Alphabétiquement     [«   »]
τῇδε 2
Τημενίδαι 1
Τημένου 1
τὴν 247
τήν 2
Τήνιοι 1
Τηνίους 1
Fréquences     [«    »]
178 μὲν
191 οἱ
172 ὡς
247 τὴν
250 ἐς
268 τῶν
280 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τὴν


Livre, chapitre
[8, 144]   ἡμετέρην, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα πύθηται  τὴν   ἀγγελίην ὅτι οὐδὲν ποιήσομεν τῶν
[8, 5]   καὶ πέμπει ἐπὶ τὴν νέα  τὴν   Ἀδειμάντου τάλαντα ἀργυρίου τρία· (οὗτοί
[8, 56]   ἐξηγγέλθη ὡς ἔσχε τὰ περὶ  τὴν   Ἀθηναίων ἀκρόπολιν, ἐς τοσοῦτον θόρυβον
[8, 111]   οὐδέκοτε γὰρ τῆς ἑωυτῶν ἀδυναμίης  τὴν   Ἀθηναίων δύναμιν εἶναι κρέσσω. ~οὗτοι
[8, 92]   εἷλε τὴν προφυλάσσουσαν ἐπὶ Σκιάθῳ  τὴν   Αἰγιναίην, ἐπ᾽ ἧς ἔπλεε Πυθέης
[8, 132]   Ἀρίφρονος. ~ὡς δὲ παρεγένοντο ἐς  τὴν   Αἴγιναν πᾶσαι αἱ νέες, ἀπίκοντο
[8, 132]   καὶ δὴ καὶ τότε ἐς  τὴν   Αἴγιναν, τῶν Ἑλλήνων δεόμενοι καταπλῶσαι
[8, 116]   πατὴρ τοὺς ὀφθαλμοὺς διὰ  τὴν   αἰτίην ταύτην. ~καὶ οὗτοι μὲν
[8, 54]   θῦσαι τὰ ἱρὰ ἀναβάντας ἐς  τὴν   ἀκρόπολιν, εἴτε δὴ ὦν ὄψιν
[8, 51]   καὶ πένητας ἀνθρώπους, οἳ φραξάμενοι  τὴν   ἀκρόπολιν θύρῃσί τε καὶ ξύλοισι
[8, 53]   αὐτοὺς ἀναβεβηκότας οἱ Ἀθηναῖοι ἐπὶ  τὴν   ἀκρόπολιν, οἳ μὲν ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς
[8, 53]   τὸ ἱρὸν συλήσαντες ἐνέπρησαν πᾶσαν  τὴν   ἀκρόπολιν. ~σχὼν δὲ παντελέως τὰς
[8, 41]   ὡς καὶ τῆς θεοῦ ἀπολελοιπυίης  τὴν   ἀκρόπολιν. ὡς δέ σφι πάντα
[8, 95]   τῶν ὁπλιτέων οἳ παρατετάχατο παρὰ  τὴν   ἀκτὴν τῆς Σαλαμινίης χώρης, γένος
[8, 82]   Σωσιμένεος, περ δὴ ἔφερε  τὴν   ἀληθείην πᾶσαν. διὰ δὲ τοῦτο
[8, 68]   εἵνεκα ὁρμήθης στρατεύεσθαι, ἔχεις δὲ  τὴν   ἄλλην Ἑλλάδα ἐμποδὼν δέ τοι
[8, 113]   Ἰνδούς, καὶ τὸν πεζὸν καὶ  τὴν   ἄλλην ἵππον. (ταῦτα μὲν ἔθνεα
[8, 138]   ὡς ταύτην ἔσχον, κατεστρέφοντο καὶ  τὴν   ἄλλην Μακεδονίην. ~ἀπὸ τούτου δὴ
[8, 73]   μέντοι τῆς ἑωυτῶν, οἰκέει δὲ  τὴν   ἀλλοτρίην. (τὰ δὲ λοιπὰ ἔθνεα
[8, 108]   διώξαντες μέχρι Ἄνδρου, ἐς δὲ  τὴν   Ἄνδρον ἀπικόμενοι ἐβουλεύοντο. (Θεμιστοκλέης μέν
[8, 111]   τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντας τὸν πόρον,  τὴν   Ἄνδρον περικατέατο ἐξελεῖν ἐθέλοντες. (πρῶτοι
[8, 121]   οὐκ οἷοί τε ἐγίνοντο ἐξελεῖν  τὴν   Ἄνδρον, τραπόμενοι ἐς Κάρυστον καὶ
[8, 137]   ἐκ δὲ Ἰλλυριῶν ὑπερβαλόντες ἐς  τὴν   ἄνω Μακεδονίην ἀπίκοντο ἐς Λεβαίην
[8, 106]   ἐμάς, ὥστε σε μὴ μέμψασθαι  τὴν   ἀπ᾽ ἐμέο τοι ἐσομένην δίκην”
[8, 41]   ἐς τὴν ἑωυτῶν. μετὰ δὲ  τὴν   ἄπιξιν κήρυγμα ἐποιήσαντο, Ἀθηναίων τῇ
[8, 21]   ταῦτα, οὐκέτι ἐς ἀναβολὰς ἐποιεῦντο  τὴν   ἀποχώρησιν, ἐκομίζοντο δὲ ὡς ἕκαστοι
[8, 84]   ἀποδημήσασαν ἐς Αἴγιναν, ταύτην εἶναι  τὴν   ἄρξασαν. λέγεται δὲ καὶ τάδε,
[8, 103]   ἐμοί· οὕτω καταρρωδήκεε. ἐπαινέσας δὲ  τὴν   Ἀρτεμισίην, ταύτην μὲν ἀποστέλλει ἄγουσαν
[8, 87]   ἀνδρῶν βαρβάρων, νομίσας τὴν νέα  τὴν   Ἀρτεμισίης Ἑλληνίδα εἶναι
[8, 44]   ἐκλήθησαν Κεκροπίδαι, ἐκδεξαμένου δὲ Ἐρεχθέος  τὴν   ἀρχὴν Ἀθηναῖοι μετωνομάσθησαν, Ἴωνος δὲ
[8, 84]   οὕτω λέγουσι τῆς ναυμαχίης γενέσθαι  τὴν   ἀρχήν, Αἰγινῆται δὲ τὴν κατὰ
[8, 139]   τοῦ δὲ Περδίκκης κτησάμενος  τὴν   ἀρχήν. ~ἐγεγόνεε μὲν δὴ ὧδε
[8, 119]   τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἀπενόστησε ἐς  τὴν   Ἀσίην. ~μέγα δὲ καὶ τόδε
[8, 118]   νεὸς Φοινίσσης ἐπιβὰς ἐκομίζετο ἐς  τὴν   Ἀσίην. (πλέοντα δέ μιν ἄνεμον
[8, 118]   ἐπικουφισθεῖσαν οὕτω δὴ ἀποσωθῆναι ἐς  τὴν   Ἀσίην. ὡς δὲ ἐκβῆναι τάχιστα
[8, 144]   πρὶν ὦν παρεῖναι ἐκεῖνον ἐς  τὴν   Ἀττικήν, ἡμέας καιρός ἐστι προβοηθῆσαι
[8, 50]   ἀγγέλλων ἥκειν τὸν βάρβαρον ἐς  τὴν   Ἀττικὴν καὶ πᾶσαν αὐτὴν πυρπολέεσθαι.
