Alphabétiquement     [«   »]
βωμῷ 1
βώσαντα 1
βώσας 1
γὰρ 143
γάρ 7
Γαυάνης 2
γαύλους 1
Fréquences     [«    »]
131
122 τὰ
135 τῆς
143 γὰρ
143 τοῦ
154 τὸν
155 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

γὰρ


Livre, chapitre
[8, 94]   εἶναι θεῖον τὸ πρῆγμα. ὡς  γὰρ   ἀγχοῦ γενέσθαι τῶν νεῶν, τοὺς
[8, 136]   προσκηδέες οἱ Πέρσαι ἦσαν· Ἀλεξάνδρου  γὰρ   ἀδελφεὴν Γυγαίην, Ἀμύντεω δὲ θυγατέρα,
[8, 91]   ἀπεδέξαντο λόγου ἄξια. οἱ μὲν  γὰρ   Ἀθηναῖοι ἐν τῷ θορύβῳ ἐκεράιζον
[8, 136]   εὐεργέτης Ἀλέξανδρος ἔπεμπε· (τοὺς  γὰρ   Ἀθηναίους οὕτω ἐδόκεε μάλιστα προσκτήσεσθαι,
[8, 63]   Ἰσθμὸν ἀγάγῃ τὰς νέας· ἀπολιπόντων  γὰρ   Ἀθηναίων οὐκέτι ἐγίνοντο ἀξιόμαχοι οἱ
[8, 93]   καὶ αὐτὸς ἥλω. (τοῖσι  γὰρ   Ἀθηναίων τριηράρχοισι παρεκεκέλευστο, πρὸς δὲ
[8, 107]   Ζωστῆρος πλέοντες οἱ βάρβαροι, ἀνατείνουσι  γὰρ   ἄκραι λεπταὶ τῆς ἠπείρου ταύτης,
[8, 88]   ἠπιστέατο εἶναι πολεμίην. (τά τε  γὰρ   ἄλλα, ὡς εἴρηται, αὐτῇ συνήνεικε
[8, 75]   μὴ περιίδητε διαδράντας αὐτούς. (οὔτε  γὰρ   ἀλλήλοισι ὁμοφρονέουσι οὔτε ἀντιστήσονται ὑμῖν,
[8, 140]   ἐξ ἐμεῦ οὐδὲν λέξω, οὐ  γὰρ   ἂν νῦν πρῶτον ἐκμάθοιτε, προσχρηίζω
[8, 140]   μαίνεσθε πόλεμον βασιλέι ἀειρόμενοι; οὔτε  γὰρ   ἂν ὑπερβάλοισθε οὔτε οἷοί τε
[8, 108]   κακῶν τὴν Ἑλλάδα ἐργάσαιτο. (εἰ  γὰρ   ἀναγκασθείη Πέρσης μένειν ἐν
[8, 68]   νεῶν μηδὲ ναυμαχίην ποιέο. οἱ  γὰρ   ἄνδρες τῶν σῶν ἀνδρῶν κρέσσονες
[8, 111]   Ἄνδρον περικατέατο ἐξελεῖν ἐθέλοντες. (πρῶτοι  γὰρ   Ἄνδριοι νησιωτέων αἰτηθέντες πρὸς Θεμιστοκλέος
[8, 65]   ἔσται τῇ βασιλέος στρατιῇ· τάδε  γὰρ   ἀρίδηλα, ἐρήμου ἐούσης τῆς Ἀττικῆς,
[8, 49]   αὐτοὶ χωρέων ἐγκρατέες εἰσί·  γὰρ   Ἀττικὴ ἀπεῖτο ἤδη, τῶν δὲ
[8, 87]   οὐκ ἔχουσα διαφυγεῖν, ἔμπροσθε  γὰρ   αὐτῆς ἦσαν ἄλλαι νέες φίλιαι,
[8, 10]   παρὰ βασιλέος δῶρα λάμψεται· Ἀθηναίων  γὰρ   αὐτοῖσι λόγος ἦν πλεῖστος ἀνὰ
