Alphabétiquement     [«   »]
εἷλον 2
εἵλοντο 1
εἵλωτας 1
εἶναι 46
εἰναλίην 1
εἵνεκα 15
εἵνεκεν 2
Fréquences     [«    »]
44 ἀπὸ
44 οὔτε
42 ὑπὸ
46 εἶναι
48 οὕτω
49 μὴ
53 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

εἶναι


Livre, chapitre
[8, 26]   τε δεόμενοι καὶ ἐνεργοὶ βουλόμενοι  εἶναι.   ἄγοντες δὲ τούτους ἐς ὄψιν
[8, 124]   Θεμιστοκλέης ἐβώσθη τε καὶ ἐδοξώθη  εἶναι   ἀνὴρ πολλὸν Ἑλλήνων σοφώτατος ἀνὰ
[8, 137]   δὲ τὸν μισθὸν ἔφασαν δίκαιοι  εἶναι   ἀπολαβόντες οὕτω ἐξιέναι. ἐνθαῦτα
[8, 111]   ἥκοιεν εὖ, (ἐπεὶ Ἀνδρίους γε  εἶναι   γεωπείνας ἐς τὰ μέγιστα ἀνήκοντας,
[8, 65]   φωνὴν εἶναι τὸν μυστικὸν ἴακχον.  (εἶναι   δ᾽ ἀδαήμονα τῶν ἱρῶν τῶν
[8, 134]   οἳ δὲ σύμμαχόν μιν εἵλοντο  εἶναι.   διὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἔξεστι
[8, 116]   αὐτὸς ἔφη τῷ Ξέρξῃ ἑκὼν  εἶναι   δουλεύσειν, ἀλλ᾽ οἴχετο ἄνω ἐς
[8, 106]   ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἐποίησας τὸ μηδὲν  εἶναι;   ἐδόκεές τε θεοὺς λήσειν οἷα
[8, 19]   κατήκουσι πρήγμασι τάδε ποιητέα σφι  εἶναι   ἔλεγε, τῶν τε προβάτων τῶν
[8, 118]   κηδόμενος· ἐν ὑμῖν γὰρ οἶκε  εἶναι   ἐμοὶ σωτηρίη” (τὸν μὲν
[8, 113]   ἔτεος πολεμέειν, χειμερίσαι τε ἄμεινον  εἶναι   ἐν Θεσσαλίῃ, καὶ ἔπειτα ἅμα
[8, 68]   οἳ ἐν συμμάχων λόγῳ λέγονται  εἶναι   ἐόντες Αἰγύπτιοί τε καὶ Κύπριοι
[8, 39]   δὲ τοὺς δύο Δελφοὶ λέγουσι  εἶναι   ἐπιχωρίους ἥρωας, Φύλακόν τε καὶ
[8, 129]   ὑπόλοιποι ἦσαν, τὰς διελθόντας χρῆν  εἶναι   ἔσω ἐν τῇ Παλλήνῃ, ἐπῆλθε
[8, 87]   νέα τὴν Ἀρτεμισίης Ἑλληνίδα  εἶναι   αὐτομολέειν ἐκ τῶν βαρβάρων
[8, 94]   τοῖσι Κορινθίοισι. τῇδε δὲ συμβάλλονται  εἶναι   θεῖον τὸ πρῆγμα. ὡς γὰρ
[8, 73]   Κυνούριοι αὐτόχθονες ἐόντες δοκέουσι μοῦνοι  εἶναι   Ἴωνες, ἐκδεδωρίευνται δὲ ὑπό τε
[8, 136]   λεών τε πολλὸν ἄρα ἀκούων  εἶναι   καὶ ἄλκιμον, τά τε κατὰ
[8, 107]   ἠπείρου ταύτης, ἔδοξάν τε νέας  εἶναι   καὶ ἔφευγον ἐπὶ πολλόν· χρόνῳ
[8, 111]   ἑωυτῶν ἀδυναμίης τὴν Ἀθηναίων δύναμιν  εἶναι   κρέσσω. ~οὗτοι μὲν δὴ ταῦτα
[8, 136]   ἦν, πεζῇ τε ἐδόκεε πολλῷ  εἶναι   κρέσσων, οὕτω τε ἐλογίζετο κατύπερθέ
[8, 97]   ἐβούλευε. θέλων δὲ μὴ ἐπίδηλος  εἶναι   μήτε τοῖσι Ἕλλησι μήτε τοῖσι