[8, 92]   (ὡς δὲ ἐσεῖδε τὴν νέα  τὴν   Ἀττικὴν Πολύκριτος, ἔγνω τὸ
[8, 110]   ἐγένετο· οἳ ἐπείτε ἀπίκοντο πρὸς  τὴν   Ἀττικήν, οἳ μὲν κατέμενον ἐπὶ
[8, 53]   γὰρ κατὰ τὸ θεοπρόπιον πᾶσαν  τὴν   Ἀττικὴν τὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ
[8, 113]   τὴν ναυμαχίην ἐξήλαυνον ἐς Βοιωτοὺς  τὴν   αὐτὴν ὁδόν. ἔδοξε γὰρ Μαρδονίῳ
[8, 143]   λέγουσι, ἔστ᾽ ἂν ἥλιος  τὴν   αὐτὴν ὁδὸν ἴῃ τῇ περ
[8, 14]   τοῦ γενομένου χειμῶνος. φυλάξαντες δὴ  τὴν   αὐτὴν ὥρην, πλέοντες ἐπέπεσον νηυσὶ
[8, 36]   νυν καὶ γυναῖκας πέρην ἐς  τὴν   Ἀχαιίην διέπεμψαν, αὐτῶν δὲ οἱ
[8, 24]   ἀνοήτους τῶν ἀνθρώπων, οἳ ἤλπισαν  τὴν   βασιλέος δύναμιν ὑπερβαλέεσθαι” ~ταῦτα ἐπαγγειλαμένου,
[8, 26]   ἄγοντες δὲ τούτους ἐς ὄψιν  τὴν   βασιλέος ἐπυνθάνοντο οἱ Πέρσαι περὶ
[8, 144]   ἡμέας καιρός ἐστι προβοηθῆσαι ἐς  τὴν   Βοιωτίην” οἳ μὲν ταῦτα ὑποκριναμένων
[8, 140]   φθειρομένων μούνων, ἐξαίρετον μεταίχμιόν τε  τὴν   γῆν ἐκτημένων. (ἀλλὰ πείθεσθε· πολλοῦ
[8, 140]   ὧδε Μαρδόνιε ποίεε· τοῦτο μὲν  τὴν   γῆν σφι ἀπόδος, τοῦτο δὲ
[8, 63]   οἱ λοιποί. ταύτην δὲ αἱρέεται  τὴν   γνώμην, αὐτοῦ μένοντας διαναυμαχέειν. ~οὕτω
[8, 106]   Πανιώνιον κομίσαι τὰ τέκνα καὶ  τὴν   γυναῖκα. (ὡς δὲ ἄρα πανοικίῃ
[8, 88]   τὸ ἐπίσημον τῆς νεὸς ἐπισταμένους·  τὴν   δὲ διαφθαρεῖσαν ἠπιστέατο εἶναι πολεμίην.
[8, 68]   Εὐβοίῃ οὔτε ἐλάχιστα ἀποδεξαμένη. δέσποτα,  τὴν   δὲ ἐοῦσαν γνώμην με δίκαιον
[8, 121]   ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν,  τὴν   δὲ ἐπὶ Σούνιον, τὴν δὲ
[8, 65]   ναυτικὸν στρατὸν κινδυνεύσει βασιλεὺς ἀποβαλεῖν.  (τὴν   δὲ ὁρτὴν ταύτην ἄγουσι Ἀθηναῖοι
[8, 127]   πολιορκέων, κατέσφαξε ἐξαγαγὼν ἐς λίμνην,  τὴν   δὲ πόλιν παραδιδοῖ Κριτοβούλῳ Τορωναίῳ
[8, 132]   τε πάντα πλέα ἐδόκεε εἶναι,  τὴν   δὲ Σάμον ἐπιστέατο δόξῃ καὶ
[8, 121]   ἦν, τὴν δὲ ἐπὶ Σούνιον,  τὴν   δὲ τῷ Αἴαντι αὐτοῦ ἐς
[8, 32]   ἑωυτῆς· Τιθορέα οὔνομα αὐτῇ· ἐς  τὴν   δὴ ἀνηνείκαντο καὶ αὐτοὶ ἀνέβησαν.