[8, 105]   πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. ἁλόντα  γὰρ   αὐτὸν ὑπὸ πολεμίων καὶ πωλεόμενον
[8, 79]   ἀποπλόου τοῦ ἐνθεῦτεν Πελοποννησίοισι. ἐγὼ  γὰρ   αὐτόπτης τοι λέγω γενόμενος ὅτι
[8, 88]   μάλιστα εὐδοκιμῆσαι παρὰ Ξέρξῃ. (λέγεται  γὰρ   βασιλέα θηεύμενον μαθεῖν τὴν νέα
[8, 37]   φασμάτων ἄξια θωμάσαι μάλιστα. (ἐπεὶ  γὰρ   δὴ ἦσαν ἐπιόντες οἱ βάρβαροι
[8, 25]   τοὺς νεκροὺς τοὺς ἑωυτοῦ· καὶ  γὰρ   δὴ καὶ γελοῖον ἦν· τῶν
[8, 82]   ὀγδώκοντα καὶ τριηκοσίας νέας· δύο  γὰρ   δὴ νεῶν τότε κατέδεε ἐς
[8, 13]   τέλος σφι ἐγίνετο ἄχαρι. ὡς  γὰρ   δὴ πλέουσι αὐτοῖσι χειμών τε
[8, 76]   ἀνδρῶν καὶ τῶν ναυηγίων (ἐν  γὰρ   δὴ πόρῳ τῆς ναυμαχίης τῆς
[8, 66]   ἐπεμνήσθημεν πρότερον τὰ οὐνόματα. ὅσῳ  γὰρ   δὴ προέβαινε ἐσωτέρω τῆς Ἑλλάδος
[8, 119]   τὸ Περσέων τοῦτο πάθος· εἰ  γὰρ   δὴ ταῦτα οὕτω εἰρέθη ἐκ
[8, 3]   ἐδέοντο αὐτῶν, ὡς διέδεξαν· ὡς  γὰρ   δὴ ὠσάμενοι τὸν Πέρσην περὶ
[8, 50]   καὶ πᾶσαν αὐτὴν πυρπολέεσθαι. (ὁ  γὰρ   διὰ Βοιωτῶν τραπόμενος στρατὸς ἅμα
[8, 142]   ἐνδέκεσθαι παρὰ τοῦ βαρβάρου. (οὔτε  γὰρ   δίκαιον οὐδαμῶς οὔτε κόσμον φέρον
[8, 140]   ἦλθον ἔχων λόγους τούσδε· καὶ  γὰρ   δύναμις ὑπὲρ ἄνθρωπον βασιλέος
[8, 31]   ἐς τὴν Δωρίδα ἐσέβαλον· τῆς  γὰρ   Δωρίδος χώρης ποδεὼν στεινὸς ταύτῃ
[8, 80]   ἀπαγγέλλων, αὐτός σφι ἄγγειλον. (ἢν  γὰρ   ἐγὼ αὐτὰ λέγω, δόξω πλάσας
[8, 80]   διακελεύεαι καὶ εὖ ἤγγειλας· τὰ  γὰρ   ἐγὼ ἐδεόμην γενέσθαι, αὐτὸς αὐτόπτης
[8, 103]   τά περ αὐτὸς ἐνόεε. οὐδὲ  γὰρ   εἰ πάντες καὶ πᾶσαι συνεβούλευον
[8, 90]   γενόμενα τοὺς Ἴωνας ἐρρύσατο· ὡς  γὰρ   εἶδε σφέας Ξέρξης ἔργον μέγα
[8, 19]   καταθύειν ὅσα τις ἐθέλοι· κρέσσον  γὰρ   εἶναι τὴν στρατιὴν ἔχειν
[8, 47]   καὶ Ἀχέροντος ποταμοῦ ἐστρατεύοντο· Θεσπρωτοὶ  γὰρ   εἰσὶ ὁμουρέοντες Ἀμπρακιώτῃσι καὶ Λευκαδίοισι,
