Alphabétiquement     [«   »]
τύχην 1
τῷ 87
τῷδε 1
τῶν 268
τῶνδε 6
τὠυτὸ 4
Ὑαμπείῃ 1
Fréquences     [«    »]
250 ἐς
191 οἱ
247 τὴν
268 τῶν
280 τε
545 δὲ
602 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τῶν


Livre, chapitre
[8, 98]   παρεοῦσάν σφι συμφορήν. τούτων δὲ  τῶν   ἀγγέλων ἐστὶ οὐδὲν τι
[8, 115]   ὁμοίως τῶν τε ἡμέρωι καὶ  τῶν   ἀγρίων, καὶ ἔλειπον οὐδέν· ταῦτα
[8, 51]   ἄστυ, καί τινας ὀλίγους εὑρίσκουσι  τῶν   Ἀθηναίων ἐν τῷ ἱρῷ ἐόντας,
[8, 54]   τὸ ἱρόν. οἱ δὲ φυγάδες  τῶν   Ἀθηναίων ἐποίησαν τὰ ἐντεταλμένα. ~τοῦ
[8, 5]   μεταλαβόντες τούτων τῶν χρημάτων ἐκ  τῶν   Ἀθηνέων ἐλθεῖν ἐπὶ τῷ λόγῳ
[8, 68]   ἥκοντας, οὐδέ σφι μελήσει πρὸ  τῶν   Ἀθηνέων ναυμαχέειν. (ἢν δὲ αὐτίκα
[8, 100]   δὲ αὐτὸν δρησμὸν βουλεύειν ἐκ  τῶν   Ἀθηνέων, φροντίσας πρὸς ἑωυτὸν ὡς
[8, 18]   περιεφθέντες, καὶ οὐκ ἥκιστα Ἀθηναῖοι  τῶν   αἱ ἡμίσεαι τῶν νεῶν τετρωμέναι
[8, 90]   θορύβῳ τούτῳ. τῶν τινες Φοινίκων,  τῶν   αἱ νέες διεφθάρατο, ἐλθόντες παρὰ
[8, 93]   ἦσαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι,  τῶν   αἱ νέες περιεγεγόνεσαν, ἐν τῷ
[8, 92]   ἐς Θεμιστοκλέα· οἱ δὲ βάρβαροι  τῶν   αἱ νέες περιεγένοντο, φεύγοντες ἀπίκοντο
[8, 92]   βώσας τὸν Θεμιστοκλέα ἐπεκερτόμησε ἐς  τῶν   Αἰγινητέων τὸν μηδισμὸν ὀνειδίζων. ταῦτα
[8, 65]   αὐτῶν τε βουλόμενος καὶ  τῶν   ἄλλων Ἑλλήνων μυεῖται· καὶ τὴν
[8, 75]   με στρατηγὸς Ἀθηναίων λάθρῃ  τῶν   ἄλλων Ἑλλήνων (τυγχάνει γὰρ φρονέων
[8, 138]   ἑξήκοντα φύλλα, ὀδμῇ τε ὑπερφέροντα  τῶν   ἄλλων. (ἐν τούτοισι καὶ
[8, 122]   δὲ παρ᾽ Ἑλλήνων μὲν  τῶν   ἄλλων ἔφησε ἔχειν, παρὰ Αἰγινητέων
[8, 108]   εἴχοντο τῆς γνώμης καὶ Πελοποννησίων  τῶν   ἄλλων οἱ στρατηγοί. ~ὡς δὲ
[8, 128]   τοὺς στρατηγούς· παρῆν δὲ καὶ  τῶν   ἄλλων Παλληναίων συμμαχίν. (τοῖσι δὲ
[8, 113]   ἔφη λείψεσθαι βασιλέος) μετὰ δὲ  τῶν   ἄλλων Περσέων τοὺς θωρηκοφόρους καὶ
[8, 112]   χρήματα παρὰ νησιωτέων ἐκτᾶτο λάθρῃ  τῶν   ἄλλων στρατηγῶν. ~οἱ δ᾽ ἀμφὶ
[8, 113]   ἔθνεα ὅλα εἵλετο, ἐκ δὲ  τῶν   ἄλλων συμμάχων ἐξελέγετο κατ᾽ ὀλίγους,
[8, 89]   ὀνομαστοὶ Περσέων καὶ Μήδων καὶ  τῶν   ἄλλων συμμάχων, ὀλίγοι δὲ τινὲς
[8, 138]   ταύτῃ, τῷ θύουσι οἱ τούτων  τῶν   ἀνδρῶν ἀπ᾽ Ἄργεος ἀπόγονοι σωτῆρι·
[8, 39]   βαρβάρων φερόμενοι. τούτων μέν νυν  τῶν   ἀνδρῶν αὕτη ἀπὸ τοῦ ἱροῦ
[8, 137]   τὸ πάλαι καὶ αἱ τυραννίδες  τῶν   ἀνθρώπων ἀσθενέες χρήμασι, οὐ μοῦνον
[8, 68]   βάλευ, ὡς τοῖσι μὲν χρηστοῖσι  τῶν   ἀνθρώπων κακοὶ δοῦλοι φιλέουσι γίνεσθαι,
[8, 24]   ὅκως μάχεται πρὸς τοὺς ἀνοήτους  τῶν   ἀνθρώπων, οἳ ἤλπισαν τὴν βασιλέος
[8, 68]   δὲ ἐγὼ δοκέω ἀποβήσεσθαι τὰ  τῶν   ἀντιπολέμων πρήγματα, τοῦτο φράσω. ἢν
[8, 115]   Ξέρξεω ἔφασαν νεμομένας ἁρπασθῆναι ὑπὸ  τῶν   ἄνω Θρηίκων τῶν περὶ τὰς
[8, 50]   ἐς τοὺς ἑωυτῶν ἐξοίσονται. ~ταῦτα  τῶν   ἀπὸ Πελοποννήσου στρατηγῶν ἐπιλεγομένων, ἐληλύθεε
[8, 94]   πέμψαντα φανῆναι οὐδένα, οὔτε τι  τῶν   ἀπὸ τῆς στρατιῆς εἰδόσι προσφέρεσθαι
[8, 53]   σφέας ἑλεῖν. ~χρόνῳ δ᾽ ἐκ  τῶν   ἀπόρων ἐφάνη δή τις ἔξοδος
[8, 135]   τοῦτον Μῦν, ἕπεσθαι δέ οἱ  τῶν   ἀστῶν αἱρετοὺς ἄνδρας τρεῖς ἀπὸ
[8, 46]   τοὺς Ἕλληνας Δημοκρίτου σπεύσαντος, ἀνδρὸς  τῶν   ἀστῶν δοκίμου καὶ τότε τριηραρχέοντος.
