Alphabétiquement     [«   »]
τούτου 11
τούτους 9
τούτῳ 15
τούτων 39
τράπηται 1
τραπόμενοι 1
τραπόμενος 1
Fréquences     [«    »]
38 εἰ
39
38 τι
39 τούτων
41
42 ἦν
42 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τούτων


Livre, chapitre
[8, 118]   οὐκ ἔστι οὐδεμία, εἰ μὴ  τούτων   ἀπαλλαγή τις γένηται τῶν πολλῶν
[8, 142]   πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα· (ἄλλως τε  τούτων   ἁπάντων αἰτίους γενέσθαι δουλοσύνης τοῖσι
[8, 132]   καὶ ἐς Σπάρτην ὀλίγῳ πρότερον  τούτων   ἀπικόμενοι ἐδέοντο Λακεδαιμονίων ἐλευθεροῦν τὴν
[8, 88]   συνέβη ὥστε κακὸν ἐργασαμένην ἀπὸ  τούτων   αὐτὴν μάλιστα εὐδοκιμῆσαι παρὰ Ξέρξῃ.
[8, 140]   ὁμολογέειν, ἀνόρθωσον, ὅσα ἐγὼ ἐνέπρησα”  τούτων   δὲ ἀπιγμένων ἀναγκαίως ἔχει μοι
[8, 136]   παθήματα κατεργασαμένους μάλιστα Ἀθηναίους ἐπίστατο.  (τούτων   δὲ προσγενομένων κατήλπιζε εὐπετέως τῆς
[8, 73]   δὲ τὴν Πελοπόννησον ἔθνεα ἑπτά.  τούτων   δὲ τὰ μὲν δύο αὐτόχθονα
[8, 98]   ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν σφι συμφορήν.  τούτων   δὲ τῶν ἀγγέλων ἐστὶ οὐδὲν
[8, 142]   οἰκοφθόρησθε χρόνον ἤδη πολλόν. (ἀντὶ  τούτων   δὲ ὑμῖν Λακεδαιμόνιοί τε καὶ
[8, 29]   οἱ ἵπποι τὰ σκέλεα διεφθάρησαν.  ~τούτων   δή σφι ἀμφοτέρων ἔχοντες ἔγκοτον
[8, 105]   σφι δὶς ἤδη ἐγένετο. ~ἐκ  τούτων   δὴ τῶν Πηδασέων Ἑρμότιμος
[8, 97]   μένων πολεμήσειν· Μαρδόνιον δ᾽ οὐδὲν  τούτων   ἐλάνθανε ὡς μάλιστα ἔμπειρον ἐόντα
[8, 96]   τὸ εἰρημένον πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον  τούτων   ἐν χρησμῷ Λυσιστράτῳ Ἀθηναίῳ ἀνδρὶ
[8, 24]   χώρας πάσας ἐπέδραμον. ~ἐνθαῦτα δὲ  τούτων   ἐόντων, Ξέρξης ἑτοιμασάμενος τὰ περὶ
[8, 55]   τὰ ἐντεταλμένα. ~τοῦ δὲ εἵνεκεν  τούτων   ἐπεμνήσθην, φράσω. ἔστι ἐν τῇ
[8, 95]   τοῦ καὶ ὀλίγῳ τι πρότερον  τούτων   ἐπεμνήσθην ὡς ἀνδρὸς ἀρίστου, οὗτος
[8, 134]   χρηστηρίων ποιεύμενος ὁκότερα βούλονται ἑλέσθαι  τούτων,   ἑωυτῷ ἅτε μάντι χρᾶσθαι
[8, 82]   ἐπείθοντο τὰ ἐσαγγελθέντα. ~ἀπιστεόντων δὲ  τούτων   ἧκε τριήρης ἀνδρῶν Τηνίων αὐτομολέουσα,