[8, 85]   δὴ Ἀθηναίους ἐτετάχατο Φοίνικες (οὗτοι  γὰρ   εἶχον τὸ πρὸς Ἐλευσῖνός τε
[8, 60]   τὸν Ἰσθμὸν τὰς νέας. ἀντίθες  γὰρ   ἑκάτερον ἀκούσας. πρὸς μὲν τῷ
[8, 61]   νέες σφι ἔωσι πεπληρωμέναι· οὐδαμοὺς  γὰρ   Ἑλλήνων αὐτοὺς ἐπιόντας ἀποκρούσεσθαι. ~σημαίνων
[8, 3]   Ἑλλάς, ὀρθὰ νοεῦντες· στάσις  γὰρ   ἔμφυλος πολέμου ὁμοφρονέοντος τοσούτῳ κάκιον
[8, 100]   ποιήσῃς καταγελάστους γενέσθαι Ἕλλησι· οὐδὲ  γὰρ   ἐν Πέρσῃσί τοί τι δεδήληται
[8, 60]   πολέμου ἐκβαίνῃ, πολλὸν κρατήσομεν· τὸ  γὰρ   ἐν στεινῷ ναυμαχέειν πρὸς ἡμέων
[8, 29]   εἶναι ὅμοιοι ἡμῖν. (πρόσθε τε  γὰρ   ἐν τοῖσι Ἕλλησι, ὅσον χρόνον
[8, 8]   ἀριθμὸν ἐποιεῦντο τῶν νεῶν, ἦν  γὰρ   ἐν τῷ στρατοπέδῳ τούτῳ Σκυλλίης
[8, 140]   πάντα χρόνον πολεμέειν Ξέρξῃ· εἰ  γὰρ   ἐνώρων τοῦτο ἐν ὑμῖν, οὐκ
[8, 80]   αὐτὸς αὐτόπτης γενόμενος ἥκεις. ἴσθι  γὰρ   ἐξ ἐμέο τὰ ποιεύμενα ὑπὸ
[8, 21]   ἐκ Τρηχῖνος κατάσκοπος. ἦν μὲν  γὰρ   ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ κατάσκοπος Πολύας, γένος
[8, 112]   χρήματα ἐπολιορκέοντο. Θεμιστοκλέης δὲ, οὐ  γὰρ   ἐπαύετο πλεονεκτέων, ἐσπέμπων ἐς τὰς
[8, 70]   ἡμέρη ναυμαχίην ποιήσασθαι· νὺξ  γὰρ   ἐπεγένετο· οἳ δὲ παρεσκευάζοντο ἐς
[8, 103]   δὴ τῇ συμβουλίῃ Ξέρξης· λέγουσα  γὰρ   ἐπετύγχανε τά περ αὐτὸς ἐνόεε.
[8, 71]   μὴ ἐσβάλοιεν οἱ βάρβαροι. ὡς  γὰρ   ἐπύθοντο τάχιστα Πελοποννήσιοι τοὺς ἀμφὶ
[8, 87]   μᾶλλον ἔτι παρὰ βασιλέι. (ἐπειδὴ  γὰρ   ἐς θόρυβον πολλὸν ἀπίκετο τὰ
[8, 100]   ποιέειν ταῦτα. μηδὲ δυσθύμεε· οὐ  γὰρ   ἔστι Ἕλλησι οὐδεμία ἔκδυσις μὴ
[8, 80]   γένηται, ὅμοιον ἡμῖν ἔσται· οὐ  γὰρ   ἔτι διαδρήσονται, εἴ περ περιεχόμεθα
[8, 20]   ἐτράποντο πρὸς τὰ πρόβατα. ~οἱ  γὰρ   Εὐβοέες, παραχρησάμενοι τὸν Βάκιδος χρησμὸν
[8, 109]   προτέρην κακότητα. ἡμεῖς δέ, εὕρημα  γὰρ   εὑρήκαμεν ἡμέας τε αὐτοὺς καὶ
