Alphabétiquement     [«   »]
Τήνιοι 1
Τηνίους 1
Τηνίων 2
τῆς 135
τῆσδε 2
τῇσι 18
τί 5
Fréquences     [«    »]
131
122 τὰ
118 τοὺς
135 τῆς
143 γὰρ
143 τοῦ
154 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

τῆς


Livre, chapitre
[8, 104]   χαλεπόν, τότε ἱρείη αὐτόθι  τῆς   Ἀθηναίης φύει πώγωνα μέγαν. τοῦτο
[8, 70]   ἐν Σαλαμῖνι κατήμενοι ὑπὲρ γῆς  τῆς   Ἀθηναίων ναυμαχέειν μέλλοιεν, νικηθέντες τε
[8, 65]   Ἑλλήνων μυεῖται· καὶ τὴν φωνὴν  τῆς   ἀκούεις ἐν ταύτῃ τῇ ὁρτῇ
[8, 41]   λέγουσι Ἀθηναῖοι ὄφιν μέγαν φύλακα  τῆς   ἀκροπόλιος ἐνδιαιτᾶσθαι ἐν τῷ ἱρῷ·
[8, 53]   ὑπὸ Πέρσῃσι. ἔμπροσθε ὦν πρὸ  τῆς   ἀκροπόλιος, ὄπισθε δὲ τῶν πυλέων
[8, 52]   Πέρσαι ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν καταντίον  τῆς   ἀκροπόλιος ὄχθον, τὸν Ἀθηναῖοι καλέουσι
[8, 35]   Αἰολιδέων. (ἐπορεύοντο δὲ ταύτῃ ἀποσχισθέντες  τῆς   ἄλλης στρατιῆς τῶνδε εἵνεκα, ὅκως
[8, 53]   ὄπισθε δὲ τῶν πυλέων καὶ  τῆς   ἀνόδου, τῇ δὴ οὔτε τις
[8, 6]   ἕλοιεν αὐτάς. (ἐκ μὲν δὴ  τῆς   ἀντίης προσπλέειν οὔ κώ σφι
[8, 60]   οἱ βάρβαροι οὔτε προβήσονται ἑκαστέρω  τῆς   Ἀττικῆς, ἀπίασί τε οὐδενὶ κόσμῳ,
[8, 96]   πολλὰ ὑπολαβὼν ἄνεμος ζέφυρος ἔφερε  τῆς   Ἀττικῆς ἐπὶ τὴν ἠιόνα τὴν
[8, 87]   ἀγαθὰ ἐργάσατο. τε γὰρ  τῆς   Ἀττικῆς νεὸς τριήραρχος ὡς εἶδέ
[8, 65]   τάδε γὰρ ἀρίδηλα, ἐρήμου ἐούσης  τῆς   Ἀττικῆς, ὅτι θεῖον τὸ φθεγγόμενον,
[8, 40]   τε καὶ γυναῖκας ὑπεξαγάγωνται ἐκ  τῆς   Ἀττικῆς, πρὸς δὲ καὶ βουλεύσωνται
[8, 87]   συνήνεικε ποιησάσῃ. διωκομένη γὰρ ὑπὸ  τῆς   Ἀττικῆς φέρουσα ἐνέβαλε νηὶ φιλίῃ
[8, 27]   οὐ πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον ταύτης  τῆς   βασιλέος στρατηλασίης, ἑσσώθησαν ὑπὸ τῶν
[8, 44]   Πλαταιέες ἀποβάντες ἐς τὴν περαίην  τῆς   Βοιωτίης χώρης πρὸς ἐκκομιδὴν ἐτράποντο
[8, 31]   Τρηχινίης ἐς τὴν Δωρίδα ἐσέβαλον·  τῆς   γὰρ Δωρίδος χώρης ποδεὼν στεινὸς
[8, 101]   περὶ τῆς ναυμαχίης εὖ συνεβούλευσας  τῆς   γενομένης οὐκ ἐῶσα ποιέεσθαι, νῦν
[8, 115]   δὲ τὴν ποίην τὴν ἐκ  τῆς   γῆς ἀναφυομένην καὶ τῶν δενδρέων
[8, 29]   δυνάμεθα ὥστε ἐπ᾽ ἡμῖν ἐστι  τῆς   γῆς ἐστερῆσθαι καὶ πρὸς ἠνδραποδίσθαι
[8, 108]   ἀγῶνα ἐκέλευε. ταύτης δὲ εἴχοντο  τῆς   γνώμης καὶ Πελοποννησίων τῶν ἄλλων
[8, 122]   ἱστοῦ χαλκέου ἑστᾶσι τρεῖς ἐπὶ  τῆς   γωνίης, ἀγχοτάτω τοῦ Κροίσου κρητῆρος.
