Alphabétiquement     [«   »]
δαπάνην 1
Δαρείου 1
Δαυλίων 1
δὲ 545
δέ 37
δε 1
δεδήληται 1
Fréquences     [«    »]
250 ἐς
280 τε
268 τῶν
545 δὲ
602 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

δὲ


Livre, chapitre
[8, 120]   ὡς ἐν ἀδείῃ ἐών. τὰ  δὲ   Ἄβδηρα ἵδρυται πρὸς τοῦ Ἑλλησπόντου
[8, 69]   οὐκ ἔα ναυμαχίην ποιέεσθαι· οἳ  δὲ   ἀγαιόμενοί τε καὶ φθονέοντες αὐτῇ,
[8, 107]   τὰς σχεδίας πορευθῆναι βασιλέι. (ἐπεὶ  δὲ   ἀγχοῦ ἦσαν Ζωστῆρος πλέοντες οἱ
[8, 37]   ἀνδρῶν καὶ τοῦ προφήτεω. ~ἐπεὶ  δὲ   ἀγχοῦ ἦσαν οἱ βάρβαροι ἐπιόντες
[8, 16]   τῶν βαρβάρων καὶ ἄνδρες, οὕτω  δὲ   ἀγωνιζόμενοι διέστησαν χωρὶς ἑκάτεροι. ~ἐν
[8, 71]   στρατηγὸς Κλεόμβροτος Ἀναξανδρίδεω, Λεωνίδεω  δὲ   ἀδελφεός. (ἱζόμενοι δὲ ἐν τῷ
[8, 21]   ἕκαστοι ἐτάχθησαν, Κορίνθιοι πρῶτοι, ὕστατοι  δὲ   Ἀθηναῖοι. ~Ἀθηναίων δὲ νέας τὰς
[8, 93]   ἤκουσαν Ἑλλήνων ἄριστα Αἰγινῆται, ἐπὶ  δὲ   Ἀθηναῖοι, ἀνδρῶν δὲ Πολύκριτός τε
[8, 89]   διεφθάρησαν νέειν οὐκ ἐπιστάμενοι. ἐπεὶ  δὲ   αἱ πρῶται ἐς φυγὴν ἐτράποντο,
[8, 64]   τε καὶ Τελαμῶνα ἐπεκαλέοντο, ἐπὶ  δὲ   Αἰακὸν καὶ τοὺς ἄλλους Αἰακίδας
[8, 91]   τὰς φευγούσας τῶν νεῶν, οἱ  δὲ   Αἰγινῆται τὰς ἐκπλεούσας· ὅκως δὲ
[8, 46]   οὗτοι Δωρικὸν ἀπὸ Κορίνθου. ~νησιωτέων  δὲ   Αἰγινῆται τριήκοντα παρείχοντο. ἦσαν μέν
[8, 46]   πρότερον οὔνομα ἦν Οἰνώνη. μετὰ  δὲ   Αἰγινήτας Χαλκιδέες τὰς ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ
[8, 140]   στέρεσθαι μὲν τῆς χώρης, θέειν  δὲ   αἰεὶ περὶ ὑμέων αὐτῶν, ἀλλὰ
[8, 137]   διπλήσιος ἐγίνετο αὐτὸς ἑωυτοῦ. ἐπεὶ  δὲ   αἰεὶ τὠυτὸ τοῦτο ἐγίνετο, εἶπε
[8, 63]   ἐγίνοντο ἀξιόμαχοι οἱ λοιποί. ταύτην  δὲ   αἱρέεται τὴν γνώμην, αὐτοῦ μένοντας
[8, 137]   τὸν ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς· τὸν  δὲ   ἀκούσαντα ἐσῆλθε αὐτίκα ὡς εἴη
[8, 9]   τῶν νεῶν περὶ Εὔβοιαν. ~τοῦτο  δὲ   ἀκούσαντες οἱ Ἕλληνες λόγον σφίσι
[8, 122]   Μακεδὼν Ἀλέξανδρος χρύσεος. ~πέμψαντες  δὲ   ἀκροθίνια οἱ Ἕλληνες ἐς Δελφοὺς
[8, 137]   τοῖσι δὴ πειθόμενος ἔπεμπε. ~τοῦ  δὲ   Ἀλεξάνδρου τούτου ἕβδομος γενέτωρ Περδίκκης
[8, 139]   Ἀμύντεω παῖς ἦν Ἀλέξανδρος, Ἀμύντης  δὲ   Ἀλκέτεω, Ἀλκέτεω δὲ πατὴρ ἦν
[8, 52]   προσφερόντων περὶ ὁμολογίης ἐνεδέκοντο, ἀμυνόμενοι  δὲ   ἄλλα τε ἀντεμηχανῶντο καὶ δὴ
[8, 140]   τὴν γῆν σφι ἀπόδος, τοῦτο  δὲ   ἄλλην πρὸς ταύτῃ ἑλέσθων αὐτοί,
[8, 89]   Δαρείου, Ξέρξεω ἐὼν ἀδελφεός, ἀπὸ  δὲ   ἄλλοι πολλοί τε καὶ ὀνομαστοὶ
[8, 72]   ὑπεραρρωδέοντες τῇ Ἑλλάδι κινδυνευούσῃ· τοῖσι  δὲ   ἄλλοισι Πελοποννησίοισι ἔμελε οὐδέν. Ὀλύμπια
[8, 119]   ἀποταμεῖν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ~οὗτος  δὲ   ἄλλος λέγεται λόγος περὶ τοῦ
[8, 60]   οἱ κόσμον οὐδένα κατηγορέειν·  δὲ   ἄλλου λόγου εἴχετο, λέγων τάδε.
[8, 116]   στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. (οἳ  δὲ   ἀλογήσαντες, ἄλλως σφι θυμὸς
[8, 25]   Ἱστιαίην ἐπὶ τὰς νέας, οἱ  δὲ   ἀμφὶ Ξέρξην ἐς ὁδὸν ὁρμέατο.
[8, 110]   κατέμενον ἐπὶ τῷ πλοίῳ, Σίκιννος  δὲ   ἀναβὰς παρὰ Ξέρξην ἔλεγε τάδε.
[8, 16]   τῶν Ἑλλήνων νέες διεφθείροντο πολλοὶ  δὲ   ἄνδρες, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλεῦνες
[8, 116]   ἐστρατεύοντο ἅμα τῷ Πέρσῃ· ἐπεὶ  δὲ   ἀνεχώρησαν ἀσινέες πάντες ἓξ ἐόντες,
[8, 69]   ἀνακρίσι ὡς ἀπολεομένης αὐτῆς. (ἐπεὶ  δὲ   ἀνηνείχθησαν αἱ γνῶμαι ἐς Ξέρξην,
[8, 31]   εἶναι προδόται τῆς Ἑλλάδος. ~ἐπειδὴ  δὲ   ἀνηνείχθησαν οὗτοι οἱ λόγοι, οὕτω
[8, 53]   ἐτράποντο πρὸς τὰς πύλας, ταύτας  δὲ   ἀνοίξαντες τοὺς ἱκέτας ἐφόνευον· ἐπεὶ
[8, 113]   ἅμα μὲν προπέμψαι βασιλέα, ἅμα  δὲ   ἀνωρίη εἶναι τοῦ ἔτεος πολεμέειν,
[8, 140]   ἀνόρθωσον, ὅσα ἐγὼ ἐνέπρησα” τούτων  δὲ   ἀπιγμένων ἀναγκαίως ἔχει μοι ποιέειν
[8, 40]   ἔχοντας ἐν φυλακῇ, τὰ ἄλλα  δὲ   ἀπιέναι. ταῦτα πυνθανόμενοι οὕτω δὴ
[8, 113]   ἔαρι πειρᾶσθαι τῆς Πελοποννήσου. (ὡς  δὲ   ἀπίκατο ἐς τὴν Θεσσαλίην, ἐνθαῦτα
[8, 8]   ἀπικέσθαι ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον. ὡς  δὲ   ἀπίκετο, αὐτίκα ἐσήμηνε τοῖσι στρατηγοῖσι
[8, 140]   Ἀλέξανδρος Ἀμύντεω· ὡς  δὲ   ἀπίκετο ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθεὶς
[8, 101]   νοέουσα τὰ ποιητέα ἦν. (ὡς  δὲ   ἀπίκετο Ἀρτεμισίη, μεταστησάμενος τοὺς
[8, 138]   οἵους τε γενέσθαι διαβῆναι. οἳ  δὲ   ἀπικόμενοι ἐς ἄλλην γῆν τῆς
[8, 123]   ἀνὰ τὸν πόλεμον τοῦτον. (ὡς  δὲ   ἀπικόμενοι οἱ στρατηγοὶ διένεμον τὰς
[8, 67]   τῶν ἐπιπλεόντων τὰς γνώμας. (ἐπεὶ  δὲ   ἀπικόμενος προΐζετο, παρῆσαν μετάπεμπτοι οἱ
[8, 60]   βαρυτέρας καὶ ἀριθμὸν ἐλάσσονας· τοῦτο  δὲ   ἀπολέεις Σαλαμῖνά τε καὶ Μέγαρα
[8, 59]   ἀγῶσι οἱ προεξανιστάμενοι ῥαπίζονται”  δὲ   ἀπολυόμενος ἔφη οἱ δέ γε
[8, 106]   τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα. (ὡς  δὲ   ἄρα πανοικίῃ μιν περιέλαβε, ἔλεγε
[8, 59]   στρατηγοὺς ἐς τὸ συνέδριον. ~ὡς  δὲ   ἄρα συνελέχθησαν, πρὶν τὸν
[8, 94]   στρατηγίδα φεύγουσαν ὡσαύτως οἴχεσθαι. (ὡς  δὲ   ἄρα φεύγοντας γίνεσθαι τῆς Σαλαμινίης
[8, 139]   Ἀέροπος, τοῦ δὲ Φίλιππος, Φιλίππου  δὲ   Ἀργαῖος, τοῦ δὲ Περδίκκης
[8, 1]   καὶ εἴκοσι καὶ ἑπτά· ὑπὸ  δὲ   ἀρετῆς τε καὶ προθυμίης Πλαταιέες
[8, 87]   τῶν Ἑλλήνων ἠγωνίζοντο· κατὰ  δὲ   Ἀρτεμισίην τάδε ἐγένετο, ἀπ᾽ ὧν
