δαρδάνῳ. (λέγονται δὲ
[7, 1]   δὲ Ἀργείοις ἰδίᾳ. τότε δὲ  ὑπὸ   Δωριέων ἐκπεπτωκότες ἔκ τε Ἄργους
[7, 1]   αὐτοῖς ἐκ Λακεδαίμονος καὶ Ἄργους  ὑπὸ   Δωριέων ἐξεληλάσθαι· (τὰ δὲ ἐς
[7, 24]   ἐπισημαίνει καὶ ἐν ταῖς χερσὶν  ὑπὸ   ἑκάτερον μάλιστα τὸν καρπόν. κατὰ
[7, 18]   καὶ ἐλεγεῖον ἐς Εὐρυτίωνα Κένταυρον  ὑπὸ   Ἑρμησιάνακτος πεποιημένον· ἀνὰ χρόνον δὲ
[7, 5]   Λεοντίχου μνῆμά ἐστι, καὶ τοῖς  ὑπὸ   ἔρωτος ἀνιωμένοις εὔχεσθαι καθέστηκεν ἰοῦσιν
[7, 2]   τε τοῦ Πέρσου καὶ ὕστερον  ὑπὸ   Ἱέρωνος ἀνδρὸς ἐπιχωρίου κακωθέντες ἐς
[7, 18]   ἐκτός, τὰ δὲ καὶ ἐκφεύγοντα  ὑπὸ   ἰσχύος· ταῦτα οἱ ἐμβαλόντες ἐπανάγουσιν
[7, 6]   βασιλεῖς αὐτῶν ἐσῳκίζοντο πρότερον ἔτι  ὑπὸ   Ἰώνων οἰκουμένας. (ἦσαν δὲ οἱ
[7, 26]   ἐς ἔρωτα τύχῃ μᾶλλον  ὑπὸ   κάλλους κατορθοῦται. ἐγὼ μὲν οὖν
[7, 19]   οἱ δὲ ῥιφῆναί φασιν αὐτὴν  ὑπὸ   Κασσάνδρας συμφορὰν τῷ εὑρόντι Ἑλλήνων.
[7, 6]   ἔτεσιν ὕστερον οὐ πολλοῖς καταχθέντας  ὑπὸ   Κασσάνδρου μηδὲ σώζειν τὰ οἰκεῖα
[7, 26]   φαρέτρας λαμβάνουσα· τῷ Διονύσῳ δὲ  ὑπὸ   κινναβάρεως τὸ ἄγαλμά ἐστιν ἐπηνθισμένον.
[7, 13]   εἶναι. (Μεναλκίδας δὲ ᾕρητο μὲν  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων ἐναντία Διαίῳ στρατηγεῖν· ἐχόντων
[7, 8]   Ῥωμαίους καὶ οὐ κατὰ γνώμην  ὑπὸ   Μακεδόνων ἀρχομένας· προεωρῶντο δὲ καὶ
[7, 11]   ἔσχατον Ἀθηναῖοι τηνικαῦτα ἧκον ἅτε  ὑπὸ   Μακεδόνων πολέμῳ πιεσθέντες μάλιστα Ἑλλήνων.
[7, 21]   οἱ Καλυδώνιοι τὸ παραυτίκα ὥσπερ  ὑπὸ   μέθης ἐγίνοντο ἔκφρονες καὶ
[7, 12]   γενομένης τῆς παρὰ Ἀχαιῶν, ὅμως  ὑπὸ   Μεναλκίδα τὰ χρήματα ἐξεπράχθησαν·
[7, 9]   Ἀχαιοὺς οὐ δίκαιοι· γενομένους γὰρ  ὑπὸ   Νάβιδος φυγάδας ὑπεδέξαντο αὐτοὺς οἱ
[7, 10]   Ἑλλάδι ὑπὸ προδοσίας μᾶλλον  ὑπὸ   νόσου πρότερον τῆς λοιμώδους ἐφθάρησαν.