[8, 138]   πέλας τῶν κήπων τῶν λεγομένων  εἶναι   Μίδεω τοῦ Γορδίεω, ἐν τοῖσι
[8, 49]   τὸν βουλόμενον, ὅκου δοκέοι ἐπιτηδεότατον  εἶναι   ναυμαχίην ποιέεσθαι τῶν αὐτοὶ χωρέων
[8, 55]   ταύτῃ Ἐρεχθέος τοῦ γηγενέος λεγομένου  εἶναι   νηός, ἐν τῷ ἐλαίη τε
[8, 29]   ἤδη τι μᾶλλον γνωσιμαχέετε μὴ  εἶναι   ὅμοιοι ἡμῖν. (πρόσθε τε γὰρ
[8, 25]   πάντες δὲ ἠπιστέατο τοὺς κειμένους  εἶναι   πάντας Λακεδαιμονίους καὶ Θεσπιέας, ὁρῶντες
[8, 108]   πεζὸν ἤλπιζον καὶ τὰς νέας  εἶναι   περὶ Φάληρον, ἐδόκεόν τε ναυμαχήσειν
[8, 88]   ἐπισταμένους· τὴν δὲ διαφθαρεῖσαν ἠπιστέατο  εἶναι   πολεμίην. (τά τε γὰρ ἄλλα,
[8, 30]   βουλοίατο· ἀλλ᾽ οὐκ ἔσεσθαι ἑκόντες  εἶναι   προδόται τῆς Ἑλλάδος. ~ἐπειδὴ δὲ
[8, 128]   Σκιωναίων πόλιος εἵνεκα, μὴ νομιζοίατο  εἶναι   Σκιωναῖοι ἐς τὸν μετέπειτα χρόνον
[8, 100]   ἐποίησαν νῦν τε καὶ πρότερον  εἶναι   σοὺς δούλους. μάλιστα μέν νυν
[8, 110]   ἐπειδὴ γὰρ καὶ πρότερον δεδογμένος  εἶναι   σοφὸς ἐφάνη ἐὼν ἀληθέως σοφός
[8, 78]   αὐτοὺς τεταγμένους, ἐδόκεον κατὰ χώρην  εἶναι.   ~συνεστηκότων δὲ τῶν στρατηγῶν, ἐξ
[8, 10]   ἀπονοστήσει· οὕτω ἀσθενέα σφι ἐφαίνετο  εἶναι   τὰ τῶν Ἑλλήνων πρήγματα. (ὅσοισι
[8, 27]   ἰδοῦσαι ἐφοβήθησαν, δόξασαι ἄλλο τι  εἶναι   τέρας, καὶ μετὰ τὰς φυλακὰς
[8, 84]   Αἰακίδας ἀποδημήσασαν ἐς Αἴγιναν, ταύτην  εἶναι   τὴν ἄρξασαν. λέγεται δὲ καὶ
[8, 132]   στρατιῆς τε πάντα πλέα ἐδόκεε  εἶναι,   τὴν δὲ Σάμον ἐπιστέατο δόξῃ
[8, 19]   ὅσα τις ἐθέλοι· κρέσσον γὰρ  εἶναι   τὴν στρατιὴν ἔχειν τοὺς
[8, 51]   ἀνάλωτον ἔσεσθαι· αὐτὸ δὴ τοῦτο  εἶναι   τὸ κρησφύγετον κατὰ τὸ μαντήιον
[8, 65]   καί οἱ φαίνεσθαι τὴν φωνὴν  εἶναι   τὸν μυστικὸν ἴακχον. (εἶναι δ᾽
[8, 69]   καὶ νομίζων ἔτι πρότερον σπουδαίην  εἶναι   τότε πολλῷ μᾶλλον αἴνεε. ὅμως
[8, 113]   προπέμψαι βασιλέα, ἅμα δὲ ἀνωρίη  εἶναι   τοῦ ἔτεος πολεμέειν, χειμερίσαι τε
[8, 36]   ἔα κινέειν, φὰς αὐτὸς ἱκανὸς  εἶναι   τῶν ἑωυτοῦ προκατῆσθαι. (Δελφοὶ δὲ
[8, 108]   Εὐρώπῃ τὸν Πέρσην· ἐατέον ὦν  εἶναι   φεύγειν, ἐς ἔλθοι φεύγων
[8, 111]   οὕτω τέ σφι κάρτα δοτέα  εἶναι   χρήματα, ὑπεκρίναντο πρὸς ταῦτα λέγοντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006