[8, 49]   δοκέοι ἐπιτηδεότατον εἶναι ναυμαχίην ποιέεσθαι  τῶν   αὐτοὶ χωρέων ἐγκρατέες εἰσί·
[8, 112]   ἀπειλητηρίους λόγους αἴτεε χρήματα διὰ  τῶν   αὐτῶν ἀγγέλων, χρεώμενος τοῖσι καὶ
[8, 74]   δὴ ἐγίνετο καὶ πολλὰ ἐλέγετο  τῶν   αὐτῶν, οἳ μὲν ὡς ἐς
[8, 4]   αὐτοῖσι παρὰ δόξαν τὰ πρήγματα  τῶν   βαρβάρων ἀπέβαινε ὡς αὐτοὶ
[8, 55]   ἄλλῳ ἱρῷ κατέλαβε ἐμπρησθῆναι ὑπὸ  τῶν   βαρβάρων· δευτέρῃ δὲ ἡμέρῃ ἀπὸ
[8, 87]   μετεξετέρους εἰπεῖν ἀτρεκέως ὡς ἕκαστοι  τῶν   βαρβάρων τῶν Ἑλλήνων ἠγωνίζοντο·
[8, 16]   δ᾽ ἔτι πλεῦνες νέες τε  τῶν   βαρβάρων καὶ ἄνδρες, οὕτω δὲ
[8, 87]   Ἑλληνίδα εἶναι αὐτομολέειν ἐκ  τῶν   βαρβάρων καὶ αὐτοῖσι ἀμύνειν, ἀποστρέψας
[8, 11]   στόμα. (ἐνθαῦτα τριήκοντα νέας αἱρέουσι  τῶν   βαρβάρων καὶ τὸν Γόργου τοῦ
[8, 15]   δεινόν τι ποιησάμενοι οἱ στρατηγοὶ  τῶν   βαρβάρων νέας οὕτω σφι ὀλίγας
[8, 14]   καὶ ἅμα ἀγγελίη ἐλθοῦσα, ὡς  τῶν   βαρβάρων οἱ περιπλέοντες τὴν Εὔβοιαν
[8, 52]   ἀντεμηχανῶντο καὶ δὴ καὶ προσιόντων  τῶν   βαρβάρων πρὸς τὰς πύλας ὀλοιτρόχους
[8, 75]   ἀπικόμενος ἔλεγε πρὸς τοὺς στρατηγοὺς  τῶν   βαρβάρων τάδε. ἔπεμψέ με στρατηγὸς
[8, 111]   ἀπέδοξε μήτ᾽ ἐπιδιώκειν ἔτι προσωτέρω  τῶν   βαρβάρων τὰς νέας μήτε πλέειν
[8, 80]   οὐ πείσω, ὡς οὐ ποιεύντων  τῶν   βαρβάρων ταῦτα. ἀλλά σφι σήμηνον
[8, 35]   Βοιωτοὶ φρονέοιεν. ~οὗτοι μὲν δὴ  τῶν   βαρβάρων ταύτῃ ἐτράποντο, ἄλλοι δὲ
[8, 39]   κείμενοι, ἐς τὸ ἐνέσκηψαν διὰ  τῶν   βαρβάρων φερόμενοι. τούτων μέν νυν
[8, 38]   ἔλεγον δὲ οἱ ἀπονοστήσαντες οὗτοι  τῶν   βαρβάρων, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, ὡς
[8, 126]   ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀπέστασαν ἀπὸ  τῶν   βαρβάρων· ὣς δὲ καὶ οἱ
[8, 19]   ἔχειν τινὰ παλάμην, τῇ ἐλπίζοι  τῶν   βασιλέος συμμάχων ἀποστήσειν τοὺς ἀρίστους.
[8, 131]   Ἡρακλέος, ἐὼν τῆς ἑτέρης οἰκίης  τῶν   βασιλέων. (οὗτοι πάντες, πλὴν τῶν
[8, 116]   Στρυμόνος οἰκημένων. ~ἔνθα καὶ  τῶν   Βισαλτέων βασιλεὺς γῆς τε τῆς
[8, 119]   Πέρσας καὶ Περσέων τοὺς πρώτους,  τῶν   δ᾽ ἐρετέων ἐόντων Φοινίκων ὅκως
[8, 81]   μὲν ταῦτα εἴπας μετεστήκεε,  τῶν   δὲ αὖτις ἐγίνετο λόγων ἀμφισβασίη·
[8, 91]   δὴ πρὸς τοὺς Φοίνικας ἐτράποντο.  ~τῶν   δὲ βαρβάρων ἐς φυγὴν τραπομένων
[8, 70]   πολιορκήσονται, ἀπέντες τὴν ἑωυτῶν ἀφύλακτον·  τῶν   δὲ βαρβάρων πεζὸς ὑπὸ
[8, 89]   ἀπολλύμενοι, ἐς τὴν Σαλαμῖνα διένεον.  (τῶν   δὲ βαρβάρων οἱ πολλοὶ ἐν
[8, 86]   κόσμῳ ναυμαχεόντων καὶ κατὰ τάξιν,  τῶν   δὲ βαρβάρων οὔτε τεταγμένων ἔτι
[8, 47]   οἳ ἐξ ἐσχατέων χωρέων ἐστρατεύοντο.  τῶν   δὲ ἐκτὸς τούτων οἰκημένων Κροτωνιῆται
[8, 17]   αὐτοῖσι ἀνδράσι εἷλον Ἑλληνίδας πέντε.  τῶν   δὲ Ἑλλήνων κατὰ ταύτην τὴν
[8, 78]   τολμέω οὔτε παρ᾽ ἄλλων ἐνδέκομαι.  ~τῶν   δὲ ἐν Σαλαμῖνι στρατηγῶν ἐγίνετο
[8, 7]   ἡκόντων. ταύτας μὲν δὴ περιέπεμπον,  τῶν   δὲ λοιπέων νεῶν ἐν τῇσι
[8, 49]   γὰρ Ἀττικὴ ἀπεῖτο ἤδη,  τῶν   δὲ λοιπέων πέρι προετίθεε. (αἱ
[8, 96]   περιεούσῃσι νηυσὶ ἔτι χρήσεσθαι βασιλέα.  (τῶν   δὲ ναυηγίων πολλὰ ὑπολαβὼν ἄνεμος
[8, 53]   δὲ ἐς τὸ μέγαρον κατέφευγον.  τῶν   δὲ Περσέων οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον
[8, 115]   ἐκ τῆς γῆς ἀναφυομένην καὶ  τῶν   δενδρέων τὸν φλοιὸν περιλέποντες καὶ