[8, 107]   τὴν ἡμέρην ἐς τοσοῦτο ἐγίνετο,  τῆς   δὲ νυκτὸς κελεύσαντος βασιλέος τὰς
[8, 115]   καὶ ἀπικνέεται ἐς τὸν πόρον  τῆς   διαβάσιος ἐν πέντε καὶ τεσσεράκοντα
[8, 51]   ὅτι οὐκ ἐμήδιζον. ~ἀπὸ δὲ  τῆς   διαβάσιος τοῦ Ἑλλησπόντου, ἔνθεν πορεύεσθαι
[8, 43]   Ἐρινεοῦ τε καὶ Πίνδου καὶ  τῆς   Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες. οἱ δὲ
[8, 32]   ἐδόκεε Θεσσαλοῖσι. ~ὡς δὲ ἐκ  τῆς   Δωρίδος ἐς τὴν Φωκίδα ἐσέβαλον,
[8, 97]   ἐλάνθανε ὡς μάλιστα ἔμπειρον ἐόντα  τῆς   ἐκείνου διανοίης. ~ταῦτά τε ἅμα
[8, 3]   δὴ ὠσάμενοι τὸν Πέρσην περὶ  τῆς   ἐκείνου ἤδη τὸν ἀγῶνα ἐποιεῦντο,
[8, 108]   ἑωυτοῦ· τὸ ἐνθεῦτεν δὲ περὶ  τῆς   ἐκείνου ποιέεσθαι ἤδη τὸν ἀγῶνα
[8, 26]   ὅτευ ἀγωνίζονται· οἳ δ᾽ εἶπον  τῆς   ἐλαίης τὸν διδόμενον στέφανον. ἐνθαῦτα
[8, 30]   οὐκ ἔσεσθαι ἑκόντες εἶναι προδόται  τῆς   Ἑλλάδος. ~ἐπειδὴ δὲ ἀνηνείχθησαν οὗτοι
[8, 66]   ὅσῳ γὰρ δὴ προέβαινε ἐσωτέρω  τῆς   Ἑλλάδος Πέρσης, τοσούτῳ πλέω
[8, 23]   πόλιν ἔσχον τῶν Ἱστιαιέων, καὶ  τῆς   Ἐλλοπίης μοίρης γῆς δὲ τῆς
[8, 55]   βαρβάρων· δευτέρῃ δὲ ἡμέρῃ ἀπὸ  τῆς   ἐμπρήσιος Ἀθηναίων οἱ θύειν ὑπὸ
[8, 122]   ἀλλὰ ἀπαίτεε αὐτοὺς τὰ ἀριστήια  τῆς   ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίης. Αἰγινῆται δὲ
[8, 44]   Πελοποννησίων ἐστρατεύοντο, οἱ δὲ ἐκ  τῆς   ἔξω ἠπείρου, Ἀθηναῖοι μὲν πρὸς
[8, 131]   τοῦ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέος, ἐὼν  τῆς   ἑτέρης οἰκίης τῶν βασιλέων. (οὗτοι
[8, 14]   μέν νυν περὶ τὰ Κοῖλα  τῆς   Εὐβοίης διεφθείροντο· οἱ δ᾽ ἐν
[8, 4]   ἐπ᾽ τε καταμείναντες πρὸ  τῆς   Εὐβοίης ποιήσονται τὴν ναυμαχίην. ~ὁ
[8, 13]   ἐπεγίνετο ἐοῦσι κατὰ τὰ Κοῖλα  τῆς   Εὐβοίης, φερόμενοι τῷ πνεύματι καὶ
[8, 109]   ἕνα τῆς τε Ἀσίης καὶ  τῆς   Εὐρώπης βασιλεῦσαι ἐόντα ἀνόσιόν τε
[8, 137]   προηγόρευέ σφι ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ γῆς  τῆς   ἑωυτοῦ. (οἳ δὲ τὸν μισθὸν
[8, 111]   οὐ δώσειν χρήματα· οὐδέκοτε γὰρ  τῆς   ἑωυτῶν ἀδυναμίης τὴν Ἀθηναίων δύναμιν
[8, 73]   Πελοποννήσου οὐκ ἐξεχώρησε, ἐκ μέντοι  τῆς   ἑωυτῶν, οἰκέει δὲ τὴν ἀλλοτρίην.