[8, 40]   ποιήσασθαι ὡς ἐψευσμένοι γνώμης. (δοκέοντες  γὰρ   εὑρήσειν Πελοποννησίους πανδημεὶ ἐν τῇ
[8, 109]   πέδας τε κατῆκε. (ἀλλ᾽ εὖ  γὰρ   ἔχει ἐς τὸ παρεὸν ἡμῖν,
[8, 137]   ταῦτα· δὲ παῖς, ἐτύγχανε  γὰρ   ἔχων μάχαιραν, εἴπας τάδε δεκόμεθα
[8, 142]   γὰρ ταῦτα ποιητέα ἐστί· τύραννος  γὰρ   ἐὼν τυράννῳ συγκατεργάζεται· ὑμῖν δὲ
[8, 12]   ἐς οἷα κακὰ ἧκον. πρὶν  γὰρ   καὶ ἀναπνεῦσαι σφέας ἔκ
[8, 144]   στρατιὴν ὡς τάχιστα ἐκπέμπετε. (ὡς  γὰρ   ἡμεῖς εἰκάζομεν, οὐκ ἑκὰς χρόνου
[8, 62]   ἀνατρέψεις τὴν Ἑλλάδα· τὸ πᾶν  γὰρ   ἡμῖν τοῦ πολέμου φέρουσι αἱ
[8, 102]   σὺν τοῖσι ἐθέλει. (τοῦτο μὲν  γὰρ   ἢν καταστρέψηται τὰ φησὶ θέλειν
[8, 144]   καταδουλῶσαι τὴν Ἑλλάδα. (πολλά τε  γὰρ   καὶ μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα
[8, 31]   ἐσβαλόντες οἱ βάρβαροι· ἐμήδιζόν τε  γὰρ   καὶ οὐκ ἐδόκεε Θεσσαλοῖσι. ~ὡς
[8, 110]   διέβαλλε, Ἀθηναῖοι δὲ ἐπείθοντο· ἐπειδὴ  γὰρ   καὶ πρότερον δεδογμένος εἶναι σοφὸς
[8, 37]   πρὶν γενομένου τέρεος. θῶμα μὲν  γὰρ   καὶ τοῦτο κάρτα ἐστί, ὅπλα
[8, 3]   τὸ μέλλον ἔσεσθαι στράτευμα. ~ἐγένετο  γὰρ   κατ᾽ ἀρχὰς λόγος, πρὶν
[8, 137]   τοῦ μισθοῦ πέρι ἀκούσας, ἦν  γὰρ   κατὰ τὴν καπνοδόκην ἐς τὸν
[8, 53]   τις ἔξοδος τοῖσι βαρβάροισι· ἔδεε  γὰρ   κατὰ τὸ θεοπρόπιον πᾶσαν τὴν
[8, 27]   Φωκέων καὶ περιέφθησαν τρηχέως. (ἐπείτε  γὰρ   κατειλήθησαν ἐς τὸν Παρνησὸν οἱ
[8, 105]   κατεστήσατο ἀπ᾽ ἔργων ἀνοσιωτάτων· ὅκως  γὰρ   κτήσαιτο παῖδας εἴδεος ἐπαμμένους, ἐκτάμνων
[8, 71]   ἐργαζομένου, ἤνετο τὸ ἔργον· καὶ  γὰρ   λίθοι καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα
[8, 109]   μεταβαλὼν πρὸς τοὺς Ἀθηναίους (οὗτοι  γὰρ   μάλιστα ἐκπεφευγότων περιημέκτεον, ὁρμέατό τε
[8, 113]   Βοιωτοὺς τὴν αὐτὴν ὁδόν. ἔδοξε  γὰρ   Μαρδονίῳ ἅμα μὲν προπέμψαι βασιλέα,
[8, 89]   δὲ τινὲς καὶ Ἑλλήνων· ἅτε  γὰρ   νέειν ἐπιστάμενοι, τοῖσι αἱ νέες