[8, 127]   βασιλέος, καὶ ταύτην ἐπολιόρκεε· εἶχον  δὲ   αὐτὴν Βοττιαῖοι ἐκ τοῦ Θερμαίου
[8, 87]   ἦσαν ἄλλαι νέες φίλιαι,  δὲ   αὐτῆς πρὸς τῶν πολεμίων μάλιστα
[8, 68]   πρὸ τῶν Ἀθηνέων ναυμαχέειν. (ἢν  δὲ   αὐτίκα ἐπειχθῇς ναυμαχῆσαι, δειμαίνω μὴ
[8, 81]   μὲν ταῦτα εἴπας μετεστήκεε, τῶν  δὲ   αὖτις ἐγίνετο λόγων ἀμφισβασίη· οἱ
[8, 51]   οὐκ ἐκχωρήσαντες ἐς Σαλαμῖνα, πρὸς  δὲ   αὐτοὶ δοκέοντες ἐξευρηκέναι τὸ μαντήιον
[8, 6]   ναυλοχέειν νέας Ἑλληνίδας ὀλίγας, τότε  δὲ   αὐτοὶ ἰδόντες, πρόθυμοι ἦσαν ἐπιχειρέειν,
[8, 80]   ταῦτα δὴ τὰ κάλλιστα, ἢν  δὲ   αὐτοῖσι μὴ πιστὰ γένηται, ὅμοιον
[8, 85]   τῶν νέας Ἑλληνίδας ἑλόντων, χρήσομαι  δὲ   αὐτοῖσι οὐδὲν πλὴν Θεομήστορός τε
[8, 100]   ἐκ τῆς ναυμαχίης ποιεύμενον, ὑποπτεύων  δὲ   αὐτὸν δρησμὸν βουλεύειν ἐκ τῶν
[8, 69]   ὡς οὐ παρεόντος αὐτοῦ, τότε  δὲ   αὐτὸς παρεσκεύαστο θεήσασθαι ναυμαχέοντας. ~ἐπεὶ
[8, 59]   λόγοισι οἷα κάρτα δεόμενος· λέγοντος  δὲ   αὐτοῦ, Κορίνθιος στρατηγὸς Ἀδείμαντος
[8, 108]   οἱ στρατιὴ διαφθερέεται, ἐπιχειρέοντι  δὲ   αὐτῷ καὶ ἔργου ἐχομένῳ πάντα
[8, 35]   τῶν βαρβάρων ταύτῃ ἐτράποντο, ἄλλοι  δὲ   αὐτῶν ἡγεμόνας ἔχοντες ὁρμέατο ἐπὶ
[8, 37]   παρεοῦσι σημανέων τὸ τέρας· οἱ  δὲ   βάρβαροι ἐπειδὴ ἐγίνοντο ἐπειγόμενοι κατὰ
[8, 11]   ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον ἀπέπλεον, οἱ  δὲ   βάρβαροι ἐς τὰς Ἀφέτας, πολλὸν
[8, 15]   εἶχον πρὸς τῷ Ἀρτεμισίῳ. οἱ  δὲ   βάρβαροι μηνοειδὲς ποιήσαντες τῶν νεῶν
[8, 32]   τοῦ Κρισαίου πεδίου οἰκημένην. οἱ  δὲ   βάρβαροι τὴν χώρην πᾶσαν ἐπέδραμον
[8, 92]   Πολύκριτος ἀπέρριψε ἐς Θεμιστοκλέα· οἱ  δὲ   βάρβαροι τῶν αἱ νέες περιεγένοντο,
[8, 23]   ~Θεμιστοκλέης μὲν ταῦτα ἐνέγραψε· τοῖσι  δὲ   βαρβάροισι αὐτίκα μετὰ ταῦτα πλοίῳ
[8, 91]   πρὸς τοὺς Φοίνικας ἐτράποντο. ~τῶν  δὲ   βαρβάρων ἐς φυγὴν τραπομένων καὶ
[8, 70]   ἀπέντες τὴν ἑωυτῶν ἀφύλακτον· τῶν  δὲ   βαρβάρων πεζὸς ὑπὸ τὴν
[8, 89]   ἐς τὴν Σαλαμῖνα διένεον. (τῶν  δὲ   βαρβάρων οἱ πολλοὶ ἐν τῇ
[8, 86]   ναυμαχεόντων καὶ κατὰ τάξιν, τῶν  δὲ   βαρβάρων οὔτε τεταγμένων ἔτι οὔτε
[8, 138]   ~οἳ μὲν δὴ ἀπήισαν, τῷ  δὲ   βασιλέι σημαίνει τις τῶν παρέδρων
[8, 128]   ἀνδρὸς Ποτιδαιήτεω τὸν ὦμον, τὸν  δὲ   βληθέντα περιέδραμε ὅμιλος, οἷα φιλέει
[8, 72]   οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρης. ~οἱ  δὲ   βοηθήσαντες ἐς τὸν Ἰσθμὸν πανδημεὶ
[8, 137]   μὲν ἵππους νέμων,  δὲ   βοῦς, δὲ νεώτατος αὐτῶν
[8, 114]   ἀπέκτεινας ῥυόμενον τὴν Ἑλλάδα”  δὲ   γελάσας τε καὶ κατασχὼν πολλὸν
[8, 47]   ἀνὴρ τρὶς πυθιονίκης Φάυλλος· Κροτωνιῆται  δὲ   γένος εἰσὶ Ἀχαιοί. ~οἱ μέν
[8, 22]   ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον ἐπελέξαντο. τὰ  δὲ   γράμματα τάδε ἔλεγε. ἄνδρες Ἴωνες,
[8, 88]   ἄνδρες γεγόνασί μοι γυναῖκες, αἱ  δὲ   γυναῖκες ἄνδρες” ταῦτα μὲν Ξέρξην
[8, 96]   ἐλελήθεε πάντας τοὺς Ἕλληνας, Κωλιάδες  δὲ   γυναῖκες ἐρετμοῖσι φρύξουσι τοῦτο δὲ
[8, 137]   τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων.  δὲ   γυνὴ τοῦ βασιλέος αὐτὴ τὰ
[8, 1]   ὀκτωκαίδεκα, Σικυώνιοι δὲ δυοκαίδεκα, Λακεδαιμόνιοι  δὲ   δέκα, Ἐπιδαύριοι δὲ ὀκτώ, Ἐρετριέες
[8, 43]   δὲ πεντεκαίδεκα παρείχοντο νέας, Ἐπιδαύριοι  δὲ   δέκα, Τροιζήνιοι δὲ πέντε, Ἑρμιονέες
[8, 27]   τὰς δὲ ἐς Δελφούς· (ἡ  δὲ   δεκάτη ἐγένετο τῶν χρημάτων ἐκ
[8, 123]   οἳ μὲν δὴ ἐμουνοῦντο, Θεμιστοκλέης  δὲ   δευτερείοισι ὑπερεβάλλετο πολλόν. ~οὐ βουλομένων
[8, 99]   θυσίῃσί τε καὶ εὐπαθείῃσι. (ἡ  δὲ   δευτέρη σφι ἀγγελίη ἐπεσελθοῦσα συνέχεε
[8, 98]   τὰ ἐντεταλμένα τῷ δευτέρῳ,  δὲ   δεύτερος τῷ τρίτῳ· τὸ δὲ
[8, 37]   ἔξω προκείμενα τοῦ νηοῦ· τὰ  δὲ   δὴ ἐπὶ τούτῳ δεύτερα ἐπιγενόμενα
[8, 142]   γε ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι, ὑμῖν  δὲ   δὴ καὶ διὰ πάντων ἥκιστα
[8, 112]   δείσαντες ταῦτα ἔπεμπον χρήματα. εἰ  δὲ   δὴ τινὲς καὶ ἄλλοι ἔδοσαν
[8, 84]   φάσμα σφι γυναικὸς ἐφάνη, φανεῖσαν  δὲ   διακελεύσασθαι ὥστε καὶ ἅπαν ἀκοῦσαι
[8, 88]   ἐπίσημον τῆς νεὸς ἐπισταμένους· τὴν  δὲ   διαφθαρεῖσαν ἠπιστέατο εἶναι πολεμίην. (τά
[8, 14]   πλέοντες ἐπέπεσον νηυσὶ Κιλίσσῃσι· ταύτας  δὲ   διαφθείραντες, ὡς εὐφρόνη ἐγίνετο, ἀπέπλεον
[8, 76]   ἵνα τοὺς μὲν περιποιέωσι τοὺς  δὲ   διαφθείρωσι. (ἐποίευν δὲ σιγῇ ταῦτα,
[8, 24]   ὑπὸ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ. (ὡς  δὲ   διέβη ἐς τὴν Ἱστιαίην
[8, 18]   διηκοσίοισι καὶ οἰκηίῃ νηί. ~ὡς  δὲ   διέστησαν, ἄσμενοι ἑκάτεροι ἐς ὅρμον
[8, 65]   νέα ἀπέστελλον ἐς Αἴγιναν. ~ἔφη  δὲ   Δίκαιος Θεοκύδεος, ἀνὴρ Ἀθηναῖος
[8, 1]   ἑπτά, Τροιζήνιοι δὲ πέντε, Στυρέες  δὲ   δύο, καὶ Κήιοι δύο τε
[8, 1]   νέας, Αἰγινῆται δὲ ὀκτωκαίδεκα, Σικυώνιοι  δὲ   δυοκαίδεκα, Λακεδαιμόνιοι δὲ δέκα, Ἐπιδαύριοι
[8, 101]   ὑποκρινέεσθαι ὁκότερον ποιήσει τούτων. ὡς  δὲ   ἐβουλεύετο ἅμα Περσέων τοῖσι ἐπικλήτοισι,
[8, 48]   ἀπ᾽ Ἀθηνέων μίαν ἑκάτεροι. ἀριθμὸς  δὲ   ἐγένετο πᾶς τῶν νεῶν,
[8, 128]   ἐτόξευον ἐς συγκείμενον χωρίον. (ἐπάιστος  δὲ   ἐγένετο Τιμόξεινος προδιδοὺς τὴν
[8, 68]   οὕτω ὡς κείνους ἔπρεπε. (τῇ  δὲ   ἐγὼ δοκέω ἀποβήσεσθαι τὰ τῶν
[8, 130]   ἑσσωμένοι ἦσαν τῷ θυμῷ, πεζῇ  δὲ   ἐδόκεον πολλῷ κρατήσειν τὸν Μαρδόνιον.