[8, 133]   μὲν δὴ Ἕλληνες ἔπλεον ἐς  τὴν   Δῆλον, Μαρδόνιος δὲ περὶ τὴν
[8, 123]   τοῦ Κροίσου κρητῆρος. ~μετὰ δὲ  τὴν   διαίρεσιν τῆς ληίης ἔπλεον οἱ
[8, 31]   τῶν ἐν Πελοποννήσῳ. ταύτην ὦν  τὴν   Δωρίδα γῆν οὐκ ἐσίναντο ἐσβαλόντες
[8, 31]   μὲν δὴ τῆς Τρηχινίης ἐς  τὴν   Δωρίδα ἐσέβαλον· τῆς γὰρ Δωρίδος
[8, 115]   εὕροιεν, οἳ δὲ τὴν ποίην  τὴν   ἐκ τῆς γῆς ἀναφυομένην καὶ
[8, 55]   χώρης μαρτύρια θέσθαι. ταύτην ὦν  τὴν   ἐλαίην ἅμα τῷ ἄλλῳ ἱρῷ
[8, 142]   δὲ φέρει καὶ ἐς πᾶσαν  τὴν   Ἑλλάδα· (ἄλλως τε τούτων ἁπάντων
[8, 4]   ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου ἔσω ἐς  τὴν   Ἑλλάδα. (γνόντες δὲ σφέας οἱ
[8, 101]   ἀπολεξάμενος τοῦ στρατοῦ παρασχεῖν μοι  τὴν   Ἑλλάδα δεδουλωμένην, αὐτὸν δέ με
[8, 108]   ἂν μέγιστον πάντων σφι κακῶν  τὴν   Ἑλλάδα ἐργάσαιτο. (εἰ γὰρ ἀναγκασθείη
[8, 100]   κρέσσον εἴη ἀνακινδυνεῦσαι κατεργάσασθαι  τὴν   Ἑλλάδα αὐτὸν καλῶς τελευτῆσαι
[8, 115]   καταλιπὼν τοῦ Διός, ὅτε ἐπὶ  τὴν   Ἑλλάδα ἤλαυνε, ἀπιὼν οὐκ ἀπέλαβε,
[8, 60]   (ἐν σοὶ νῦν ἐστὶ σῶσαι  τὴν   Ἑλλάδα, ἢν ἐμοὶ πείθῃ ναυμαχίην
[8, 3]   οἱ Ἀθηναῖοι μέγα πεποιημένοι περιεῖναι  τὴν   Ἑλλάδα καὶ γνόντες, εἰ στασιάσουσι
[8, 100]   δίκην ἀναγνώσας βασιλέα στρατεύεσθαι ἐπὶ  τὴν   Ἑλλάδα, καί οἱ κρέσσον εἴη
[8, 22]   ἐπὶ τοὺς πατέρας στρατευόμενοι καὶ  τὴν   Ἑλλάδα καταδουλούμενοι. (ἀλλὰ μάλιστα μὲν
[8, 100]   ἔφερέ οἱ γνώμη κατεργάσασθαι  τὴν   Ἑλλάδα· λογισάμενος ὦν ταῦτα προσέφερε
[8, 142]   μήτε νεώτερον ποιέειν μηδὲν κατὰ  τὴν   Ἑλλάδα μήτε λόγους ἐνδέκεσθαι παρὰ
[8, 109]   εὑρήκαμεν ἡμέας τε αὐτοὺς καὶ  τὴν   Ἑλλάδα, νέφος τοσοῦτο ἀνθρώπων ἀνωσάμενοι,
[8, 18]   δρησμὸν δὴ ἐβούλευον ἔσω ἐς  τὴν   Ἑλλάδα. ~νόῳ δὲ λαβὼν
[8, 114]   σφέων τὸν βασιλέα ἀπέκτεινας ῥυόμενον  τὴν   Ἑλλάδα” δὲ γελάσας τε
[8, 116]   παισὶ ἀπηγόρευε μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ  τὴν   Ἑλλάδα. (οἳ δὲ ἀλογήσαντες,
[8, 124]   πολλὸν Ἑλλήνων σοφώτατος ἀνὰ πᾶσαν  τὴν   Ἑλλάδα. (ὅτι δὲ νικῶν οὐκ
[8, 100]   πολλόν, ἐμὲ δὲ σοὶ χρὴ  τὴν   Ἑλλάδα παρασχεῖν δεδουλωμένην, τριήκοντα μυριάδας
[8, 144]   δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες καταδουλῶσαι  τὴν   Ἑλλάδα. (πολλά τε γὰρ καὶ
[8, 19]   μελήσειν, ὥστε ἀσινέας ἀπικέσθαι ἐς  τὴν   Ἑλλάδα. ταῦτα ἤρεσέ σφι ποιέειν,
[8, 62]   ἀγαθός· εἰ δὲ μή, ἀνατρέψεις  τὴν   Ἑλλάδα· τὸ πᾶν γὰρ ἡμῖν
[8, 15]   παρεκελεύοντο ὅκως μὴ παρήσουσι ἐς  τὴν   Ἑλλάδα τοὺς βαρβάρους, οἳ δ᾽
[8, 62]   τοὺς οἰκέτας κομιεύμεθα ἐς Σῖριν  τὴν   ἐν Ἰταλίῃ, περ ἡμετέρη
[8, 53]   τὸ θεοπρόπιον πᾶσαν τὴν Ἀττικὴν  τὴν   ἐν τῇ ἠπείρῳ γενέσθαι ὑπὸ
[8, 108]   λύσοντας τὰς γεφύρας· Εὐρυβιάδης δὲ  τὴν   ἐναντίην ταύτῃ γνώμην ἐτίθετο, λέγων
[8, 118]   ἐξ Ἀθηνέων ἀπίκετο ἐπ᾽ Ἠιόνα  τὴν   ἐπὶ Στρυμόνι, ἐνθεῦτεν οὐκέτι ὁδοιπορίῃσι