[8, 3]   καὶ γνόντες, εἰ στασιάσουσι περὶ  τῆς   ἡγεμονίης, ὡς ἀπολέεται Ἑλλάς,
[8, 120]   μᾶλλον τοῦ Στρυμόνος καὶ  τῆς   Ἠιόνος, ὅθεν δή μιν φασὶ
[8, 7]   οὐκ ἐν νόῳ ἔχοντες ταύτης  τῆς   ἡμέρης τοῖσι Ἕλλησι ἐπιθήσεσθαι, οὐδὲ
[8, 9]   σφι ἐπέπλεε, δείλην ὀψίην γινομένην  τῆς   ἡμέρης φυλάξαντες αὐτοὶ ἐπανέπλεον ἐπὶ
[8, 78]   νηυσὶ οἱ βάρβαροι, ἀλλ᾽ ὥσπερ  τῆς   ἡμέρης ὥρων αὐτοὺς τεταγμένους, ἐδόκεον
[8, 76]   μεταξὺ Σαλαμῖνός τε κειμένην καὶ  τῆς   ἠπείρου, πολλοὺς τῶν Περσέων ἀπεβιβάσαντο·
[8, 107]   βάρβαροι, ἀνατείνουσι γὰρ ἄκραι λεπταὶ  τῆς   ἠπείρου ταύτης, ἔδοξάν τε νέας
[8, 100]   νεῶν πειρήσεται ἀντιωθῆναι οὔτ᾽ ἐκ  τῆς   ἠπείρου τῆσδε· οἵ τε ἡμῖν
[8, 82]   ἧκε τριήρης ἀνδρῶν Τηνίων αὐτομολέουσα,  τῆς   ἦρχε ἀνὴρ Παναίτιος Σωσιμένεος,
[8, 47]   τῇ Ἑλλάδι κινδυνευούσῃ μιῇ νηί,  τῆς   ἦρχε ἀνὴρ τρὶς πυθιονίκης Φάυλλος·
[8, 129]   οἵ περ καὶ διεφθάρησαν ὑπὸ  τῆς   θαλάσσης· αἴτιον δὲ τοῦτο λέγοντες
[8, 8]   κῃ τούτους ἐς ὀγδώκοντα διὰ  τῆς   θαλάσσης διεξελθών. (λέγεται μέν νυν
[8, 136]   (τούτων δὲ προσγενομένων κατήλπιζε εὐπετέως  τῆς   θαλάσσης κρατήσειν, τά περ ἂν
[8, 129]   ἐγεγόνεσαν τρεῖς μῆνες, γίνεται ἄμπωτις  τῆς   θαλάσσης μεγάλη καὶ χρόνον ἐπὶ
[8, 129]   ἐν τῇ Παλλήνῃ, ἐπῆλθε πλημμυρὶς  τῆς   θαλάσσης μεγάλη, ὅση οὐδαμά κω,
[8, 41]   ἐξέλιπον τὴν πόλιν, ὡς καὶ  τῆς   θεοῦ ἀπολελοιπυίης τὴν ἀκρόπολιν. ὡς
[8, 117]   οἱ δὲ Πέρσαι ὡς ἐκ  τῆς   Θρηίκης πορευόμενοι ἀπίκοντο ἐπὶ τὸν
[8, 41]   ἦν ἄψαυστος. σημηνάσης δὲ ταῦτα  τῆς   ἱρείης, μᾶλλόν τι οἱ Ἀθηναῖοι
[8, 23]   τῆς Ἐλλοπίης μοίρης γῆς δὲ  τῆς   Ἱστιαιώτιδος τὰς παραθαλασσίας χώρας πάσας
[8, 88]   γενόμενα, καὶ τὸ τῶν ἐκ  τῆς   Καλυνδικῆς νεὸς μηδένα ἀποσωθέντα κατήγορον
[8, 39]   τῆς Προναίης, Αὐτονόου δὲ πέλας  τῆς   Κασταλίης ὑπὸ τῇ Ὑαμπείῃ κορυφῇ.