[8, 108]   τῶν Ἑλλήνων καρπόν. (ἀλλὰ δοκέειν  γὰρ   νικηθέντα τῇ ναυμαχίῃ οὐ μενέειν
[8, 16]   ναυμαχίῃ παραπλήσιοι ἀλλήλοισι ἐγίνοντο. (ὁ  γὰρ   Ξέρξεω στρατὸς ὑπὸ μεγάθεός τε
[8, 120]   δὲ καὶ τόδε μαρτύριον· φαίνεται  γὰρ   Ξέρξης ἐν τῇ ὀπίσω κομιδῇ
[8, 100]   τοῦ γεγονότος εἵνεκα πρήγματος. οὐ  γὰρ   ξύλων ἀγὼν τὸ πᾶν
[8, 128]   Τιμόξεινος προδιδοὺς τὴν Ποτίδαιαν· τοξεύων  γὰρ   Ἀρτάβαζος ἐς τὸ συγκείμενον,
[8, 5]   δέ οἱ οὗτος ἀνεπέπειστο, Ἀδείμαντος  γὰρ   Ὠκύτου Κορίνθιος στρατηγὸς
[8, 141]   σφεων γίνεσθαι τὴν κατάστασιν· ἐπανέμειναν  γὰρ   οἱ Ἀθηναῖοι διατρίβοντες, εὖ ἐπιστάμενοι
[8, 118]   ὑμέων βασιλέος κηδόμενος· ἐν ὑμῖν  γὰρ   οἶκε εἶναι ἐμοὶ σωτηρίη”
[8, 68]   χωρήσει τὰ νοέων ἐλήλυθας. (οὐ  γὰρ   οἷοί τε πολλὸν χρόνον εἰσί
[8, 89]   ἐνθαῦτα αἱ πλεῖσται διεφθείροντο· οἱ  γὰρ   ὄπισθε τεταγμένοι, ἐς τὸ πρόσθε
[8, 38]   καὶ ἄλλα ὥρων θεῖα· δύο  γὰρ   ὁπλίτας μέζονας κατ᾽ ἀνθρώπων
[8, 44]   καὶ ἑκατόν, μοῦνοι· ἐν Σαλαμῖνι  γὰρ   οὐ συνεναυμάχησαν Πλαταιέες Ἀθηναίοισι διὰ
[8, 46]   Σίφνιοι καὶ Μήλιοι ἐστρατεύοντο· οὗτοι  γὰρ   οὐκ ἔδοσαν μοῦνοι νησιωτέων τῷ
[8, 113]   πλὴν Ὑδάρνεος τοῦ στρατηγοῦ (οὗτος  γὰρ   οὐκ ἔφη λείψεσθαι βασιλέος) μετὰ
[8, 109]   μὴ διώκωμεν ἄνδρας φεύγοντας. (τάδε  γὰρ   οὐκ ἡμεῖς κατεργασάμεθα, ἀλλὰ θεοί
[8, 32]   πᾶσαν ἐπέδραμον τὴν Φωκίδα· Θεσσαλοὶ  γὰρ   οὕτω ἦγον τὸν στρατόν· ὁκόσα
[8, 81]   ἐκπλῶσαι λαθὼν τοὺς ἐπορμέοντας· περιέχεσθαι  γὰρ   πᾶν τὸ στρατόπεδον τὸ Ἑλληνικὸν
[8, 27]   τρώματος καὶ τὸ κάρτα. (ἐσβαλόντες  γὰρ   πανστρατιῇ αὐτοί τε οἱ Θεσσαλοὶ
[8, 64]   ἔδοξε, καὶ ἐποίευν ταῦτα· εὐξάμενοι  γὰρ   πᾶσι τοῖσι θεοῖσι, αὐτόθεν μὲν
[8, 101]   ἐμά. (σὺ ὦν ἐμοί, καὶ  γὰρ   περὶ τῆς ναυμαχίης εὖ συνεβούλευσας
[8, 81]   αὖτις ἐγίνετο λόγων ἀμφισβασίη· οἱ  γὰρ   πλεῦνες τῶν στρατηγῶν οὐκ ἐπείθοντο