[8, 132]   δὲ ὡς φανεροὶ ἐγένοντο, ἐξενείκαντος  τὴν   ἐπιχείρησιν ἑνὸς τῶν μετεχόντων, οὕτω
[8, 125]   φθόνῳ καταμαργέων ἐνείκεε τὸν Θεμιστοκλέα,  τὴν   ἐς Λακεδαίμονα ἄπιξιν προφέρων, ὡς
[8, 15]   Εὐρίπου, ὥσπερ τοῖσι ἀμφὶ Λεωνίδην  τὴν   ἐσβολὴν φυλάσσειν. οἳ μὲν δὴ
[8, 14]   ὡς τῶν βαρβάρων οἱ περιπλέοντες  τὴν   Εὔβοιαν πάντες εἴησαν διεφθαρμένοι ὑπὸ
[8, 74]   σιγῇ λόγον ἐποιέετο, θῶμα ποιεύμενοι  τὴν   Εὐρυβιάδεω ἀβουλίην· τέλος δὲ ἐξερράγη
[8, 58]   ἀμειψάμενος ἤιε ἐπὶ τὴν νέα  τὴν   Εὐρυβιάδεω. ἀπικόμενος δὲ ἔφη ἐθέλειν
[8, 51]   μῆνα ἐν τῷ διέβαινον ἐς  τὴν   Εὐρώπην, ἐν τρισὶ ἑτέροισι μησὶ
[8, 108]   ἔργου ἐχομένῳ πάντα τὰ κατὰ  τὴν   Εὐρώπην οἷά τε ἔσται προσχωρῆσαι
[8, 135]   Εὐρωπέα Μῦν ἐξαρπάσαντα παρ᾽ αὐτῶν  τὴν   ἐφέροντο δέλτον, τὰ λεγόμενα ὑπὸ
[8, 108]   ἐς ἔλθοι φεύγων ἐς  τὴν   ἑωυτοῦ· τὸ ἐνθεῦτεν δὲ περὶ
[8, 124]   φθόνῳ, ἀλλ᾽ ἀποπλεόντων ἑκάστων ἐς  τὴν   ἑωυτῶν ἀκρίτων, ὅμως Θεμιστοκλέης ἐβώσθη
[8, 70]   ἐν νήσῳ ἀπολαμφθέντες πολιορκήσονται, ἀπέντες  τὴν   ἑωυτῶν ἀφύλακτον· τῶν δὲ βαρβάρων
[8, 141]   ὦν ἐποίευν, ἐνδεικνύμενοι τοῖσι Λακεδαιμονίοισι  τὴν   ἑωυτῶν γνώμην. ~ὡς δὲ ἐπαύσατο
[8, 46]   πεπληρωμέναι νέες, ἀλλὰ τῇσι μὲν  τὴν   ἑωυτῶν ἐφύλασσον, τριήκοντα δὲ τῇσι
[8, 41]   τὴν Σαλαμῖνα, Ἀθηναῖοι δὲ ἐς  τὴν   ἑωυτῶν. μετὰ δὲ τὴν ἄπιξιν
[8, 130]   τὴν Ἰωνίην ἀλλ᾽ ἀποχρήσειν σφι  τὴν   ἑωυτῶν φυλάσσειν, σταθμεύμενοι ὅτι σφέας
[8, 105]   πολλούς, ἅτε ποιεύμενος ἐκ τούτου  τὴν   ζόην, καὶ δὴ καὶ τοῦτον.
[8, 105]   ὠνέεται Πανιώνιος ἀνὴρ Χῖος, ὃς  τὴν   ζόην κατεστήσατο ἀπ᾽ ἔργων ἀνοσιωτάτων·
[8, 120]   ἔμοιγε οὐδαμῶς πιστά, πρῶτον ἐλύσατο  τὴν   ζώνην φεύγων ἐξ Ἀθηνέων ὀπίσω,
[8, 3]   τὴν Παυσανίεω ὕβριν προϊσχόμενοι ἀπείλοντο  τὴν   ἡγεμονίην τοὺς Λακεδαιμονίους. ἀλλὰ ταῦτα
[8, 96]   ζέφυρος ἔφερε τῆς Ἀττικῆς ἐπὶ  τὴν   ἠιόνα τὴν καλεομένην Κωλιάδα· ὥστε
[8, 9]   ἐδίδοσαν. πολλῶν δὲ λεχθέντων ἐνίκα  τὴν   ἡμέρην ἐκείνην αὐτοῦ μείναντάς τε
[8, 107]   ἔργα πειρώμενον ὅμοια. ταύτην μὲν  τὴν   ἡμέρην ἐς τοσοῦτο ἐγίνετο, τῆς
[8, 17]   τῶν δὲ Ἑλλήνων κατὰ ταύτην  τὴν   ἡμέρην ἠρίστευσαν Ἀθηναῖοι καὶ Ἀθηναίων
[8, 86]   ἦσάν γε καὶ ἐγένοντο ταύτην  τὴν   ἡμέρην μακρῷ ἀμείνονες αὐτοὶ ἑωυτῶν
[8, 25]   χωρίον, τέσσερες χιλιάδες. (ταύτην μὲν  τὴν   ἡμέρην πρὸς θέην ἐτράποντο, τῇ
[8, 144]   παρέσται βάρβαρος ἐσβαλὼν ἐς  τὴν   ἡμετέρην, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα πύθηται
[8, 60]   αὖτις δὲ Σαλαμὶς περιγίνεται, ἐς  τὴν   ἡμῖν ὑπέκκειται τέκνα τε καὶ
[8, 132]   Ἕλληνας, χρηιζόντων Χίων, τὸ πρὸς  τὴν   ἠῶ κατωτέρω Δήλου· οὕτω δέος
[8, 85]   οὗτοι δ᾽ εἶχον τὸ πρὸς  τὴν   ἠῶ τε καὶ τὸν Πειραιέα.
[8, 119]   πλῆθος τοῖσι Πέρσῃσι ἐξέβαλε ἐς  τὴν   θάλασσαν. ἀλλ᾽ μέν, ὡς
[8, 109]   θεῶν τὰ ἀγάλματα· ὃς καὶ  τὴν   θάλασσαν ἀπεμαστίγωσε πέδας τε κατῆκε.