[7, 5]   καὶ ἄγρας ἰχθύων, διέφθαρτο δὲ  ὑπὸ   νόσου τοὺς ὀφθαλμούς, ὄνομα δέ
[7, 16]   ἀποσωθέντες μετὰ τὴν μάχην ἀπεδίδρασκον  ὑπὸ   νύκτα εὐθύς· ἀπεδίδρασκον δὲ καὶ
[7, 22]   πλατάνων ἐστὶν ἄλσος, κοῖλαί τε  ὑπὸ   παλαιότητος αἱ πολλαὶ καὶ ἥκουσαι
[7, 23]   Ἀφροδίτη ποταμόν. λέγω δὲ τὰ  ὑπὸ   Πατρέων λεγόμενα. καὶ ἤρα γὰρ
[7, 2]   τε καὶ Μινύας τοὺς ἐκβληθέντας  ὑπὸ   Πελασγῶν ἐκ Λήμνου Θήρας
[7, 18]   ταῖς μάχαις λόγου μειζόνως καὶ  ὑπὸ   πενίας ἅμα οἱ πολλοὶ πιεζόμενοι
[7, 2]   ἐοικότα καὶ Ἀταρνείτας παθεῖν τοὺς  ὑπὸ   Περγάμῳ. ~(Κολοφώνιοι δὲ τὸ μὲν
[7, 5]   ἄλλους ἐν Ἰωνίᾳ ναοὺς ἐπέλαβεν  ὑπὸ   Περσῶν κατακαυθῆναι, τόν τε ἐν
[7, 24]   συνεχεῖ πυρετῷ πυκνότερόν τε καὶ  ὑπὸ   πολλῆς ἄνω τῆς βίας ὠθοῖτο·
[7, 10]   πόλεις αἱ ἐν τῇ Ἑλλάδι  ὑπὸ   προδοσίας μᾶλλον ὑπὸ νόσου
[7, 7]   τίθενται. τῷ δὲ Ὀτιλίῳ προσετέτακτο  ὑπὸ   Ῥωμαίων ἀπείργειν ἀπὸ Ἀθηναίων καὶ
[7, 14]   δὲ ὡς τὰ ἐγνωσμένα ἐπύθοντο  ὑπὸ   Ῥωμαίων, αὐτίκα ἐτρέποντο ἐπὶ τοὺς
[7, 12]   τοῦ συνεδρεύειν ἐς τὸ Ἀχαϊκὸν  ὑπὸ   Ῥωμαίων αὐτοὺς ἀπηλλάχθαι. ~(αὖθις οὖν
[7, 15]   ἐν χωρίῳ τῷ αὐτῷ ἐκτείνοντο  ὑπὸ   Ῥωμαίων. (Ἀχαιοῖς δὲ αὖθις ἐπὶ
[7, 10]   ἐκ τῶν πόλεων ἐς ἃς  ὑπὸ   Ῥωμαίων ἐπέμφθησαν, πρόφασις οὐδεμία ἦν
[7, 9]   ὡς οὔτε ἄλλως πάσχοντας δίκαια  ὑπὸ   Ῥωμαίων καὶ ἐς τὸ ἀνωφελὲς
[7, 12]   σφᾶς οὐ μετὰ πολὺ ἔφασκεν  ὑπὸ   Ῥωμαίων. (καὶ οἱ μὲν ἀπελθόντες
[7, 8]   καὶ Μακεδόνων ἀκμὴ καθῄρητο  ὑπὸ   Ῥωμαίων μαχεσάμενος γὰρ Φλαμινίου καὶ
[7, 10]   καὶ Μακεδόνων ἀρχὴ καταλυθεῖσα  ὑπὸ   Ῥωμαίων. (Περσεῖ τῷ Φιλίππου πρὸς
[7, 11]   παρὰ Ῥωμαίους ἀποστεῖλαι, ἐπετράπη δὲ  ὑπὸ   Ῥωμαίων συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν ἀποστῆναι.
[7, 15]   καὶ πόλεις ἄλλας ὁπόσας εἴρητο  ὑπὸ   Ῥωμαίων, τῆς τε ἐκ τοῦ
[7, 12]   (καὶ οἱ μὲν ἀπελθόντες ὑπήγοντο  ὑπὸ   Σπαρτιατῶν ἐς δικαστήριον τῷ λόγῳ
[7, 10]   ὑπέχειν κρίσιν. μὲν δὴ  ὑπὸ   συνειδότος ἐπαρρησιάζετο ἀγαθοῦ· (ὁ δὲ
[7, 2]   ἔσχον οἰκιστάς. Πριηνεῖς μὲν δὴ  ὑπὸ   Ταβούτου τε τοῦ Πέρσου καὶ
[7, 4]   νύμφῃ τε ἐνταῦθα συγγενέσθαι καὶ  ὑπὸ   τὰς ὠδῖνας τῆς νύμφης χιόνα
