Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόχθονα 1
αὐτόχθονες 1
αὐτῷ 9
αὐτῶν 38
αὕτως 1
Ἀφέτας 4
Ἀφετέων 1
Fréquences     [«    »]
37 δέ
36 ὅτι
37 τοῦτο
38 αὐτῶν
38 εἰ
38 τι
39
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, livre VIII

αὐτῶν


Livre, chapitre
[8, 112]   λόγους αἴτεε χρήματα διὰ τῶν  αὐτῶν   ἀγγέλων, χρεώμενος τοῖσι καὶ πρὸς
[8, 140]   θέειν δὲ αἰεὶ περὶ ὑμέων  αὐτῶν,   ἀλλὰ καταλύσασθε· παρέχει δὲ ὑμῖν
[8, 34]   πλῆθος ἐμήδιζε, τὰς δὲ πόλις  αὐτῶν   ἄνδρες Μακεδόνες διατεταγμένοι ἔσωζον, ὑπὸ
[8, 74]   τῇ Πελοποννήσῳ. (τέως μὲν δὴ  αὐτῶν   ἀνὴρ ἀνδρὶ παραστὰς σιγῇ λόγον
[8, 66]   τοῖσί τε ὑπὸ τοῦ χειμῶνος  αὐτῶν   ἀπολομένοισι καὶ τοῖσι ἐν Θερμοπύλῃσι
[8, 10]   αὐτοὺς καὶ ἐπιστάμενοι ὡς οὐδεὶς  αὐτῶν   ἀπονοστήσει· οὕτω ἀσθενέα σφι ἐφαίνετο
[8, 109]   Ἑλλήσποντον πλέειν καὶ ἐπὶ σφέων  αὐτῶν   βαλόμενοι, εἰ οἱ ἄλλοι μὴ
[8, 36]   πέρην ἐς τὴν Ἀχαιίην διέπεμψαν,  αὐτῶν   δὲ οἱ μὲν πλεῖστοι ἀνέβησαν
[8, 50]   Ξέρξῃ, ἐμπρήσας Θεσπιέων τὴν πόλιν,  αὐτῶν   ἐκλελοιπότων ἐς Πελοπόννησον, καὶ τὴν
[8, 56]   ὡς ἀποθευσόμενοι· τοῖσί τε ὑπολειπομένοισι  αὐτῶν   ἐκυρώθη πρὸ τοῦ Ἰσθμοῦ ναυμαχέειν.
[8, 28]   ἐς τὴν χώρην τὴν ἵππον  αὐτῶν   ἐλυμήναντο ἀνηκέστως. ἐν γὰρ τῇ
[8, 109]   τῇ Ἑλλάδι καταμείναντας ἡμέων τε  αὐτῶν   ἐπιμεληθῆναι καὶ τῶν οἰκετέων, καὶ
[8, 32]   αὐτοὶ ἀνέβησαν. (οἳ δὲ πλεῦνες  αὐτῶν   ἐς τοὺς Ὀζόλας Λοκροὺς ἐξεκομίσαντο,
[8, 27]   οἱ Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύμμαχοι  αὐτῶν   ἐς τοὺς Φωκέας, οὐ πολλοῖσι
[8, 34]   δὲ ἤδη διακρινομένη στρατιὴ  αὐτῶν   ἐσχίζετο. τὸ μὲν πλεῖστον καὶ
[8, 60]   εὐτυχήσωμεν. ἅμα δὲ τῷ ναυτικῷ  αὐτῶν   ἕψεται καὶ πεζὸς στρατός,
[8, 123]   ἐκ πάντων, ἐνθαῦτα πᾶς τις  αὐτῶν   ἑωυτῷ ἐτίθετο τὴν ψῆφον, αὐτὸς
[8, 35]   βαρβάρων ταύτῃ ἐτράποντο, ἄλλοι δὲ  αὐτῶν   ἡγεμόνας ἔχοντες ὁρμέατο ἐπὶ τὸ
[8, 68]   πεζὸν στρατόν, ἀτρεμιεῖν τοὺς ἐκεῖθεν  αὐτῶν   ἥκοντας, οὐδέ σφι μελήσει πρὸ
[8, 85]   καὶ τὸν Πειραιέα. ἐθελοκάκεον μέντοι  αὐτῶν   κατὰ τὰς Θεμιστοκλέος ἐντολὰς ὀλίγοι,
[8, 115]   ἔφθειρε. τοὺς δὲ καὶ νοσέοντας  αὐτῶν   κατέλειπε, ἐπιτάσσων τῇσι πόλισι, ἵνα
[8, 27]   τε τούτους καὶ τὰ ὅπλα  αὐτῶν,   νυκτὸς ἐπεθήκατο τοῖσι Θεσσαλοῖσι, προείπας
[8, 116]   ἀσινέες πάντες ἓξ ἐόντες, ἐξώρυξε  αὐτῶν   πατὴρ τοὺς ὀφθαλμοὺς διὰ
[8, 38]   σφέας, ἐπικαταβάντες ἀπέκτειναν πλῆθός τι  αὐτῶν.   οἱ δὲ περιεόντες ἰθὺ Βοιωτῶν
[8, 102]   πολλάκις ἀγῶνας δραμέονται περὶ σφέων  αὐτῶν   οἱ Ἕλληνες. Μαρδονίου δέ, ἤν
[8, 74]   ἐγίνετο καὶ πολλὰ ἐλέγετο τῶν  αὐτῶν,   οἳ μὲν ὡς ἐς τὴν
[8, 129]   γινομένη. οἱ μὲν δὴ νέειν  αὐτῶν   οὐκ ἐπιστάμενοι διεφθείροντο, τοὺς δὲ
[8, 29]   μνησικακέομεν, ἀλλ᾽ ἡμῖν γενέσθω ἀντ᾽  αὐτῶν   πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, καὶ ὑμῖν
[8, 137]   δὲ βοῦς, δὲ νεώτατος  αὐτῶν   Περδίκκης τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων.
[8, 36]   (Δελφοὶ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες σφέων  αὐτῶν   πέρι ἐφρόντιζον. τέκνα μέν νυν
[8, 13]   νὺξ ἐγίνετο, τοῖσι δὲ ταχθεῖσι  αὐτῶν   περιπλέειν Εὔβοιαν αὐτή περ
[8, 9]   ἐπανέπλεον ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, ἀπόπειραν  αὐτῶν   ποιήσασθαι βουλόμενοι τῆς τε μάχης
[8, 40]   νέας. τῶνδε δὲ εἵνεκα προσεδεήθησαν  αὐτῶν   σχεῖν πρὸς Σαλαμῖνα Ἀθηναῖοι, ἵνα
[8, 65]   Μητρὶ καὶ τῇ Κούρῃ, καὶ  αὐτῶν   τε βουλόμενος καὶ τῶν
[8, 135]   δὲ Εὐρωπέα Μῦν ἐξαρπάσαντα παρ᾽  αὐτῶν   τὴν ἐφέροντο δέλτον, τὰ λεγόμενα
[8, 7]   μὲν ταύτῃ ἀπικόμενοι καὶ φράξαντες  αὐτῶν   τὴν ὀπίσω φέρουσαν ὁδόν, σφεῖς
[8, 121]   τραπόμενοι ἐς Κάρυστον καὶ δηιώσαντες  αὐτῶν   τὴν χώρην ἀπαλλάσσοντο ἐς Σαλαμῖνα.
[8, 3]   εἶκον, μέχρι ὅσου κάρτα ἐδέοντο  αὐτῶν,   ὡς διέδεξαν· ὡς γὰρ δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 2/02/2006