[8, 130]   ἄσμενοι ἀπαλλάσσοντο. κατὰ μέν νυν  τὴν   θάλασσαν ἑσσωμένοι ἦσαν τῷ θυμῷ,
[8, 118]   τοὺς δὲ προσκυνέοντας ἐκπηδᾶν ἐς  τὴν   θάλασσαν, καὶ τὴν νέα ἐπικουφισθεῖσαν
[8, 8]   ὡς ἐξ Ἀφετέων δὺς ἐς  τὴν   θάλασσαν οὐ πρότερον ἀνέσχε πρὶν
[8, 136]   καὶ ἄλκιμον, τά τε κατὰ  τὴν   θάλασσαν συντυχόντα σφι παθήματα κατεργασαμένους
[8, 19]   ἐλαυνόντων τῶν Εὐβοέων πρόβατα ἐπὶ  τὴν   θάλασσαν ταύτην, συλλέξας τοὺς στρατηγοὺς
[8, 113]   Πελοποννήσου. (ὡς δὲ ἀπίκατο ἐς  τὴν   Θεσσαλίην, ἐνθαῦτα Μαρδόνιος ἐξελέγετο πρώτους
[8, 133]   τὴν Δῆλον, Μαρδόνιος δὲ περὶ  τὴν   Θεσσαλίην ἐχείμαζε. ἐνθεῦτεν δὲ ὁρμώμενος
[8, 28]   ἐσβαλοῦσαν δὲ ἐς τὴν χώρην  τὴν   ἵππον αὐτῶν ἐλυμήναντο ἀνηκέστως. ἐν
[8, 113]   ἄλλων Περσέων τοὺς θωρηκοφόρους καὶ  τὴν   ἵππον τὴν χιλίην, καὶ Μήδους
[8, 66]   τρῶμα τὸ Λακωνικὸν διέβησαν ἐς  τὴν   Ἱστιαίην, ἐπισχόντες ἡμέρας τρεῖς ἔπλεον
[8, 24]   στρατοῦ. (ὡς δὲ διέβη ἐς  τὴν   Ἱστιαίην κῆρυξ, σύλλογον ποιησάμενος
[8, 130]   προσεδέκοντο τοὺς Ἕλληνας ἐλεύσεσθαι ἐς  τὴν   Ἰωνίην ἀλλ᾽ ἀποχρήσειν σφι τὴν
[8, 130]   ἐν τῇ Σάμῳ κατήμενοι ἐφύλασσον  τὴν   Ἰωνίην μὴ ἀποστῇ, νέας ἔχοντες
[8, 132]   τῶν Ἑλλήνων δεόμενοι καταπλῶσαι ἐς  τὴν   Ἰωνίην· οἳ προήγαγον αὐτοὺς μόγις
[8, 132]   τούτων ἀπικόμενοι ἐδέοντο Λακεδαιμονίων ἐλευθεροῦν  τὴν   Ἰωνίην· (τῶν καὶ Ἡρόδοτος
[8, 96]   τῆς Ἀττικῆς ἐπὶ τὴν ἠιόνα  τὴν   καλεομένην Κωλιάδα· ὥστε ἀποπλησθῆναι τὸν
[8, 137]   πέρι ἀκούσας, ἦν γὰρ κατὰ  τὴν   καπνοδόκην ἐς τὸν οἶκον ἐσέχων
[8, 84]   γενέσθαι τὴν ἀρχήν, Αἰγινῆται δὲ  τὴν   κατὰ τοὺς Αἰακίδας ἀποδημήσασαν ἐς
[8, 141]   συνέπιπτε ὥστε ὁμοῦ σφεων γίνεσθαι  τὴν   κατάστασιν· ἐπανέμειναν γὰρ οἱ Ἀθηναῖοι
[8, 76]   Σαλαμῖνα, ἀνῆγον δὲ οἱ ἀμφὶ  τὴν   Κέον τε καὶ τὴν Κυνόσουραν
[8, 118]   δὲ Περσέων πολλοὺς ἀπώλεσε, ἀποταμεῖν  τὴν   κεφαλὴν αὐτοῦ. ~οὗτος δὲ ἄλλος
[8, 65]   ἀνενειχθῇ τὰ ἔπεα ταῦτα, ἀποβαλέεις  τὴν   κεφαλήν, καὶ σε οὔτε ἐγὼ
[8, 76]   ἀμφὶ τὴν Κέον τε καὶ  τὴν   Κυνόσουραν τεταγμένοι, κατεῖχόν τε μέχρι
[8, 121]   Σαλαμῖνα. (μετὰ δὲ τοῦτο διεδάσαντο  τὴν   ληίην καὶ τὰ ἀκροθίνια ἀπέπεμψαν
[8, 36]   ἀνηνείκαντο, οἳ δὲ ἐς Ἄμφισσαν  τὴν   Λοκρίδα ὑπεξῆλθον. πάντες δὲ ὦν
[8, 121]   τε καὶ τριήρεας τρεῖς Φοινίσσας,  τὴν   μὲν ἐς Ἰσθμὸν ἀναθεῖναι,
[8, 118]   ἐνθεῦτεν οὐκέτι ὁδοιπορίῃσι διεχρᾶτο, ἀλλὰ  τὴν   μὲν στρατιὴν Ὑδάρνεϊ ἐπιτράπει ἀπάγειν
[8, 106]   πρῆγμα Ἑρμότιμος ἐς γῆν  τὴν   Μυσίην, τὴν Χῖοι μὲν νέμονται
[8, 113]   Ξέρξην ἐπισχόντες ὀλίγας ἡμέρας μετὰ  τὴν   ναυμαχίην ἐξήλαυνον ἐς Βοιωτοὺς τὴν
[8, 4]   καταμείναντες πρὸ τῆς Εὐβοίης ποιήσονται  τὴν   ναυμαχίην. ~ὁ δὲ Θεμιστοκλέης τοὺς
[8, 90]   Αἰγιναίη νηῦς κατέδυσε τῶν Σαμοθρηίκων  τὴν   νέα. ἅτε δὲ ἐόντες ἀκοντισταὶ