[8, 121]   ἀκροθίνια ἀπέπεμψαν ἐς Δελφούς, ἐκ  τῶν   ἐγένετο ἀνδριὰς ἔχων ἐν τῇ
[8, 67]   ἀπικόμενος προΐζετο, παρῆσαν μετάπεμπτοι οἱ  τῶν   ἐθνέων τῶν σφετέρων τύραννοι καὶ
[8, 59]   τὸν Εὐρυβιάδην προθεῖναι τὸν λόγον  τῶν   εἵνεκα συνήγαγε τοὺς στρατηγούς, πολλὸς
[8, 102]   δοῦλον σὸν ἀπολέσαντες· σὺ δέ,  τῶν   εἵνεκα τὸν στόλον ἐποιήσαο, πυρώσας
[8, 49]   Σαλαμῖνα συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ ἀπὸ  τῶν   εἰρημενέων πολίων, ἐβουλεύοντο, προθέντος Εὐρυβιάδεω
[8, 88]   ἐς εὐτυχίην γενόμενα, καὶ τὸ  τῶν   ἐκ τῆς Καλυνδικῆς νεὸς μηδένα
[8, 144]   τὴν ἀγγελίην ὅτι οὐδὲν ποιήσομεν  τῶν   ἐκεῖνος ἡμέων προσεδέετο. πρὶν ὦν
[8, 143]   ἐπέξιμεν ἀμυνόμενοι καὶ τοῖσι ἥρωσι,  τῶν   ἐκεῖνος οὐδεμίαν ὄπιν ἔχων ἐνέπρησε
[8, 136]   κατύπερθέ οἱ τὰ πρήγματα ἔσεσθαι  τῶν   Ἑλληνικῶν. τάχα δ᾽ ἂν καὶ
[8, 44]   διὰ τοιόνδε τι πρῆγμα· ἀπαλλασσομένων  τῶν   Ἑλλήνων ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου, ὡς
[8, 132]   καὶ τότε ἐς τὴν Αἴγιναν,  τῶν   Ἑλλήνων δεόμενοι καταπλῶσαι ἐς τὴν
[8, 87]   ὡς ἕκαστοι τῶν βαρβάρων  τῶν   Ἑλλήνων ἠγωνίζοντο· κατὰ δὲ Ἀρτεμισίην
[8, 112]   τὸ αἰτεόμενον, ἐπάξει τὴν στρατιὴν  τῶν   Ἑλλήνων καὶ πολιορκέων ἐξαιρήσει. (λέγων
[8, 108]   σφέας τὸν ἐπέτειον αἰεὶ τὸν  τῶν   Ἑλλήνων καρπόν. (ἀλλὰ δοκέειν γὰρ
[8, 42]   καὶ λοιπὸς πυνθανόμενος  τῶν   Ἑλλήνων ναυτικὸς στρατὸς ἐκ Τροίζηνος·
[8, 16]   φυγὴν τρέπεσθαι. (πολλαὶ μὲν δὴ  τῶν   Ἑλλήνων νέες διεφθείροντο πολλοὶ δὲ
[8, 23]   τὸν δρησμὸν τὸν ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου  τῶν   Ἑλλήνων. οἳ δ᾽ ὑπ᾽ ἀπιστίης
[8, 132]   Ἰώνων ἄγγελοι ἐς τὸ στρατόπεδον  τῶν   Ἑλλήνων, οἳ καὶ ἐς Σπάρτην
[8, 10]   κάρτα ἐλπίσαντες, τὰς μέν γε  τῶν   Ἑλλήνων ὁρῶντες ὀλίγας νέας, τὰς
[8, 65]   Σαλαμῖνος ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τὸ  τῶν   Ἑλλήνων. οὕτω δὴ αὐτοὺς μαθεῖν
[8, 10]   ἀσθενέα σφι ἐφαίνετο εἶναι τὰ  τῶν   Ἑλλήνων πρήγματα. (ὅσοισι δὲ καὶ
[8, 75]   ὑμέτερα κατύπερθε γίνεσθαι τὰ  τῶν   Ἑλλήνων πρήγματα) φράσοντα ὅτι οἱ
[8, 84]   ὥστε καὶ ἅπαν ἀκοῦσαι τὸ  τῶν   Ἑλλήνων στρατόπεδον, ὀνειδίσασαν πρότερον τάδε,
[8, 26]   βασιλέος ἐπυνθάνοντο οἱ Πέρσαι περὶ  τῶν   Ἑλλήνων τί ποιέοιεν· εἷς δέ
[8, 124]   ~οὐ βουλομένων δὲ ταῦτα κρίνειν  τῶν   Ἑλλήνων φθόνῳ, ἀλλ᾽ ἀποπλεόντων ἑκάστων
[8, 62]   δὲ συμμάχων τοιῶνδε μουνωθέντες μεμνήσεσθε  τῶν   ἐμῶν λόγων” ~ταῦτα δὲ Θεμιστοκλέος
[8, 106]   ἐγὼ κακὸν αὐτὸς  τῶν   ἐμῶν τίς σε προγόνων ἐργάσατο,
[8, 65]   (εἶναι δ᾽ ἀδαήμονα τῶν ἱρῶν  τῶν   ἐν Ἐλευσῖνι γινομένων τὸν Δημάρητον,
[8, 31]   χώρη αὕτη ἐστὶ μητρόπολις Δωριέων  τῶν   ἐν Πελοποννήσῳ. ταύτην ὦν τὴν
[8, 124]   δὲ νικῶν οὐκ ἐτιμήθη πρὸς  τῶν   ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχησάντων, αὐτίκα μετὰ
[8, 105]   εὐνοῦχοι πίστιος εἵνεκα τῆς πάσης  τῶν   ἐνορχίων. ἄλλους τε δὴ
[8, 46]   οἱ ἄλλοι νησιῶται, ἀλογήσαντες δὲ  τῶν   ἐντολέων ἀπίκατο ἐς τοὺς Ἕλληνας
[8, 76]   ἐν τῇ Σαλαμῖνι δοῖεν τίσιν  τῶν   ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ ἀγωνισμάτων. ἐς δὲ
[8, 66]   πάντας, πλὴν τῶν πέντε πολίων  τῶν   ἐπεμνήσθημεν πρότερον τὰ οὐνόματα. ὅσῳ