[8, 115]   καὶ κατ᾽ οὕστινας ἀνθρώπους, τὸν  τούτων   καρπὸν ἁρπάζοντες ἐσιτέοντο· εἰ δὲ
[8, 39]   ἐνέσκηψαν διὰ τῶν βαρβάρων φερόμενοι.  τούτων   μέν νυν τῶν ἀνδρῶν αὕτη
[8, 85]   ἀμφοτέρων. (τοῦδε δὲ εἵνεκα μέμνημαι  τούτων   μούνων, ὅτι Θεομήστωρ μὲν διὰ
[8, 20]   (Βάκιδι γὰρ ὧδε ἔχει περὶ  τούτων   χρησμός. φράζεο, βαρβαρόφωνος ὅταν
[8, 47]   χωρέων ἐστρατεύοντο. τῶν δὲ ἐκτὸς  τούτων   οἰκημένων Κροτωνιῆται μοῦνοι ἦσαν οἳ
[8, 22]   ὑμῖν ποιέειν. εἰ δὲ μηδέτερον  τούτων   οἷόν τε γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ὑπ᾽
[8, 106]   δεύτερα δέ οἱ ὑπισχνεύμενος ἀντὶ  τούτων   ὅσα μιν ἀγαθὰ ποιήσει ἢν
[8, 38]   καὶ ἀλαλαγμὸς ἐγίνετο. ~συμμιγέντων δὲ  τούτων   πάντων, φόβος τοῖσι βαρβάροισι ἐνεπεπτώκεε.
[8, 23]   ταχέας ἀπέστειλαν προκατοψομένας· ἀπαγγειλάντων δὲ  τούτων   τὰ ἦν, οὕτω δὴ ἅμα
[8, 83]   καὶ καταστάσι ἐγγίνεται· (παραινέσας δὲ  τούτων   τὰ κρέσσω αἱρέεσθαι καὶ καταπλέξας
[8, 90]   διαβάλλοντας λαβεῖν τοιόνδε μισθόν. (ἔτι  τούτων   ταῦτα λεγόντων ἐνέβαλε νηὶ Ἀττικῇ
[8, 60]   αὐτοῦ μένων ποιέεσθαι, μηδὲ πειθόμενος  τούτων   τοῖσι λόγοισι ἀναζεύξῃς πρὸς τὸν
[8, 138]   χώρῃ ταύτῃ, τῷ θύουσι οἱ  τούτων   τῶν ἀνδρῶν ἀπ᾽ Ἄργεος ἀπόγονοι
[8, 111]   πενίην τε καὶ ἀμηχανίην, καὶ  τούτων   τῶν θεῶν ἐπηβόλους ἐόντας Ἀνδρίους
[8, 75]   Θεμιστοκλέος παίδων· τὸν δὴ ὕστερον  τούτων   τῶν πρηγμάτων Θεμιστοκλέης Θεσπιέα τε
[8, 100]   ἵππων. σοὶ δὲ οὔτε τις  τούτων   τῶν τὸ πᾶν σφίσι ἤδη
[8, 5]   ἔχων, ἀλλ᾽ ἠπιστέατο οἱ μεταλαβόντες  τούτων   τῶν χρημάτων ἐκ τῶν Ἀθηνέων
[8, 5]   Ἕλληνας ἐπισχεῖν ὧδε ποιέει· Εὐρυβιάδῃ  τούτων   τῶν χρημάτων μεταδιδοῖ πέντε τάλαντα
[8, 73]   ἐόντες Ὀρνεῆται καὶ οἱ περίοικοι.  τούτων   ὦν τῶν ἑπτὰ ἐθνέων αἱ
[8, 101]   βουλευσάμενος ἔφη ὑποκρινέεσθαι ὁκότερον ποιήσει  τούτων.   ὡς δὲ ἐβουλεύετο ἅμα Περσέων
[8, 24]   δὲ καὶ δύο μυριάδες) ὑπολιπόμενος  τούτων   ὡς χιλίους, τοὺς λοιποὺς τάφρους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006