[8, 25]   οὕτω πολλοὶ ἤθελον θεήσασθαι. διαπεραιωθέντες  δὲ   ἐθηεῦντο διεξιόντες τοὺς νεκρούς· πάντες
[8, 137]   ἀπίκοντο ἐς Λεβαίην πόλιν. (ἐνθαῦτα  δὲ   ἐθήτευον ἐπὶ μισθῷ παρὰ τῷ
[8, 73]   Ἀρκάδες τε καὶ Κυνούριοι· ἓν  δὲ   ἔθνος τὸ Ἀχαιϊκὸν ἐκ μὲν
[8, 8]   οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἀτρεκέως, θωμάζω  δὲ   εἰ τὰ λεγόμενα ἐστὶ ἀληθέα·
[8, 53]   ἀποκρήμνου ἐόντος τοῦ χώρου. (ὡς  δὲ   εἶδον αὐτοὺς ἀναβεβηκότας οἱ Ἀθηναῖοι
[8, 1]   δὲ τεσσεράκοντα νέας παρείχοντο, Μεγαρέες  δὲ   εἴκοσι. (καὶ Χαλκιδέες ἐπλήρουν εἴκοσι,
[8, 76]   τὸν πορθμὸν τῇσι νηυσί. (τῶνδε  δὲ   εἵνεκα ἀνῆγον τὰς νέας, ἵνα
[8, 85]   τοῦ Ἱστιαίου, Σαμίων ἀμφοτέρων. (τοῦδε  δὲ   εἵνεκα μέμνημαι τούτων μούνων, ὅτι
[8, 40]   Σαλαμῖνα κατίσχει τὰς νέας. τῶνδε  δὲ   εἵνεκα προσεδεήθησαν αὐτῶν σχεῖν πρὸς
[8, 55]   Ἀθηναίων ἐποίησαν τὰ ἐντεταλμένα. ~τοῦ  δὲ   εἵνεκεν τούτων ἐπεμνήσθην, φράσω. ἔστι
[8, 65]   τὸ φθεγγόμενον εἴη τοῦτο. αὐτὸς  δὲ   εἰπεῖν Δημάρητε, οὐκ ἔστι ὅκως
[8, 88]   μηδένα ἀποσωθέντα κατήγορον γενέσθαι. Ξέρξην  δὲ   εἰπεῖν λέγεται πρὸς τὰ φραζόμενα
[8, 46]   πλεούσῃσι ἐν Σαλαμῖνι ἐναυμάχησαν. Αἰγινῆται  δὲ   εἰσὶ Δωριέες ἀπὸ Ἐπιδαύρου· (τῇ
[8, 46]   δοκίμου καὶ τότε τριηραρχέοντος. Νάξιοι  δὲ   εἰσὶ Ἴωνες ἀπὸ Ἀθηνέων γεγονότες.
[8, 108]   ἤδη τὸν ἀγῶνα ἐκέλευε. ταύτης  δὲ   εἴχοντο τῆς γνώμης καὶ Πελοποννησίων
[8, 32]   καὶ οὐκ ἐδόκεε Θεσσαλοῖσι. ~ὡς  δὲ   ἐκ τῆς Δωρίδος ἐς τὴν
[8, 44]   μέν νυν Πελοποννησίων ἐστρατεύοντο, οἱ  δὲ   ἐκ τῆς ἔξω ἠπείρου, Ἀθηναῖοι
[8, 125]   ἡμεῖς ἴδμεν Σπαρτιῆται προέπεμψαν. ~ὡς  δὲ   ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἀπίκετο ἐς
[8, 68]   ἀλλὰ σφέας διασκεδᾷς, κατὰ πόλις  δὲ   ἕκαστοι φεύξονται. οὔτε γὰρ σῖτος
[8, 118]   ἀποσωθῆναι ἐς τὴν Ἀσίην. ὡς  δὲ   ἐκβῆναι τάχιστα ἐς γῆν τὸν
[8, 47]   ἐξ ἐσχατέων χωρέων ἐστρατεύοντο. τῶν  δὲ   ἐκτὸς τούτων οἰκημένων Κροτωνιῆται μοῦνοι
[8, 106]   εὑρίσκει τὸν Πανιώνιον ἐνθαῦτα. (ἐπιγνοὺς  δὲ   ἔλεγε πρὸς αὐτὸν πολλοὺς καὶ
[8, 73]   ἐκ τοῦ μέσου κατέατο· εἰ  δὲ   ἐλευθέρως ἔξεστι εἰπεῖν, ἐκ τοῦ
[8, 70]   παρεσκευάζοντο ἐς τὴν ὑστεραίην. (τοὺς  δὲ   Ἕλληνας εἶχε δέος τε καὶ
[8, 131]   πεσέεται τὰ Μαρδονίου πρήγματα. ~τοὺς  δὲ   Ἕλληνας τό τε ἔαρ γινόμενον
[8, 132]   μὴ τολμᾶν καταπλῶσαι καταρρωδηκότας, τοὺς  δὲ   Ἕλληνας, χρηιζόντων Χίων, τὸ πρὸς
[8, 121]   ἐπιβῆναι ἐπὶ τὴν νέα. ~οἱ  δὲ   Ἕλληνες ἐπείτε οὐκ οἷοί τε
[8, 18]   ἑκάτεροι ἐς ὅρμον ἠπείγοντο. οἱ  δὲ   Ἕλληνες ὡς διακριθέντες ἐκ τῆς
[8, 111]   ταῦτα σημήναντες ἀπέπλεον ὀπίσω. ~οἱ  δὲ   Ἓλληνες, ἐπείτε σφι ἀπέδοξε μήτ᾽
[8, 1]   Ἱστοριῶν ὀγδόη ἐπιγραφομένη Οὐρανία ~οἱ  δὲ   Ἑλλήνων ἐς τὸν ναυτικὸν στρατὸν
[8, 17]   ἀνδράσι εἷλον Ἑλληνίδας πέντε. τῶν  δὲ   Ἑλλήνων κατὰ ταύτην τὴν ἡμέρην
[8, 40]   τοῦ ἱροῦ ἀπαλλαγὴ γίνεται. ~ὁ  δὲ   Ἑλλήνων ναυτικὸς στρατὸς ἀπὸ τοῦ
[8, 11]   ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἄνδρα. πρῶτος  δὲ   Ἑλλήνων νέα τῶν πολεμίων εἷλε
[8, 11]   πλεῖστος ἀνὰ τὰ στρατόπεδα. ~τοῖσι  δὲ   Ἕλλησι ὡς ἐσήμηνε, πρῶτα μὲν
[8, 83]   κατέδεε ἐς τὸν ἀριθμόν. ~τοῖσι  δὲ   Ἕλλησι ὡς πιστὰ δὴ τὰ
[8, 109]   τῶν ἄλλων οἱ στρατηγοί. ~ὡς  δὲ   ἔμαθε ὅτι οὐ πείσει τούς
[8, 96]   δὲ γυναῖκες ἐρετμοῖσι φρύξουσι τοῦτο  δὲ   ἔμελλε ἀπελάσαντος βασιλέος ἔσεσθαι. ~Ξέρξης
[8, 56]   μέν νυν ταῦτα ἔφρασαν. ~οἱ  δὲ   ἐν Σαλαμῖνι Ἕλληνες, ὥς σφι
[8, 74]   νηυσὶ οὐκ ἐλπίζοντες ἐλλάμψεσθαι· οἳ  δὲ   ἐν Σαλαμῖνι ὅμως ταῦτα πυνθανόμενοι
[8, 78]   οὔτε παρ᾽ ἄλλων ἐνδέκομαι. ~τῶν  δὲ   ἐν Σαλαμῖνι στρατηγῶν ἐγίνετο ὠθισμὸς
[8, 130]   πολλῷ κρατήσειν τὸν Μαρδόνιον. (ἐόντες  δὲ   ἐν Σάμῳ ἅμα μὲν ἐβουλεύοντο
[8, 23]   ἁλὴς ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον. ἐπισχόντες  δὲ   ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ μέχρι
[8, 22]   κατέζευχθε ὥστε ἀπίστασθαι, ὑμεῖς  δὲ   ἐν τῷ ἔργῳ, ἐπεὰν συμμίσγωμεν,
[8, 71]   Ἀναξανδρίδεω, Λεωνίδεω δὲ ἀδελφεός. (ἱζόμενοι  δὲ   ἐν τῷ Ἰσθμῷ καὶ συγχώσαντες
[8, 87]   κατὰ τύχην παραπεσοῦσα νηῦς. (ὡς  δὲ   ἐνέβαλέ τε καὶ κατέδυσε, εὐτυχίῃ
[8, 98]   δὲ δεύτερος τῷ τρίτῳ· τὸ  δὲ   ἐνθεῦτεν ἤδη κατ᾽ ἄλλον καὶ
[8, 74]   ποιεύμενοι τὴν Εὐρυβιάδεω ἀβουλίην· τέλος  δὲ   ἐξερράγη ἐς τὸ μέσον. σύλλογός
[8, 79]   νέας πρὸς τὸν Ἰσθμόν. (ὡς  δὲ   ἐξῆλθέ οἱ Θεμιστοκλέης, ἔλεγε Ἀριστείδης
[8, 90]   τῶν Σαμοθρηίκων τὴν νέα. ἅτε  δὲ   ἐόντες ἀκοντισταὶ οἱ Σαμοθρήικες τοὺς
[8, 68]   τοῖσι δὲ κακοῖσι χρηστοί. σοὶ  δὲ   ἐόντι ἀρίστῳ ἀνδρῶν πάντων κακοὶ
[8, 68]   οὔτε ἐλάχιστα ἀποδεξαμένη. δέσποτα, τὴν  δὲ   ἐοῦσαν γνώμην με δίκαιον ἐστὶ
[8, 71]   διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ τεῖχος. ἅτε  δὲ   ἐουσέων μυριάδων πολλέων καὶ παντὸς
[8, 142]   Λακεδαιμονίοισι τὴν ἑωυτῶν γνώμην. ~ὡς  δὲ   ἐπαύσατο λέγων Ἀλέξανδρος, διαδεξάμενοι ἔλεγον
[8, 83]   μὲν ἐκ πάντων Θεμιστοκλέης, τὰ  δὲ   ἔπεα ἦν πάντα κρέσσω τοῖσι
[8, 80]   οἱ Ἕλληνες, ἀέκοντας παραστήσασθαι. σὺ  δὲ   ἐπεί περ ἥκεις χρηστὰ ἀπαγγέλλων,
[8, 129]   τοιούτῳ τρόπῳ ἐπάιστος ἐγεγόνεε· Ἀρταβάζῳ  δὲ   ἐπειδὴ πολιορκέοντι ἐγεγόνεσαν τρεῖς μῆνες,