[7, 3]   Κολοφωνίων Πάρφορον, καὶ πόλιν κτίσαντες  ὑπὸ   τῇ Ἴδῃ τὴν μὲν οὐ
[7, 4]   παρὰ τῷ Ἰμβράσῳ ποταμῷ καὶ  ὑπὸ   τῇ λύγῳ τῇ ἐν τῷ
[7, 5]   δὲ ἐπὶ τοῦ ὕδατος. καὶ  ὑπὸ   τῇ πλατάνῳ καθεύδοντι κελεύειν φασὶν
[7, 27]   ἐπεί τοι πίνειν πηγαί σφισιν  ὑπὸ   τὴν πόλιν εἰσὶν οὐ πολλαί·
[7, 18]   ἐθεασάμην τῶν ζῴων, τὰ μὲν  ὑπὸ   τὴν πρώτην ὁρμὴν τοῦ πυρὸς
[7, 27]   ἐς δὲ μοίρας νενεμημένη δύο  ὑπὸ   τῆς ἄκρας μεταξὺ ἀνεχούσης. ἰόντων
[7, 24]   μὴν ἔτι γε ὁμοίως, ἅτε  ὑπὸ   τῆς ἅλμης λελυμασμένα. ~(τὸ δὲ
[7, 11]   οὐ δίκαια, {καὶ} ἐπεστάλη Σικυωνίοις  ὑπὸ   τῆς βουλῆς ἐπιβάλλειν σφᾶς Ἀθηναίοις
[7, 9]   δέον χωρήσειν· γράμματά τε αὐτίκα  ὑπὸ   τῆς βουλῆς ἔς τε Ἀθήνας
[7, 11]   τοῦ Ἀχαιῶν ἀποστῆναι. προσεπεστάλη δὲ  ὑπὸ   τῆς βουλῆς τῷ Γάλλῳ πόλεις
[7, 17]   Φρυγὸς καὶ ὡς οὐ τεκνοποιὸς  ὑπὸ   τῆς μητρὸς τεχθείη· ἐπεὶ δὲ
[7, 13]   Ῥωμαίοις κριθήσεσθαι· (Μέτελλος δὲ ἄνδρας  ὑπὸ   τῆς Ῥωμαίων ἀπεσταλμένους βουλῆς ἐπὶ
[7, 12]   τὰ πάντα ἕπεσθαι Λακεδαιμόνιοί σφισιν  ὑπὸ   τῆς Ῥωμαίων βουλῆς εἰσιν ἐγνωσμένοι,
[7, 7]   τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὠνόμαζε δὲ  ὑπὸ   τῆς ὕβρεως καὶ τῆς ἐς
[7, 18]   τῇ Μεσάτει καὶ ἐνταῦθα ἐπιβουλευθέντα  ὑπὸ   Τιτάνων ἐς παντοῖον ἀφικέσθαι κίνδυνον,
[7, 18]   τελευταία τῆς πομπῆς ἐπὶ ἐλάφων  ὑπὸ   τὸ ἅρμα ἐζευγμένων· ἐς δὲ
[7, 27]   μὲν δὴ τὸ Ποσείδιον τοῦτο  ὑπὸ   τὸ γυμνάσιον, διαμεμένηκε δὲ καὶ
[7, 7]   τοῦ Αἰτωλῶν ἔθνους Μαγνησίαν τὴν  ὑπὸ   τὸ Πήλιον κατεῖχεν Φίλιππος.
[7, 20]   χαλκοῦς, γυμνὸς ἐσθῆτος· ὑποδήματα δὲ  ὑπὸ   τοῖς ποσίν ἐστιν αὐτῷ, καὶ
[7, 18]   τῶν ξύλων κεῖται. μηχανῶνται δὲ  ὑπὸ   τὸν καιρὸν τῆς ἑορτῆς καὶ
[7, 8]   Λακεδαιμονίους αὐτίκα ἐνεπεπτώκει· (καὶ σφᾶς  ὑπὸ   τὸν χρόνον οἱ Ἀχαιοὶ τοῦτον
[7, 27]   εἶναι δὲ τὸ ἄδυτον τοῦτο  ὑπὸ   τοῦ ἀγάλματος τῷ βάθρῳ, καὶ
[7, 11]   εὕρασθαι· καὶ αὐτοῖς ἐπετράπη μὲν  ὑπὸ   τοῦ Γάλλου πρεσβείαν ἐπὶ σφῶν
[7, 17]   μέρη καὶ διαπορθηθεῖσα ἐξ ἀρχῆς  ὑπὸ   τοῦ δαίμονος. Ἄργος μέν, ἐς
[7, 6]   (πολέμων δὲ τῶν πολεμηθέντων ὕστερον  ὑπὸ   τοῦ Ἕλλησι κοινοῦ τοῦ μὲν
[7, 23]   δὲ μονωθέντα Ἀργυρᾶς καὶ τελευτήσαντα  ὑπὸ   τοῦ ἔρωτος ἐποίησεν Ἀφροδίτη ποταμόν.