[8, 83]   τε διέφαινε καὶ οἳ σύλλογον  τῶν   ἐπιβατέων ποιησάμενοι, προηγόρευε εὖ ἔχοντα
[8, 67]   σφι συμμῖξαί τε καὶ πυθέσθαι  τῶν   ἐπιπλεόντων τὰς γνώμας. (ἐπεὶ δὲ
[8, 125]   Θεμιστοκλέος ἐών, ἄλλως δὲ οὐ  τῶν   ἐπιφανέων ἀνδρῶν, φθόνῳ καταμαργέων ἐνείκεε
[8, 134]   φαίνεται ἀπικόμενος καὶ μισθῷ πείσας  τῶν   ἐπιχωρίων ἄνδρα καταβῆναι παρὰ Τροφώνιον,
[8, 100]   ἔκδυσις μὴ οὐ δόντας λόγον  τῶν   ἐποίησαν νῦν τε καὶ πρότερον
[8, 73]   καὶ οἱ περίοικοι. τούτων ὦν  τῶν   ἑπτὰ ἐθνέων αἱ λοιπαὶ πόλιες,
[8, 73]   ἀλλοτρίην. (τὰ δὲ λοιπὰ ἔθνεα  τῶν   ἑπτὰ τέσσερα ἐπήλυδα ἐστί, Δωριέες
[8, 131]   τῶν βασιλέων. (οὗτοι πάντες, πλὴν  τῶν   ἑπτὰ τῶν μετὰ Λευτυχίδεα πρώτων
[8, 19]   τῶν λοιπῶν κατύπερθε γενέσθαι, ἐλαυνόντων  τῶν   Εὐβοέων πρόβατα ἐπὶ τὴν θάλασσαν
[8, 19]   εἶναι ἔλεγε, τῶν τε προβάτων  τῶν   Εὐβοϊκῶν καταθύειν ὅσα τις ἐθέλοι·
[8, 105]   δώρων, χρόνου δὲ προϊόντος πάντων  τῶν   εὐνούχων ἐτιμήθη μάλιστα παρὰ Ξέρξῃ.
[8, 104]   φερόμενον δὲ οὐ τὰ δεύτερα  τῶν   εὐνούχων παρὰ βασιλέι· (οἱ δὲ
[8, 60]   τῇ ἡμῖν καὶ λόγιον ἐστὶ  τῶν   ἐχθρῶν κατύπερθε γενέσθαι. οἰκότα μέν
[8, 125]   τὰς Ἀθήνας, ἐνθαῦτα Τιμόδημος Ἀφιδναῖος  τῶν   ἐχθρῶν μὲν τῶν Θεμιστοκλέος ἐών,
[8, 94]   νικῶσι ὅσον αὐτοὶ ἠρῶντο ἐπικρατήσαντες  τῶν   ἐχθρῶν” ταῦτα λεγόντων ἀπιστέειν γὰρ
[8, 90]   (ὅκως γάρ τινα ἴδοι Ξέρξης  τῶν   ἑωυτοῦ ἔργον τι ἀποδεικνύμενον ἐν
[8, 106]   ἐς ὄψιν ἠναγκάζετο Πανιώνιος  τῶν   ἑωυτοῦ παίδων τεσσέρων ἐόντων τὰ
[8, 36]   κινέειν, φὰς αὐτὸς ἱκανὸς εἶναι  τῶν   ἑωυτοῦ προκατῆσθαι. (Δελφοὶ δὲ ταῦτα
[8, 105]   τίσις ἤδη ἀδικηθέντι ἐγένετο πάντων  τῶν   ἡμεῖς ἴδμεν. ἁλόντα γὰρ αὐτὸν
[8, 124]   μοῦνον δὴ τοῦτον πάντων ἀνθρώπων  τῶν   ἡμεῖς ἴδμεν Σπαρτιῆται προέπεμψαν. ~ὡς
[8, 125]   Τιμόδημος Ἀφιδναῖος τῶν ἐχθρῶν μὲν  τῶν   Θεμιστοκλέος ἐών, ἄλλως δὲ οὐ
[8, 75]   οἰκέτης δὲ καὶ παιδαγωγὸς ἦν  τῶν   Θεμιστοκλέος παίδων· τὸν δὴ ὕστερον
[8, 28]   μέν νυν τὸν πεζὸν ἐργάσαντο  τῶν   Θεσσαλῶν οἱ Φωκέες πολιορκέοντας ἑωυτούς·
[8, 27]   (τούτους ὦν αἵ τε φυλακαὶ  τῶν   Θεσσαλῶν πρῶται ἰδοῦσαι ἐφοβήθησαν, δόξασαι
[8, 111]   τε καὶ ἀμηχανίην, καὶ τούτων  τῶν   θεῶν ἐπηβόλους ἐόντας Ἀνδρίους οὐ
[8, 144]   ἐθέλωμεν, πρῶτα μὲν καὶ μέγιστα  τῶν   θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ
[8, 109]   ἐποιέετο, ἐμπιπράς τε καὶ καταβάλλων  τῶν   θεῶν τὰ ἀγάλματα· ὃς καὶ
[8, 135]   χρᾶν. (καὶ τοὺς μὲν ἑπομένους  τῶν   Θηβαίων ἐν θώματι ἔχεσθαι ἀκούοντας
[8, 98]   Ἡφαίστῳ ἐπιτελέουσι. τοῦτο τὸ δράμημα  τῶν   ἵππων καλέουσι Πέρσαι ἀγγαρήιον. ~ἡ
[8, 65]   μυστικὸν ἴακχον. (εἶναι δ᾽ ἀδαήμονα  τῶν   ἱρῶν τῶν ἐν Ἐλευσῖνι γινομένων
[8, 36]   δὲ μεγάλῳ κατεστεῶτες ἐμαντεύοντο περὶ  τῶν   ἱρῶν χρημάτων, εἴτε σφέα κατὰ
[8, 23]   ἀπικόμενοι δὲ τὴν πόλιν ἔσχον  τῶν   Ἱστιαιέων, καὶ τῆς Ἐλλοπίης μοίρης
[8, 10]   ἐς μέσον. (ὅσοι μέν νυν  τῶν   Ἰώνων ἦσαν εὔνοοι τοῖσι Ἕλλησι,
[8, 97]   γεγονὸς πάθος, δείσας μή τις  τῶν   Ἰώνων ὑποθῆται τοῖσι Ἕλλησι
[8, 132]   ἐδέοντο Λακεδαιμονίων ἐλευθεροῦν τὴν Ἰωνίην·  (τῶν   καὶ Ἡρόδοτος Βασιληίδεω ἦν·
[8, 110]   τὰ αὐτὸς ἐνετείλατο βασιλέι φράσαι·  τῶν   καὶ Σίκιννος οἰκέτης αὖτις
[8, 87]   ἐποίησε, οὔτε εἰ συνεκύρησε  τῶν   Καλυνδέων κατὰ τύχην παραπεσοῦσα νηῦς.