[8, 57]   οὐδεμιῆς ἔτι πατρίδος ναυμαχήσεις· κατὰ  γὰρ   πόλις ἕκαστοι τρέψονται, καὶ οὔτε
[8, 126]   μὴ οὐκ ἐξανδραποδίσασθαι σφέας. (οἱ  γὰρ   Ποτιδαιῆται, ὡς βασιλεὺς παρεξεληλάκεε καὶ
[8, 132]   αὐτοὺς μόγις μέχρι Δήλου. (τὸ  γὰρ   προσωτέρω πᾶν δεινὸν ἦν τοῖσι
[8, 42]   ναυτικὸς στρατὸς ἐκ Τροίζηνος· ἐς  γὰρ   Πώγωνα τὸν Τροιζηνίων λιμένα προείρητο
[8, 68]   πόλις δὲ ἕκαστοι φεύξονται. οὔτε  γὰρ   σῖτος πάρα σφι ἐν τῇ
[8, 102]   ἔργον δέσποτα γίνεται· οἱ  γὰρ   σοὶ δοῦλοι κατεργάσαντο. τοῦτο δὲ
[8, 102]   περὶ οἶκον τὸν σόν· (ἢν  γὰρ   σύ τε περιῇς καὶ οἶκος
[8, 2]   παρείχοντο Σπαρτιῆται Εὐρυβιάδην Εὐρυκλείδεω· οἱ  γὰρ   σύμμαχοι οὐκ ἔφασαν, ἢν μὴ
[8, 117]   νηυσὶ διέβησαν ἐς Ἄβυδον· τὰς  γὰρ   σχεδίας οὐκ εὗρον ἔτι ἐντεταμένας
[8, 105]   δὴ καὶ τοῦτον. καὶ οὐ  γὰρ   τὰ πάντα ἐδυστύχεε Ἑρμότιμος,
[8, 142]   τὸν Μαρδονίου λόγον. (τούτῳ μὲν  γὰρ   ταῦτα ποιητέα ἐστί· τύραννος γὰρ
[8, 33]   καὶ ἐς τὰ ἱρά. ~πορευόμενοι  γὰρ   ταύτῃ παρὰ τὸν Κηφισὸν ποταμὸν
[8, 28]   ἵππον αὐτῶν ἐλυμήναντο ἀνηκέστως. ἐν  γὰρ   τῇ ἐσβολῇ ἐστὶ κατὰ
[8, 87]   ἑωυτὴν ἀγαθὰ ἐργάσατο. τε  γὰρ   τῆς Ἀττικῆς νεὸς τριήραρχος ὡς
[8, 111]   Ἀνδρίους οὐ δώσειν χρήματα· οὐδέκοτε  γὰρ   τῆς ἑωυτῶν ἀδυναμίης τὴν Ἀθηναίων
[8, 140]   τὸν πάντα χρόνον. εἴδετε μὲν  γὰρ   τῆς Ξέρξεω στρατηλασίης τὸ πλῆθος
[8, 103]   αὐτοῦ παῖδας ἐς Ἔφεσον· νόθοι  γὰρ   τινὲς παῖδές οἱ συνέσποντο. ~συνέπεμπε
[8, 26]   δειλίην ὦφλε πρὸς βασιλέος. (πυνθανόμενος  γὰρ   τὸ ἄεθλον ἐὸν στέφανον ἀλλ᾽
[8, 137]   τὰ σιτία σφι ἔπεσσε· ἦσαν  γὰρ   τὸ πάλαι καὶ αἱ τυραννίδες
[8, 105]   καὶ Ἔφεσον χρημάτων μεγάλων. (παρὰ  γὰρ   τοῖσι βαρβάροισι τιμιώτεροι εἰσὶ οἱ
[8, 40]   τὸ ποιητέον αὐτοῖσι ἔσται. ἐπὶ  γὰρ   τοῖσι κατήκουσι πρήγμασι βουλὴν ἔμελλον
[8, 66]   ἀπίκοντο καὶ ἐς Θερμοπύλας· (ἀντιθήσω  γὰρ   τοῖσί τε ὑπὸ τοῦ χειμῶνος