[8, 110]   μὲν ταῦτα λέγων διέβαλλε, Ἀθηναῖοι  δὲ   ἐπείθοντο· ἐπειδὴ γὰρ καὶ πρότερον
[8, 26]   ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ ἱππικόν.  δὲ   ἐπείρετο τι τὸ ἄεθλον
[8, 142]   οἱ ἀπὸ Σπάρτης ἄγγελοι ἡμέας  δὲ   ἔπεμψαν Λακεδαιμόνιοι δεησομένους ὑμέων μήτε
[8, 32]   οὕτω ἦγον τὸν στρατόν· ὁκόσα  δὲ   ἐπέσχον, πάντα ἐπέφλεγον καὶ ἔκειρον,
[8, 44]   νυν τούτους σώζοντες ἐλείφθησαν. (Ἀθηναῖοι  δὲ   ἐπὶ μὲν Πελασγῶν ἐχόντων τὴν
[8, 121]   καὶ ἐς ἐμὲ ἦν, τὴν  δὲ   ἐπὶ Σούνιον, τὴν δὲ τῷ
[8, 65]   ἐν τῇ ἠπείρῳ ἔσται, ἢν  δὲ   ἐπὶ τὰς νέας τράπηται τὰς
[8, 130]   Ἄβυδον, ἐχειμέριζε ἐν Κύμῃ. ἔαρος  δὲ   ἐπιλάμψαντος πρώιος συνελέγετο ἐς Σάμον·
[8, 136]   οἴχεσθαι ἀπιόντα ἐς Θεσσαλίην. ~Μαρδόνιος  δὲ   ἐπιλεξάμενος τι δὴ λέγοντα
[8, 7]   τὴν ὀπίσω φέρουσαν ὁδόν, σφεῖς  δὲ   ἐπισπόμενοι ἐξ ἐναντίης. (ταῦτα βουλευσάμενοι
[8, 129]   αὐτῶν οὐκ ἐπιστάμενοι διεφθείροντο, τοὺς  δὲ   ἐπισταμένους οἱ Ποτιδαιῆται ἐπιπλώσαντες πλοίοισι
[8, 28]   κενεοὺς ἐς αὐτὴν κατέθηκαν, χοῦν  δὲ   ἐπιφορήσαντες καὶ ὁμοιώσαντες τῷ ἄλλῳ
[8, 106]   ἐόντων τὰ αἰδοῖα ἀποτάμνειν, ἀναγκαζόμενος  δὲ   ἐποίεε ταῦτα· αὐτοῦ τε, ὡς
[8, 54]   συγκαλέσας Ἀθηναίων τοὺς φυγάδας, ἑωυτῷ  δὲ   ἑπομένους, ἐκέλευε τρόπῳ τῷ σφετέρῳ
[8, 45]   παρείχοντο καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ, Ἀμπρακιῶται  δὲ   ἑπτὰ νέας ἔχοντες ἐπεβοήθησαν, Λευκάδιοι
[8, 1]   δέκα, Ἐπιδαύριοι δὲ ὀκτώ, Ἐρετριέες  δὲ   ἑπτά, Τροιζήνιοι δὲ πέντε, Στυρέες
[8, 108]   παραρτέοντό τε ὡς ἀλεξησόμενοι. ἐπεὶ  δὲ   ἐπύθοντο τὰς νέας οἰχωκυίας, αὐτίκα
[8, 40]   μὲν εὗρον οὐδὲν ἐόν, οἳ  δὲ   ἐπυνθάνοντο τὸν Ἰσθμὸν αὐτοὺς τειχέοντας,
[8, 44]   Κέκροπος βασιλέος ἐκλήθησαν Κεκροπίδαι, ἐκδεξαμένου  δὲ   Ἐρεχθέος τὴν ἀρχὴν Ἀθηναῖοι μετωνομάσθησαν,
[8, 43]   τῆς Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες. οἱ  δὲ   Ἑρμιονέες εἰσὶ Δρύοπες, ὑπὸ Ἡρακλέος
[8, 73]   Αἰτωλῶν δὲ Ἦλις μούνη, Δρυόπων  δὲ   Ἑρμιών τε καὶ Ἀσίνη
[8, 41]   πλεῖστοι ἐς Τροίζηνα ἀπέστειλαν, οἳ  δὲ   ἐς Αἴγιναν, οἳ δὲ ἐς
[8, 36]   τὸ Κωρύκιον ἄντρον ἀνηνείκαντο, οἳ  δὲ   ἐς Ἄμφισσαν τὴν Λοκρίδα ὑπεξῆλθον.
[8, 27]   ἡμισέας ἐς Ἄβας ἀνέθεσαν τὰς  δὲ   ἐς Δελφούς· (ἡ δὲ δεκάτη
[8, 41]   οἳ δὲ ἐς Αἴγιναν, οἳ  δὲ   ἐς Σαλαμῖνα. (ἔσπευσαν δὲ ταῦτα
[8, 41]   κατέσχον ἐς τὴν Σαλαμῖνα, Ἀθηναῖοι  δὲ   ἐς τὴν ἑωυτῶν. μετὰ δὲ
[8, 49]   καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ὀκτώ. ~ὡς  δὲ   ἐς τὴν Σαλαμῖνα συνῆλθον οἱ
[8, 28]   οἱ Φωκέες πολιορκέοντας ἑωυτούς· ἐσβαλοῦσαν  δὲ   ἐς τὴν χώρην τὴν ἵππον
[8, 53]   τείχεος κάτω καὶ διεφθείροντο, οἳ  δὲ   ἐς τὸ μέγαρον κατέφευγον. τῶν
[8, 66]   καὶ ἄλλων μαρτύρων καταπτόμενος. ~οἱ  δὲ   ἐς τὸν Ξέρξεω ναυτικὸν στρατὸν
[8, 92]   οὕτω σωθῆναι ἐς Αἴγιναν. (ὡς  δὲ   ἐσεῖδε τὴν νέα τὴν Ἀττικὴν
[8, 138]   ἐπ᾽ αὐτοὺς ἱππέας ἀπολέοντας. ποταμὸς  δὲ   ἐστὶ ἐν τῇ χώρῃ ταύτῃ,
[8, 131]   ἄλλοι βασιλέες ἐγένοντο Σπάρτης. Ἀθηναίων  δὲ   ἐστρατήγεε Ξάνθιππος Ἀρίφρονος. ~ὡς
[8, 22]   τοῦτο μὴ δυνατὸν ποιῆσαι, ὑμεῖς  δὲ   ἔτι καὶ νῦν ἐκ τοῦ
[8, 124]   Λακεδαιμόνιοι καλῶς μὲν ὑπεδέξαντο, μεγάλως  δὲ   ἐτίμησαν. ἀριστήια μέν νυν ἔδοσαν
[8, 85]   ἐτυράννευσε καταστησάντων τῶν Περσέων, Φύλακος  δὲ   εὐεργέτης βασιλέος ἀνεγράφη καὶ χώρῃ
[8, 135]   χρήσωνται τῷ παρεόντι πρήγματι· τὸν  δὲ   Εὐρωπέα Μῦν ἐξαρπάσαντα παρ᾽ αὐτῶν
[8, 12]   αὐτῷ χῶρον ἐν Σαλαμῖνι. ~ὡς  δὲ   εὐφρόνη ἐγεγόνεε, ἦν μὲν τῆς
[8, 58]   τὴν νέα τὴν Εὐρυβιάδεω. ἀπικόμενος  δὲ   ἔφη ἐθέλειν οἱ κοινόν τι
[8, 10]   Ἑλλήνων ὁρῶντες ὀλίγας νέας, τὰς  δὲ   ἑωυτῶν πλήθεΐ τε πολλαπλησίας καὶ
[8, 96]   νησῖδι ταύτῃ κατεφόνευσαν πάντας. ~ὡς  δὲ   ναυμαχίη διελέλυτο, κατειρύσαντες ἐς
[8, 34]   βάρβαροι ἀπίκοντο ἐς Πανοπέας. ἐνθεῦτεν  δὲ   ἤδη διακρινομένη στρατιὴ αὐτῶν
[8, 73]   τε καὶ δόκιμοι πόλιες, Αἰτωλῶν  δὲ   Ἦλις μούνη, Δρυόπων δὲ Ἑρμιών
[8, 55]   ἐμπρησθῆναι ὑπὸ τῶν βαρβάρων· δευτέρῃ  δὲ   ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς ἐμπρήσιος Ἀθηναίων
[8, 15]   ὀπίσω ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον. ~τρίτῃ  δὲ   ἡμέρῃ δεινόν τι ποιησάμενοι οἱ
[8, 108]   ἀλλ᾽ ἄκραι, συλλεχθέντες ἐκομίζοντο. ~ὡς  δὲ   ἡμέρη ἐγίνετο, ὁρῶντες οἱ Ἕλληνες
[8, 102]   γὰρ σοὶ δοῦλοι κατεργάσαντο. τοῦτο  δὲ   ἢν τὰ ἐναντία τῆς Μαρδονίου
[8, 25]   ἐθηεῦντο διεξιόντες τοὺς νεκρούς· πάντες  δὲ   ἠπιστέατο τοὺς κειμένους εἶναι πάντας
[8, 113]   ἐλάσσονες ἦσαν τῶν Περσέων, ῥώμῃ  δὲ   ἥσσονες. ὥστε σύμπαντας τριήκοντα μυριάδας
[8, 112]   τοῦ κακοῦ ὑπερβολὴ ἐγένετο· Πάριοι  δὲ   Θεμιστοκλέα χρήμασι ἱλασάμενοι διέφυγον τὸ
[8, 5]   Εὐβοίης ποιήσονται τὴν ναυμαχίην. ~ὁ  δὲ   Θεμιστοκλέης τοὺς Ἕλληνας ἐπισχεῖν ὧδε
[8, 63]   μεμνήσεσθε τῶν ἐμῶν λόγων” ~ταῦτα  δὲ   Θεμιστοκλέος λέγοντος ἀνεδιδάσκετο Εὐρυβιάδης· δοκέειν
[8, 36]   ἐκκομίσωσι ἐς ἄλλην χώρην.  δὲ   θεός σφεας οὐκ ἔα κινέειν,
[8, 50]   καὶ πάντα ἐκεῖνα ἐδηίου. ἐνέπρησε  δὲ   Θέσπειάν τε καὶ Πλάταιαν πυθόμενος
[8, 30]   τὸ ἔχθος τὸ Θεσσαλῶν· (εἰ  δὲ   Θεσσαλοὶ τὰ Ἑλλήνων ηὖξον, ὡς