[8, 22]   ἡμῖν ἕζεσθε καὶ αὐτοὶ καὶ  τῶν   Καρῶν δέεσθε τὰ αὐτὰ ὑμῖν
[8, 73]   ἐθνέων αἱ λοιπαὶ πόλιες, πάρεξ  τῶν   κατέλεξα, ἐκ τοῦ μέσου κατέατο·
[8, 138]   λέγεται ὑπὸ Μακεδόνων. ὑπὲρ δὲ  τῶν   κήπων ὄρος κεῖται Βέρμιον οὔνομα,
[8, 138]   γῆν τῆς Μακεδονίης οἴκησαν πέλας  τῶν   κήπων τῶν λεγομένων εἶναι Μίδεω
[8, 12]   εἱλέοντο καὶ ἐτάρασσον τοὺς ταρσοὺς  τῶν   κωπέων. (οἱ δὲ στρατιῶται οἱ
[8, 138]   Μακεδονίης οἴκησαν πέλας τῶν κήπων  τῶν   λεγομένων εἶναι Μίδεω τοῦ Γορδίεω,
[8, 49]   πέρι προετίθεε. (αἱ γνῶμαι δὲ  τῶν   λεγόντων αἱ πλεῖσται συνεξέπιπτον πρὸς
[8, 141]   ἄξοντα τῷ βαρβάρῳ Ἀθηναίους, ἀναμνησθέντες  τῶν   λογίων ὥς σφεας χρεόν ἐστι
[8, 5]   Ὠκύτου Κορίνθιος στρατηγὸς  τῶν   λοιπῶν ἤσπαιρε μοῦνος, φάμενος ἀποπλεύσεσθαί
[8, 19]   Καρικόν, οἷοί τε εἴησαν ἂν  τῶν   λοιπῶν κατύπερθε γενέσθαι, ἐλαυνόντων τῶν
[8, 137]   γενέτωρ Περδίκκης ἐστὶ κτησάμενος  τῶν   Μακεδόνων τὴν τυραννίδα τρόπῳ τοιῷδε.
[8, 86]   δὲ ὑπ᾽ Αἰγινητέων. ἅτε γὰρ  τῶν   μὲν Ἑλλήνων σὺν κόσμῳ ναυμαχεόντων
[8, 40]   τῇ Βοιωτίῃ ὑποκατημένους τὸν βάρβαρον,  τῶν   μὲν εὗρον οὐδὲν ἐόν, οἳ
[8, 18]   διακριθέντες ἐκ τῆς ναυμαχίης ἀπηλλάχθησαν,  τῶν   μὲν νεκρῶν καὶ τῶν ναυηγίων
[8, 25]   γὰρ δὴ καὶ γελοῖον ἦν·  τῶν   μὲν χίλιοι ἐφαίνοντο νεκροὶ κείμενοι,
[8, 131]   (οὗτοι πάντες, πλὴν τῶν ἑπτὰ  τῶν   μετὰ Λευτυχίδεα πρώτων καταλεχθέντων, οἱ
[8, 132]   ἐγένοντο, ἐξενείκαντος τὴν ἐπιχείρησιν ἑνὸς  τῶν   μετεχόντων, οὕτω δὴ οἱ λοιποὶ
[8, 76]   ἐξοισομένων τῶν τε ἀνδρῶν καὶ  τῶν   ναυηγίων (ἐν γὰρ δὴ πόρῳ
[8, 18]   ἀπηλλάχθησαν, τῶν μὲν νεκρῶν καὶ  τῶν   ναυηγίων ἐπεκράτεον, τρηχέως δὲ περιεφθέντες,
[8, 96]   ἐς τὴν Σαλαμῖνα οἱ Ἕλληνες  τῶν   ναυηγίων ὅσα ταύτῃ ἐτύγχανε ἔτι
[8, 22]   ἀπίστους ποιήσῃ τοὺς Ἴωνας καὶ  τῶν   ναυμαχιέων αὐτοὺς ἀπόσχῃ. ~Θεμιστοκλέης μὲν
[8, 85]   νυν συχνῶν οὐνόματα τριηράρχων καταλέξαι  τῶν   νέας Ἑλληνίδας ἑλόντων, χρήσομαι δὲ
[8, 7]   ~πρὸς ταῦτα ὦν τάδε ἐμηχανῶντο·  τῶν   νεῶν ἁπασέων ἀποκρίναντες διηκοσίας περιέπεμπον
[8, 99]   τιθέντες. οὐκ οὕτω δὲ περὶ  τῶν   νεῶν ἀχθόμενοι ταῦτα οἱ Πέρσαι
[8, 12]   καὶ περί τε τὰς πρῴρας  τῶν   νεῶν εἱλέοντο καὶ ἐτάρασσον τοὺς
[8, 15]   οἱ δὲ βάρβαροι μηνοειδὲς ποιήσαντες  τῶν   νεῶν ἐκυκλοῦντο, ὡς περιλάβοιεν αὐτούς.