[8, 90]   οἱ Σαμοθρήικες τοὺς ἐπιβάτας ἀπὸ  τῆς   καταδυσάσης νεὸς βάλλοντες ἀπήραξαν καὶ
[8, 53]   ἀνέβησαν τινὲς κατὰ τὸ ἱρὸν  τῆς   Κέκροπος θυγατρὸς Ἀγλαύρου, καίτοι περ
[8, 116]   τῶν Βισαλτέων βασιλεὺς γῆς τε  τῆς   Κρηστωνικῆς Θρῆιξ ἔργον ὑπερφυὲς ἐργάσατο·
[8, 135]   δὲ Θηβαίων, κεῖται δὲ ὑπὲρ  τῆς   Κωπαΐδος λίμνης πρὸς ὄρεϊ ἀγχοτάτω
[8, 125]   Σπαρτιῆται προέπεμψαν. ~ὡς δὲ ἐκ  τῆς   Λακεδαίμονος ἀπίκετο ἐς τὰς Ἀθήνας,
[8, 123]   κρητῆρος. ~μετὰ δὲ τὴν διαίρεσιν  τῆς   ληίης ἔπλεον οἱ Ἕλληνες ἐς
[8, 138]   δὲ ἀπικόμενοι ἐς ἄλλην γῆν  τῆς   Μακεδονίης οἴκησαν πέλας τῶν κήπων
[8, 102]   τοῦτο δὲ ἢν τὰ ἐναντία  τῆς   Μαρδονίου γνώμης γένηται, οὐδεμία συμφορὴ
[8, 27]   ἐγένετο τῶν χρημάτων ἐκ ταύτης  τῆς   μάχης οἱ μεγάλοι ἀνδριάντες οἱ
[8, 76]   γὰρ δὴ πόρῳ τῆς ναυμαχίης  τῆς   μελλούσης ἔσεσθαι ἔκειτο νῆσος)
[8, 12]   καὶ ἀναπνεῦσαι σφέας ἔκ τε  τῆς   ναυηγίης καὶ τοῦ χειμῶνος τοῦ
[8, 18]   δὲ Ἕλληνες ὡς διακριθέντες ἐκ  τῆς   ναυμαχίης ἀπηλλάχθησαν, τῶν μὲν νεκρῶν
[8, 84]   συνέμισγον. (Ἀθηναῖοι μὲν οὕτω λέγουσι  τῆς   ναυμαχίης γενέσθαι τὴν ἀρχήν, Αἰγινῆται
[8, 101]   ὦν ἐμοί, καὶ γὰρ περὶ  τῆς   ναυμαχίης εὖ συνεβούλευσας τῆς γενομένης
[8, 94]   ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισι σφέας αὐτοὺς  τῆς   ναυμαχίης νομίζουσι γενέσθαι· μαρτυρέει δέ
[8, 12]   ὑπέλαβε ναυμαχίη καρτερή, ἐκ δὲ  τῆς   ναυμαχίης ὄμβρος τε λάβρος καὶ
[8, 100]   μὲν Ξέρξην συμφορὴν μεγάλην ἐκ  τῆς   ναυμαχίης ποιεύμενον, ὑποπτεύων δὲ αὐτὸν
[8, 96]   τε ἄλλον πάντα τὸν περὶ  τῆς   ναυμαχίης ταύτης εἰρημένοι Βάκιδι καὶ
[8, 76]   ναυηγίων (ἐν γὰρ δὴ πόρῳ  τῆς   ναυμαχίης τῆς μελλούσης ἔσεσθαι ἔκειτο
[8, 1]   τε καὶ προθυμίης Πλαταιέες ἄπειροι  τῆς   ναυτικῆς ἐόντες συνεπλήρουν τοῖσι Ἀθηναίοισι
[8, 58]   ἀνέγνωσε χρηίζων ἔκ τε  τῆς   νεὸς ἐκβῆναι συλλέξαι τε τοὺς
[8, 88]   τοὺς φάναι, σαφέως τὸ ἐπίσημον  τῆς   νεὸς ἐπισταμένους· τὴν δὲ διαφθαρεῖσαν
[8, 84]   ἐξαναχθεὶς νηὶ ἐμβάλλει· συμπλακείσης δὲ  τῆς   νεὸς καὶ οὐ δυναμένων ἀπαλλαγῆναι,
[8, 118]   μᾶλλον γάρ τι χειμαίνεσθαι γεμούσης  τῆς   νεός, ὥστε ἐπὶ τοῦ καταστρώματος
[8, 12]   ὕδωρ τε ἄπλετον διὰ πάσης  τῆς   νυκτὸς καὶ σκληραὶ βρονταὶ ἀπὸ
[8, 76]   ἐναντίοι. οἱ μὲν δὴ ταῦτα  τῆς   νυκτὸς οὐδὲν ἀποκοιμηθέντες παραρτέοντο. ~χρησμοῖσι
[8, 43]   Ἡρακλέος τε καὶ Μηλιέων ἐκ  τῆς   νῦν Δωρίδος καλεομένης χώρης ἐξαναστάντες.