[8, 94]   τῶν ἐχθρῶν” ταῦτα λεγόντων ἀπιστέειν  γὰρ   τὸν Ἀδείμαντον, αὖτις τάδε λέγειν,
[8, 61]   ἐῶν ἐπιψηφίζειν ἀπόλι ἀνδρί· πόλιν  γὰρ   τὸν Θεμιστοκλέα παρεχόμενον οὕτω ἐκέλευε
[8, 142]   πάντων ἥκιστα πολλῶν εἵνεκα. ἠγείρατε  γὰρ   τόνδε τὸν πόλεμον ὑμεῖς οὐδὲν
[8, 86]   αἳ δὲ ὑπ᾽ Αἰγινητέων. ἅτε  γὰρ   τῶν μὲν Ἑλλήνων σὺν κόσμῳ
[8, 35]   τῆς Φωκίδος, πάντα ἐσιναμώρεον· καὶ  γὰρ   τῶν Πανοπέων τὴν πόλιν ἐνέπρησαν
[8, 60]   ἀπαείρωσι ἀπὸ Σαλαμῖνος διαδρήσονται· παρεόντων  γὰρ   τῶν συμμάχων οὐκ ἔφερέ οἱ
[8, 32]   Φωκέας οὐκ αἱρέουσι. οἳ μὲν  γὰρ   τῶν Φωκέων ἐς τὰ ἄκρα
[8, 140]   γῆν ἐκτημένων. (ἀλλὰ πείθεσθε· πολλοῦ  γὰρ   ὑμῖν ἄξια ταῦτα, εἰ βασιλεύς
[8, 140]   δὲ ὑμέων πείθεσθαι Μαρδονίῳ. (ἐνορῶ  γὰρ   ὑμῖν οὐκ οἵοισί τε ἐσομένοισι
[8, 87]   τὸ καὶ συνήνεικε ποιησάσῃ. διωκομένη  γὰρ   ὑπὸ τῆς Ἀττικῆς φέρουσα ἐνέβαλε
[8, 79]   οἷοί τε ἔσονται ἐκπλῶσαι· περιεχόμεθα  γὰρ   ὑπὸ τῶν πολεμίων κύκλῳ. ἀλλ᾽
[8, 75]   λάθρῃ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων (τυγχάνει  γὰρ   φρονέων τὰ βασιλέος καὶ βουλόμενος
[8, 30]   σφι ἐπαγγέλλοντο οἱ Θεσσαλοί. οἱ  γὰρ   Φωκέες μοῦνοι τῶν ταύτῃ ἀνθρώπων
[8, 77]   δοκεῦντ᾽ ἀνὰ πάντα πίεσθαι. (χαλκὸς  γὰρ   χαλκῷ συμμίξεται, αἵματι δ᾽ Ἄρης
[8, 16]   ἀντεῖχε καὶ οὐκ εἶκε· δεινὸν  γὰρ   χρῆμα ἐποιεῦντο ὑπὸ νεῶν ὀλιγέων
[8, 20]   σφίσι αὐτοῖσι τὰ πρήγματα. (Βάκιδι  γὰρ   ὧδε ἔχει περὶ τούτων
[8, 133]   ἐνετέλλετο, οὐκ ἔχω φράσαι· οὐ  γὰρ   ὦν λέγεται· δοκέω δ᾽ ἔγωγε
[8, 128]   ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν (οὐ  γὰρ   ὦν λέγεται) τέλος μέντοι τοιάδε
[8, 8]   τὰ λεγόμενα ἐστὶ ἀληθέα· λέγεται  γὰρ   ὡς ἐξ Ἀφετέων δὺς ἐς
[8, 98]   τοῖσι Πέρσῃσι ἐξεύρηται τοῦτο. λέγουσι  γὰρ   ὡς ὁσέων ἂν ἡμερέων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006