[8, 135]   ἱρὸν καλέεται μὲν Πτῷον, ἔστι  δὲ   Θηβαίων, κεῖται δὲ ὑπὲρ τῆς
[8, 136]   Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀδελφεὴν Γυγαίην, Ἀμύντεω  δὲ   θυγατέρα, Βουβάρης ἀνὴρ Πέρσης ἔσχε,
[8, 135]   Θηβαίων οὐδενὶ αὐτόθι ἐγκατακοιμηθῆναι. ~τότε  δὲ   θῶμά μοι μέγιστον γενέσθαι λέγεται
[8, 137]   καὶ Ἀέροπος καὶ Περδίκκης, ἐκ  δὲ   Ἰλλυριῶν ὑπερβαλόντες ἐς τὴν ἄνω
[8, 46]   καὶ Ἐρετριέες τὰς ἑπτά· οὗτοι  δὲ   Ἴωνες εἰσί. μετὰ δὲ Κήιοι
[8, 93]   γὰρ Ἀθηναίων τριηράρχοισι παρεκεκέλευστο, πρὸς  δὲ   καὶ ἄεθλον ἔκειτο μύριαι δραχμαί,
[8, 74]   χώρης δοριαλώτου μένοντας μάχεσθαι, Ἀθηναῖοι  δὲ   καὶ Αἰγινῆται καὶ Μεγαρέες αὐτοῦ
[8, 118]   Ξέρξη ἀπικνέονται ἐς Σάρδις. ~ἔστι  δὲ   καὶ ἄλλος ὅδε λόγος λεγόμενος,
[8, 8]   τῶν χρημάτων τοῖσι Πέρσῃσι, πολλὰ  δὲ   καὶ αὐτὸς περιεβάλετο· οὗτος
[8, 40]   ὑπεξαγάγωνται ἐκ τῆς Ἀττικῆς, πρὸς  δὲ   καὶ βουλεύσωνται τὸ ποιητέον αὐτοῖσι
[8, 124]   ἔδοσαν Εὐρυβιάδῃ ἐλαίης στέφανον, σοφίης  δὲ   καὶ δεξιότητος Θεμιστοκλέι καὶ τούτῳ
[8, 94]   ὅρμησαι καταπροδοὺς τοὺς Ἕλληνας· οἳ  δὲ   καὶ δὴ νικῶσι ὅσον αὐτοὶ
[8, 100]   αὐτίκα πειρώμεθα τῆς Πελοποννήσου· εἰ  δὲ   καὶ δοκέει ἐπισχεῖν, παρέχει ποιέειν
[8, 24]   ἦσαν νεκροὶ ἐν Θερμοπύλῃσι (ἦσαν  δὲ   καὶ δύο μυριάδες) ὑπολιπόμενος τούτων
[8, 32]   ἄκρα τοῦ Παρνησοῦ ἀνέβησαν. ἔστι  δὲ   καὶ ἐπιτηδέη δέξασθαι ὅμιλον τοῦ
[8, 10]   τὰ τῶν Ἑλλήνων πρήγματα. (ὅσοισι  δὲ   καὶ ἡδομένοισι ἦν τὸ γινόμενον,
[8, 72]   ἄλλοισι Πελοποννησίοισι ἔμελε οὐδέν. Ὀλύμπια  δὲ   καὶ Κάρνεια παροιχώκεε ἤδη. ~οἰκέει
[8, 130]   νεῶν καὶ ἐχειμέρισαν αὐτοῦ· Περσέων  δὲ   καὶ Μήδων οἱ πλεῦνες ἐπεβάτευον.
[8, 131]   ἀριθμὸν δέκα καὶ ἑκατόν. (στρατηγὸς  δὲ   καὶ ναύαρχος ἦν Λευτυχίδης
[8, 115]   δυσεντερίη κατ᾽ ὁδὸν ἔφθειρε. τοὺς  δὲ   καὶ νοσέοντας αὐτῶν κατέλειπε, ἐπιτάσσων
[8, 126]   ἀπέστασαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων· ὣς  δὲ   καὶ οἱ ἄλλοι οἱ τὴν
[8, 93]   ὡς πρότερον εἴρηται, διέφυγε· ἦσαν  δὲ   καὶ οἱ ἄλλοι, τῶν αἱ
[8, 35]   δεξιῇ τὸν Παρνησὸν ἀπέργοντες. ὅσα  δὲ   καὶ οὗτοι ἐπέσχον τῆς Φωκίδος,
[8, 75]   οὔνομα μὲν ἦν Σίκιννος, οἰκέτης  δὲ   καὶ παιδαγωγὸς ἦν τῶν Θεμιστοκλέος
[8, 48]   ἀπὸ Λακεδαίμονος δύο παρείχοντο, Σίφνιοι  δὲ   καὶ Σερίφιοι Ἴωνες ἐόντες ἀπ᾽
[8, 48]   ἄλλοι τριήρεας παρεχόμενοι ἐστρατεύοντο, Μήλιοι  δὲ   καὶ Σίφνιοι καὶ Σερίφιοι πεντηκοντέρους·
[8, 84]   ταύτην εἶναι τὴν ἄρξασαν. λέγεται  δὲ   καὶ τάδε, ὡς φάσμα σφι
[8, 140]   πλῆθος καὶ τὰ ἔργα, πυνθάνεσθε  δὲ   καὶ τὴν νῦν παρ᾽ ἐμοὶ
[8, 90]   σφετέρῃσι νηυσὶ φευγούσῃσι περιέπιπτον. ~ἐγένετο  δὲ   καὶ τόδε ἐν τῷ θορύβῳ
[8, 120]   ἀπενόστησε ἐς τὴν Ἀσίην. ~μέγα  δὲ   καὶ τόδε μαρτύριον· φαίνεται γὰρ
[8, 33]   καὶ ἀναθήμασι πολλοῖσι κατεσκευασμένον· ἦν  δὲ   καὶ τότε καὶ νῦν ἔτι
[8, 127]   Ἀρτάβαζος ἐπολιόρκεε τὴν Ποτίδαιαν. ὑποπτεύσας  δὲ   καὶ τοὺς Ὀλυνθίους ἀπίστασθαι ἀπὸ
[8, 128]   ἔφερον ἐπὶ τοὺς στρατηγούς· παρῆν  δὲ   καὶ τῶν ἄλλων Παλληναίων συμμαχίν.
[8, 130]   κακὸν τοὺς πολεμίους ποιέειν, ἅμα  δὲ   καὶ ὠτακούστεον ὅκῃ πεσέεται τὰ
[8, 68]   κακοὶ δοῦλοι φιλέουσι γίνεσθαι, τοῖσι  δὲ   κακοῖσι χρηστοί. σοὶ δὲ ἐόντι
[8, 106]   τὴν Χῖοι μὲν νέμονται Ἀταρνεὺς  δὲ   καλέεται, εὑρίσκει τὸν Πανιώνιον ἐνθαῦτα.
[8, 135]   προφήτεω γράφειν ἐς αὐτήν, φάναι  δὲ   Καρίῃ μιν γλώσσῃ χρᾶν, συγγραψάμενον
[8, 115]   τούτων καρπὸν ἁρπάζοντες ἐσιτέοντο· εἰ  δὲ   καρπὸν μηδένα εὕροιεν, οἳ δὲ
[8, 134]   τῷ Ἰσμηνίῳ Ἀπόλλωνι ἐχρήσατο· ἔστι  δὲ   κατά περ ἐν Ὀλυμπίῃ ἱροῖσι
[8, 117]   ἀλλ᾽ ὑπὸ χειμῶνος διαλελυμένας. (ἐνθαῦτα  δὲ   κατεχόμενοι σιτία τε πλέω
[8, 44]   ἦσαν Πελασγοί, ὀνομαζόμενοι Κραναοί, ἐπὶ  δὲ   Κέκροπος βασιλέος ἐκλήθησαν Κεκροπίδαι, ἐκδεξαμένου
[8, 46]   οὗτοι δὲ Ἴωνες εἰσί. μετὰ  δὲ   Κήιοι τὰς αὐτὰς παρεχόμενοι, ἔθνος
[8, 65]   ἐν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ, ἰδεῖν  δὲ   κονιορτὸν χωρέοντα ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος ὡς
[8, 67]   Τύριος, ἐπὶ δὲ ὧλλοι. ὡς  δὲ   κόσμῳ ἐπεξῆς ἵζοντο, πέμψας Ξέρξης
[8, 73]   Λημνίων δὲ Παρωρεῆται πάντες. (οἱ  δὲ   Κυνούριοι αὐτόχθονες ἐόντες δοκέουσι μοῦνοι
[8, 19]   ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα. ~νόῳ  δὲ   λαβὼν Θεμιστοκλέης ὡς εἰ
[8, 85]   τε καὶ ἑσπέρης κέρας) κατὰ  δὲ   Λακεδαιμονίους Ἴωνες· οὗτοι δ᾽ εἶχον
[8, 102]   ~ὃ μὲν ταῦτα συνεβουλεύετο,  δὲ   λέγει τάδε. βασιλεῦ, χαλεπὸν μὲν
[8, 129]   Ποτιδαιῆται ἐπιπλώσαντες πλοίοισι ἀπώλεσαν. (αἴτιον  δὲ   λέγουσι Ποτιδαιῆται τῆς τε ῥηχίης
[8, 9]   λόγον σφίσι αὐτοῖσι ἐδίδοσαν. πολλῶν  δὲ   λεχθέντων ἐνίκα τὴν ἡμέρην ἐκείνην
[8, 115]   δ᾽ ἐποίεον ὑπὸ λιμοῦ. (ἐπιλαβὼν  δὲ   λοιμός τε τὸν στρατὸν καὶ
[8, 73]   οἰκέει δὲ τὴν ἀλλοτρίην. (τὰ  δὲ   λοιπὰ ἔθνεα τῶν ἑπτὰ τέσσερα
[8, 7]   ταύτας μὲν δὴ περιέπεμπον, τῶν  δὲ   λοιπέων νεῶν ἐν τῇσι Ἀφέτῃσι
[8, 49]   γὰρ Ἀττικὴ ἀπεῖτο ἤδη, τῶν  δὲ   λοιπέων πέρι προετίθεε. (αἱ γνῶμαι
[8, 117]   στρατοῦ τοῦ περιεόντος πολλοί. οἱ  δὲ   λοιποὶ ἅμα Ξέρξη ἀπικνέονται ἐς