[8, 86]   οὕτω εἶχε· τὸ δὲ πλῆθος  τῶν   νεῶν ἐν τῇ Σαλαμῖνι ἐκεραΐζετο,
[8, 8]   ἐν οὗτοι ἀριθμὸν ἐποιεῦντο  τῶν   νεῶν, ἦν γὰρ ἐν τῷ
[8, 130]   συνελέγετο ἐς Σάμον· αἳ δὲ  τῶν   νεῶν καὶ ἐχειμέρισαν αὐτοῦ· Περσέων
[8, 67]   σφετέρων τύραννοι καὶ ταξίαρχοι ἀπὸ  τῶν   νεῶν, καὶ ἵζοντο ὥς σφι
[8, 16]   ὑπ᾽ ἑωυτοῦ ἔπιπτε, ταρασσομενέων τε  τῶν   νεῶν καὶ περιπιπτουσέων περὶ ἀλλήλας·
[8, 9]   πορεύεσθαι καὶ ἀπαντᾶν τῇσι περιπλεούσῃσι  τῶν   νεῶν. μετὰ δὲ τοῦτο, ὡς
[8, 68]   καὶ τοι τάδε λέγω, φείδεο  τῶν   νεῶν μηδὲ ναυμαχίην ποιέο. οἱ
[8, 91]   τε ἀντισταμένας καὶ τὰς φευγούσας  τῶν   νεῶν, οἱ δὲ Αἰγινῆται τὰς
[8, 2]   καὶ ὡς τὸ πλῆθος ἕκαστοι  τῶν   νεῶν παρείχοντο. ἀριθμὸς δὲ τῶν
[8, 48]   ἀριθμὸς δὲ ἐγένετο πᾶς  τῶν   νεῶν, πάρεξ τῶν πεντηκοντέρων, τριηκόσιαι
[8, 100]   ἤδη δοκεόντων κατεργάσθαι ἀποβὰς ἀπὸ  τῶν   νεῶν πειρήσεται ἀντιωθῆναι οὔτ᾽ ἐκ
[8, 8]   ὡς γένοιτο, καὶ τὰς περιπεμφθείσας  τῶν   νεῶν περὶ Εὔβοιαν. ~τοῦτο δὲ
[8, 7]   ἐξ ἐναντίης. (ταῦτα βουλευσάμενοι ἀπέπεμπον  τῶν   νεῶν τὰς ταχθείσας, αὐτοὶ οὐκ
[8, 18]   ἥκιστα Ἀθηναῖοι τῶν αἱ ἡμίσεαι  τῶν   νεῶν τετρωμέναι ἦσαν, δρησμὸν δὴ
[8, 94]   πρῆγμα. ὡς γὰρ ἀγχοῦ γενέσθαι  τῶν   νεῶν, τοὺς ἀπὸ τοῦ κέλητος
[8, 81]   τὸ στρατόπεδον τὸ Ἑλληνικὸν ὑπὸ  τῶν   νεῶν τῶν Ξέρξεω· παραρτέεσθαι τε
[8, 81]   τὸ Ἑλληνικὸν ὑπὸ τῶν νεῶν  τῶν   Ξέρξεω· παραρτέεσθαι τε συνεβούλευε ὡς
[8, 17]   ταύτῃ τῇ ναυμαχίῃ Αἰγύπτιοι μὲν  τῶν   Ξέρξεω στρατιωτέων ἠρίστευσαν, οἳ ἄλλα
[8, 133]   ἐντειλάμενος πανταχῇ μιν χρησόμενον ἐλθεῖν,  τῶν   οἷά τε ἦν σφι ἀποπειρήσασθαι.
[8, 109]   ἡμέων τε αὐτῶν ἐπιμεληθῆναι καὶ  τῶν   οἰκετέων, καὶ τις οἰκίην τε
[8, 44]   Βοιωτίης χώρης πρὸς ἐκκομιδὴν ἐτράποντο  τῶν   οἰκετέων. οὗτοι μέν νυν τούτους
[8, 95]   γενομένῳ τάδε ἐποίεε· παραλαβὼν πολλοὺς  τῶν   ὁπλιτέων οἳ παρατετάχατο παρὰ τὴν
[8, 37]   ἐκ τοῦ μεγάρου ἐξενηνειγμένα ἱρά,  τῶν   οὐκ ὅσιον ἦν ἅπτεσθαι ἀνθρώπων
[8, 68]   Κύπριοι καὶ Κίλικες καὶ Πάμφυλοι,  τῶν   ὄφελος ἐστὶ οὐδέν” ~ταῦτα λεγούσης
[8, 106]   δέ οἱ ταῦτα ὠνείδισε, ἀχθέντων  τῶν   παίδων ἐς ὄψιν ἠναγκάζετο
[8, 35]   Φωκίδος, πάντα ἐσιναμώρεον· καὶ γὰρ  τῶν   Πανοπέων τὴν πόλιν ἐνέπρησαν καὶ
[8, 138]   τῷ δὲ βασιλέι σημαίνει τις  τῶν   παρέδρων οἷόν τι χρῆμα ποιήσειε
[8, 88]   ἐμβαλοῦσαν, καὶ δή τινα εἰπεῖν  τῶν   παρεόντων δέσποτα, ὁρᾷς Ἀρτεμισίην ὡς
[8, 79]   τὰ μάλιστα· ὑπὸ δὲ μεγάθεος  τῶν   παρεόντων κακῶν λήθην ἐκείνων ποιεύμενος
[8, 133]   λέγεται· δοκέω δ᾽ ἔγωγε περὶ  τῶν   παρεόντων πρηγμάτων καὶ οὐκ ἄλλων
[8, 52]   τοῦ φράγματος προδεδωκότος· (οὐδὲ λόγους  τῶν   Πεισιστρατιδέων προσφερόντων περὶ ὁμολογίης ἐνεδέκοντο,
[8, 75]   ὡς ἑσσοῦτο τῇ γνώμῃ ὑπὸ  τῶν   Πελοποννησίων, λαθὼν ἐξέρχεται ἐκ τοῦ
[8, 66]   τοὺς λοιποὺς νησιώτας πάντας, πλὴν  τῶν   πέντε πολίων τῶν ἐπεμνήσθημεν πρότερον
[8, 2]   νεῶν ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον ἦν, πάρεξ  τῶν   πεντηκοντέρων, διηκόσιαι καὶ ἑβδομήκοντα καὶ
[8, 48]   πᾶς τῶν νεῶν, πάρεξ  τῶν   πεντηκοντέρων, τριηκόσιαι καὶ ἑβδομήκοντα καὶ