[8, 94]   οἱ Ἕλληνες. (οὕτω δὴ ἀποστρέψαντα  τὴν   νέα αὐτόν τε καὶ τοὺς
[8, 57]   ~ἐνθαῦτα δὴ Θεμιστοκλέα ἀπικόμενον ἐπὶ  τὴν   νέα εἴρετο Μνησίφιλος ἀνὴρ Ἀθηναῖος
[8, 58]   συμμῖξαι· δ᾽ αὐτὸν ἐς  τὴν   νέα ἐκέλευε ἐσβάντα λέγειν, εἴ
[8, 88]   (λέγεται γὰρ βασιλέα θηεύμενον μαθεῖν  τὴν   νέα ἐμβαλοῦσαν, καὶ δή τινα
[8, 118]   ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν, καὶ  τὴν   νέα ἐπικουφισθεῖσαν οὕτω δὴ ἀποσωθῆναι
[8, 120]   δή μιν φασὶ ἐπιβῆναι ἐπὶ  τὴν   νέα. ~οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπείτε
[8, 5]   ἅμα ἠγόρευε καὶ πέμπει ἐπὶ  τὴν   νέα τὴν Ἀδειμάντου τάλαντα ἀργυρίου
[8, 87]   ἐμβάλλουσαν νηὶ ἀνδρῶν βαρβάρων, νομίσας  τὴν   νέα τὴν Ἀρτεμισίης Ἑλληνίδα
[8, 92]   ἐς Αἴγιναν. (ὡς δὲ ἐσεῖδε  τὴν   νέα τὴν Ἀττικὴν Πολύκριτος,
[8, 58]   πρὸς ταῦτα ἀμειψάμενος ἤιε ἐπὶ  τὴν   νέα τὴν Εὐρυβιάδεω. ἀπικόμενος δὲ
[8, 76]   ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ ἀγωνισμάτων. ἐς δὲ  τὴν   νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν καλεομένην ἀπεβίβαζον
[8, 76]   τὰ ἀγγελθέντα, τοῦτο μὲν ἐς  τὴν   νησῖδα τὴν Ψυττάλειαν, μεταξὺ Σαλαμῖνός
[8, 111]   δύο ἀχρήστους οὐκ ἐκλείπειν σφέων  τὴν   νῆσον ἀλλ᾽ αἰεὶ φιλοχωρέειν, πενίην
[8, 44]   δὲ ἐπὶ μὲν Πελασγῶν ἐχόντων  τὴν   νῦν Ἑλλάδα καλεομένην ἦσαν Πελασγοί,
[8, 140]   τὰ ἔργα, πυνθάνεσθε δὲ καὶ  τὴν   νῦν παρ᾽ ἐμοὶ ἐοῦσαν δύναμιν·
[8, 114]   ἐν Θεσσαλίῃ, ἐλθὼν ἐς ὄψιν  τὴν   Ξέρξεω ἔλεγε τάδε. (ὦ βασιλεῦ
[8, 39]   ἱρόν, Φυλάκου μὲν παρ᾽ αὐτὴν  τὴν   ὁδὸν κατύπερθε τοῦ ἱροῦ τῆς
[8, 7]   ταύτῃ ἀπικόμενοι καὶ φράξαντες αὐτῶν  τὴν   ὀπίσω φέρουσαν ὁδόν, σφεῖς δὲ
[8, 34]   ἐσέβαλε ἐς Βοιωτούς, ἐς γῆν  τὴν   Ὀρχομενίων. Βοιωτῶν δὲ πᾶν τὸ
[8, 126]   δὲ ὀπίσω πορευόμενος κατὰ  τὴν   Παλλήνην ἐγίνετο, ἅτε Μαρδονίου τε
[8, 126]   δὲ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ  τὴν   Παλλήνην ἔχοντες. ~ἐνθαῦτα δὴ Ἀρτάβαζος
[8, 129]   βάρβαροι τέναγος γενόμενον παρήισαν ἐς  τὴν   Παλλήνην. (ὡς δὲ τὰς δύο
[8, 70]   δὲ βαρβάρων πεζὸς ὑπὸ  τὴν   παρεοῦσαν νύκτα ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν
[8, 54]   Σοῦσα ἄγγελον ἱππέα Ἀρταβάνῳ ἀγγελέοντα  τὴν   παρεοῦσάν σφι εὐπρηξίην. ἀπὸ δὲ
[8, 98]   καὶ ἔπεμπε ἐς Πέρσας ἀγγελέοντα  τὴν   παρεοῦσάν σφι συμφορήν. τούτων δὲ
[8, 79]   τοῦ ὁκότερος ἡμέων πλέω ἀγαθὰ  τὴν   πατρίδα ἐργάσεται. (λέγω δέ τοι
[8, 3]   ἤδη τὸν ἀγῶνα ἐποιεῦντο, πρόφασιν  τὴν   Παυσανίεω ὕβριν προϊσχόμενοι ἀπείλοντο τὴν
[8, 73]   Κάρνεια παροιχώκεε ἤδη. ~οἰκέει δὲ  τὴν   Πελοπόννησον ἔθνεα ἑπτά. τούτων δὲ
[8, 68]   αὐτοὺς οἰκός, ἢν σὺ ἐπὶ  τὴν   Πελοπόννησον ἐλαύνῃς τὸν πεζὸν στρατόν,
[8, 68]   μένων καὶ προβαίνων ἐς  τὴν   Πελοπόννησον, εὐπετέως τοι δέσποτα χωρήσει
[8, 60]   περ εὖ φρονέεις, ἄξεις ἐπὶ  τὴν   Πελοπόννησον. (ἢν δέ γε καὶ