[8, 140]   πάντα χρόνον. εἴδετε μὲν γὰρ  τῆς   Ξέρξεω στρατηλασίης τὸ πλῆθος καὶ
[8, 31]   Φωκεῦσι ἐγένοντο ἡγεμόνες τῷ βαρβάρῳ  τῆς   ὁδοῦ. ἐκ μὲν δὴ τῆς
[8, 136]   Βουβάρης ἀνὴρ Πέρσης ἔσχε, ἐκ  τῆς   οἱ ἐγεγόνεε Ἀμύντης ἐν
[8, 115]   τε τινὰς καὶ ἐν Σίρι  τῆς   Παιονίης καὶ ἐν Μακεδονίῃ. (ἔνθα
[8, 105]   εἰσὶ οἱ εὐνοῦχοι πίστιος εἵνεκα  τῆς   πάσης τῶν ἐνορχίων. ἄλλους τε
[8, 100]   μέν νυν δοκέει, αὐτίκα πειρώμεθα  τῆς   Πελοποννήσου· εἰ δὲ καὶ δοκέει
[8, 49]   τὸν Ἰσθμὸν πλώσαντας ναυμαχέειν πρὸ  τῆς   Πελοποννήσου, ἐπιλέγοντες τὸν λόγον τόνδε,
[8, 101]   με Μαρδόνιος μένοντα αὐτοῦ πειρᾶσαι  τῆς   Πελοποννήσου, λέγων ὥς μοι Πέρσαι
[8, 57]   πρὸς τὸν Ἰσθμὸν καὶ πρὸ  τῆς   Πελοποννήσου ναυμαχέειν, εἶπε (οὔτ᾽ ἄρα,
[8, 113]   ἔπειτα ἅμα τῷ ἔαρι πειρᾶσθαι  τῆς   Πελοποννήσου. (ὡς δὲ ἀπίκατο ἐς
[8, 54]   παρεοῦσάν σφι εὐπρηξίην. ἀπὸ δὲ  τῆς   πέμψιος τοῦ κήρυκος δευτέρῃ ἡμέρῃ
[8, 129]   Ποτιδαιῆται τῆς τε ῥηχίης καὶ  τῆς   πλημμυρίδος καὶ τοῦ Περσικοῦ πάθεος
[8, 104]   πᾶσι τοῖσι ἀμφὶ ταύτης οἰκέουσι  τῆς   πόλιος μέλλῃ τι ἐντὸς χρόνου
[8, 128]   βυβλίον καὶ μαθοῦσι τὸν αἴτιον  τῆς   προδοσίης ἔδοξε μὴ καταπλῆξαι Τιμόξεινον
[8, 37]   οἱ βάρβαροι κατὰ τὸ ἱρὸν  τῆς   Προναίης Ἀθηναίης, ἐν τούτῳ ἐκ
[8, 37]   ἐγίνοντο ἐπειγόμενοι κατὰ τὸ ἱρὸν  τῆς   Προναίης Ἀθηναίης, ἐπιγίνεταί σφι τέρεα
[8, 39]   ἦσαν σόοι, ἐν τῷ τεμένεϊ  τῆς   Προναίης Ἀθηναίης κείμενοι, ἐς τὸ
[8, 39]   τὴν ὁδὸν κατύπερθε τοῦ ἱροῦ  τῆς   Προναίης, Αὐτονόου δὲ πέλας τῆς
[8, 37]   σφεων, ἐκ δὲ τοῦ ἱροῦ  τῆς   Προναίης βοή τε καὶ ἀλαλαγμὸς
[8, 140]   ἐγὼ δὲ περὶ μὲν εὐνοίης  τῆς   πρὸς ὑμέας ἐούσης ἐξ ἐμεῦ
[8, 94]   (ὡς δὲ ἄρα φεύγοντας γίνεσθαι  τῆς   Σαλαμινίης κατὰ ἱρὸν Ἀθηναίης Σκιράδος,