[8, 68]   οὐκ ἔχεις μὲν τὰς Ἀθήνας,  τῶν   περ εἵνεκα ὁρμήθης στρατεύεσθαι, ἔχεις
[8, 115]   ἁρπασθῆναι ὑπὸ τῶν ἄνω Θρηίκων  τῶν   περὶ τὰς πηγὰς τοῦ Στρυμόνος
[8, 7]   σύνθημά σφι ἔμελλε φανήσεσθαι παρὰ  τῶν   περιπλεόντων ὡς ἡκόντων. ταύτας μὲν
[8, 76]   κειμένην καὶ τῆς ἠπείρου, πολλοὺς  τῶν   Περσέων ἀπεβιβάσαντο· τοῦτο δέ, ἐπειδὴ
[8, 129]   ἐν τῷ προαστείῳ ἠσέβησαν οὗτοι  τῶν   Περσέων οἵ περ καὶ διεφθάρησαν
[8, 113]   πλῆθος μὲν οὐκ ἐλάσσονες ἦσαν  τῶν   Περσέων, ῥώμῃ δὲ ἥσσονες. ὥστε
[8, 76]   νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν καλεομένην ἀπεβίβαζον  τῶν   Περσέων τῶνδε εἵνεκεν, ὡς ἐπεὰν
[8, 85]   τὸ ἔργον Σάμου ἐτυράννευσε καταστησάντων  τῶν   Περσέων, Φύλακος δὲ εὐεργέτης βασιλέος
[8, 105]   ἤδη ἐγένετο. ~ἐκ τούτων δὴ  τῶν   Πηδασέων Ἑρμότιμος ἦν) τῷ
[8, 126]   καὶ πρόσθε ἐών, ἐκ δὲ  τῶν   Πλαταιικῶν καὶ μᾶλλον ἔτι γενόμενος,
[8, 11]   ἄνδρα. πρῶτος δὲ Ἑλλήνων νέα  τῶν   πολεμίων εἷλε ἀνὴρ Ἀθηναῖος Λυκομήδης
[8, 88]   ὡς εὖ ἀγωνίζεται καὶ νέα  τῶν   πολεμίων κατέδυσε; καὶ τὸν ἐπειρέσθαι
[8, 79]   ἔσονται ἐκπλῶσαι· περιεχόμεθα γὰρ ὑπὸ  τῶν   πολεμίων κύκλῳ. ἀλλ᾽ ἐσελθών σφι
[8, 87]   φίλιαι, δὲ αὐτῆς πρὸς  τῶν   πολεμίων μάλιστα ἐτύγχανε ἐοῦσα, ἔδοξέ
[8, 7]   ὡς ἂν μὴ ὀφθείησαν ὑπὸ  τῶν   πολεμίων περιπλέουσαι Εὔβοιαν κατά τε
[8, 46]   μὲν ἐς τοὺς Μήδους ὑπὸ  τῶν   πολιητέων κατά περ οἱ ἄλλοι
[8, 71]   ἐν Θερμοπύλῃσι τετελευτηκέναι, συνδραμόντες ἐκ  τῶν   πολίων ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἵζοντο,
[8, 118]   μὴ τούτων ἀπαλλαγή τις γένηται  τῶν   πολλῶν ἐπιβατέων” καὶ Ξέρξην λέγεται
[8, 75]   παίδων· τὸν δὴ ὕστερον τούτων  τῶν   πρηγμάτων Θεμιστοκλέης Θεσπιέα τε ἐποίησε,
[8, 100]   ἐν Πέρσῃσί τοί τι δεδήληται  τῶν   πρηγμάτων, οὐδ᾽ ἐρέεις ὅκου ἐγενόμεθα
[8, 108]   τι προχωρέειν οἷόν τε ἔσται  τῶν   πρηγμάτων οὔτε τις κομιδὴ τὰ
[8, 102]   σέο τε περιεόντος καὶ ἐκείνων  τῶν   πρηγμάτων περὶ οἶκον τὸν σόν·
[8, 137]   νεώτατος αὐτῶν Περδίκκης τὰ λεπτὰ  τῶν   προβάτων. δὲ γυνὴ τοῦ
[8, 144]   καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα,  τῶν   προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν
[8, 60]   ἔλεγε ἐκείνων μὲν ἔτι οὐδὲν  τῶν   πρότερον λεχθέντων, ὡς ἐπεὰν ἀπαείρωσι
[8, 53]   πρὸ τῆς ἀκροπόλιος, ὄπισθε δὲ  τῶν   πυλέων καὶ τῆς ἀνόδου, τῇ
[8, 90]   καὶ ἐπιφερομένη Αἰγιναίη νηῦς κατέδυσε  τῶν   Σαμοθρηίκων τὴν νέα. ἅτε δὲ
[8, 105]   ἐδυστύχεε Ἑρμότιμος, ἀπικνέεται ἐκ  τῶν   Σαρδίων παρὰ βασιλέα μετ᾽ ἄλλων
[8, 128]   προθύμως συντίθεται προδοσίην Τιμόξεινος  τῶν   Σκιωναίων στρατηγός, ὅντινα μὲν τρόπον
[8, 112]   ὡς εἴη ἐν αἴνῃ μεγίστῃ  τῶν   στρατηγῶν, δείσαντες ταῦτα ἔπεμπον χρήματα.
[8, 79]   κατὰ χώρην εἶναι. ~συνεστηκότων δὲ  τῶν   στρατηγῶν, ἐξ Αἰγίνης διέβη Ἀριστείδης
[8, 56]   τοσοῦτον θόρυβον ἀπίκοντο ὡς ἔνιοι  τῶν   στρατηγῶν οὐδὲ κυρωθῆναι ἔμενον τὸ
[8, 81]   λόγων ἀμφισβασίη· οἱ γὰρ πλεῦνες  τῶν   στρατηγῶν οὐκ ἐπείθοντο τὰ ἐσαγγελθέντα.