[8, 67]   τὸν πόλεμον κῇ ἀποβήσεται) οἱ  δὲ   λοιποὶ ὡς ἀπίκοντο ἐς τὸ
[8, 107]   καὶ ἔφευγον ἐπὶ πολλόν· χρόνῳ  δὲ   μαθόντες ὅτι οὐ νέες εἶεν
[8, 115]   δεξάμενος τὸ ῥηθὲν ἀπαλλάσσετο, Ξέρξης  δὲ   Μαρδόνιον ἐν Θεσσαλίῃ καταλιπὼν αὐτὸς
[8, 79]   ἐχθρὸν δὲ τὰ μάλιστα· ὑπὸ  δὲ   μεγάθεος τῶν παρεόντων κακῶν λήθην
[8, 36]   πᾶσαν ἀρρωδίην ἀπίκατο, ἐν δείματι  δὲ   μεγάλῳ κατεστεῶτες ἐμαντεύοντο περὶ τῶν
[8, 130]   αὐτοῦ Ἀρταΰντεω προσελομένου Ἰθαμίτρης. ἅτε  δὲ   μεγάλως πληγέντες, οὐ προήισαν ἀνωτέρω
[8, 8]   περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, τὰ  δὲ   μετεξέτερα ἀληθέα· περὶ μέντοι τούτου
[8, 62]   μένων ἔσεαι ἀνὴρ ἀγαθός· εἰ  δὲ   μή, ἀνατρέψεις τὴν Ἑλλάδα· τὸ
[8, 97]   κινδυνεύσῃ ἀπολέσθαι, δρησμὸν ἐβούλευε. θέλων  δὲ   μὴ ἐπίδηλος εἶναι μήτε τοῖσι
[8, 6]   καὶ ἔμελλον δῆθεν ἐκφεύξεσθαι, ἔδει  δὲ   μηδὲ πυρφόρον τῷ ἐκείνων λόγῳ
[8, 22]   τὰ αὐτὰ ὑμῖν ποιέειν. εἰ  δὲ   μηδέτερον τούτων οἷόν τε γίνεσθαι,
[8, 113]   στρεπτοφόρους τε καὶ ψελιοφόρους, ἐπὶ  δὲ   Μήδους· οὗτοι δὲ τὸ πλῆθος
[8, 46]   τάς περ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ, Κύθνιοι  δὲ   μίαν καὶ πεντηκόντερον, ἐόντες συναμφότεροι
[8, 96]   νηυσὶ ἔτι χρήσεσθαι βασιλέα. (τῶν  δὲ   ναυηγίων πολλὰ ὑπολαβὼν ἄνεμος ζέφυρος
[8, 131]   δὴ πεζὸς οὔκω συνελέγετο,  δὲ   ναυτικὸς ἀπίκετο ἐς Αἴγιναν, νέες
[8, 130]   προπέμψαντες βασιλέα οὕτω ἔπρηξαν. ~ὁ  δὲ   ναυτικὸς Ξέρξεω περιγενόμενος ὡς
[8, 22]   πρῶτοι, ὕστατοι δὲ Ἀθηναῖοι. ~Ἀθηναίων  δὲ   νέας τὰς ἄριστα πλεούσας ἐπιλεξάμενος
[8, 12]   βρονταὶ ἀπὸ τοῦ Πηλίου· οἱ  δὲ   νεκροὶ καὶ τὰ ναυήγια ἐξεφέποντο
[8, 137]   νέμων, δὲ βοῦς,  δὲ   νεώτατος αὐτῶν Περδίκκης τὰ λεπτὰ
[8, 46]   εἰσὶ Δωριέες ἀπὸ Ἐπιδαύρου· (τῇ  δὲ   νήσῳ πρότερον οὔνομα ἦν Οἰνώνη.
[8, 124]   ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα. (ὅτι  δὲ   νικῶν οὐκ ἐτιμήθη πρὸς τῶν
[8, 107]   ἡμέρην ἐς τοσοῦτο ἐγίνετο, τῆς  δὲ   νυκτὸς κελεύσαντος βασιλέος τὰς νέας
[8, 134]   Ὀλυμπίῃ ἱροῖσι αὐτόθι χρηστηριάζεσθαι· τοῦτο  δὲ   ξεῖνον τινὰ καὶ οὐ Θηβαῖον
[8, 21]   μὲν δὴ ταῦτα ἔπρησσον, παρῆν  δὲ   ἐκ Τρηχῖνος κατάσκοπος. ἦν
[8, 95]   καὶ ἄλλη Ἑλλάς. ~Ἀριστείδης  δὲ   Λυσιμάχου ἀνὴρ Ἀθηναῖος, τοῦ
[8, 136]   Ἀλάβανδα πόλις μεγάλη νέμεσθαι· ἅμα  δὲ   Μαρδόνιος πυθόμενος ὅτι πρόξεινός
[8, 67]   μὲν Σιδώνιος βασιλεύς, μετὰ  δὲ   Τύριος, ἐπὶ δὲ ὧλλοι.
[8, 126]   νυν ἐς τοσοῦτο ἐγένετο. ~Ἀρτάβαζος  δὲ   Φαρνάκεος ἀνὴρ ἐν Πέρσῃσι
[8, 126]   βασιλέα μέχρι τοῦ πόρου. (ὡς  δὲ   μὲν ἦν ἐν τῇ
[8, 76]   κυκλούμενοι πρὸς τὴν Σαλαμῖνα, ἀνῆγον  δὲ   οἱ ἀμφὶ τὴν Κέον τε
[8, 42]   ἔπλεον ἐς τὸ στρατόπεδον. ~ἐπεὶ  δὲ   οἱ ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου ἐς Σαλαμῖνα
[8, 38]   περιεόντες ἰθὺ Βοιωτῶν ἔφευγον. ἔλεγον  δὲ   οἱ ἀπονοστήσαντες οὗτοι τῶν βαρβάρων,
[8, 129]   καὶ χρόνον ἐπὶ πολλόν. ἰδόντες  δὲ   οἱ βάρβαροι τέναγος γενόμενον παρήισαν
[8, 38]   φόβος τοῖσι βαρβάροισι ἐνεπεπτώκεε. μαθόντες  δὲ   οἱ Δελφοὶ φεύγοντας σφέας, ἐπικαταβάντες
[8, 36]   ἐς τὴν Ἀχαιίην διέπεμψαν, αὐτῶν  δὲ   οἱ μὲν πλεῖστοι ἀνέβησαν ἐς
[8, 123]   ἕκαστος δοκέων ἄριστος γενέσθαι, δεύτερα  δὲ   οἱ πολλοὶ συνεξέπιπτον Θεμιστοκλέα κρίνοντες.
[8, 43]   ἄριστα πλεούσας παρείχοντο Ἀθηναῖοι. ~ἐστρατεύοντο  δὲ   οἵδε· ἐκ μὲν Πελοποννήσου Λακεδαιμόνιοι
[8, 60]   τὸ ἐπίπαν ἐθέλει γίνεσθαι· μὴ  δὲ   οἰκότα βουλευομένοισι οὐκ ἐθέλει οὐδὲ
[8, 135]   Καρίῃ μιν γλώσσῃ χρᾶν, συγγραψάμενον  δὲ   οἴχεσθαι ἀπιόντα ἐς Θεσσαλίην. ~Μαρδόνιος
[8, 1]   δυοκαίδεκα, Λακεδαιμόνιοι δὲ δέκα, Ἐπιδαύριοι  δὲ   ὀκτώ, Ἐρετριέες δὲ ἑπτά, Τροιζήνιοι
[8, 1]   σφι παρεχόντων τὰς νέας, Αἰγινῆται  δὲ   ὀκτωκαίδεκα, Σικυώνιοι δὲ δυοκαίδεκα, Λακεδαιμόνιοι
[8, 126]   ἦν ἐν τῇ Ἀσίῃ,  δὲ   ὀπίσω πορευόμενος κατὰ τὴν Παλλήνην
[8, 137]   οὐ μοῦνον δῆμος· (ὅκως  δὲ   ὀπτῴη, ἄρτος τοῦ παιδὸς
[8, 138]   οὔνομα, ἄβατον ὑπὸ χειμῶνος. ἐνθεῦτεν  δὲ   ὁρμώμενοι, ὡς ταύτην ἔσχον, κατεστρέφοντο
[8, 133]   περὶ τὴν Θεσσαλίην ἐχείμαζε. ἐνθεῦτεν  δὲ   ὁρμώμενος ἔπεμπε κατὰ τὰ χρηστήρια
[8, 65]   στρατὸν κινδυνεύσει βασιλεὺς ἀποβαλεῖν. (τὴν  δὲ   ὁρτὴν ταύτην ἄγουσι Ἀθηναῖοι ἀνὰ
[8, 100]   αὐτός σφεας ἀπικόμενος ἔπαυσε. Μαρδόνιος  δὲ   ὁρῶν μὲν Ξέρξην συμφορὴν μεγάλην
[8, 70]   δὲ τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου· ἀρρώδεον  δὲ   ὅτι αὐτοὶ μὲν ἐν Σαλαμῖνι
[8, 79]   ἐξεκαλέετο, θέλων αὐτῷ συμμῖξαι· προακηκόεε  δὲ   ὅτι σπεύδοιεν οἱ ἀπὸ Πελοποννήσου
[8, 112]   δόντες τὰ χρήματα ἐπολιορκέοντο. Θεμιστοκλέης  δὲ,   οὐ γὰρ ἐπαύετο πλεονεκτέων, ἐσπέμπων
[8, 142]   γὰρ ἐὼν τυράννῳ συγκατεργάζεται· ὑμῖν  δὲ   οὐ ποιητέα, εἴ περ εὖ
[8, 104]   γένος μὲν ἐόντα Πηδασέα, φερόμενον  δὲ   οὐ τὰ δεύτερα τῶν εὐνούχων
[8, 125]   μὲν τῶν Θεμιστοκλέος ἐών, ἄλλως  δὲ   οὐ τῶν ἐπιφανέων ἀνδρῶν, φθόνῳ
[8, 122]   ἄλλων ἔφησε ἔχειν, παρὰ Αἰγινητέων  δὲ   οὔ, ἀλλὰ ἀπαίτεε αὐτοὺς τὰ
[8, 134]   πείσας κατεκοίμησε ἐς Ἀμφιάρεω. (Θηβαίων  δὲ   οὐδενὶ ἔξεστι μαντεύεσθαι αὐτόθι διὰ
[8, 77]   νυκτὸς οὐδὲν ἀποκοιμηθέντες παραρτέοντο. ~χρησμοῖσι  δὲ   οὐκ ἔχω ἀντιλέγειν ὡς οὐκ