[8, 95]   οἳ παρατετάχατο παρὰ τὴν ἀκτὴν  τῆς   Σαλαμινίης χώρης, γένος ἐόντες Ἀθηναῖοι,
[8, 128]   ἔδοξε μὴ καταπλῆξαι Τιμόξεινον προδοσίῃ  τῆς   Σκιωναίων πόλιος εἵνεκα, μὴ νομιζοίατο
[8, 92]   Πολύκριτος, ἔγνω τὸ σημήιον ἰδὼν  τῆς   στρατηγίδος, καὶ βώσας τὸν Θεμιστοκλέα
[8, 100]   ἐς ἤθεα τὰ σεωυτοῦ ἀπέλαυνε  τῆς   στρατιῆς ἀπάγων τὸ πολλόν, ἐμὲ
[8, 107]   Ἔφεσον, καλέσας Μαρδόνιον ἐκέλευσέ μιν  τῆς   στρατιῆς διαλέγειν τοὺς βούλεται, καὶ
[8, 94]   οὐδένα, οὔτε τι τῶν ἀπὸ  τῆς   στρατιῆς εἰδόσι προσφέρεσθαι τοῖσι Κορινθίοισι.
[8, 115]   πέντε καὶ τεσσεράκοντα ἡμέρῃσι, ἀπάγων  τῆς   στρατιῆς οὐδὲν μέρος ὡς εἰπεῖν.
[8, 109]   ἥρωες, οἳ ἐφθόνησαν ἄνδρα ἕνα  τῆς   τε Ἀσίης καὶ τῆς Εὐρώπης
[8, 9]   βαρβάρους, ἀπόπειραν αὐτῶν ποιήσασθαι βουλόμενοι  τῆς   τε μάχης καὶ τοῦ διεκπλόου.
[8, 31]   μάλιστά κῃ εὖρος, κείμενος μεταξὺ  τῆς   τε Μηλίδος καὶ Φωκίδος χώρης,
[8, 129]   ἀπώλεσαν. (αἴτιον δὲ λέγουσι Ποτιδαιῆται  τῆς   τε ῥηχίης καὶ τῆς πλημμυρίδος
[8, 31]   τῆς ὁδοῦ. ἐκ μὲν δὴ  τῆς   Τρηχινίης ἐς τὴν Δωρίδα ἐσέβαλον·
[8, 142]   οὐδὲν ἡμέων βουλομένων, καὶ περὶ  τῆς   ὑμετέρης ἀρχῆθεν ἀγὼν ἐγένετο,
[8, 136]   μητροπάτορος, τῷ δὴ ἐκ βασιλέος  τῆς   Φρυγίης ἐδόθη Ἀλάβανδα πόλις μεγάλη
[8, 35]   ὅσα δὲ καὶ οὗτοι ἐπέσχον  τῆς   Φωκίδος, πάντα ἐσιναμώρεον· καὶ γὰρ
[8, 65]   ἐκ δὲ τοῦ κονιορτοῦ καὶ  τῆς   φωνῆς γενέσθαι νέφος καὶ μεταρσιωθὲν
[8, 132]   λοιποὶ ἓξ ἐόντες ὑπεξέσχον ἐκ  τῆς   Χίου καὶ ἐς Σπάρτην τε
[8, 140]   βούλεσθε παρισούμενοι βασιλέι στέρεσθαι μὲν  τῆς   χώρης, θέειν δὲ αἰεὶ περὶ
[8, 55]   τε καὶ Ἀθηναίην ἐρίσαντας περὶ  τῆς   χώρης μαρτύρια θέσθαι. ταύτην ὦν
[8, 12]   δὲ εὐφρόνη ἐγεγόνεε, ἦν μὲν  τῆς   ὥρης μέσον θέρος, ἐγίνετο δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006