[8, 2]   τῶν νεῶν παρείχοντο. ἀριθμὸς δὲ  τῶν   συλλεχθεισέων νεῶν ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον ἦν,
[8, 3]   χρεὸν εἴη ἐπιτρέπειν. ἀντιβάντων δὲ  τῶν   συμμάχων εἶκον οἱ Ἀθηναῖοι μέγα
[8, 69]   ἐν πρώτοισι τετιμημένης διὰ πάντων  τῶν   συμμάχων, ἐτέρποντο τῇ ἀνακρίσι ὡς
[8, 60]   ἀπὸ Σαλαμῖνος διαδρήσονται· παρεόντων γὰρ  τῶν   συμμάχων οὐκ ἔφερέ οἱ κόσμον
[8, 140]   ἐν τρίβῳ τε μάλιστα οἰκημένων  τῶν   συμμάχων πάντων αἰεί τε φθειρομένων
[8, 110]   στρατηγὸς μὲν Ἀθηναίων ἀνὴρ δὲ  τῶν   συμμάχων πάντων ἄριστος καὶ σοφώτατος,
[8, 11]   τῇ ναυμαχίῃ Ἀντίδωρος Λήμνιος μοῦνος  τῶν   σὺν βασιλέι Ἑλλήνων ἐόντων αὐτομολέει
[8, 118]   τοῦ καταστρώματος ἐπεόντων συχνῶν Περσέων  τῶν   σὺν Ξέρξῃ κομιζομένων, ἐνθαῦτα ἐς
[8, 67]   παρῆσαν μετάπεμπτοι οἱ τῶν ἐθνέων  τῶν   σφετέρων τύραννοι καὶ ταξίαρχοι ἀπὸ
[8, 68]   ναυμαχίην ποιέο. οἱ γὰρ ἄνδρες  τῶν   σῶν ἀνδρῶν κρέσσονες τοσοῦτο εἰσὶ
[8, 106]   προγόνων ἐργάσατο, σὲ  τῶν   σῶν τινα, ὅτι με ἀντ᾽
[8, 39]   ἥρωας, Φύλακόν τε καὶ Αὐτόνοον,  τῶν   τὰ τεμένεα ἐστὶ περὶ τὸ
[8, 27]   κρατῆσαι νεκρῶν καὶ ἀσπίδων Φωκέας,  τῶν   τὰς μὲν ἡμισέας ἐς Ἄβας
[8, 30]   Θεσσαλοί. οἱ γὰρ Φωκέες μοῦνοι  τῶν   ταύτῃ ἀνθρώπων οὐκ ἐμήδιζον, κατ᾽
[8, 76]   γίνηται ναυμαχίη, ἐνθαῦτα μάλιστα ἐξοισομένων  τῶν   τε ἀνδρῶν καὶ τῶν ναυηγίων
[8, 115]   τὰ φύλλα καταδρέποντες κατήσθιον, ὁμοίως  τῶν   τε ἡμέρωι καὶ τῶν ἀγρίων,
[8, 19]   τάδε ποιητέα σφι εἶναι ἔλεγε,  τῶν   τε προβάτων τῶν Εὐβοϊκῶν καταθύειν
[8, 124]   περ ἱππέες καλέονται, μέχρι οὔρων  τῶν   Τεγεητικῶν. μοῦνον δὴ τοῦτον πάντων
[8, 137]   ἐξ Ἄργεος ἔφυγον ἐς Ἰλλυριοὺς  τῶν   Τημένου ἀπογόνων τρεῖς ἀδελφεοί, Γαυάνης
[8, 83]   πιστὰ δὴ τὰ λεγόμενα ἦν  τῶν   Τηνίων ῥήματα, παρεσκευάζοντο ὡς ναυμαχήσοντες.
[8, 90]   τόδε ἐν τῷ θορύβῳ τούτῳ.  τῶν   τινες Φοινίκων, τῶν αἱ νέες
[8, 100]   σοὶ δὲ οὔτε τις τούτων  τῶν   τὸ πᾶν σφίσι ἤδη δοκεόντων
[8, 8]   στρατοπέδῳ τούτῳ Σκυλλίης Σκιωναῖος δύτης  τῶν   τότε ἀνθρώπων ἄριστος, ὃς καὶ
[8, 32]   οὐκ αἱρέουσι. οἳ μὲν γὰρ  τῶν   Φωκέων ἐς τὰ ἄκρα τοῦ
[8, 27]   τῆς βασιλέος στρατηλασίης, ἑσσώθησαν ὑπὸ  τῶν   Φωκέων καὶ περιέφθησαν τρηχέως. (ἐπείτε
[8, 33]   ἐνέπρησαν. καί τινας διώκοντες εἷλον  τῶν   Φωκέων πρὸς τοῖσι ὄρεσι, καὶ
[8, 27]   αὐτοῖσι τοιόνδε. γυψώσας ἄνδρας ἑξακοσίους  τῶν   φωκέων τοὺς, ἀρίστους, αὐτούς τε
[8, 27]   Δελφούς· (ἡ δὲ δεκάτη ἐγένετο  τῶν   χρημάτων ἐκ ταύτης τῆς μάχης
[8, 5]   ἀλλ᾽ ἠπιστέατο οἱ μεταλαβόντες τούτων  τῶν   χρημάτων ἐκ τῶν Ἀθηνέων ἐλθεῖν
[8, 5]   ἐπισχεῖν ὧδε ποιέει· Εὐρυβιάδῃ τούτων  τῶν   χρημάτων μεταδιδοῖ πέντε τάλαντα ὡς
[8, 8]   Πήλιον γενομένῃ πολλὰ μὲν ἔσωσε  τῶν   χρημάτων τοῖσι Πέρσῃσι, πολλὰ δὲ
[8, 133]   τι μὲν βουλόμενος ἐκμαθεῖν πρὸς  τῶν   χρηστηρίων ταῦτα ἐνετέλλετο, οὐκ ἔχω
[8, 132]   δεινὸν ἦν τοῖσι Ἕλλησι οὔτε  τῶν   χώρων ἐοῦσι ἐμπείροισι, στρατιῆς τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006