[7, 19]   λόγος προδιηγησαμένῳ πρότερον ὁποῖα  ὑπὸ   τοῦ Εὐρυπύλου τὴν ἐπιδημίαν τοῖς
[7, 16]   ἀπαγορεύοντες τοῖς τραύμασιν ὅμως ἀντεῖχον  ὑπὸ   τοῦ θυμοῦ, πρίν γε δὴ
[7, 4]   Κώκαλος· καὶ ἐς τοσοῦτο  ὑπὸ   τοῦ Κωκάλου τῶν θυγατέρων ἐσπουδάσθη
[7, 2]   ἔφασκεν Νειλεὺς ἀνέξεσθαι βασιλευόμενος  ὑπὸ   τοῦ Μέδοντος, ὅτι Μέδων
[7, 4]   Ἰλιάδι ἐδήλωσε· (καταγνωσθεὶς δὲ ἀδικεῖν  ὑπὸ   τοῦ Μίνω καὶ ἐς δεσμωτήριον
[7, 16]   μαχεσαμένων μετὰ Ἀχαιῶν μὴ εὐθὺς  ὑπὸ   τοῦ πολέμου τὸ ἔργον ἐτεθνήκεσαν.
[7, 20]   Μεσόᾳ, ὅτι καὶ ἐξ ἀρχῆς  ὑπὸ   τοῦ Πρευγένους ἐς τοῦτο ἐκομίσθη
[7, 5]   θαῦμα δὲ ὅμως ἦσαν καὶ  ὑπὸ   τοῦ πυρὸς λελυμασμένοι. (ἡσθείης δ´
[7, 18]   παῖδα Εὐμήλου τοὺς δράκοντάς φασιν  ὑπὸ   τοῦ Τριπτολέμου τὸ ἅρμα ζεύξαντα
[7, 17]   Λυδῶν καὶ αὐτὸς Ἄττης ἀπέθανεν  ὑπὸ   τοῦ ὑός· καί τι ἑπόμενον
[7, 3]   τὸ ἀνέκαθέν εἰσιν ἐκ τῆς  ὑπὸ   τῷ Παρνασσῷ καλουμένης καὶ ἐς
[7, 23]   αὐτὰ γίνεσθαι· τέλος δὲ ἀπαιτεῖσθαι  ὑπὸ   τῶν Ἀργείων καὶ αὐτοὺς τὰ
[7, 9]   ὅσων πρὸ κρίσεως ἀπελθόντων κατέγνωστο  ὑπὸ   τῶν Ἀχαιῶν ἀδικεῖν, καὶ τὰ
[7, 6]   οἱ ἦν Πατρεύς· καί σφισιν  ὑπὸ   τῶν Ἀχαιῶν ἐδόθη κτίσασθαι πόλιν
[7, 9]   δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ  ὑπὸ   τῶν Ἀχαιῶν περιυβρίσθαι νομίζοντες, ἐπειδὴ
[7, 25]   ἔχουσαι τέχνης εὖ· ἐλέγοντο δὲ  ὑπὸ   τῶν ἐπιχωρίων ἱέρειαι ταῖς Εὐμενίσιν
[7, 18]   τὴν πυράν. τρωθῆναι δὲ οὐδένα  ὑπὸ   τῶν θηρίων μνημονεύουσιν. ~(ἔστι δὲ
[7, 25]   κατὰ ταὐτὰ τῷ ἐν Τίρυνθι  ὑπὸ   τῶν Κυκλώπων καλουμένων, κατὰ ἀνάγκην
[7, 13]   πόλεμον ἐν ἐγκλήμασί τε ἦν  ὑπὸ   τῶν πολιτῶν καὶ οὐ γάρ
[7, 24]   ἀστέρων ὤφθη σχήματα οὔτε ἐγνωσμένα  ὑπὸ   τῶν πρότερον καὶ μεγάλην τοῖς
[7, 26]   Σικυωνίων Δονοῦσσα καλουμένη ἐγένετο μὲν  ὑπὸ   τῶν Σικυωνίων ἀνάστατος, μνημονεύειν δὲ
[7, 18]   οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ χώραν  ὑπὸ   φιλεργίας ἐσκεδάσθησαν καὶ πολίσματα παρὲξ
[7, 8]   αὖθις ἐλάσας ἐπὶ Κόρινθον κατεχομένην  ὑπὸ   Φιλίππου φρουρᾷ αὐτός τε προσεκάθητο
[7, 13]   ἐς τὴν Ἀσίαν· Λακεδαιμόνιοι δὲ  ὑπὸ   φρονήματος μᾶλλον ἰσχύος ἔλαβον
[7, 16]   φυλακήν· Ἀχαιοὶ δέ, ἐχόντων ἀφυλακτότερον  ὑπὸ   φρονήματος τῶν Ῥωμαίων, ἐπιτίθενται {τοῖς}
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007