[8, 70]   τὴν παρεοῦσαν νύκτα ἐπορεύετο ἐπὶ  τὴν   Πελοπόννησον. ~καίτοι τὰ δυνατὰ πάντα
[8, 60]   οὕτω σφέας αὐτὸς ἄξεις ἐπὶ  τὴν   Πελοπόννησον, κινδυνεύσεις τε ἁπάσῃ τῇ
[8, 65]   ἢν μέν γε κατασκήψῃ ἐς  τὴν   Πελοπόννησον, κίνδυνος αὐτῷ τε βασιλέι
[8, 40]   τὸν Ἰσθμὸν αὐτοὺς τειχέοντας, ὡς  τὴν   Πελοπόννησον περὶ πλείστου τε ποιευμένους
[8, 74]   αὐτῶν, οἳ μὲν ὡς ἐς  τὴν   Πελοπόννησον χρεὸν εἴη ἀποπλέειν καὶ
[8, 44]   Χαλκίδα, οἱ Πλαταιέες ἀποβάντες ἐς  τὴν   περαίην τῆς Βοιωτίης χώρης πρὸς
[8, 50]   αὐτῶν ἐκλελοιπότων ἐς Πελοπόννησον, καὶ  τὴν   Πλαταιέων ὡσαύτως, ἧκέ τε ἐς
[8, 115]   καρπὸν μηδένα εὕροιεν, οἳ δὲ  τὴν   ποίην τὴν ἐκ τῆς γῆς
[8, 50]   στρατὸς ἅμα Ξέρξῃ, ἐμπρήσας Θεσπιέων  τὴν   πόλιν, αὐτῶν ἐκλελοιπότων ἐς Πελοπόννησον,
[8, 35]   ἐσιναμώρεον· καὶ γὰρ τῶν Πανοπέων  τὴν   πόλιν ἐνέπρησαν καὶ Δαυλίων καὶ
[8, 23]   ἔπλεον ἐς Ἱστιαίην· ἀπικόμενοι δὲ  τὴν   πόλιν ἔσχον τῶν Ἱστιαιέων, καὶ
[8, 36]   δὲ ὦν οἱ Δελφοὶ ἐξέλιπον  τὴν   πόλιν, πλὴν ἑξήκοντα ἀνδρῶν καὶ
[8, 90]   ἀνέγραφον πατρόθεν τὸν τριήραρχον καὶ  τὴν   πόλιν. πρὸς δέ τι καὶ
[8, 41]   οἱ Ἀθηναῖοι καὶ προθυμότερον ἐξέλιπον  τὴν   πόλιν, ὡς καὶ τῆς θεοῦ
[8, 128]   δὲ ἐγένετο Τιμόξεινος προδιδοὺς  τὴν   Ποτίδαιαν· τοξεύων γὰρ Ἀρτάβαζος
[8, 127]   ἔχοντες. ~ἐνθαῦτα δὴ Ἀρτάβαζος ἐπολιόρκεε  τὴν   Ποτίδαιαν. ὑποπτεύσας δὲ καὶ τοὺς
[8, 144]   ἡμέας Ξέρξῃ. ὑμέων μέντοι ἀγάμεθα  τὴν   προνοίην τὴν πρὸς ἡμέας ἐοῦσαν,
[8, 144]   ὑμέων μέντοι ἀγάμεθα τὴν προνοίην  τὴν   πρὸς ἡμέας ἐοῦσαν, ὅτι προείδετε
[8, 109]   νενικημένους ἀναμάχεσθαί τε καὶ ἀναλαμβάνειν  τὴν   προτέρην κακότητα. ἡμεῖς δέ, εὕρημα
[8, 92]   ἐμβαλοῦσα Σιδωνίῃ, περ εἷλε  τὴν   προφυλάσσουσαν ἐπὶ Σκιάθῳ τὴν Αἰγιναίην,
[8, 83]   τὰ κρέσσω αἱρέεσθαι καὶ καταπλέξας  τὴν   ῥῆσιν, ἐσβαίνειν ἐκέλευε ἐς τὰς
[8, 116]   οἴχετο ἄνω ἐς τὸ ὄρος  τὴν   Ροδόπην, τοῖσί τε παισὶ ἀπηγόρευε
[8, 41]   μὲν δὴ ἄλλοι κατέσχον ἐς  τὴν   Σαλαμῖνα, Ἀθηναῖοι δὲ ἐς τὴν
[8, 76]   ἀπ᾽ ἑσπέρης κέρας κυκλούμενοι πρὸς  τὴν   Σαλαμῖνα, ἀνῆγον δὲ οἱ ἀμφὶ
[8, 89]   ἐν χειρῶν νόμῳ ἀπολλύμενοι, ἐς  τὴν   Σαλαμῖνα διένεον. (τῶν δὲ βαρβάρων
[8, 70]   ἀναπλέειν, ἀνῆγον τὰς νέας ἐπὶ  τὴν   Σαλαμῖνα καὶ παρεκρίθησαν διαταχθέντες κατ᾽
[8, 96]   ναυμαχίη διελέλυτο, κατειρύσαντες ἐς  τὴν   Σαλαμῖνα οἱ Ἕλληνες τῶν ναυηγίων
[8, 40]   δὴ προσεδεήθησαν σφέων σχεῖν πρὸς  τὴν   Σαλαμῖνα. ~οἱ μὲν δὴ ἄλλοι
[8, 49]   καὶ ὀκτώ. ~ὡς δὲ ἐς  τὴν   Σαλαμῖνα συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ ἀπὸ
[8, 97]   Ἕλλησι μήτε τοῖσι ἑωυτοῦ, ἐς  τὴν   Σαλαμῖνα χῶμα ἐπειρᾶτο διαχοῦν, γαύλους
[8, 71]   ἐν τῷ Ἰσθμῷ καὶ συγχώσαντες  τὴν   Σκιρωνίδα ὁδόν, μετὰ τοῦτο ὥς