[8, 78]   ἐγίνετο ὠθισμὸς λόγων πολλός· ᾔδεσαν  δὲ   οὔκω ὅτι σφέας περιεκυκλοῦντο τῇσι
[8, 100]   ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων. σοὶ  δὲ   οὔτε τις τούτων τῶν τὸ
[8, 110]   ἕτοιμοι ἦσαν λέγοντι πείθεσθαι. (ὡς  δὲ   οὗτοί οἱ ἀνεγνωσμένοι ἦσαν, αὐτίκα
[8, 4]   ταῦτα μὲν ὕστερον ἐγένετο. ~τότε  δὲ   οὗτοι οἱ καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον
[8, 121]   ἐὼν μέγαθος δυώδεκα πηχέων· ἕστηκε  δὲ   οὗτος τῇ περ Μακεδὼν
[8, 137]   ἐκπεπληγμένοι, ὡς ἤκουσαν ταῦτα·  δὲ   παῖς, ἐτύγχανε γὰρ ἔχων μάχαιραν,
[8, 84]   καὶ ὤκελλον τὰς νέας, Ἀμεινίης  δὲ   Παλληνεὺς ἀνὴρ Ἀθηναῖος ἐξαναχθεὶς νηὶ
[8, 34]   ἐς γῆν τὴν Ὀρχομενίων. Βοιωτῶν  δὲ   πᾶν τὸ πλῆθος ἐμήδιζε, τὰς
[8, 54]   ἐνέπρησαν πᾶσαν τὴν ἀκρόπολιν. ~σχὼν  δὲ   παντελέως τὰς Ἀθήνας Ξέρξης ἀπέπεμψε
[8, 25]   χίλιοι ἐφαίνοντο νεκροὶ κείμενοι, οἳ  δὲ   πάντες ἐκέατο ἁλέες συγκεκομισμένοι ἐς
[8, 68]   θάλασσαν ὅσον ἄνδρες γυναικῶν. (τί  δὲ   πάντως δέει σε ναυμαχίῃσι ἀνακινδυνεύειν;
[8, 122]   καὶ ἀρεστὰ τὰ ἀκροθίνια.  δὲ   παρ᾽ Ἑλλήνων μὲν τῶν ἄλλων
[8, 34]   διέφθειραν μισγόμενοι ὑπὸ πλήθεος. ~παραποταμίους  δὲ   παραμειβόμενοι οἱ βάρβαροι ἀπίκοντο ἐς
[8, 132]   ἐστρατήγεε Ξάνθιππος Ἀρίφρονος. ~ὡς  δὲ   παρεγένοντο ἐς τὴν Αἴγιναν πᾶσαι
[8, 46]   ἐὸν Ἰωνικὸν ἀπὸ Ἀθηνέων. (Νάξιοι  δὲ   παρείχοντο τέσσερας, ἀποπεμφθέντες μὲν ἐς
[8, 70]   ποιήσασθαι· νὺξ γὰρ ἐπεγένετο· οἳ  δὲ   παρεσκευάζοντο ἐς τὴν ὑστεραίην. (τοὺς
[8, 70]   αὐτὸς παρεσκεύαστο θεήσασθαι ναυμαχέοντας. ~ἐπεὶ  δὲ   παρήγγελλον ἀναπλέειν, ἀνῆγον τὰς νέας
[8, 73]   πρὸς Καρδαμύλῃ τῇ Λακωνικῇ, Λημνίων  δὲ   Παρωρεῆται πάντες. (οἱ δὲ Κυνούριοι
[8, 15]   πεζομαχίας τὰς ἐν Θερμοπύλῃσι. (ἦν  δὲ   πᾶς ἀγὼν τοῖσι κατὰ
[8, 139]   Ἀλέξανδρος, Ἀμύντης δὲ Ἀλκέτεω, Ἀλκέτεω  δὲ   πατὴρ ἦν Ἀέροπος, τοῦ δὲ
[8, 39]   τοῦ ἱροῦ τῆς Προναίης, Αὐτονόου  δὲ   πέλας τῆς Κασταλίης ὑπὸ τῇ
[8, 75]   ἐξέρχεται ἐκ τοῦ συνεδρίου, ἐξελθὼν  δὲ   πέμπει ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ
[8, 43]   νέας, Ἐπιδαύριοι δὲ δέκα, Τροιζήνιοι  δὲ   πέντε, Ἑρμιονέες δὲ τρεῖς, ἐόντες
[8, 1]   ὀκτώ, Ἐρετριέες δὲ ἑπτά, Τροιζήνιοι  δὲ   πέντε, Στυρέες δὲ δύο, καὶ
[8, 43]   παρεχόμενοι καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ· Σικυώνιοι  δὲ   πεντεκαίδεκα παρείχοντο νέας, Ἐπιδαύριοι δὲ
[8, 139]   Φίλιππος, Φιλίππου δὲ Ἀργαῖος, τοῦ  δὲ   Περδίκκης κτησάμενος τὴν ἀρχήν.
[8, 140]   μοι εἰπεῖν πρὸς ὑμέας· ἐγὼ  δὲ   περὶ μὲν εὐνοίης τῆς πρὸς
[8, 133]   ἔπλεον ἐς τὴν Δῆλον, Μαρδόνιος  δὲ   περὶ τὴν Θεσσαλίην ἐχείμαζε. ἐνθεῦτεν
[8, 19]   ἑωυτῶν ἑκάστους πῦρ ἀνακαίειν· κομιδῆς  δὲ   πέρι τὴν ὥρην αὐτῷ μελήσειν,
[8, 108]   ἐς τὴν ἑωυτοῦ· τὸ ἐνθεῦτεν  δὲ   περὶ τῆς ἐκείνου ποιέεσθαι ἤδη
[8, 99]   ἐν αἰτίῃ τιθέντες. οὐκ οὕτω  δὲ   περὶ τῶν νεῶν ἀχθόμενοι ταῦτα
[8, 129]   εὖ λέγειν ἔμοιγε δοκέουσι. τοὺς  δὲ   περιγενομένους ἀπῆγε Ἀρτάβαζος ἐς Θεσσαλίην
[8, 38]   ἀπέκτειναν πλῆθός τι αὐτῶν. οἱ  δὲ   περιεόντες ἰθὺ Βοιωτῶν ἔφευγον. ἔλεγον
[8, 18]   καὶ τῶν ναυηγίων ἐπεκράτεον, τρηχέως  δὲ   περιεφθέντες, καὶ οὐκ ἥκιστα Ἀθηναῖοι
[8, 68]   ἑκάστου εἰ ναυμαχίην ποιέοιτο. ~ἐπεὶ  δὲ   περιιὼν εἰρώτα Μαρδόνιος ἀρξάμενος
[8, 52]   καὶ οὐ τὰς νέας. ~οἱ  δὲ   Πέρσαι ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν καταντίον
[8, 117]   τοῦτον τὸν μισθὸν ἔλαβον, οἱ  δὲ   Πέρσαι ὡς ἐκ τῆς Θρηίκης
[8, 53]   ἐς τὸ μέγαρον κατέφευγον. τῶν  δὲ   Περσέων οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον μὲν
[8, 118]   χρυσέῃ στεφάνῃ τὸν κυβερνήτην, ὅτι  δὲ   Περσέων πολλοὺς ἀπώλεσε, ἀποταμεῖν τὴν
[8, 39]   ὑπὸ τῇ Ὑαμπείῃ κορυφῇ. (οἱ  δὲ   πεσόντες ἀπὸ τοῦ Παρνησοῦ λίθοι
[8, 104]   τῶν εὐνούχων παρὰ βασιλέι· (οἱ  δὲ   Πηδασέες οἰκέουσι ὑπὲρ Ἁλικαρνησσοῦ· ἐν
[8, 113]   τι χρηστὸν συνῄδεε πεποιημένον· ἓν  δὲ   πλεῖστον ἔθνος Πέρσας αἱρέετο, ἄνδρας
[8, 32]   ἀνηνείκαντο καὶ αὐτοὶ ἀνέβησαν. (οἳ  δὲ   πλεῦνες αὐτῶν ἐς τοὺς Ὀζόλας
[8, 85]   τὰς Θεμιστοκλέος ἐντολὰς ὀλίγοι, οἱ  δὲ   πλεῦνες οὔ. (ἔχω μέν νυν
[8, 86]   νυν τούτους οὕτω εἶχε· τὸ  δὲ   πλῆθος τῶν νεῶν ἐν τῇ
[8, 127]   κατέσφαξε ἐξαγαγὼν ἐς λίμνην, τὴν  δὲ   πόλιν παραδιδοῖ Κριτοβούλῳ Τορωναίῳ ἐπιτροπεύειν
[8, 34]   πᾶν τὸ πλῆθος ἐμήδιζε, τὰς  δὲ   πόλις αὐτῶν ἄνδρες Μακεδόνες διατεταγμένοι
[8, 124]   τῷ ἐν Σπάρτῃ καλλιστεύσαντι. (αἰνέσαντες  δὲ   πολλά, προέπεμψαν ἀπιόντα τριηκόσιοι Σπαρτιητέων
[8, 42]   γένεος τοῦ βασιληίου ἐών· νέας  δὲ   πολλῷ πλείστας τε καὶ ἄριστα
[8, 93]   Αἰγινῆται, ἐπὶ δὲ Ἀθηναῖοι, ἀνδρῶν  δὲ   Πολύκριτός τε Αἰγινήτης καὶ
[8, 115]   οὐδὲν μέρος ὡς εἰπεῖν. (ὅκου  δὲ   πορευόμενοι γινοίατο καὶ κατ᾽ οὕστινας
[8, 105]   βασιλέα μετ᾽ ἄλλων δώρων, χρόνου  δὲ   προϊόντος πάντων τῶν εὐνούχων ἐτιμήθη
[8, 57]   τι σφι εἴη βεβουλευμένον. πυθόμενος  δὲ   πρὸς αὐτοῦ ὡς εἴη δεδογμένον
[8, 60]   πρὸς ἡμέων ἐστί, ἐν εὐρυχωρίῃ  δὲ   πρὸς ἐκείνων. αὖτις δὲ Σαλαμὶς
[8, 143]   ταῦτα ἔλεξαν οἱ ἄγγελοι. ~Ἀθηναῖοι  δὲ   πρὸς μὲν Ἀλέξανδρον ὑπεκρίναντο τάδε.