[8, 94]   φεύγοντα, ἰδόντας δὲ τοὺς Κορινθίους  τὴν   στρατηγίδα φεύγουσαν ὡσαύτως οἴχεσθαι. (ὡς
[8, 100]   τοι βεβούλευται αὐτὸν ἀπελαύνοντα ἀπάγειν  τὴν   στρατιήν, ἄλλην ἔχω καὶ ἐκ
[8, 57]   ἄλλος ὥστε μὴ οὐ διασκεδασθῆναι  τὴν   στρατιήν· ἀπολέεταί τε Ἑλλὰς
[8, 114]   χρόνῳ, ἐν τῷ Μαρδόνιός τε  τὴν   στρατιὴν διέκρινε καὶ Ξέρξης ἦν
[8, 130]   Σαλαμῖνος καὶ βασιλέα τε καὶ  τὴν   στρατιὴν ἐκ Χερσονήσου διεπόρθμευσε ἐς
[8, 114]   ἐπειδὴ κατέλαβε ἐοῦσαν ἔτι πᾶσαν  τὴν   στρατιὴν ἐν Θεσσαλίῃ, ἐλθὼν ἐς
[8, 19]   τις ἐθέλοι· κρέσσον γὰρ εἶναι  τὴν   στρατιὴν ἔχειν τοὺς πολεμίους·
[8, 112]   μὴ δώσουσι τὸ αἰτεόμενον, ἐπάξει  τὴν   στρατιὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ πολιορκέων
[8, 24]   τῷ βουλομένῳ ὑμέων παραδίδωσι ἐκλιπόντα  τὴν   τάξιν καὶ ἐλθόντα θεήσασθαι ὅκως
[8, 98]   κατανύσαι τὸν προκείμενον αὐτῷ δρόμον  τὴν   ταχίστην. (ὁ μὲν δὴ πρῶτος
[8, 114]   ἐκείνου δέκεσθαι. πέμπουσι δὴ κήρυκα  τὴν   ταχίστην Σπαρτιῆται, ὃς ἐπειδὴ κατέλαβε
[8, 137]   ἐστὶ κτησάμενος τῶν Μακεδόνων  τὴν   τυραννίδα τρόπῳ τοιῷδε. ἐξ Ἄργεος
[8, 98]   περ ἐν Ἕλλησι λαμπαδηφορίη  τὴν   τῷ Ἡφαίστῳ ἐπιτελέουσι. τοῦτο τὸ
[8, 32]   Λοκροὺς ἐξεκομίσαντο, ἐς Ἄμφισσαν πόλιν  τὴν   ὑπὲρ τοῦ Κρισαίου πεδίου οἰκημένην.
[8, 70]   ἐπεγένετο· οἳ δὲ παρεσκευάζοντο ἐς  τὴν   ὑστεραίην. (τοὺς δὲ Ἕλληνας εἶχε
[8, 32]   δὲ ἐκ τῆς Δωρίδος ἐς  τὴν   Φωκίδα ἐσέβαλον, αὐτοὺς μὲν τοὺς
[8, 32]   βάρβαροι τὴν χώρην πᾶσαν ἐπέδραμον  τὴν   Φωκίδα· Θεσσαλοὶ γὰρ οὕτω ἦγον
[8, 65]   φωνῆς ἀκούειν, καί οἱ φαίνεσθαι  τὴν   φωνὴν εἶναι τὸν μυστικὸν ἴακχον.
[8, 65]   τῶν ἄλλων Ἑλλήνων μυεῖται· καὶ  τὴν   φωνὴν τῆς ἀκούεις ἐν ταύτῃ
[8, 113]   τοὺς θωρηκοφόρους καὶ τὴν ἵππον  τὴν   χιλίην, καὶ Μήδους τε καὶ
[8, 106]   Ἑρμότιμος ἐς γῆν τὴν Μυσίην,  τὴν   Χῖοι μὲν νέμονται Ἀταρνεὺς δὲ
[8, 121]   ἐς Κάρυστον καὶ δηιώσαντες αὐτῶν  τὴν   χώρην ἀπαλλάσσοντο ἐς Σαλαμῖνα. πρῶτα
[8, 29]   ὑμῖν ὑποδεκόμεθα τὰ ἐπιόντα ἐπὶ  τὴν   χώρην ἀποτρέψειν” ~ταῦτά σφι ἐπαγγέλλοντο
[8, 32]   πεδίου οἰκημένην. οἱ δὲ βάρβαροι  τὴν   χώρην πᾶσαν ἐπέδραμον τὴν Φωκίδα·
[8, 28]   πολιορκέοντας ἑωυτούς· ἐσβαλοῦσαν δὲ ἐς  τὴν   χώρην τὴν ἵππον αὐτῶν ἐλυμήναντο
[8, 123]   πᾶς τις αὐτῶν ἑωυτῷ ἐτίθετο  τὴν   ψῆφον, αὐτὸς ἕκαστος δοκέων ἄριστος
[8, 76]   ἀγωνισμάτων. ἐς δὲ τὴν νησῖδα  τὴν   Ψυττάλειαν καλεομένην ἀπεβίβαζον τῶν Περσέων
[8, 76]   τοῦτο μὲν ἐς τὴν νησῖδα  τὴν   Ψυττάλειαν, μεταξὺ Σαλαμῖνός τε κειμένην
[8, 95]   χώρης, γένος ἐόντες Ἀθηναῖοι, ἐς  τὴν   Ψυττάλειαν νῆσον ἀπέβησε ἄγων, οἳ
[8, 118]   τοιόνδε· ὅτι μὲν ἔσωσε βασιλέος  τὴν   ψυχήν, δωρήσασθαι χρυσέῃ στεφάνῃ τὸν
[8, 19]   πῦρ ἀνακαίειν· κομιδῆς δὲ πέρι  τὴν   ὥρην αὐτῷ μελήσειν, ὥστε ἀσινέας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006