[8, 136]   κατεργασαμένους μάλιστα Ἀθηναίους ἐπίστατο. (τούτων  δὲ   προσγενομένων κατήλπιζε εὐπετέως τῆς θαλάσσης
[8, 118]   (τὸν μὲν ταῦτα λέγειν, τοὺς  δὲ   προσκυνέοντας ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν,
[8, 122]   τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίης. Αἰγινῆται  δὲ   πυθόμενοι ἀνέθεσαν ἀστέρας χρυσέους, οἳ
[8, 141]   ~Ἀλέξανδρος μὲν ταῦτα ἔλεξε. Λακεδαιμόνιοι  δὲ   πυθόμενοι ἥκειν Ἀλέξανδρον ἐς Ἀθήνας
[8, 36]   τοῦ Ἀλυάττεω ἀναθήματα. ~οἱ Δελφοὶ  δὲ   πυνθανόμενοι ταῦτα ἐς πᾶσαν ἀρρωδίην
[8, 60]   εὐρυχωρίῃ δὲ πρὸς ἐκείνων. αὖτις  δὲ   Σαλαμὶς περιγίνεται, ἐς τὴν ἡμῖν
[8, 132]   πάντα πλέα ἐδόκεε εἶναι, τὴν  δὲ   Σάμον ἐπιστέατο δόξῃ καὶ Ἡρακλέας
[8, 11]   μέσον τὰς πρύμνας συνήγαγον, δεύτερα  δὲ   σημήναντος ἔργου εἴχοντο ἐν ὀλίγῳ
[8, 80]   αὐτὸς παρελθὼν ὡς ἔχει. ἐπεὰν  δὲ   σημήνῃς, ἢν μὲν πείθωνται, ταῦτα
[8, 76]   περιποιέωσι τοὺς δὲ διαφθείρωσι. (ἐποίευν  δὲ   σιγῇ ταῦτα, ὡς μὴ πυνθανοίατο
[8, 100]   στρατιῆς ἀπάγων τὸ πολλόν, ἐμὲ  δὲ   σοὶ χρὴ τὴν Ἑλλάδα παρασχεῖν
[8, 128]   τῶν ἄλλων Παλληναίων συμμαχίν. (τοῖσι  δὲ   στρατηγοῖσι ἐπιλεξαμένοισι τὸ βυβλίον καὶ
[8, 2]   καὶ ἑβδομήκοντα καὶ μία. (τὸν  δὲ   στρατηγὸν τὸν τὸ μέγιστον κράτος
[8, 65]   εἶς. ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος, περὶ  δὲ   στρατιῆς τῆσδε θεοῖσι μελήσει” (τὸν
[8, 12]   τοὺς ταρσοὺς τῶν κωπέων. (οἱ  δὲ   στρατιῶται οἱ ταύτῃ ἀκούοντες ταῦτα
[8, 94]   εἰδόσι προσφέρεσθαι τοῖσι Κορινθίοισι. τῇδε  δὲ   συμβάλλονται εἶναι θεῖον τὸ πρῆγμα.
[8, 134]   συμμάχῳ, τοῦ ἑτέρου ἀπεχομένους· οἳ  δὲ   σύμμαχόν μιν εἵλοντο εἶναι. διὰ
[8, 62]   ἡμέων αὐτὴν δέειν κτισθῆναι· ὑμεῖς  δὲ   συμμάχων τοιῶνδε μουνωθέντες μεμνήσεσθε τῶν
[8, 88]   τε καὶ μὴ ἀπολέσθαι, τοῦτο  δὲ   συνέβη ὥστε κακὸν ἐργασαμένην ἀπὸ
[8, 127]   κόλπου ἐξαναστάντες ὑπὸ Μακεδόνων. ἐπεὶ  δὲ   σφέας εἷλε πολιορκέων, κατέσφαξε ἐξαγαγὼν
[8, 4]   ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα. (γνόντες  δὲ   σφέας οἱ Εὐβοέες ταῦτα βουλευομένους
[8, 10]   μάχης καὶ τοῦ διεκπλόου. ~ὁρῶντες  δὲ   σφέας οἵ τε ἄλλοι στρατιῶται
[8, 60]   τε ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι. (ἢν  δὲ   τὰ ἐγὼ λέγω ποιήσῃς, τοσάδε
[8, 5]   τε Θεμιστοκλέης ἐκέρδηνε, ἐλάνθανε  δὲ   τὰ λοιπὰ ἔχων, ἀλλ᾽ ἠπιστέατο
[8, 79]   μὲν ἑωυτῷ οὐ φίλον ἐχθρὸν  δὲ   τὰ μάλιστα· ὑπὸ δὲ μεγάθεος
[8, 73]   τὴν Πελοπόννησον ἔθνεα ἑπτά. τούτων  δὲ   τὰ μὲν δύο αὐτόχθονα ἐόντα
[8, 68]   ἐξεφέροντο κελεύοντες ναυμαχίην ποιέεσθαι, Ἀρτεμισίη  δὲ   τάδε ἔφη. (εἰπεῖν μοι πρὸς
[8, 24]   τὸν ναυτικὸν στρατὸν κήρυκα, προετοιμάσατο  δὲ   τάδε· ὅσοι τοῦ στρατοῦ τοῦ
[8, 15]   διαφθείραντες τοῦ πόρου κρατήσουσι. ὡς  δὲ   ταξάμενοι οἱ Ξέρξεω ἐπέπλεον, οἱ
[8, 46]   Ἴωνες ἀπὸ Ἀθηνέων γεγονότες. (Στυρέες  δὲ   τὰς αὐτὰς παρείχοντο νέας τάς
[8, 129]   παρήισαν ἐς τὴν Παλλήνην. (ὡς  δὲ   τὰς δύο μὲν μοίρας διοδοιπορήκεσαν,
[8, 36]   εἶναι τῶν ἑωυτοῦ προκατῆσθαι. (Δελφοὶ  δὲ   ταῦτα ἀκούσαντες σφέων αὐτῶν πέρι
[8, 138]   νεώτατος λάβοι τὰ διδόμενα.  δὲ   ταῦτα ἀκούσας καὶ ὀξυνθεὶς πέμπει
[8, 22]   ἀπ᾽ ὑμέων ἡμῖν γέγονε” (Θεμιστοκλέης  δὲ   ταῦτα ἔγραφε, δοκέειν ἐμοί, ἐπ᾽
[8, 124]   δευτερείοισι ὑπερεβάλλετο πολλόν. ~οὐ βουλομένων  δὲ   ταῦτα κρίνειν τῶν Ἑλλήνων φθόνῳ,
[8, 62]   νέες. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείθεο. (εἰ  δὲ   ταῦτα μὴ ποιήσῃς, ἡμεῖς μὲν
[8, 41]   ἀναισιμουμένη τότε ἦν ἄψαυστος. σημηνάσης  δὲ   ταῦτα τῆς ἱρείης, μᾶλλόν τι
[8, 62]   Ἑλλήνων αὐτοὺς ἐπιόντας ἀποκρούσεσθαι. ~σημαίνων  δὲ   ταῦτα τῷ λόγῳ διέβαινε ἐς
[8, 41]   οἳ δὲ ἐς Σαλαμῖνα. (ἔσπευσαν  δὲ   ταῦτα ὑπεκθέσθαι τῷ χρηστηρίῳ τε
[8, 35]   καὶ Δαυλίων καὶ Αἰολιδέων. (ἐπορεύοντο  δὲ   ταύτῃ ἀποσχισθέντες τῆς ἄλλης στρατιῆς
[8, 128]   οὕτω Ὄλυνθον Χαλκιδέες ἔσχον. ~ἐξελὼν  δὲ   ταύτην Ἀρτάβαζος τῇ Ποτιδαίῃ
[8, 23]   ἀγγέλλοντα εἶχον ἐν φυλακῇ, νέας  δὲ   ταχέας ἀπέστειλαν προκατοψομένας· ἀπαγγειλάντων δὲ
[8, 13]   τοιαύτη νὺξ ἐγίνετο, τοῖσι  δὲ   ταχθεῖσι αὐτῶν περιπλέειν Εὔβοιαν
[8, 1]   τοῖσι Ἀθηναίοισι τὰς νέας. Κορίνθιοι  δὲ   τεσσεράκοντα νέας παρείχοντο, Μεγαρέες δὲ
[8, 93]   ὑπὸ τὸν πεζὸν στρατόν. ~ἐν  δὲ   τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ ἤκουσαν Ἑλλήνων
[8, 34]   ἔσωζον, ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἀποπεμφθέντες· ἔσωζον  δὲ   τῇδε, δῆλον βουλόμενοι ποιέειν Ξέρξῃ
[8, 68]   περ εἵνεκα ὁρμήθης στρατεύεσθαι, ἔχεις  δὲ   τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ἐμποδὼν δέ
[8, 73]   ἐκ μέντοι τῆς ἑωυτῶν, οἰκέει  δὲ   τὴν ἀλλοτρίην. (τὰ δὲ λοιπὰ
[8, 108]   ἐπεῖδον διώξαντες μέχρι Ἄνδρου, ἐς  δὲ   τὴν Ἄνδρον ἀπικόμενοι ἐβουλεύοντο. (Θεμιστοκλέης
[8, 41]   δὲ ἐς τὴν ἑωυτῶν. μετὰ  δὲ   τὴν ἄπιξιν κήρυγμα ἐποιήσαντο, Ἀθηναίων
[8, 103]   δοκέειν ἐμοί· οὕτω καταρρωδήκεε. ἐπαινέσας  δὲ   τὴν Ἀρτεμισίην, ταύτην μὲν ἀποστέλλει
[8, 123]   ἀγχοτάτω τοῦ Κροίσου κρητῆρος. ~μετὰ  δὲ   τὴν διαίρεσιν τῆς ληίης ἔπλεον
[8, 108]   Ἑλλήσποντον λύσοντας τὰς γεφύρας· Εὐρυβιάδης  δὲ   τὴν